Ewyllysiau wedi eu gwneud eich hun – beth sydd angen arnoch ei wybod

Mae templedi ar gyfer ewyllysiau y gallwch eu gwneud eich hun yn rhad ac yn hawdd dod o hyd iddynt – maent ar gael ar lein neu o siopau gwerthu nwyddau ysgrifennu. Ond nid yw’n syniad da bob amser i ysgrifennu’r ewyllys eich hun. Gallwn roi cymorth i chi benderfynu.

Eich dewisiadau ar gyfer ysgrifennu eich ewyllys eich hun

Mewn egwyddor, gallech ysgrifennu eich ewyllys ar sgrap o bapur. Cyn belled â bod y ddogfen wedi ei harwyddo a’i thystio’n gywir gan ddau dyst annibynnol sy’n oedolion, sydd yn bresennol pan arwyddwch eich ewyllys, dylai fod yn ddogfen gyfreithiol a rhwym. Ond nid yw hynny’n golygu ei fod yn syniad da.

Ers 31 Ionawr 2020, mae wedi bod yn gyfreithiol bod yn dyst o bell i ewyllys yng Nghymru a Lloegr. Gallai hyn gynnwys Zoom neu FaceTime, er enghraifft.

Mae’r newid mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws - a’r angen i rai pobl gysgodi. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys geiriad i’w ddefnyddio a sut i sicrhau ei fod yn gyfreithiol ddilys, ewch i wefan GOV.UKopens in new window

Mae’r rhan fwyaf o ewyllysiau yn dilyn rheolau cyffredinol ynglŷn â beth i’w ddweud a sut i ddweud hynny. Mae’r dulliau safonol hyn o ysgrifennu pethau wedi cael eu harfer ers amser maith ac maent yn rhydd o unrhyw ddryswch ynglŷn ag ystyr eich geiriau – hyd yn oed os yw’r iaith yn ymddangos yn anarferol i ddechrau.

Gall defnyddio’r geiriad anghywir olygu na fydd eich cyfarwyddiadau yn cael eu dilyn, neu hyd yn oed annilysu eich ewyllys. Felly mae’n syniad da defnyddio templed sy’n cynnwys rhannau safonol a thermau cyfreithiol sydd eisoes wedi eu cynnwys.

Gallwch gael templed neu becyn ewyllys o siopau nwyddau ysgrifennu a gwasanaethau ar lein – maent yn costio rhwng £10 a £30 fel arfer.

Pan mae hi’n syniad da ysgrifennu eich ewyllys eich hun

Yn gyffredinol, dim ond os yw’ch dymuniadau yn syml iawn y dylech ysgrifennu eich ewyllys eich hun, er enghraifft, os ydych yn briod ac:

 • os ydych yn dymuno gadael popeth i’ch gŵr neu wraig
 • os yw’n marw o’ch blaen, a’ch bod yn dymuno gadael popeth i’ch plant

Os oes unrhyw beth mwy cymhleth na hynny – er enghraifft, os oes gennych lysblant neu ddim yn briod â’ch partner – dylech ddefnyddio cyfreithiwr neu wasanaeth ysgrifennu ewyllys mae’n debyg.

Pan na ddylech chi ysgrifennu eich ewyllys eich hun

Dylech chi ddefnyddio cymorth proffesiynol i ysgrifennu eich ewyllys:

 • os ydych yn ceisio lleihau eich bil Treth Etifeddiaeth
 • os ydych yn berchen ar eich busnes eich hun ac yn gadael y busnes hwnnw i rywun yn eich ewyllys
 • os ydych yn berchen ar eiddo dramor
 • oes gennych fuddsoddiadau neu gyfrifon banc tramor
 • os oes gennych bobl sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, ar wahân i’ch teulu agosaf
 • os yw eich ewyllys yn cynnwys unrhyw ddymuniadau all gael eu camddeall neu braidd yn gymhleth

Beth yw’r risgiau o wneud ewyllys eich hun?

Y neges gyffredinol yw – gwnewch ewyllys eich hun dim ond os yw eich dymuniadau yn rhai syml ac os nad yw eich sefyllfa ariannol yn gymhleth.

Fe allech arbed arian yn y cychwyn cyntaf o’i gymharu â defnyddio gwasanaeth proffesiynol, ond os wnewch chi gamgymeriad fe allech greu problemau i’ch teulu a ffrindiau pan ddaw hi i’r adeg o weinyddu eich arian wedi i chi farw.

Cofiwch, os defnyddiwch chi dempled, ni fydd y cwmni â’i darparodd yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros gwblhau’r ewyllys yn gywir. Os ydych yn gwneud unrhyw gamgymeriadau sy’n achosi problemau pan ddarllenir eich ewyllys, ni fydd unrhyw gyfaddawd cyfreithiol o’ch plaid chi o gwbl.

Os ydych yn gwneud llanast o bethau, gall olygu bod eich ewyllys yn annilys hyd yn oed a bydd y gyfraith yn penderfynu pwy fydd yn cael eich arian a’ch eiddo.

Os ydych yn penderfynu ysgrifennu eich ewyllys eich hun

Os ydych yn hapus i ysgrifennu eich ewyllys eich hun, gwnewch yn hollol siŵr eich bod wedi ymdrin â’r pwyntiau allweddol hyn.

 • Gwnewch yn siŵr bod yr ewyllys wedi ei harwyddo, ei dyddio a’i thystio’n gywir. Dylai’r templed ddangos i chi beth sydd angen arnoch chi ei wneud.
 • Gwiriwch y sillafu yn ofalus – byddwch yn hynod o ofalus wrth sillafu enwau pobl.
 • Byddwch yn benodol – er enghraifft, peidiwch â gadael popeth ‘i fy ngwraig’ – rhowch ei henw’n llawn.
 • Dinistriwch unrhyw hen ewyllysiau – os oes gennych ewyllys yn barod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dinistrio’r hen un a gwneud yn siŵr bod yr un newydd yn datgan yn glir ei bod yn disodli’r hen un. Dylai’r templed yr ydych yn ei ddefnyddio roi cyfarwyddiadau i chi ynglŷn â sut i wneud hyn yn gywir.
 • Dywedwch wrth eich ysgutor ymhle y dylid cadw’r ewyllys. Byddant angen gwybod pan fyddwch chi’n marw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?