Egluro beth yw benthyciad wedi'i warantu a heb ei warantu

Ystyr benthyciad wedi’i warantu yw arian rydych yn cael ei fenthyg ac sy’n cael ei warantu yn erbyn ased rydych chi’n berchen arno. Eich cartref fydd yr ased hwn fel arfer. Mae’r cyfraddau llog yn dueddol o fod yn rhatach na benthyciadau heb eu gwarantu, ond fe all fod yn opsiwn llawer yn fwy peryglus felly mae’n bwysig deall sut y mae benthyciadau wedi’u gwarantu yn gweithio a beth allai ddigwydd os na allwch chi dalu.

Egluro benthyciadau wedi’u gwarantu

Defnyddir benthyciadau wedi’u gwarant yn aml i fenthyca symiau mawr o arian, fel arfer mwy na £10,000 er fe allwch chi fenthyca llai, fel arfer o £3,000. Mae’r term ‘wedi’u gwarantu’ yn cyfeirio at y ffaith y bydd darparwr benthyciadau angen rhywbeth fel gwarant rhag ofn na fyddwch chi’n gallu talu’r benthyciad yn ôl. Eich cartref fydd y warant fel arfer.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Nid yw benthyciadau wedi’u gwarantu yn gymaint o risg i ddarparwyr benthyciadau, a dyna pam maent fel arfer yn rhatach na benthyciadau heb eu gwarantu.

Ond maen nhw’n llawer yn fwy peryglus i chi fel yr un sy’n cael benthyg yr arian oherwydd fe all y darparwr benthyciadau adfeddiannu’ch cartref os nad ydych chi’n gallu ad-dalu.

Ceir enwau gwahanol ar gyfer benthyciadau wedi’u gwarantu, gan gynnwys:

 • Benthyciadau ecwiti cartref neu fenthyciadau i berchnogion tai
 • Ail forgeisi neu morgeisi ail arwystl
 • Morgeisi arwystl cyntaf (os nad oes morgais ar hyn o bryd)
 • Benthyciadau cyfuno dyledion (er nid yw’r rhain i gyd wedi’u gwarantu)

Morgeisi arwystl cyntaf ac ail arwystl

Gall benthyciadau cyfuno dyledion sy’n cael eu gwarantu yn erbyn eich cartref fod yn rhai arwystl cyntaf neu ail arwystl. Os yw’n forgais arwystl cyntaf, mae’n golygu nad oes gennych forgais ar hyn o bryd ond eich bod wedi cael benthyciad i wneud gwelliannau i’ch cartref, er enghraifft.

Os yw morgais ail arwystl yn golygu mynd i gytundeb ar wahân gyda’ch darparwr morgais cyfredol neu fynd i ddarparwr benthyciadau gwahanol.

Gallwch gael benthyciad ychwanegol ar eich morgais. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael benthyg swm ychwanegol o arian yn erbyn eich cartref gan eich darparwr morgais presennol.

Mae hyn yn opsiwn os ydych chi’n bwriadu talu am wneud gwelliannau mawr i’ch cartref, neu’n ceisio cael arian ar gyfer blaendal i brynu ail gartref, er enghraifft.

Cynyddu’ch morgais – cael benthyciad ychwanegol ar y morgais

Cael benthyg mwy gan eich benthyciwr morgais

Gallwch gael benthyciad ychwanegol ar eich morgais. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael benthyg swm ychwanegol o arian yn erbyn eich cartref gan eich benthyciwr morgais presennol.

Mae hyn yn opsiwn os ydych chi’n bwriadu talu am wneud gwelliannau mawr i’ch cartref, neu’n ceisio cael arian ar gyfer blaendal i brynu ail gartref, er enghraifft.

Manteision

 • Fel arfer, byddwch yn talu cyfradd llog is nag y byddech gyda benthyciad personol oherwydd bod y benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref.
 • Byddwch yn gwneud eich ad-daliadau fesul mis fel arfer. Ond os nad oes gennych gyfradd llog sefydlog, byddwch yn talu swm gwahanol bob mis.

Anfanteision

 • Mae’r benthyciad yn cael ei warantu ar eich cartref, felly fe allech chi golli’ch cartref os na allwch chi dalu’ch ad-daliadau.
 • Mae gan rai benthyciadau gyfraddau llog amrywiol, sy’n golygu y gallai eich ad-daliadau godi. Sicrhewch eich bod yn gwybod a yw’r gyfradd yn un benodol neu’n amrywiol.
 • Mae rhai benthyciadau wedi’u gwarantu yn cynnwys ffioedd trefnu drud a thaliadau eraill. Cofiwch ystyried hyn wrth gyfrifo faint y mae’r benthyciad yn mynd i’w gostio ichi. Dylai ffioedd trefnu a chostau sefydlu eraill gael eu cynnwys yn y Gyfradd Cost Canran Blynyddol (neu APRC - mae hyn yn debyg i’r APR ar gyfer benthyciadau heb eu gwarantu). Defnyddiwch yr APRC i gymharu cynnyrch

Egluro benthyciadau heb eu gwarantu

Mae benthyciadau heb eu gwarantu yn symlach. Rydych chi’n cael benthyg arian gan fanc neu ddarparwr benthyciadau arall ac yn cytuno i wneud taliadau rheolaidd hyd nes y bydd yn cael ei dalu’n llawn. Gan nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref, mae’r cyfraddau llog yn tueddu i fod yn uwch.

Os nad ydych chi’n gwneud y taliadau, efallai y bydd rhaid i chi dalu costau atodol. Gallai hyn niweidio eich statws credyd. Hefyd, gallai’r darparwr benthyciadau fynd i’r llys i geisio cael ei arian yn ôl. Gallai hyn olygu gwneud cais am orchymyn codi tâl ar eich cartref - er y dylent egluro’n glir o flaen llaw a yw hyn yn rhan o’u strategaeth fusnes.

Gallai rhai benthyciadau gael eu gwarantu ar rywbeth ac eithrio eich cartref - er enghraifft, fe ellid ei warantu yn erbyn eich car, neu ar emwaith neu asedau eraill yr ydych chi’n eu gwystlo, neu fe allech chi gael benthyciad gyda gwarantwr (megis aelod o’r teulu neu ffrind) sy’n gwarantu i wneud ad-daliadau os na allwch chi.

Sut mae cael y cynnig gorau

 • Os ydych wedi penderfynu mai benthyciad wedi’i warantu yw’r dewis gorau i chi, y cam cyntaf ddylech ei gymryd yw cysylltu â’ch darparwr morgais i weld beth y gall ei gynnig. Bydd rhai’n darparu cynigion arbennig ar gyfer y bobl hynny sydd â hanes da o ad-dalu eu morgais.
 • Nesaf, edrychwch ar wefannau cymharu i weld a allwch gael cynnig gwell gan ddarparwr benthyciadau arall. Serch hynny, cofiwch nad yw gwefannau cymharu bob amser yn cynnig detholiad cynhwysfawr o ddeliau. Ynghyd ag ymchwilio i gost benthyca, cofiwch gymharu telerau ac amodau pob benthyciad a beth allai ddigwydd os nad allwch chi ad-dalu.
 • Os ydych chi’n cymharu llawer o ddeliau, er enghraifft ar safle cymharu, gwiriwch a fydd hyn yn dangos ar eich ffeil credyd. Bydd rhai darparwyr benthyciadau yn cynnal gwiriad credyd llawn arnoch chi cyn cynnig dyfynbris, felly fe allai ymddangos eich bod chi wedi gwneud cais am y benthyciad mewn gwirionedd. Os bydd hyn yn digwydd nifer o weithiau, gallai wneud niwed i’ch statws credyd. Gofynnwch a ydynt yn cynnig ‘chwiliad dyfynbris’ neu ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn’ yn lle hynny, nad yw’n ymddangos ar eich ffeil statws credyd - gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth i chi edrych o gwmpas ac nad ydych chi’n barod hyd yma i wneud cais.

Sut i gwyno os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych yn anfodlon, eich cam cyntaf ddylai fod i gwyno wrth y cwmni benthyciadau.

Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Cenedlaethol.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?