Eich hawliau os oes rhywbeth o’i le ar eich car

Os prynwch gar sy’n ddiffygiol wedyn, mae’ch hawliau ac opsiynau’n dibynnu i raddau helaeth ar bwy rydych wedi’i brynu ganddo a sut y cafodd y car ei ddisgrifio ichi. Mae gennych lai o ddiogelwch cyfreithiol wrth brynu gan werthwr preifat neu arwerthiant ceir nag wrth brynu gan ddeliwr.

Problemau gyda cheir a brynir gan ddelwyr

Os byddwch yn prynu car newydd neu ail-law gan ddeliwr ac yn profi problemau gydag ef, mae gennych hawliau statudol dan Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae’r Ddeddf yn datgan bod yn rhaid i’r car fod “o ansawdd foddhaol”, “yn addas i’r diben” a “fel y’i disgrifiwyd”. (Ar gyfer car ail-law, mae “ansawdd foddhaol” yn cymryd i ystyriaeth oed a milltiredd y car.)

Mae’n nodi fod gennych hawl i wrthod rhywbeth sydd â nam arno, a bod gennych hawl fel arfer i gael eich arian i gyd yn ôl cyn pen 30 diwrnod ers i chi ei brynu. Ar ôl hynny fe gollwch yr hawl dros dymor byr i wrthod y nwyddau. Bydd gennych lai o hawliau hefyd, megis medru gofyn am drwsio neu gyfnewid y nwyddau yn unig, neu ran o’ch arian yn ôl os nad yw’r eitem yn gweithio.

Yn wir, mae gennych hawl cyfreithiol i’w ddychwelyd hyd at chwe blynedd wedi i chi ei brynu (yn yr Alban, pum mlynedd yw’r cyfnod wedi i chi sylweddoli am y tro cyntaf bod problem). Serch hynny, mae’n mynd yn fwy anodd profi mai nam ac nid defnydd a thraul cyffredinol yw achos unrhyw broblem.

Sut i fynd ati i unioni pethau

Dyma beth i’w wneud os oes gennych broblem gyda char newydd neu ail-law rydych wedi’i brynu gan ddeliwr.

Cofiwch

  • cysylltwch â’r deliwr cyn gynted ag yr ydych yn sylwi ar y broblem.
  • ceisiwch gadw sgyrsiau gyda’r deliwr mor gyfeillgar â phosibl.
  • ond dylech ddal i gadw cofnod o’ch holl gyfathrebiadau a sicrhau y rhoddir unrhyw gytundebau llafar mewn ysgrifen.
  • Cysylltwch â’r deliwr cyn gynted ag yr ydych yn sylwi ar y broblem – yn bersonol os yn bosibl.
  • Os yw’r deliwr yn cynnig trwsio’r broblem, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall unrhyw gostau sydd ynghlwm. Cadwch gofnod o’ch sgyrsiau a gohebiaeth, a chael pob cytundeb llafar mewn ysgrifen.
  • Os bydd popeth arall yn methu, gallwch wrthod eich car cyhyd â’ch bod wedi ceisio datrys y broblem gyda’r deliwr yn gyntaf.
  • Os penderfynwch wrthod y car, mae’n rhaid ichi roi manylion ysgrifenedig i’r deliwr ynghylch eich rhesymau dros wneud hynny, ac o fewn chwe mis o dderbyn y car.
  • Os yw’r deliwr yn gwrthod derbyn eich gwrthodiad o’r car, cysylltwch ag adran cysylltiadau cwsmeriaid ei weithgynhyrchydd ar unwaith. Efallai y byddant yn gallu cyfryngu.
  • I gael cymorth wrth gyflwyno’ch cwyn ystyriwch ddefnyddio Resolver.co.uk. Dywedodd y Gwasanaethau Ombwdsmon “Mae Resolver.co.uk yn wasanaeth ac yn ap rhad ac am ddim ar-lein sy’n cynnig cyngor i’r defnyddiwr ac sy’n symleiddio’r broses o gwyno.”

Problemau gyda char ail law – eich hawliau fel defnyddiwr

Er na phrynoch chi eich car yn newydd, nid yw hyn golygu nad oes gennych chi hawliau os aiff unrhyw beth o’i le.

Yn ddibynnol ar ba bryd ac ymhle y prynoch y car, natur y broblem yn benodol ac a oeddech chi’n ymwybodol o’r broblem honno pan brynoch y car, gallech fod â hawl cyfreithiol i gael iawndal. Gallai hynny fod yn waith atgyweirio, swm o arian i ysgwyddo’r gwaith hwnnw, neu ad-daliad rhannol neu lawn o’r arian a wariwyd gennych.

Mae gan Cyngor ar Bopeth offeryn sy’n egluro’ch hawliau fel defnyddiwr. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw’r dyddiad y prynoch y car ac a gafodd ei brynu’n breifat neu drwy werthwr masnachol.

Diogelwch ychwanegol wrth brynu gan ddeliwr

Awgrym da

Mae hawliau defnyddwyr yn faes cymhleth, felly rydym yn argymell eich bod yn cael cyngor manylach hefyd. Ceisiwch gysylltu â’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu Motor Codes.

Os prynwch gar newydd neu ail-law gan ddeliwr ac mae rhywbeth yn mynd o chwith arno, bydd gennych ddiogelwch ychwanegol os ydych wedi’i brynu:

Trwy hurbwrcasu: Mae gennych ddiogelwch dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 a Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015.

Dylai’r car fod o ansawdd foddhaol, yn addas i’r diben a fel y’i disgrifiwyd. Gyda hurbwrcasu, darparwr y cyllid yn hytrach na’r deliwr sy’n gyfrifol ichi dan y gyfraith os oes problemau gyda’r car.

Defnyddio cerdyn credyd: os taloch y cyfan neu ran o gost eich car gyda cherdyn credyd, mae’n bosibl bod y cwmni cerdyn a’r masnachwr yn gyd-gyfrifol am eich digolledu dan Adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr 1974. Dysgwch ragor am sut rydych yn cael eich diogelu wrth dalu gyda cherdyn credyd.

Talu arian parod trwy ddefnyddio cerdyn debyd: Er na chynhywsir eich pryniad yn Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr, efallai y byddwch yn gallu hawlio ad-daliad gan ddarparwr eich cerdyn debyd trwy gynllun gwirfoddol sy’n hysbys fel ‘gwrthdroi taliad’. Mae Visa, Mastercard, Maestro ac American Express ymysg y cwmnïau sydd wedi ymrwymo i wrthdroi taliad.

Yn dibynnu ar y cerdyn rydych wedi’i ddefnyddio, mae’n debygol y bydd angen ichi wneud eich hawliad o fewn 120 o ddyddiau ar ôl sylwi ar y broblem. Gall hawliadau gwrthdroi taliad gymryd cryn dipyn o amser i’w prosesu gan fod rhaid i’r cwmni cerdyn drefnu i’r arian gael ei ad-dalu cyn y gall ei drosglwyddo i chi.

Problemau gyda cheir ail-law a brynir yn breifat

Prynu’n breifat yw un o’r ffyrdd mwyaf peryglus o brynu car. Os aiff rhywbeth o chwith gydag ef ni fydd gennych gymaint o ddiogelwch cyfreithiol â’r hyn a fyddai gennych pe byddech wedi prynu’r car gan ddeliwr.

Mae’n rhaid i’r car gyfateb â disgrifiad y gwerthwr, fod yn addas ar gyfer y ffyrdd ac mae’n rhaid bod gan y gwerthwr yr hawl gyfreithiol i’w werthu ichi. Mewn geiriau eraill, mae’n rhaid i’r car weithio, cwrdd â’r gofynion cyfreithiol i’w yrru ar ffyrdd cyhoeddus, a chael ei berchen gan y gwerthwr.

Ond chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y car “o ansawdd foddhaol” ac yn “addas i’r diben” cyn ichi ei brynu.

Gwyliwch am unrhyw werthwyr diegwyddor yn cymryd arnynt eu bod yn berchnogion preifat fel y gallant gael gwared ar geir diffygiol neu geir wedi’u lladrata.

Dysgwch beth yw’ch hawliau ar wefan Cyngor ar Bopeth

Problemau gyda cheir ail-law a brynir mewn arwerthiant

Wyddoch chi?

Os prynwch gar neu unrhyw eitem arall gan wefan arwerthu trwy ddefnyddio’r opsiwn “prynu nawr”, nid yw hyn yn cyfrif fel pryniad arwerthiant. Os dewiswch ‘prynu nawr’ bydd eich hawliau arferol fel defnyddiwr – yn cynnwys hawliau gwerthu o bell – yn berthnasol, cyn belled â’ch bod yn prynu gan fasnachwr busnes.

Mae arwerthiannau ceir yn gyflym a chyffrous, ond gallant gyflwyno perygl i bobl amhrofiadol ac anwyliadwrus.

Ar ôl ichi wneud eich cynnig ni allwch ei ddadwneud. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod o flaen llaw beth sydd gennych wrth gefn os bydd car yn ddiffygiol nes ymlaen.

Arwerthiannau byw i geir: Efallai na fydd gennych unrhyw hawliau dan Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 a gellir gwerthu’r car ichi “fel y’i gwelir”. Felly cyn cynnig, gwiriwch delerau ac amodau tŷ’r arwerthiant bob tro yn ogystal â’r car ei hunan.

Dysgwch beth yw’ch hawliau ar wefan Cyngor ar Bopeth

Arwerthiannau ceir ar-lein: Gydag awerthiannau ar-lein mae’ch hawliau cyfreithiol yn dibynnu ar a yw’r gwerthwr yn unigolyn preifat neu’n ddeliwr ceir.

Os yw’r gwerthwr yn unigolyn preifat, does ond angen i’r car fod fel y’i disgrifir - felly mae’n achos o “brynwr byddwch yn wyliadwrus” Mae’ch hawliau cyfreithiol yr un peth â phe byddechyn prynu ganddynt yn bersonol (gweler ‘Ceir ail-law a brynir yn breifat’ uchod).

Os yw’r gwerthwr yn ddeliwr, cewch eich diogelu gan y Ddeddf Gwerthu Nwyddau os canfyddwch nad yw’r car o ansawdd foddhaol, yn addas i’r diben neu fel y’i disgrifir. Hefyd fe’ch diogelir gan Rheoliadau Cytundebau Defnyddiwr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013, sy’n golygu bod gennych hawl i ganslo’r archeb o fewn 14 diwrnod o’r pryniad gwreiddiol.

Dysgwch ragor am brynu mewn arwerthiant ar-lein ar wefan Cyngor ar Bopethopens in new window

Eich cam nesaf

Cyn gwario arian ar brynu car, ystyriwch a ydych ei angen mewn gwirionedd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?