Rhestr wirio cymharu morgeisi

Ar ôl cael gwybod faint y gallwch chi ei fenthyg a faint o flaendal y mae ei angen arnoch chi, bydd angen ichi gymharu’r morgeisi sydd ar gael ar y farchnad. Mae hyn yn golygu edrych ar fwy na dim ond cyfraddau morgeisi a sicrhau eich bod yn dewis cynnyrch sy’n gwneud synnwyr i’ch ffordd o fyw. Defnyddiwch y rhestr wirio hon i’ch helpu i gymharu a phenderfynu pa nodweddion morgais yw’r pwysicaf i chi.

1. A ydych chi eisiau morgais ad-dalu neu log yn unig?

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Fforddiadwyedd Morgais i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyg.

Cyn i chi gymharu morgeisi, mae angen i chi ddewis pa fath ydych chi eisiau.

  • Mae morgais ad-dalu yn golygu talu’r swm yr ydych chi wedi’i fenthyg yn llwyr a’r llog yn ystod cyfnod y morgais.
  • Gyda morgais llog yn unig byddwch ond yn talu’r llog sy’n ddyledus ar y swm a fenthycwyd gennych wrth i chi fynd ymlaen. Wedi i chi gyrraedd diwedd eich tymor, bydd angen i chi ad-dalu’r swm a fenthycoch. Bydd angen i chi ddangos i’r darparwr bod gennych strategaeth neu gynllun buddsoddi a fydd yn talu’r morgais yn llwyr ar ei ddyddiad dyledus.
Deall y sylfaeni gyda Morgeisi – canllaw i ddechreuwyr.
Dysgwch fwy am Opsiynau ad-dalu morgais.

2. Hoffech chi gael taliadau misol sefydlog?

Nesaf bydd angen i chi benderfynu os ydych chi eisiau morgais cyfradd sefydlog neu amrywiol.

  • Golyga morgais cyfradd sefydlog dalu ffi benodol yn ôl bob mis.
  • Mae morgais cyfradd amrywiol yn golygu nad yw cyfraddau taliadau wedi eu gosod ac y gall y swm mae angen i chi ei dalu newid.

3. Cymharu mwy na dim ond y gyfradd

Edrychwch ar y Gyfradd Tâl Ganrannol Flynyddol (APRC) wrth ystyried morgeisi gyda gwahanol ffioedd o flaen llaw. Mae’n ffordd o arddangos cost gyfan eich morgais.

Mae’n fwy na dim ond y gyfradd.

Mae sawl ffactor arall i’w hystyried wrth ddewis morgais. Cofiwch edrych o gwmpas am fargen sy’n gweithio ar eich cyfer chi ac y gallwch chi ei fforddio.

Er enghraifft, os ydych chi’n fodlon talu ffi trefnu ymlaen llaw, yn aml gallwch gael cyfradd llog is. Os byddwch chi’n dewis morgais heb ffi, mae’n siŵr y bydd yn rhaid ichi dalu cyfradd uwch.

Defnyddio gwefannau cymharu morgeisi

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

4. Hoffech chi ychwanegu rhywfaint o’ch ffioedd morgais/eich holl ffioedd morgais at eich morgais?

Os na allwch chi fforddio talu’r ffioedd hyn yn syth, dylech holi i weld a allwch eu hychwanegu at eich morgais. Cofiwch y byddwch chi’n talu llog ar y ddyled ychwanegol honno am sawl blwyddyn i ddod.

Cofiwch y byddwch chi’n talu llog ar y ddyled ychwanegol honno am flynyddoedd i ddod.

5. Hoffech chi gael yr hyblygrwydd i ordalu, i dandalu neu i gael seibiant rhag talu?

Mae rhai morgeisi yn gadael i chi ordalu. Mewn geiriau eraill, talu mwy na’ch taliad misol arferol.

Mae rhai’n gadael ichi dandalu, neu i hyd yn oed gael seibiant rhag talu morgais lle nad oes rhaid ichi ad-dalu unrhyw arian o gwbl. Mae a fydd y nodweddion hyn ar gael ichi yn dibynnu ar delerau ac amodau’r morgais yn ogystal â’ch amgylchiadau ariannol.

6. Hoffech chi allu newid eich benthyciwr (ail-forgeisio) pryd bynnag rydych chi’n dymuno?

Gall ail-forgeisio i gynnyrch gwell arbed cannoedd ac weithiau miloedd o bunnau i chi, ond mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr benthyciadau yn codi ffioedd ymadael. Os ydych chi ar fargen gyfradd sefydlog, gall ffioedd ad-dalu cynnar fod yn sylweddol.

Os hoffech chi gael yr opsiwn hwn, siaradwch â’ch darparwr benthyciad, neu defnyddiwch brocer morgais i’ch helpu i ganfod morgais ble nad oes ffioedd ymadael, neu ble mae’r ffioedd ymadael yn isel.

Darllenwch fwy am Ail-forgeisio i gwtogi costau.

7. Os bydd cyfraddau llog yn codi, hoffech chi wneud yn siŵr na fyddwch chi’n talu llog sy’n uwch na chyfradd benodol?

Mae rhai morgeisi’n cynnwys nodwedd capio’r gyfradd, lle na fydd y gyfradd yn codi’n uwch na lefel benodol.

Darllenwch fwy am forgeisi capio’r gyfradd yn Cyfraddau llog morgais – y gwahanol fathau.

8. Hoffech chi ddefnyddio eich cynilion i helpu i dalu eich morgais yn ôl yn gynharach?

Gallech ddefnyddio’ch cynilion i’ch helpu i leihau’r morgais sydd gennych ar ôl ac i dalu llai o log. Os hoffech chi wneud hyn, morgais gwrthbwyso fydd yn rhoi’r mwyaf o hyblygrwydd ichi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?