Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?

Cyn ymgeisio am forgais, mae’n bwysig eich bod yn meddwl am fwy nag ystyried a allwch fforddio’r ad-daliadau misol. Bydd darparwyr morgeisi yn edrych ar eich incwm a’ch treuliau i weld a allwch chi lwyddo i gynnal y taliadau os bydd cyfraddau llog yn codi neu eich amgylchiadau’n newid. Darllenwch ymlaen i ddysgu rhagor am y modd y mae darparwyr morgeisi’n asesu faint allwch chi ei fenthyca.

Sut mae benthycwyr yn asesu’r hyn y gallwch ei fforddio

A ydych chi wedi cael cyngor ar forgeisi?

Darllenwch Dewis morgais am fanylion ynghylch lle i geisio cyngor.

Yn y gorffennol, roedd darparwyr morgeisi gan amlaf yn seilio’r swm i’w fenthyca ar ffigwr lluosog o’ch cyflog. Gelwir hyn yn gymhareb benthyciad-incwm.

Er enghraifft, os oedd eich incwm blynyddol yn £50,000, efallai y gallech fenthyca tair i bum gwaith y ffigwr hwn, gan roi morgais o £250,000 i chi.

Nawr, pan ymgeisiwch am forgais, bydd y darparwr yn capio’r gymhareb benthyciad-incwm ar ddim mwy na phedair gwaith a hanner eich incwm.

Rhaid i’r darparwr asesu pa lefel o daliadau morgais y gallwch ei fforddio hefyd, ar ôl ystyried eich amryw dreuliau personol a byw yn ogystal â’ch incwm. Gelwir hyn yn asesiad o fforddiadwyedd.

Daeth y newidiadau hyn i rym drwy’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn 2014 yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o’r farchnad forgeisi.

Defnyddiwch ein fforddiadwyedd Morgais i amcangyfrif faint y gallwch fforddio ei fenthyca i brynu cartref.

Rhaid i’r darparwr edrych i’r dyfodol hefyd a chynnal “prawf straen” ar eich gallu i ad-dalu’r morgais. Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth effaith cynnydd posibl mewn cyfraddau llog a newidiadau posibl i’ch ffordd o fyw, megis colli swydd, cael babi neu gymryd seibiant o’ch gyrfa.

Os bydd y darparwr o’r farn na fyddwch yn medru fforddio’ch taliadau morgais dan yr amgylchiadau hyn, gall roi trothwy ar faint gewch chi ei fenthyca.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Yr hyn y bydd y darparwr morgeisi yn ei ystyried

Wrth gyfrifo faint allwch chi fforddio ei fenthyca, bydd y darparwr yn edrych ar:

1. Eich incwm

 • Eich incwm sylfaenol.
 • Unrhyw enillion eraill sydd gennych chi – er enghraifft, o oramser, comisiwn neu daliadau bonws neu ail swydd neu waith llawrydd.
 • Incwm o’ch pensiwn neu fuddsoddiadau.
 • Incwm ar ffurf cynhaliaeth plant a chymorth ariannol gan gyn-briod.

Bydd angen i chi gyflwyno slipiau cyflog a chyfriflenni banc fel tystiolaeth o’ch incwm. Os ydych yn hunangyflogedig bydd angen i chi ddarparu cyfrifon busnes a chyfriflenni banc, yn ogystal â manylion treth incwm a dalwyd gennych.

2. Eich treuliau

Gwiriwch eich adroddiad credyd

Mae’n syniad da gwirio’ch adroddiad credyd cyn ymgeisio am forgais. Bydd hyn yn rhoi amser i chi gywiro unrhyw gamgymeriadau ynddo a rhoi gwybod i chi am unrhyw daliadau credyd a fethwyd a allai achosi i ddarparwr morgais eich gwrthod. Dysgwch ragor am sut i wella’ch statws credyd.

 • Ad-daliadau cerdyn credyd.
 • Benthyciadau eraill neu gytundebau credyd a allai fod gennych.
 • Taliadau cynhaliaeth.
 • Biliau megis Treth Gyngor, dŵr, nwy, trydan, ffôn, band-eang.
 • Yswiriant – adeiladau, cynnwys, teithio, anifeiliaid anwes, bywyd ac ati.

Gall y darparwr ofyn am amcangyfrifon o’ch costau byw eraill fel gwario ar ddillad, hamdden a gofal plant. Gall ofyn hefyd am gael gweld rhai cyfriflenni banc diweddar i ategu’r ffigurau a gyflwynir gennych.

Am restr lawn o wybodaeth efallai y bydd angen i chi baratoi, darllenwch ein rhestr wirio gwaith papur.

3. Newidiadau yn y dyfodol a all gael effaith

Bydd y darparwr yn asesu a fyddech chi’n medru ad-dalu’ch morgais:

 • Petai cyfraddau llog yn codi.
 • Petai chi neu eich partner yn colli eich swydd.
 • Ni allech gael gwaith oherwydd salwch.
 • Petai eich ffordd o fyw yn newid, megis cael babi neu seibiant yn eich gyrfa.

Mae’n bwysig hefyd i chi feddwl ymlaen a chynllunio sut y byddech yn llwyddo i dalu’n brydlon. Er enghraifft, gallwch helpu i ddiogelu’ch hun yn erbyn gostyngiadau annisgwyl mewn incwm drwy ychwanegu at eich cynilion ar bob cyfle. Ceisiwch sicrhau bod eich cynilion yn cynnwys digon i dalu treuliau am dri mis, yn cynnwys eich taliadau morgais.

Am restr lawn o’r wybodaeth efallai y bydd angen i chi baratoi, darllenwch ein rhestr wirio gwaith papur.

Meddyliwch am beth allwch chi ei fforddio

Blaendal bychan neu incwm is?

Os ydych ar incwm isel neu fod gennych flaendal bach mae nifer o gynlluniau ar gael i chi i sicrhau eich bod yn llwyddo i gamu ar yr ysgol dai. I ddysgu rhagor darllenwch ein canllawiau Cymorth i Brynu a chynlluniau tai eraill; Yr Alban – Cynlluniau prynu cartref.

Bydd ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd yn dangos i chi faint allai darparwr benthyciadau gynnig i chi, ac a allech chi fforddio’r taliadau misol neu beidio yn seiliedig ar eich incwm a’ch treuliau misol.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein Cyfrifiannell morgais, a all roi cymorth i chi ganfod faint y gallai’ch ad-daliadau morgais misol fod petai cyfraddau llog yn codi yn y dyfodol. Gallwch baratoi ar gyfer codiadau mewn cyfraddau llog hefyd drwy feddwl am ail-forgeisio neu ordalu.

Dysgwch ragor am sut mae cyfraddau llog morgeisi’n gweithio.

Eich cam nesaf

Amcangyfrifwch eich cost gyffredinol o brynu tŷ a symud

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?