Eich pensiwn cyntaf – y dewisiadau

Ar ôl i chi benderfynu dechrau cynilo mewn pensiwn, bydd angen i chi ddewis ble i gynilo. Mae nifer o ddarparwyr gwahanol i ddewis o’u plith, ond fel rheol, eich tasg gyntaf fydd dewis y math o bensiwn sydd orau i chi. Yn yr erthygl isod, rydym yn egluro pa un o’r rhain y dylech ei ystyried yn gyntaf.

Ymuno â chynllun pensiwn gweithle

Os oes cynllun pensiwn gweithle ar gael i chi, mae’n debygol mai hwn fydd yn rhoi’r llwybr mwyaf cyfleus i chi at gynilo pensiwn.

Cynlluniau â chyfraniadau gan gyflogwr

O Hydref 2018 rhaid i bob cyflogwr yn awtomatig gofrestru gweithwyr cymwys i gynllun pensiwn gweithle.

Ychwanegir ddwywaith at unrhyw arian a rowch yn y cynllun – yn gyntaf gan eich cyflogwr ac yn ail gan y llywodraeth, drwy ostyngiad treth.

Darllenwch ein canllaw ar Gofrestru awtomatig i bensiwn gweithle.

Sefydlu pensiwn personol

Os nad oes pensiwn gweithle ar gael i chi, er enghraifft os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen i chi sefydlu eich pensiwn personol eich hun.

Yn wahanol i bensiwn gweithle, lle mae’r penderfyniad a wynebwch yn golygu aros i mewn neu beidio ag un cynllun a ddewiswyd gan eich cyflogwr, mae sefydlu eich pensiwn personol eich hun yn golygu penderfyniad llawer mwy eang gan fod cymaint o ddewisiadau ar y farchnad i ddewis o’u plith.

Dyma rai pethau pwysig i’w hystyried wrth gymharu pensiynau personol:

  • Costau sefydlu a chynnal eich pensiwn.
  • Unrhyw reolau sy’n berthnasol i amseru eich cyfraniadau neu eu maint.
  • Beth yw’r dewisiadau buddsoddi ar gyfer eich cronfa (gweler yr adran nesaf, isod).
  • Pa mor hawdd yw trosglwyddo eich cynilion i gynllun arall yn ddiweddarach os dymunwch.

Ceir tri math o bensiwn personol:

  • Pensiynau personol safonol - lle’r ydych yn gwneud taliadau misol rheolaidd i gynllun sydd fel rheol yn cynnig amrywiaeth eang o strategaethau buddsoddi a ddewiswyd i weddu i wahanol anghenion ac agweddau at risg. Mae taliadau’n amrywio.
  • Pensiynau rhanddeiliaid - sef math o bensiwn personol ag isafsymiau cyfraniadau isel a hyblyg, costau wedi’u capio a strategaeth ddiofyn ar gyfer buddsoddi os nad oes arnoch eisiau gormod o ddewis.
  • SIPPs (pensiynau buddsoddi personol) - sy’n tueddu i fod yn addas ar gyfer cyfraniadau mwy. Maent yn rhoi llawer o reolaeth i chi dros sut y buddsoddir eich cynilion pensiwn, ond mae hyn yn cyflwyno risgiau ychwanegol os nad ydych yn fuddsoddwr profiadol a gallai eu costau fod yn uwch.

Sut i fuddsoddi cynilion eich pensiwn

Rhan o’r broses o ddewis eich pensiwn cyntaf fydd penderfynu sut y caiff ei fuddsoddi.

Bydd y darparwr pensiynau a ddewiswch yn cynnig amrywiaeth o gronfeydd i chi ddewis o’u plith.

Bydd proffil buddsoddi pob un o’r rhain yn wahanol – hynny yw, bydd pob un yn buddsoddi eich cynilion pensiwn mewn amrediad a chymysgedd gwahanol o asedau (arian parod, bondiau, cyfranddaliadau ac eiddo) ac felly’n cynnig gwahanol lefelau o risg a thwf posibl.

Mae nifer o ddarparwyr yn cynnig yr opsiwn o gronfa ddiofyn y cewch eich buddsoddi ynddi os na wnewch chi ddewis. Efallai na fydd hyn yn cydfynd â’ch agwedd tuag at risg, felly cofiwch edrych ar yr opsiynau sydd ar gael. Os ydych yn ansicr ynghylch pa gronfa i’w dewis, ystyriwch siarad â chynghorydd ariannol rheoledig a all roi help i chi wneud dewis. Dysgwch ragor ar Dewisiadau buddsoddi pensiwn – trosolwg.

A oes arnoch angen cynghorydd ariannol?

Mae’n ddigon posibl dechrau cynilo mewn pensiwn heb gyngor ariannol, yn enwedig mewn cynllun gweithle. Fodd bynnag, os ydych yn ansicr pa gronfeydd i fuddsoddi ynddynt gall fod o fudd ystyried cael cyngor proffesiynol.

Cofiwch, fodd bynnag, fod rhai cyflogwyr yn rhoi cyngor ariannol fel budd di-dreth.

Os nad ydych yn gymwys i ymuno â chynllun gweithle, oni bai eich bod yn hyderus ynglŷn â dewis cynllun sy’n iawn i chi, mae’n well cael cyngor.

Bydd ymgynghorydd ariannol yn edrych ar eich anghenion penodol gan argymell buddsoddiadau sy’n addas i chi yn unig. Nid oes raid i chi dalu am y cyngor hwn, ond os gwelwch yn y pen draw bod y cyngor yn anaddas, gallwch gwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Darllenwch ein canllaw ar Ddewis cynghorydd ariannol a chwilio am gynghorydd gyda’n Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?