Eich dewisiadau o ran pensiwn os yw eich swydd yn cael ei dileu

Mae wynebu colli eich swydd yn ddigon o straen fel y mae heb boeni beth fydd yn digwydd i’ch pensiwn gweithle. Felly bydd yn rhyddhad i wybod bod cymorth wrth law a bod gennych ddewisiadau’n agored i chi. Dyma rai camau syml y gallwch eu cymryd i ddechrau rhoi trefn ar eich pensiwn yn achos colli swydd.

Pa fath o bensiwn gweithle sydd gennych?

Mae gwahanol bensiynau yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Felly cyn i chi fedru penderfynu beth i’w wneud gyda’ch pensiwn ar ôl i’ch swydd gael ei dileu, bydd arnoch angen bod yn glir ynglŷn â pha fath sydd gennych.

Ceir dau brif fath o bensiynau gweithle:

  • Buddion wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn gynllun ar sail cyflog neu gynllun cyflog terfynol) – mae’r rhain bob amser yn gynlluniau galwedigaethol, sy’n golygu eu bod yn benodol i’ch gwaith ar gyfer cyflogwr neilltuol.
  • Cyfraniad wedi’i ddiffinio (a elwir hefyd yn gynlluniau prynu arian) – gall y rhain gymryd arnynt ffurf cynllun galwedigaethol, pensiwn grŵp personol neu gynllun grŵp rhanddeiliaid.

Os nad ydych chi’n sicr, dechreuwch trwy ofyn i’ch cyflogwr pa fath o bensiwn sydd gennych.

Edrychwch pa ddewisiadau o bensiynau sydd gennych

Unwaith rydych chi’n gwybod pa fath o bensiwn sydd gennych, bydd arnoch angen penderfynu pa un a ddylech ei adael ble y mae neu ei drosglwyddo i rywle arall. Dyma ganllaw cyflym ar gyfer eich dewisiadau.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os yw eich swydd wedi ei dileu, bydd yn rhaid i chi roi’r gorau i gyfrannu tuag ato a gwneud un o’r canlynol.

  • Gadael eich pensiwn yn y cynllun a phan fyddwch yn ymddeol byddwch yn derbyn pensiwn o’r cynllun hwnnw.
  • Trosglwyddo eich pensiwn i gynllun cyflogwr newydd os bydd yn gadael i chi wneud hynny – os nad yw eich swydd yn y sector cyhoeddus, mae’n annhebygol y bydd yn cynnig cynllun tebyg.
  • Trosglwyddo eich cyfraniadau pensiwn i’ch pensiwn personol.
  • Os ydych yn ddigon hen, efallai y gallwch ymddeol yn gynnar.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae fel arfer yn well gadael eich pensiwn yn y cynllun. Dim ond os oes gennych reswm da y dylech drosglwyddo eich pensiwn allan o’r cynllun, er enghraifft, os ydych yn poeni nad yw’r cynllun yn cael ei ariannu’n ddigonol ac y bydd busnes eich hen gyflogwr yn dod i ben.

Os yw busnes eich cyn-gyflogwr yn dod i ben (neu rydych chi’n poeni efallai y bydd) ac rydych chi wedi gadael eich pensiwn yn eu cynllun, edrychwch ar adran aelodau’r cynllun ar wefan Cronfa Diogelu Pensiynau i weld pa iawndal y mae’n bosibl i chi ei gael.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio

Mae pensiynau grŵp personol a chynlluniau grŵp rhanddeiliad yn cael eu cysylltu â chi, nid eich swydd. Mae rhai pobl yn dewis cyfrannu iddynt ar ôl cael dileu eu swydd. Os ydych chi’n dymuno gwneud hyn, cysylltwch yn uniongyrchol â’ch darparwr pensiwn. Os yw eich cyflogwr wedi eich cofrestru yn NEST (Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol), mae hwn hefyd wedi ei gysylltu â chi nid eich swydd, felly gallwch ddal ati i gyfrannu tuag ato os ydych yn dymuno.

Os yw eich swydd wedi ei dileu ac mae hwn yn gynllun galwedigaethol, bydd yn rhaid i chi roi’r gorau i gyfrannu tuag ato a chael y dewis i un ai:

  • Gadael eich pensiwn ble mae er mwyn iddo barhau i dyfu nes byddwch yn ymddeol.
  • Ei drosglwyddo i gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio – un ai fel pensiwn personol neu gynllun cyflogwr newydd pan fyddwch yn dechrau gweithio eto.

Efallai y caniateir i chi drosglwyddo eich cronfa i gynllun ar sail cyflog gyda chyflogwr newydd, ond bydd yn rhaid i chi weld a ydynt yn fodlon â hynny. Dylech hefyd ddarganfod faint y bydd y trosglwyddiad yn ei gostio i weld a yw’n werth gwneud hynny.

Siaradwch â chynghorwr ariannol annibynnol

Mae pensiynau’n gymhleth. Efallai y byddwch yn dymuno siarad â chynghorwr ariannol annibynnol (IFA) fydd yn gallu siarad â chi am eich dewisiadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?