Beth yw cost angladd?

Mae llawer o bethau i’w cadw mewn cof a phenderfynu wrth drefnu angladd. Yn aml mae’n gyfnod anodd i deulu a ffrindiau sy’n delio â cholled. Mae angladd hefyd, er mawr syndod i rai pobl, yn llawer drytach nag y dychmygont, gan gostio miloedd o bunnoedd yn aml. Byddwn yn rhoi crynodeb i chi o gostau ac yn awgrymu ambell ffordd i’ch helpu i gynllunio angladd da ond fforddiadwy.

Cost gyfartalog angladd

Dengys ffigurau diweddar fod angladd sy’n defnyddio trefnydd angladdau yn costio £4,078* ar gyfartaledd.

Gall y gost yma amrywio cryn dipyn, yn ddibynnol ar y lleoliad a threfniadau’r angladd.

Yn Llundain er enghraifft, mae pris angladd bron yn ddwbl y cyfartaledd cenedlaethol.

Ond mae’n bosibl cael angladd ystyrlon am lawer llai o arian.

Er enghraifft, gallech gael ‘amlosgiad uniongyrchol’, sy’n costio tua £1,600, ac yna trefnu seremoni yn eich cartref. Neu gallech hyd yn oed drefnu’r angladd eich hun.

Pa bynnag fath o angladd a ddewiswch, gall costau amrywio yn helaeth hyd yn oed yn yr un lleoliad.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dyfynbrisiau gan fwy nag un darparwr.

Mae’r tabl isod yn rhoi arwydd o be allech chi ddisgwyl ei dalu am angladd syml. Mae hyn yn cynnwys costau trefnydd angladdau, ond nid costau dewisol megis seremoni fawreddog.

Sut bynnag y byddwch yn dewis trefnu angladd, dylech osod cyllideb y byddwch yn cadw ati.

Math o angladd Cost gyfartalog Cynnwys
Amlosgiad uniongyrchol £1,600 Casglu am yr ymadawedig, arch syml, wrn a dychwelyd y lludw
Amlosgiad yn defnyddio trefnydd angladdau £3,311 Casglu ac gofalu am yr ymadawedig, arch syml, hers, a rheoli gwasanaeth syml ond nid yw’n cynnwys seremoni fawreddog
Claddu yn defnyddio trefnydd angladdau £4,257 Casglu ac gofalu am yr ymadawedig, arch syml, hers, a rheoli gwasanaeth syml ond nid yw’n cynnwys seremoni fawreddog

*Ffynhonnell: Mae rhywfaint o’r data yn yr erthygl hon yn seiliedig ar adroddiad SunLife Cost of Dying 2017, ac Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.

Beth yw ‘amlosgiad uniongyrchol’?

Mae rhai cwmnïau yn cynnig amlosgiad uniongyrchol - ble mae’r corff yn cael ei gasglu o gorffdy yn ystod oriau gwaith arferol ac yn amlosgi ar amser cyfleus.

Fel arfer ni ellir gweld y corff o flaen llaw na chael seremoni, na limwsîn ar gyfer y teulu a’r galarwyr.

Ac os ydych chi eisiau cael y lludw wedyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am hynny.

Fel arfer bydd yn rhaid i chi eu casglu, ond bydd rhai yn eu danfon am dâl.

Yna mae hyn yn eich gadael i gynnal seremoni, os dymunwch, ar amser a lleoliad o’ch dewis chi.

A wyddech chi?

Dewisodd y cerddor David Bowie a’r awdur arobryn Gwobr Booker Anita Brookner eill dau amlosgiad uniongyrchol yn lle angladd.

Faint ydyw?

Rydym yn awgrymu cyllideb o tua £1,600.

Rydym wedi canfod sawl cwmni ar-lein yn cynnig amlosgiad uniongyrchol am oddeutu £1,000.

Mae’r pris hwn fel arfer yn cynnwys costau trydydd parti fel ardystiad meddyg a ffioedd amlosgfa.

Os hoffech chi gael dychwelyd y lludw i chi, gall hyn gostio £100 yn ychwanegol. Ac mae casglu’r corff tu allan i oriau gwaith arferol, neu o gartref nyrsio neu gartref yn tua £500 ychwanegol.

Daw hyn â chyfanswm cost amlosgiad uniongyrchol i tua £1,600.

Gallai costau amrywio gan ddibynnu ar leoliad. Felly, chwiliwch am y cynnig gorau a gwirio os yw’r cwmni yn cynnig pris rhesymol ar gyfer eich ardal chi.

Os byddwch yn dewis cynnal seremoni wedyn, bydd angen i chi ystyried y costau hyn hefyd.

Fodd bynnag, mae yna amrywiaeth o ddulliau cost isel i gynnal seremoni, fel ei gynnal adref.

Sut i ddod o hyd i un?

Gallwch chwilio ar-lein am ‘amlosgiad uniongyrchol’ yn eich ardal.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru neu Loegr, gallech gysylltu â’r darparwyr cenedlaethol hyn:

Neu defnyddiwch y safleoedd isod i ddod o hyd i ddarparwr lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un gan y byddant yn dangos canlyniadau gwahanol. Efallai na fydd rhai yn darparu amlosgiadau uniongyrchol.

Cofiwch wirio mwy nag un gwefan gan y byddant yn dangos gwahanol ganlyniadau.

Efallai na fydd rhai yn darparu amlosgiadau uniongyrchol.

Defnyddio trefnydd angladdau

Gall trefnydd angladdau helpu gwneud pethau’n haws i chi i drefnu angladd, gan roi amser i chi alaru. Ond mae hyn yn debygol o olygu angladd ddrytach.

Beth yw cost trefnydd angladdau?

Ffioedd y trefnydd angladd angladdau yw’r rhan ddrytaf o angladd. Mae’n gyfrifol am dros 69% o gost angladd amlosgiad, a 53% o angladd claddu, gan roi cost gyfartalog o £2,411*. Bydd cyfanswm cost yr angladd yn ddibynnol ar y costau trydydd parti (alldaliadau) a chostau dewisol.

Os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau, bydd yn casglu, paratoi a danfon yr ymadawedig i’r fynwent neu’r amlosgfa. Bydd hefyd yn sicrhau y llenwir y ffurflenni angenrheidiol ar gyfer amlosgiad neu gladdu. A bydd rhai hefyd yn trefnu seremoni syml yn rhan o’r ffi.

Byddant hefyd yn darparu arch, hers a limwsîn fel arfer. Ond gall yr eitemau hyn gronni’n fuan iawn yn seiliedig ar beth fyddwch chi’n ei ddewis. Er enghraifft, mae pris arch yn gallu costio cyn lleied â £100 hyd at gymaint â £10,000.

Os yw pris yn peri gofid, dylech ofyn i’ch trefnwr angladdau lleol os yw’n cynnig angladd syml neu amlosgiad uniongyrchol.

Sut i ddod o hyd i drefnydd angladdau

Ni ddylech ddewis yr un cyntaf a welwch. Ffoniwch ddetholiad a chael o leiaf ddau amcan bris cyn i chi ddewis yr un sydd orau i chi.

Dylech hefyd ystyried defnyddio trefnwr angladdau annibynnol lleol. Maent fel arfer yn rhatach na chwmni cenedlaethol.

Defnyddiwch y gwefannau hyn i ddod o hyd i drefnydd angladdau lleol. Cofiwch wirio mwy nag un gwefan gan y bydd y prisiau’n amrywio.

Gallech hefyd ddefnyddio gwefan Funeral Choice i gymharu prisiau eich cyfarwyddwyr angladdau lleol. Gallwch fanylu ar y canlyniadau drwy newid eich ardal chwilio. Nid yw’r prisiau a roddir yn cynnwys y ffi amlosgi neu gladdu.

*Ffynhonnell: Mae rhywfaint o’r data yn yr erthygl hon yn seiliedig ar adroddiad SunLife Cost of Dying 2017, ac Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.

Trefnu’r angladd eich hun (heb drefnydd angladdau)

Os byddai’n well gennych drefnu’r angladd eich hun, mae’r erthygl a ganlyn yn cynnig arweiniad fesul cam i drefnu amlosgiad syml.

Trefnu’r angladd eich hun (heb drefnydd angladdau)

Costau trydydd parti (costau alldaliadau)

Mae costau trydydd parti, a elwir hefyd yn ‘gostau alldaliadau’ yn derm ffansi am ffioedd y mae’n rhaid i chi dalu i drydydd parti naill ai i gladdu neu amlosgi’r corff.

Os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau, mae’n debygol y byddant yn trefnu’r taliad hwn i chi, ond byddant yn siŵr o ofyn am arian hwn o flaen llaw.

Gall costau amrywio cryn dipyn yn dibynnu ar eich dewisiadau. Er enghraifft, mae amlosgiad fel arfer yn rhatach hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau.

Serch hynny mae costau claddu yn amrywio’n enfawr ar hyd a lled y wlad, gyda chost bedd newydd yn amrywio o ychydig dros £550 ym Melfast, i dros £4,700 yn ardaloedd Llundain a Brighton.

Math o ffi Cost gyfartalog
Ffioedd claddu £1,847
Ffioedd amlosgi £755
Tystysgrif cyfeiriwr meddygol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon (ar gyfer amlosgiad yn unig) £164
Ffi clerigwr/gweinyddwr £156

Mae’r ffi claddu fel arfer yn talu am brydlesu plot claddu, a chloddio a llenwi’r bedd. Fel arfer bydd yna ffi i ddefnyddio’r amlosgfa i amlosgi’r corff.

Cyn i chi benderfynu ar fynwent neu amlosgfa, mae yna ambell beth i’w hystyried a allai effeithio ar y gost derfynol:

 • Weithiau mae yna wahaniaeth mawr yn y pris o gael angladd mewn un amlosgfa i un arall ychydig filltiroedd ar wahân. Felly, mae’n syniad da i wirio eich ardaloedd lleol a chyfagos i gymharu’r gost a chwilio am yr un gorau i chi.
 • Dylech hefyd ofyn a oes gan y fynwent ‘daliadau ar gyfer rhai nad ydynt yn breswylwyr’. Mae’r rhain yn daliadau ychwanegol ar gyfer claddu rhywun nad oedd byw mewn dosbarth neu fwrdeistref.
 • Fel arfer mae yna hefyd dâl ar wahân i gadw bedd yn lân a thaclus. Fel arfer fe’i telir yn flynyddol. Cyn i chi benderfynu pa fynwent i ddefnyddio, dylech wirio faint yw hyn.
 • Weithiau bydd yna dâl ar wahân i ddefnyddio’r fynwent neu amlosgfa i gynnal gwasanaeth yr angladd. Dylech wirio i weld os yw hyn wedi ei gynnwys yn y ffioedd claddu neu amlosgi.

Gallai costau’r trydydd parti hefyd gynnwys ffioedd ar gyfer gwasanaethau penodol. Er enghraifft, ffioedd meddyg i ardystio’r farwolaeth, aelod o’r glerigiaeth i gynnal gwasanaeth yr angladd, neu weinyddwr i arwain gwasanaeth nad yw’n grefyddol.

Os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau i drefnu angladd, weithiau mae’r costau trydydd parti wedi eu cynnwys yn y pecyn angladd. Bydd y rhan fwyaf o drefnwyr angladdau yn gofyn i chi dalu am y costau alldaliadau cyn yr angladd. Dylech wirio’r amcan bris a roddant cyn cytuno i’w defnyddio.

Costau dewisol

Mae yna nifer o eitemau a gwasanaethau y gallwch eu hychwanegu i angladd. Fodd bynnag, mae pob eitem yn costio arian. Po fwyaf y byddwch yn ychwanegu, y drutaf yn y byd yw’r angladd. Byddai’n hawdd iawn i chi ychwanegu £2,000 neu fwy i fil yr angladd.

Efallai yr hoffech ystyried yn ofalus a oes angen yr eitemau a gwasanaethau yn yr angladd. Os ydych chi’n teimlo bod eu hangen, dylech chwilio i weld a allwch eu cael am bris llai.

Eitem Cost gyfartalog*
Carreg fedd neu blac coffaol £916
Arlwyo £444
Limwsîn £319
Llogi lleoliad £397
Blodau £149
Ffi i ddychwelyd y lludw (dim ond ar gyfer amlosgiad uniongyrchol) £62
Hysbysiad angladd £85
Hysbysiad marwolaeth neu goflith £72
Taflenni trefn y gwasanaeth £63
Wrn O £30
Copïau o’r dystysgrif marwolaeth (bydd angen sawl copi ar gyfer profiant) O £4 y copi

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gostau angladd ar y wefan Funeral Costs Help.

*Ffynhonnell: Mae rhywfaint o’r data yn yr erthygl hon yn seiliedig ar adroddiad SunLife Cost of Dying 2017, ac Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.

Sut i leihau cost angladd

Does dim angen teimlo dan bwysau i wario arian mawr neu fynd i ddyled, dim ond i ddangos eich serch a pharch. Gallwch gael angladd sy’n urddasol ac ystyrlon heb orfod gwario swm enfawr o arian.

Mae amlosgiad fel arfer yn mynd i gostio llai na chladdu. Fel y mae trefnu’r angladd eich hun yn hytrach na defnyddio trefnydd angladdau.

Ond mae ambell ffordd i leihau cost angladd ymhellach beth bynnag a ddewiswch:

 1. Chwiliwch am y fargen orau: gall costau angladd amrywio yn fawr. Er y gallech chi ei chael hi’n anodd, mae’n bwysig cymharu prisiau a gwasanaethau.
  Gofynnwch am amcan bris gan un trefnydd angladdau, arlwywr neu werthwr blodau er mwyn i chi ddewis un y gallwch ei fforddio.
 2. Gofynnwch i deulu a ffrindiau: er enghraifft, yn hytrach na thalu am arlwywr, gofynnwch i deulu a ffrindiau ddod â bwyd i’r te angladd. Gallech hefyd ofyn iddynt eich helpu i chwilio am ddewisiadau rhatach.
 3. Casgliad elusennol a chofeb: Gall prynu a chynnal carreg fedd neu blac goffa fod yn ddrud. Yn hytrach, gallwch greu coffâd ar-lein ble gall teulu a ffrindiau roi rhodd i elusen er cof am yr ymadawedig.
  Mae gwefannau fel JustGiving yn cynnig coffâd ar-lein elusennol penagored.
 4. Amser penodol o’r diwrnod ar gyfer amlosgiad, a phwy a ddefnyddiwch: gall dewis amser rhatach, os yw ar gael, megis yn gynnar yn y bore neu yn ystod yr wythnos, hefyd leihau’r gost. Gallech hefyd ddewis amlosgfa sy’n cael ei rhedeg gan y cyngor, sydd fel arfer yn rhatach nag un breifat. Serch hynny gallai’r cyfleusterau a’r addurn fod yn syml iawn, felly efallai y byddwch chi eisiau galw heibio o ymlaen llaw.
 5. Math o arch - nid yw’r gyfraith yn nodi bod yn rhaid i chi ddefnyddio arch. Gallwch ddefnyddio amdo yn hytrach. Peidiwch â theimlo dan bwysau i ddewis arch neu amdo drud os yw’ch arian yn brin. Weithiau gallwch gael dewis rhatach gan ddarparwyr eirch ac amdoeau ar-lein, fel The Coffin Company.
  Neu, cymerwch olwg ar restr Good Funeral Guide’s o gwmnïau a argymhellir.
 6. Claddu naturiol: efallai yr hoffech chi ystyried tir claddu naturiol, megis coedwig. Yn aml mae’r rhain yn llawer rhatach na mynwent draddodiadol, a all fod yn ddrud iawn. Mae mynwentydd traddodiadol hefyd yn codi ffioedd ‘dibreswyl’ os nad oedd y person sydd wedi marw yn byw yn yr ardal. I ddod o hyd i fan claddu naturiol, ewch i wefan y Natural Death Centre.
 7. Rhoddi corff: gall nifer o bobl ymgeisio i roi eu corff i ysgolion meddygol er mwyn hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd neu ar gyfer ymchwil. Ni fydd y corff yn cael ei dderbyn bob amser oherwydd bydd yn dibynnu ar anghenion yr ysgolion meddygol unigol, amgylchiadau’r farwolaeth a’r rheswm am y farwolaeth. Os nad yw rhoddi yn bosibl, rhaid gwneud trefniadau angladd eraill. Gallai ysgolion gynnal gwasanaeth coffa neu angladd, ond yn aml ceir oedi hyd at ddwy neu dair blynedd cyn ei gynnal. Bydd rhai ysgolion meddygol yn gofyn am gyfraniad tuag at gostau cludiant. Dewch o hyd i’ch ysgol feddygol leol ar wefan yr Human Tissue Authority lle gallwch gael rhagor o wybodaeth ar yr amodau sydd ganddynt dros gymryd y corff.

Am ragor o wybodaeth ar leihau cost angladd, ewch i wefan Down to Earthopens in new window.

Help i dalu am angladd

Os ydych chi’n poeni am gost angladd, neu’n meddwl y byddai’n anodd i chi dalu am angladd, darllenwch ein canllaw Help i dalu am angladd am gyngor.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?