Eglurhad o ddosbarthiadau asedau

Pan fyddwch yn dewis buddsoddiadau, ni allwch wybod pa mor dda y byddant yn perfformio. Bydd yr elw a gewch yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, megis effaith costau, y cyfranddaliad neilltuol neu fuddsoddiadau eraill a ddewiswch, sut fydd y farchnad stoc yn symud yn gyffredinol, a’r dyraniad asedau a ddewiswch.

Egluro dosbarthiadau asedau a dyraniadau asedau

Ased yw dosbarth eang o grŵp o warantau neu fuddsoddiadau sydd â nodweddion cyffelyb yn perthyn iddynt. Yn draddodiadol mae pedwar prif ddosbarth o asedau:

 • arian parod
 • gwarantau llog sefydlog (y cyfeirir atynt hefyd fel bondiau)
 • eiddo
 • chyfranddaliadau

Gelwir cymysgu gwahanol ddosbarthiadau o asedau yn amrywiaeth. Mae hyn yn eich helpu i reoli faint o risg a gymerwch gyda’ch portffolio

Ystyr dyraniad asedau yw’r gyfran o’ch portffolio a rowch i mewn i bob dosbarth o asedau. Ar ei symlaf, gellir diffinio dosbarth asedau fel math cyffredinol o fuddsoddiad.

Rheoli Risg

Un o’r agweddau pwysicaf ynglŷn â risg yw faint fydd gwerth eich buddsoddiadau yn debygol o gynyddu a lleihau. Gelwir hyn yn risg gyfalaf. Mae gan ddosbarthiadau asedau gwahanol lefelau gwahanol o risg. Er enghraifft, mae gan arian parod (buddsoddi mewn pethau fel cyfrifon cynilo) risg gyfalaf isel.

Wedi eu gosod mewn trefn o ran y risg gyfalaf gynyddol, bydd y dosbarthiadau asedau traddodiadol fel a ganlyn:

 • arian parod (risg leiaf)
 • llog sefydlog
 • eiddo
 • chyfranddaliadau (risg uchaf)

Os ydych eisiau portffolio risg isel, eich nod fyddai rhoi cyfran uchel o’ch buddsoddiadau mewn gwarantau arian parod a llog sefydlog. Byddai gan bortffolio risg uwch gyfran uchel o gyfranddaliadau mewn cymhariaeth.

Defnyddiwch bortffolios buddsoddi Which?opens in new window i ganfod faint allech chi ei ennill neu golli.

Faint i’w roi ym mhob dosbarth asedau

Mewn byd perffaith, byddech yn cael elw uchel o’ch cynilion a buddsoddiadau heb risg. Yn anffodus, yn y byd sydd ohoni, rhaid cyfaddawdu – i gael elw uwch, efallai y bydd yn rhaid i chi dderbyn risg uwch.

Mae’n beth doeth cadw rhan o’ch asedau mewn buddsoddiadau risg isel fel ISAs Arian Parod, a rhoi ychydig yn unig o’ch asedau mewn buddsoddiadau risg uwch os ydych yn fodlon wynebu’r risg o wneud colled.

Yn gyffredinol, po hynaf ydych chi y lleiaf tebygol fyddwch chi o fod eisiau rhoi eich buddsoddiadau mewn perygl yn y farchnad ariannol. Er enghraifft, mae’n bosibl eich bod yn nesáu at ymddeol ac yn dibynnu ar eich buddsoddiadau i gynhyrchu incwm rheolaidd. Felly, efallai y dymunwch symud eich arian allan o fuddsoddiadau risg uwch. Bydd asedau risg is ac amrywiaeth o ran eich buddsoddiadau neu bortffolio’n helpu i leddfu’r risgiau hyn.

Wrth fuddsoddi mae hefyd yn werth ystyried am ba hyd rydych yn dymuno buddsoddi yn ogystal â’ch agwedd gyffredinol tuag at risg. Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried hygyrchedd i’ch buddsoddiad gwreiddiol a chaniatáu o leiaf bum mlynedd i’ch buddsoddiad dyfu’n ddigonol.

Mae’r hyn uchod yn rheol synnwyr y fawd cyffredinol ac yn ganllaw bras a syml iawn yn unig.

Dewis eich dyraniad asedau

Os gwyddoch faint o risg y dymunwch ei chymryd a sut hoffech chi rannu’ch buddsoddiadau, gallwch un ai:

 • brynu buddsoddiadau’n uniongyrchol
 • defnyddio brocer gweithredu’n unig, a fydd yn gweithredu ar eich cyfarwyddiadau ond na fydd yn rhoi cyngor i chi
 • ddysgu am bortffolios parod a ddarparwyd â’r nod o ledaenu risg eich buddsoddiadau

Os nad ydych yn hyderus ynglŷn â dewis eich dyraniad asedau, ceisiwch help gan gynghorydd ariannol annibynnol. Neu gallwch ddewis buddsoddiadau sydd â dyraniad asedau awtomatig.

Dyraniad asedau awtomatig

Gyda rhai buddsoddiadau, gallwch adael i’r arbenigwyr ddyrannu’r asedau. Er enghraifft, nod rhai cronfeydd buddsoddi, a elwir fel arfer yn ‘fuddsoddiad cymysg’, yw rhoi cyfran neilltuol o’r gronfa mewn cyfranddaliadau. Byddai ‘buddsoddiad cymysg 0-35% cyfranddaliadau’ yn bortffolio eithaf gofalus gyda dim mwy na 35% o’i fuddsoddiad mewn cyfranddaliadau. Tra byddai cronfa ‘buddsoddiad cymysg 40-85% cyfranddaliadau’ yn llawer mwy mentrus gyda hyd at 85% o’r portffolio mewn cyfranddaliadau.

Enghraifft arall o ddyraniad asedau awtomatig yw pan fyddwch yn buddsoddi mewn pensiwn. Os na ddywedwch sut y dymunwch i’ch cyfraniadau gael eu buddsoddi, fel arfer caiff eich arian ei roi yn awtomatig mewn cronfa ragosodedig. Yn gyffredinol rhyw fath o gronfa ‘ffordd o fyw’ fydd hon, lle bydd y gyfran a fuddsoddir mewn cyfranddaliadau’n uchel os ydych yn ifanc ac yn newid yn awtomatig i ddosbarthiadau asedau diogelach o arian parod a llog sefydlog wrth i’ch oed ymddeol nesáu. Ond dylech wirio manylion y gronfa ragosodedig er mwyn sicrhau bod hyn yn wir a bod y dewis rhagosodedig yn briodol i chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?