Eich pensiwn cyntaf – y dewisiadau

Ar ôl i chi benderfynu dechrau cynilo mewn pensiwn, bydd angen i chi ddewis ble i gynilo. Mae nifer o ddarparwyr gwahanol i ddewis o’u plith, ond fel rheol, eich tasg gyntaf fydd dewis y math o bensiwn sydd orau i chi. Yn yr erthygl isod, rydym yn egluro pa un o’r rhain y dylech ei ystyried yn gyntaf.

Ymuno â chynllun pensiwn gweithle

Os oes cynllun pensiwn gweithle ar gael i chi, mae’n debygol mai hwn fydd yn rhoi’r llwybr mwyaf cyfleus i chi at gynilo pensiwn.

Cynlluniau â chyfraniadau gan gyflogwyr

Mae pensiynau gweithle yn arbennig o fuddiol os gwnaiff eich cyflogwr gyfrannu at y cynllun. Os gwnaiff, mae ymuno â chynllun eich gweithle fel rheol yn ffordd wych o ddechrau cynilo at eich pensiwn. Ychwanegir ddwywaith at unrhyw arian a rowch yn y cynllun – yn gyntaf gan eich cyflogwr ac yn ail gan y llywodraeth, drwy ostyngiad treth.

Cynlluniau heb gyfraniadau gan gyflogwyr

Hyd yn oed os nad yw eich cyflogwr yn cyfrannu at gynllun pensiwn eu gweithle ar hyn o bryd (mae cyfraniadau gan gyflogwyr yn cael eu gwneud yn orfodol yn raddol), gallai ddal i fod o fantais i chi ymuno yn hytrach na gwneud eich trefniadau pensiwn eich hun.

Er enghraifft, mae ymuno â chynllun a gynigir gan eich cyflogwr yn lleihau’r amser a’r gwaith gweinyddu sy’n gysylltiedig â dechrau cynilo at eich pensiwn – mewn cynllun gweithle, caiff cyfraniadau eu cymryd yn uniongyrchol o’ch tâl. Ond, yn erbyn hynny, mae angen i chi ystyried y gall fod bargeinion gwell ar gael ar y farchnad, megis pensiynau personol â chostau is na chynllun eich cyflogwr.

Sefydlu pensiwn personol

Os nad oes pensiwn gweithle ar gael i chi, bydd angen i chi sefydlu eich pensiwn personol eich hun. Yn wahanol i bensiwn gweithle, lle mae’r penderfyniad mor syml ag aros mewn neu ymuno ag un cynllun a ddewiswyd gan eich cyflogwr ai peidio, mae sefydlu eich pensiwn personol eich hun yn golygu penderfyniad llawer mwy eang gan fod cymaint o ddewisiadau ar y farchnad i ddewis o’u plith.

Dyma rai pethau pwysig i’w hystyried wrth gymharu pensiynau personol:

  • costau sefydlu a chynnal eich pensiwn
  • unrhyw reolau sy’n berthnasol i amseru neu faint eich cyfraniadau
  • beth yw dewisiadau buddsoddi eich cronfa chi (gweler yr adran nesaf, isod)
  • pa mor hawdd yw trosglwyddo eich cynilion i gynllun arall yn ddiweddarach os dymunwch

Ceir tri math o bensiwn personol:

  • Pensiynau personol safonol, lle’r ydych yn gwneud taliadau misol rheolaidd i gynllun sydd fel rheol yn cynnig amrywiaeth eang o strategaethau buddsoddi a ddewiswyd i weddu i wahanol anghenion ac agweddau at risg.
  • Pensiynau rhanddeiliaid, sef math o bensiwn personol ag isafsymiau cyfraniadau isel a hyblyg, costau wedi’u capio a strategaeth ddiofyn ar gyfer buddsoddi os nad oes arnoch eisiau gormod o ddewis.
  • SIPPs (pensiynau buddsoddi personol), sy’n tueddu i fod yn addas i gyfraniadau mwy. Maent yn rhoi llawer o reolaeth i chi dros sut y buddsoddir eich cynilion pensiwn, ond mae hyn yn cyflwyno risgiau ychwanegol os nad ydych yn fuddsoddwr profiadol a gallai eu taliadau fod yn uwch.

Sut i fuddsoddi cynilion eich pensiwn

Rhan o’r broses o ddewis eich pensiwn cyntaf fydd penderfynu sut y caiff ei fuddsoddi.

Bydd y darparwr pensiynau a ddewiswch yn cynnig amrywiaeth o gronfeydd i chi ddewis o’u plith. Bydd proffil buddsoddi pob un o’r rhain yn wahanol – hynny yw, bydd pob un yn buddsoddi eich cynilion pensiwn mewn amrediad a chymysgedd gwahanol o asedau (arian parod, bondiau, cyfranddaliadau ac eiddo) ac felly’n cynnig gwahanol lefelau o risg a thwf posibl.

Mae nifer o ddarparwyr yn cynnig dewisiadau ‘cronfa ffordd o fyw’ neu ‘gronfa dyddiad targed’. Mae proffiliau buddsoddi’r rhain yn newid dros y blynyddoedd. Fel rheol, maent yn dechrau wedi’u pwysoli tuag at asedau sy’n cynnig mwy o dwf posibl, ond mwy o risg hefyd. Wrth i chi fynd yn hŷn maent yn symud tuag at asedau sydd â llai o risg. Mae hyn yn lleihau’r tebygolrwydd y bydd cynilion eich pensiwn yn lleihau cyn iddynt gael y cyfle i gynyddu eto cyn i chi ymddeol. Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy.

A oes arnoch angen cynghorydd ariannol?

Gyda phensiynau personol, oni bai eich bod yn hyderus ynglŷn â dewis cynllun sy’n iawn i chi, mae’n well cael cyngor. Cofiwch, fodd bynnag, fod rhai cyflogwyr yn rhoi cyngor ariannol fel budd di-dreth.

Fodd bynnag, gyda phensiynau personol, oni bai eich bod yn hyderus am ddewis cynllun sy’n iawn i chi, mae’n well cael cyngor. Bydd ymgynghorydd ariannol yn edrych ar eich anghenion penodol gan argymell buddsoddiadau sy’n addas i chi yn unig. Darllenwch ein canllaw ar ddewis cynghorydd ariannol a chwilio am gynghorydd gyda’n Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?