Egluro benthyciadau wedi'u gwarantu a benthyciadau heb eu gwarantu

Ystyr benthyciad wedi’i warantu yw arian rydych yn cael ei fenthyg ac sy’n cael ei warantu yn erbyn ased rydych chi’n berchen arno. Eich cartref fydd yr ased hwn fel arfer. Mae’r cyfraddau llog yn tueddu i fod yn rhatach na’r rhai ar gyfer benthyciadau personol, ond mae’r opsiwn hwn yn gallu golygu mwy o risg, felly mae’n bwysig deall sut mae benthyciadau wedi’u gwarantu yn gweithio a beth allai ddigwydd os byddwch chi’n methu gwneud y taliadau.

Egluro benthyciadau wedi’u gwarantu

Mae benthyciadau wedi’u gwarantu yn cael eu defnyddio’n aml i gael benthyg symiau mawr o arian – mwy na £10,000 fel arfer, ond gallwch gael benthyg cyn lleied â £3,000. Mae’r term ‘wedi’u gwarantu’ yn cyfeirio at y ffaith y bydd ar ddarparwr benthyciadau angen rhywbeth fel gwarant rhag ofn na fyddwch chi’n gallu talu’r benthyciad yn ôl. Eich cartref fydd y warant fel arfer.

Nid yw benthyciadau wedi’u gwarantu yn gymaint o risg i fenthycwyr, a dyna pam maent fel arfer yn rhatach na benthyciadau heb eu gwarantu. Ond maent yn golygu llawer mwy o risg i chi fel y sawl sy’n cael y benthyciad, oherwydd gall darparwr y benthyciad adfeddiannu eich cartref os na fyddwch chi’n gwneud yr ad-daliadau.

Ceir enwau gwahanol ar gyfer benthyciadau wedi’u gwarantu, gan gynnwys:

 • Benthyciadau ecwiti cartref neu fenthyciadau i berchnogion tai
 • Ail forgeisi neu forgeisi ail arwystl, neu
 • Morgeisi arwystl cyntaf (os nad oes morgais ar hyn o bryd)
 • Benthyciadau cyfuno dyledion (ond nid yw pob benthyciad cyfuno dyledion yn fenthyciad wedi’i warantu)

Morgeisi arwystl cyntaf ac ail arwystl

Gall benthyciadau cyfuno dyledion sy’n cael eu gwarantu yn erbyn eich cartref fod yn rhai arwystl cyntaf neu ail arwystl. Os yw’n forgais arwystl cyntaf, mae’n golygu nad oes gennych forgais ar hyn o bryd ond eich bod wedi cael benthyciad i wneud gwelliannau i’ch cartref, er enghraifft. Mae morgais ail arwystl yn golygu sefydlu trefniant newydd gyda’ch benthyciwr morgais presennol neu fynd at fenthyciwr gwahanol.

Cael benthyg mwy gan eich benthyciwr morgais

Gallwch gael benthyciad ychwanegol ar eich morgais. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael benthyg swm ychwanegol o arian yn erbyn eich cartref gan eich benthyciwr morgais presennol. Mae hyn yn opsiwn os ydych chi’n bwriadu talu am wneud gwelliannau mawr i’ch cartref, neu’n ceisio cael arian ar gyfer blaendal i brynu ail gartref, er enghraifft.

Manteision

 • Fel arfer, byddwch yn talu cyfradd llog is nag y byddech gyda benthyciad personol oherwydd bod y benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref.
 • Byddwch yn gwneud eich ad-daliadau fesul mis fel arfer. Ond os nad oes gennych gyfradd llog sefydlog, byddwch yn talu swm gwahanol bob mis.

Anfanteision

 • Mae’ch cartref wedi’i warantu yn erbyn y benthyciad, felly gallech golli eich cartref os na allwch wneud eich ad-daliadau.
 • Mae rhai benthyciadau wedi’u gwarantu yn cynnwys cyfraddau llog amrywiol, sy’n golygu y gallai eich ad-daliadau gynyddu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ai cyfradd sefydlog ynteu gyfradd amrywiol fydd yn cael ei chodi arnoch.
 • Mae rhai benthyciadau wedi’u gwarantu yn cynnwys ffioedd trefnu drud a thaliadau eraill. Cofiwch ystyried hyn wrth gyfrifo faint mae’r benthyciad yn mynd i’w gostio ichi. Dylai ffioedd trefnu a chostau sefydlu eraill fod wedi eu cynnwys yn yr APR (neu APRC yn achos morgeisi arwystl cyntaf). Defnyddiwch yr APR i gymharu cynnyrch ond peidiwch ag edrych ar yr APR yn unig. Ystyriwch hefyd faint fyddwch chi’n ei dalu bob mis, ac yn gyfan gwbl, ac os fyddwch chi’n gallu fforddio hyn yn gyfforddus. Yn gyffredinol, dylech osgoi darparwyr benthyciadau sy’n codi ffioedd uchel. Ond mewn rhai achosion gallai ffi uchel yn y dechrau arwain at gyfradd llog isel, ac efallai fod hynny’n addas ar gyfer amgylchiadau rhai pobl.

Egluro benthyciadau heb eu gwarantu

Mae benthyciadau heb eu gwarantu yn symlach. Rydych yn cael benthyg arian gan fanc neu fenthyciwr arall ac yn cytuno i wneud taliadau rheolaidd nes bydd y benthyciad wedi cael ei dalu’n llawn. Gan nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref, mae’r cyfraddau llog yn tueddu i fod yn uwch.

Os nad ydych chi’n gwneud y taliadau, efallai y bydd rhaid i chi dalu costau atodol. Gallai hyn niweidio eich statws credyd. Hefyd, gallai’r darparwr benthyciadau fynd i’r llys i geisio cael ei arian yn ôl. Gallai hyn gynnwys gwneud cais am orchymyn talu ar eich cartref.

Sut mae cael y cynnig gorau

 • Os ydych wedi penderfynu mai benthyciad wedi’i warantu yw’r dewis gorau i chi, y cam cyntaf ddylech ei gymryd yw cysylltu â’ch benthyciwr morgais i weld beth y gall ei gynnig. Bydd rhai’n darparu cynigion arbennig ar gyfer y bobl hynny sydd â hanes da o ad-dalu eu morgais.
 • Nesaf, edrychwch ar wefannau cymharu i weld a allwch gael cynnig gwell gan fenthyciwr arall. Ond cofiwch nad yw gwefannau cymharu bob amser yn dangos yr holl gynigion sydd ar gael. Yn ogystal ag ymchwilio i gost benthyciad, cofiwch gymharu telerau ac amodau a ffioedd pob benthyciad a beth allai ddigwydd os nad ydych yn gallu ad-dalu.
 • Os ydych chi’n cymharu llawer o gynigion ar safle cymharu, edrychwch i weld a fydd hyn yn ymddangos ar eich ffeil credyd. Bydd rhai darparwyr benthyciadau yn ymchwilio’n llawn i’ch statws credyd os byddwch chi’n gofyn am bris am fenthyciad, felly mae’n edrych fel petaech wedi gwneud cais amdano. Os bydd hyn yn digwydd nifer o weithiau, gallai wneud niwed i’ch statws credyd.

Sut i gwyno os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych yn anfodlon, eich cam cyntaf ddylai fod i gwyno wrth y cwmni benthyciadau. Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Cenedlaethol.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?