Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw

Os ydych chi a’ch partner yn gwahanu, efallai y byddwch yn medru rhoi trefn ar bethau heb geisio cyngor cyfreithiol neu broffesiynol arall. Ond os na fydd eich cyn bartner yn glynu at yr hyn a gytunwyd rhyngoch, neu hoffech gael gwybod beth yw eich hawliau, gall fod o fudd i chi gael cyngor proffesiynol.

Defnyddio cyfryngwr ar gyfer gwahanu

Gall cyfryngwr roi cymorth i chi a’ch cyn bartner roi trefn ar faterion ynglŷn â’ch plant a materion ariannol. Nid ydynt yn ochri â neb nac yn rhoi cyngor; yn hytrach, gallant roi cymorth i chi geisio dod i gytundeb. Mae nifer cynyddol o gyfreithwyr sy’n arbenigo mewn cyfraith teulu yn gyfryngwyr hyfforddedig hefyd.

Mae cyfryngu’n gweithio’n well pan mae cyplau yn ymddiried yn ei gilydd ac yn bod yn agored a gonest. Os na allwch chi a’ch cyn bartner siarad ynglŷn â phwy ddylai ofalu am y plant neu sut y byddwch yn rhannu’ch arian, efallai na fydd cyfryngu’n addas ar eich cyfer chi. Nid yw cyfryngu’n briodol ychwaith pan fu trais yn y cartref neu os yw un partner yn rheoli neu’n fygythiol. Bydd cyfryngwr yn medru dweud wrthych a yw’ch sefyllfa’n addas ar gyfer cyfryngu.

Ni all cyfryngwyr roi cyngor cyfreithiol. Golyga hynny y dylech weld cyfreithiwr cyn i chi gychwyn neu yn ystod cyfryngu er mwyn i chi fod yn ymwybodol o’ch hawliau, ac, os dymunwch gael cytundeb sydd wedi’i rwymo’n gyfreithlon, bydd angen i chi gael cyfreithiwr i’w lunio.

Gallwch ddod o hyd i gyfryngwr:

Defnyddio cyfreithiwr ar gyfer gwahaniad

Coronafeirws

Yn ystod yr achos o goronafeirws mae’r system llysoedd yn canolbwyntio ar achosion sydd â blaenoriaeth. Mae hyn yn golygu y bydd oedi gyda nifer o achosion ysgariad a theuluol. Darganfyddwch fwy am sut mae’r Gwasanaeth Llys a Thribiwnlysoedd yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwn.

Gall cyfreithiwr roi cyngor i chi ar eich hawliau os dymunwch wneud hawliad yn erbyn eich cyn bartner am gyfran o’r cartref teuluol neu asedau eraill. Gallwch eu defnyddio:

  • I roi cyngor cyfreithiol annibynnol i chi os ydych chi’n trafod setliad drwy gyfryngu neu’n ystyried dwyn achos llys
  • I drafod ar eich rhan yn uniongyrchol gyda chyfreithiwr eich partner, a/neu
  • I lunio cytundeb cyfreithiol, yn seiliedig ar yr hyn a gytunwyd gennych yn annibynnol gyda’ch cyn bartner

Gall cyfreithiwr roi gwybodaeth i chi am eich hawliau ariannol, sef rhai na fyddech yn ymwybodol ohonynt fel arall. Serch hynny, gallant fod yn ddrud. Gofynnwch a yw’r cyfreithiwr yn cynnig pecyn am ffi sefydlog.

Gallwch ddod o hyd i gyfreithiwr:

Defnyddio Cymrodeddu

Mewn cymrodeddu teuluol, rydych chi a’ch partner yn penodi cymrodeddwr, a fydd yn gwneud penderfyniad a fydd yn derfynol ac yn rhwymol rhwng y partïon, ar unrhyw anghydfodau ariannol neu ynghylch eiddo neu rai materion yn ymwneud â phlant sy’n codi o berthnasau teuluol.

Mae cymrodeddu teuluol yn galluogi cyplau sy’n profi chwalfa mewn perthynas deuluol i ddatrys anghydfodau yn gyflymach, yn gyfrinachol ac mewn cyd-destun mwy hyblyg a llai ffurfiol na’r llysoedd.

Am ragor o wybodaeth ar gymrodeddu, ewch i wefan Resolution.

Defnyddio cyfreithiwr teulu cydweithredol

Mae Cyfreithwyr teulu cydweithredol yn gyfreithwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig a all roi cymorth i chi ddod i gytundeb drwy gyfres o gyfarfodydd gyda’ch cyn bartner. Mae gennych chi a’ch partner eich cyfreithiwr teulu cydweithredol eich hun.

  • Rydych i gyd yn llofnodi cytundeb i beidio â mynd i’r llys
  • Cytunwch i weithio gyda’ch gilydd i ddatrys y materion rhyngoch chi: a
  • Chynhelir cyfarfodydd wyneb yn wyneb rhwng y pedwar ohonoch.

Nid ydynt yn cael eu defnyddio’n aml pan fydd cyplau sy’n cyd-fyw yn gwahanu oherwydd y costau uchel ynghlwm.

Gallwch ddod o hyd i gyfreithiwr teulu cydweithredol:

Defnyddio cyfrifydd

Gall cyfrifydd roi cymorth i roi gwerth i’ch asedau, megis busnes. Mae rhai cyfrifyddion yn arbenigo mewn asesu a yw un partner yn ceisio dibrisio gwerth busnes mae’n berchen arno. Maent yn cael eu galw’n ‘gyfrifyddion fforensig’.

Os dewiswch y cyfrifydd cywir bydd yn arbenigwr mewn rhoi gwerth ar fusnes – rhywbeth na fyddai gan gyfreithiwr brofiad ohono. Serch hynny, gall y costau fod yn uchel, yn enwedig ar gyfer cyfrifydd fforensig.

Gallwch ddod o hyd i gyfrifydd siartredig:

Defnyddio actiwari

Mae actiwari’n annhebygol o gael ei ddefnyddio gan gyplau sy’n cyd-fyw sy’n gwahanu oherwydd – yn wahanol i ysgariad neu ddiddymiad – nid yw’n ofynnol i un partner rannu ei bensiwn gyda’r llall. Ond os dymunwch i’ch pensiwn gael ei ystyried wrth rannu asedau, gall actiwari fod yn ddefnyddiol, yn ddibynnol ar y math o bensiwn.

Gallwch ddod o hyd i actiwari ar wefan Sefydliad a Chyfadran yr Actiwariaid.

Defnyddio cynghorydd ariannol

Gall cynghorydd ariannol roi cyngor ar faterion fel sut i rannu asedau yn y modd mwy cost effeithiol o safbwynt treth a sut i fuddsoddi’r enillion yn sgil gwerthu tŷ neu rywbeth tebyg.

Bydd yn rhaid i chi dalu am ei wasanaeth; fesul yr awr neu am ffi sefydlog fel arfer. Gall eu cyngor a’u harbenigedd ariannol fod yn werthfawr os yw’ch sefyllfa ariannol yn un gymhleth a bod gennych asedau ar y cyd.

Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol annibynnol ar ein tudalen Dewis cynghorydd ariannol neu ar gyfer cynghorwyr ariannol yng Nghymru neu Loegr sydd wedi’u hachredu fel arbenigwyr mewn ysgariad, ar wefan Resolution.

Sut i dalu ffioedd cyfreithiol

Os byddwch yn gwahanu ac nid ydych yn briod nac mewn partneriaeth sifil, gallech orfod talu ffioedd cyfreithiol serch hynny. Os na allwch dalu’r ffioedd hyn o’ch cynilion neu incwm, dysgwch pa opsiynau eraill sydd gennych yn ein canllaw Sut i dalu ffioedd cyfreithiol pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fywopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?