Eich rhestr wirio wrth gymharu morgeisi

Unwaith yr ydych chi’n gwybod faint y gallwch ei fenthyg a’r blaendal sy’n ofynnol, mae angen i chi ddewis morgais. Defnyddiwch y rhestr wirio hon i’ch helpu i gymharu a phenderfynu pa nodweddion morgais yw’r pwysicaf i chi.

1. A ydych chi eisiau morgais ad-dalu neu log yn unig?

Mae hyn yn golygu eich bod yn dewis rhwng talu’r swm yr ydych chi wedi’i fenthyg yn llwyr a’r llog yn ystod cyfnod y morgais neu rydych chi’n ad-dalu’r llog yn unig.

Cofiwch gyda morgais llog yn unig bydd angen i chi ddangos i’r darparwr bod gennych strategaeth neu gynllun buddsoddi a fydd yn talu’r morgais yn llwyr ar ei ddyddiad dyledus. Mae’n llawer anos cael morgais llog yn unig yn awr ac nid yw darparwyr bob amser yn eu cynnig. Ewch i gael rhagor o wybodaeth yn ein canllawiau isod.

Opsiynau ad-dalu morgais

Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig

2. Hoffech chi gael taliadau misol sefydlog?

Efallai eich bod chi eisiau sicrwydd ynglŷn â’ch taliadau misol yn y dyfodol. Os oes angen y sicrwydd hwnnw arnoch chi a’ch bod yn gallu dod o hyd i gynnig rhesymol a fforddiadwy, ystyriwch forgais cyfradd sefydlog. Deall mwy am ddewis rhwng morgeisiau cyfradd sefydlog neu amrywiol.

Darllenwch fwy yn Cyfraddau llog morgais - y gwahanol fathau

3. Hoffech chi ddechrau ar y gyfradd isaf bosibl?

Nid yw bob amser yn ymwneud â’r gyfradd - mae ffactorau eraill i’w hystyried wrth ddewis morgais. Cofiwch edrych o gwmpas am fargen sy’n gweithio ar eich cyfer chi ac y gallwch chi ei fforddio.

Morgeisi – canllaw i ddechreuwr

Deall gwahanol fathau o forgeisi

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

4. Ydych chi’n fodlon talu ffi uchel er mwyn cael cyfradd is?

Os ydych chi’n fodlon talu ffi trefnu uchel ymlaen llaw, yn aml gallwch gael cyfradd llog is. Os byddwch chi’n dewis morgais heb ffi, mae’n siŵr y bydd yn rhaid ichi dalu cyfradd uwch.

Darllenwch fwy yn Ffioedd a chostau cysylltiedig â morgais.

5. Hoffech chi ychwanegu rhywfaint o’ch ffioedd morgais/eich holl ffioedd morgais at eich morgais?

Os na allwch chi fforddio talu’r ffioedd hyn yn syth, dylech holi i weld a allwch eu hychwanegu at eich morgais. Cofiwch y byddwch chi’n talu llog ar y ddyled ychwanegol honno am sawl blwyddyn i ddod.

Darllenwch fwy yn Canllaw i ffioedd a chostau morgais.

Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais

Cyfrifiannell cyfradd llog ac ad-dalu morgais

6. Hoffech chi gael yr hyblygrwydd i ordalu, i dandalu neu i gael seibiant rhag talu?

Mae rhai morgeisi yn gadael ichi ordalu weithiau – mewn geiriau eraill, talu mwy na’ch taliad misol arferol. Mae rhai’n gadael ichi dandalu, neu i hyd yn oed gael seibiant rhag talu morgais lle nad oes rhaid ichi ad-dalu unrhyw arian o gwbl. Mae a fydd y nodweddion hyn ar gael ichi yn dibynnu ar delerau ac amodau’r morgais yn ogystal â’ch amgylchiadau ariannol.

Nodweddion arbennig morgais

7. Hoffech chi allu newid eich benthyciwr (ail-forgeisio) pryd bynnag rydych chi’n dymuno?

Gall ail-forgeisio i gynnyrch gwell arbed cannoedd ac weithiau miloedd o bunnau i chi. Mae’r rhan fwyaf o fenthycwyr yn codi ffioedd gadael. Os ydych chi ar fargen gyfradd sefydlog, gall ffioedd ad-dalu cynnar fod yn sylweddol. Siaradwch â’ch darparwr benthyciad, neu defnyddiwch brocer morgais i’ch helpu i ganfod morgais ble nad oes ffioedd ymadael, neu ble mae’r ffioedd ymadael yn isel iawn.

Cyngor morgais: ble i fynd i gael y fargen morgais orau

Ail-forgeisio i dorri costau

8. Os bydd cyfraddau llog yn codi, hoffech chi wneud yn siŵr na fyddwch chi’n talu llog sy’n uwch na chyfradd benodol?

Mae rhai morgeisi’n cynnwys nodwedd capio’r gyfradd, lle na fydd y gyfradd yn codi’n uwch na lefel benodol.

Darllenwch fwy am forgeisi capio’r gyfradd yn Cyfraddau llog morgais – y gwahanol fathau.

9. Hoffech chi ddefnyddio eich cynilion i helpu i dalu eich morgais yn ôl yn gynharach?

Gallech ddefnyddio’ch cynilion i’ch helpu i leihau’r morgais sydd gennych ar ôl ac i dalu llai o log. Os hoffech chi wneud hyn, morgais gwrthbwyso fydd yn rhoi’r mwyaf o hyblygrwydd ichi.

Canfod mwy yn Nodweddion arbennig morgais.

Eich cam nesaf

Costau arolwg morgais, mathau a phroblemau cyffredin

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?