Beth yw cost angladd?

Ar gyfrataledd, cost am gladdu yw £4,321, a chost cyfartalog amlosgi yw £3,250.

Mae llawer o bethau i’w cadw mewn cof a phenderfynu wrth drefnu angladd. Yn aml mae’n gyfnod anodd i deulu a ffrindiau sy’n delio â cholled. Mae angladd hefyd, er mawr syndod i rai pobl, yn llawer drytach nag y dychmygont, gan gostio miloedd o bunnoedd yn aml. Byddwn yn rhoi dadansoddiad i chi o gostau ac yn awgrymu ambell ffordd i’ch helpu i gynllunio angladd dda ond fforddiadwy.

Pethau i’w hystyried

Mae’n bosibl y byddwch chi’n trefnu angladd wrth ymdopi gyda galar ac yn teimlo bod yn rhaid i chi weithredu’n gyflym, a hynny heb brofiad diweddar, neu ychydig iawn ohono. Mae gan rai bobl syniadau cryf am sut beth yw angladd a ffordd dda o ddweud ffarwel.

Mae’n werth ystyried y pwyntiau a ganlyn:

· Dewiswch angladd sy’n fforddiadwy ac sy’n addas i’r person sydd wedi marw. Mae’n anhebygol y byddai’r person sydd wedi marw eisiau i chi fynd i ddyled i dalu am yr angladd neu deimlo dan straen am yr ochr ariannol. Nid oes dim o’i le wrth ystyried costau angladd ac nid yw’n amharchus.

· Gofynnwch am ddau ddyfynbris, un gan drefnydd angladdau annibynnol ac un oddi wrth gadwyn. Mae llawer o bobl yn dewis defnyddio trefnydd angladdau a gallant gynnig arweiniad defnyddiol. Ond cofiwch mai busnes ydynt ac efallai mai eu ffioedd fydd rhan drutaf yr angladd.

· Nid yw’r opsiynau drutaf yn gwneud angladd well. Ynghyd â’r math o angladd a pha drefnydd angladdau y byddwch chi’n ei ddefnyddio, mae ychwanegion dewisol yn effeithio ar y gost. Gall geiriau, cerddoriaeth a gweithredoedd fod yn fwy ystyrlon na cheir ac eirch drud.

· Os ydych chi’n poeni am gost angladd, neu’n meddwl y byddai’n anodd i chi dalu amdano, darllenwch ein herthygl Help i dalu am angladd i gael ychydig o gyngor.

Mae’r achos o goronafeirws wedi gosod cyfyngiadau difrifol ar angladdau, sydd yn gwneud trefnu seremoni ystyrlon ymddangos yn anodd. Gallwch ddod o hyd i fwy am beth allwch chi ei wneud ar wefan Quaker Social Action.

Cost gyfartalog angladd

A wyddech chi?

Dewisodd y cerddor David Bowie ac awdur sydd wedi ennill Gwobr Booker, Anita Broonker, amlosgiad uniongyrchol yn lle angladd.

Dengys ffigurau diweddar bod angladd sy’n defnyddio trefnydd angladdau yn costio ar gyfartaledd £3,989*.

Gall y gost yma amrywio cryn dipyn, yn ddibynnol ar y lleoliad a threfniadau’r angladd. Er enghraifft, gall dyfynbrisiau yn Llundain amrywio cymaint â £2,315. Ond mae’n bosibl cael angladd ystyrlon am lawer llai.

Er enghraifft, gallech gael ‘amlosgiad uniongyrchol’, sy’n costio tua £1,600, ac yna trefnu seremoni yn eich cartref. Neu gallech hyd yn oed drefnu’r angladd eich hun.

Mae’r tabl isod yn rhoi arwydd o beth allech chi ddisgwyl ei dalu am angladd syml. Mae hyn yn cynnwys costau trefnydd angladdau, ond nid costau dewisol megis seremoni fawreddog.

Sut bynnag y byddwch yn dewis trefnu angladd, dylech osod cyllideb y byddwch yn cadw ati.

Math o angladd Cost gyfartalog* Yn cynnwys
Amolosgiad uniongyrchol £1,700 Casglu’r ymadawedig, ffioedd meddyg, fel arfer arch syml, a dychwelyd y llwch
Amlosgiad yn defnyddio trefnydd angladdau £3,250 Casglu a gofalu am yr ymadawedig, arch syml, hers a rheoli gwasanaeth syml; ond nid yw’n cynnwys seremoni fawreddog. Hefyd yn cynnwys ffioedd amlosgfa, ffioedd gweinidog a ffi am dystysgrif amlosgi gan feddyg.
Claddu yn defnyddio trefnydd angladdau £4,321 Casglu a gofalu am yr ymadawedig, arch syml, hers a rheoli gwasanaeth syml; ond nid yw’n cynnwys seremoni fawreddog. Mae hefyd yn cynnwys ffioedd amlosgi a ffioedd gweinidog.

**Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.

Rhanbarthau Lloegr a gwledydd Cost amlosgiad syml Cost claddedigaeth syml
Llyndain £3,127 £6,685
De Ddwyrain Lloegr £3,306 £4,031
Dwyrain Lloegr £3,332 £4,086
Cymru £3,179 £3,994
Gorllewin Canolbarth Lloegr £3,262 £4,801
Dwyrain Canolbarth Lloegr £3,273 £3,751
Gogledd-orllewin Lloegr £3,253 £4,088
Swydd Gaerefrog a’r Humber £3,284 £4,271
Gogledd-ddwyrain Lloegr £3,232 4,086
Yr Alba £3,081 £3,993
Belfast £2,844 £3,042

Defnyddio trefnydd angladdau

Gall trefnydd angladdau helpu gwneud pethau’n haws i chi i drefnu angladd, gan roi amser i chi alaru.

Ond mae hyn yn debygol o olygu angladd drytach.

Beth yw cost trefnydd angladdau?

Gall ffioedd trefnydd angladdau fod yn rhan drutaf yr angladd, weithiau yn gwneud rhwng 50-66% o’r costau.*

Os byddwch chi’n defnyddio trefnydd angladdau, byddant yn casglu, storio, paratoi a danfon y corff i’r fynwent neu’r amlosgfa.

Byddant hefyd yn sicrhau bod y ffurflenni angenrheidiol ar gyfer amlosgi neu gladdu wedi eu cwblhau a bydd rhai hefyd yn trefnu seremoni syml yn rhan o’r ffi.

Byddant hefyd yn darparu arch, hers a limwsîn fel arfer.

Ond fe all yr eitemau hyn gronni costau gan ddibynnu ar yr hyn y byddwch chi’n eu dewis.

Er enghraifft, gall pris arch fod cyn lleied â £100 i gymaint â £10,000.

Os yw pris yn peri gofid, dylech ofyn i’ch trefnydd angladdau lleol os yw’n cynnig angladd syml neu amlosgiad uniongyrchol.

Sut i ddod o hyd i drefnydd angladdau

Ni ddylech ddewis yr un cyntaf a welwch. Ffoniwch o gwmpas a mynnwch o leiaf ddau ddyfynbris cyn i chi ddewis un sydd orau ar eich cyfer chi.

Dylech hefyd ystyried defnyddio trefnydd angladdau annibynnol lleol. Maent fel arfer yn rhatach na chwmni cenedlaethol.

Defnyddiwch y gwefannau hyn i ddod o hyd i drefnydd angladdau lleol. Cofiwch wirio mwy nac un safle gan y bydd y prisiau yn amrywio ac nid oes un ohonynt yn rhai’r farchnad gyfan, felly mae canlyniadau yn amrywio yn ôl safle.

Gallech hefyd ddefnyddio gwefan Funeral Choice i gymharu prisiau eich cyfarwyddwyr angladdau lleol.

Gallwch fanylu ar y canlyniadau drwy newid eich ardal chwilio. Nid yw’r prisiau a ddangosir yn cynnwys y ffi amlosgi neu gladdu.

*Ffynhonnell:Data ar sail Adroddiad Royal London National Funeral Cost Index 2018.

Costau trydydd parti (costau alldaliadau)

Mae costau trydydd parti, a elwir hefyd yn ‘gostau alldaliadau’ yn derm ffansi am ffioedd y mae’n rhaid i chi dalu i drydydd parti naill ai i gladdu neu amlosgi’r corff.

Os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau, maen nhw’n debyg o reoli’r taliad hwn i chi, ond mae’n debyg y byddan nhw’n gofyn am yr arian hwn o flaen llaw.

Gall costau amrywio cryn dipyn yn dibynnu ar eich dewisiadau. Er enghraifft, mae amlosgiad fel arfer yn rhatach hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau.

Fodd bynnag, mae costau claddu yn amrywio’n sylweddol ar hyd a lled y wlad, gyda bedd newydd yn costio ychydig dros £550 ym Melfast, i dros £4700 yn ardaloedd Llundain a Brighton.

Item Average cost*
Burial fees £2,033      
Cremation fees, Medical referee’s certificate in England, Wales and Northern Ireland (only applies for cremation), Clergy/officiant £164      

**Ffynhonnell: Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.

Mae’r ffi claddu fel arfer yn talu am brydlesu plot claddu, a chloddio a llenwi’r bedd.

Mae ffi hefyd am ddefnyddio’r amlosgfa i amlosgi’r corff.

Cyn i chi benderfynu ar fynwent neu amlosgfa, mae rhai pethau i’w cofio a allai effeithio ar y gost derfynol:

 • Weithiau mae yna wahaniaeth mawr yn y pris o gael angladd mewn un amlosgfa i un arall ychydig filltiroedd ar wahân. Felly, mae’n syniad da i wirio eich ardaloedd lleol a chyfagos i gymharu’r gost a chwilio am yr un gorau i chi.
 • Dylech hefyd ofyn a oes gan y fynwent ‘daliadau ar gyfer rhai nad ydynt yn breswylwyr’. Mae’r rhain yn daliadau ychwanegol ar gyfer claddu rhywun nad oedd yn byw mewn dosbarth neu fwrdeistref.
 • Fel arfer mae yna hefyd dâl ar wahân i gadw bedd yn lân a thaclus. Fel arfer fe’i telir yn flynyddol. Cyn i chi benderfynu pa fynwent i ddefnyddio, dylech wirio faint yw hyn.
 • Weithiau bydd yna dâl ar wahân i ddefnyddio’r fynwent neu amlosgfa i gynnal gwasanaeth yr angladd. Dylech wirio i weld os yw hyn wedi ei gynnwys yn y ffioedd claddu neu amlosgi.

Gallai costau trydydd parti hefyd gynnwys ffioedd ar gyfer gwasanaethau penodol.

Er enghraifft, ffioedd meddyg i ardystio’r farwolaeth, aelod o’r glerigiaeth i gynnal gwasanaeth yr angladd, neu weinyddwr i arwain gwasanaeth nad yw’n grefyddol.

Os ydych chi’n defnyddio trefnydd angladdau i drefnu angladd, weithiau mae’r costau trydydd parti wedi eu cynnwys yn y pecyn angladd.

Bydd y rhan fwyaf o drefnwyr angladdau yn gofyn i chi dalu am y costau alldaliadau cyn yr angladd.

Dylech wirio’r amcan bris a roddant cyn cytuno i’w defnyddio.

*Ffynhonnell:Mae rhywfaint o’r data yn yr erthygl hon yn seiliedig ar adroddiad blynyddol SunLife Cost of Dying 2017, ac Adroddiad y Royal London National Funeral Cost Index 2017.Z

Costau dewisol

Mae yna nifer o eitemau a gwasanaethau y gallwch eu hychwanegu i angladd. Fodd bynnag, mae pob eitem yn costio arian.

Po fwyaf y byddwch yn ychwanegu, y drutaf yn y byd yw’r angladd.

Ac fe allech chi’n rhwydd iawn ychwanegu £1,976* ychwanegol neu’n fwy at y bil terfynol.

Hwyrach yr hoffech chi feddwl yn ofalus a oes angen yr eitemau a’r gwasanaethau hyn yn yr angladd.

Os ydych chi’n teimlo bod eu hangen, dylech chwilio i weld a allwch eu cael am bris llai.

Eitem Cost gyfartalog*
Carreg fedd neu £910
Catering £408
Limousine £313
Venue hire £245
Flowers £184
Fee to return the ashes (only applies to direct cremation) £62
Funeral notice £78
Death notice or obituary £88
Order of service sheets £60
Urn From £30
Death certificate copies (several copies are needed for probate) From £11 per copy

You can find more information about optional funeral costs on the Funeral Costs Helpopens in new window website.

*Source: Some of the data in this article is based on the annual SunLife Cost of Dying report 2017

Sut i leihau cost angladd

Does dim angen teimlo dan bwysau i wario arian mawr neu fynd i ddyled, dim ond i ddangos eich serch a pharch.

Gallwch chi gael angladd urddasol ac ystyrlon heb orfod gwario swm anferth o arian.

Mae amlosgiad fel arfer yn mynd i gostio llai na chladdu. Fel y mae trefnu’r angladd eich hun yn hytrach na defnyddio trefnydd angladdau.

Ond mae ambell ffordd i leihau cost angladd ymhellach beth bynnag a ddewiswch:

 1. Chwiliwch am y fargen orau - gall costau angladd amrywio yn fawr. Er y gallech chi ei chael hi’n anodd, mae’n bwysig cymharu prisiau a gwasanaethau.
  Gofynnwch am amcan bris gan un trefnydd angladdau, arlwywr neu werthwr blodau er mwyn cymharu prisiau. Yna gallwch ddewis un sy’n gweddu i’ch cyllideb.
 2. Gofynnwch i deulu a ffrindiau: er enghraifft, yn hytrach na thalu am arlwywr, gofynnwch i deulu a ffrindiau ddod â bwyd i’r te angladd. Gallech hefyd ofyn iddynt eich helpu i chwilio am ddewisiadau rhatach.
 3. Casgliad elusennol a chofeb - Gall prynu a chynnal carreg fedd neu blac goffa fod yn ddrud. Yn hytrach, gallwch greu coffâd ar-lein ble gall teulu a ffrindiau roi rhodd i elusen er cof am yr ymadawedig.
  Mae gwefannau fel JustGiving yn cynnig coffâd ar-lein elusennol penagored.
 4. Amser penodol o’r diwrnod ar gyfer amlosgiad, a phwy a ddefnyddiwch: gall dewis amser rhatach, os yw ar gael, megis yn gynnar yn y bore neu yn ystod yr wythnos, hefyd leihau’r gost. Gallech hefyd ddewis amlosgfa sy’n cael ei rhedeg gan y cyngor, sydd fel arfer yn rhatach nag un breifat. Serch hynny gallai’r cyfleusterau a’r addurn fod yn syml iawn, felly efallai y byddwch chi eisiau galw heibio o ymlaen llaw.
 5. Math o arch - nid yw’r gyfraith yn nodi bod yn rhaid i chi ddefnyddio arch. Gallwch ddefnyddio amdo yn hytrach. Peidiwch â theimlo dan bwysau i ddewis arch neu amdo drud os yw’ch arian yn brin.
  Weithiau bydd opsiwn rhatach ar-lein gyda chyflenwyr eirch ac amwisgoedd gwiriwch restr o gwmnïau a argymhellir gan y Funeral Guide.
 6. Claddu naturiol: efallai yr hoffech chi ystyried tir claddu naturiol, megis coedwig. Yn aml mae’r rhain yn llawer rhatach na mynwent draddodiadol, a all fod yn ddrud iawn. Mae mynwentydd traddodiadol hefyd yn codi ffioedd ‘dibreswyl’ os nad oedd y person sydd wedi marw yn byw yn yr ardal. I ddod o hyd i fan claddu naturiol, ewch i wefan y Natural Death Centre.
 7. Rhoddi corff: gall nifer o bobl ymgeisio i roi eu corff i ysgolion meddygol er mwyn hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd neu ar gyfer ymchwil. Ni fydd y corff yn cael ei dderbyn bob amser oherwydd bydd yn dibynnu ar anghenion yr ysgolion meddygol unigol, amgylchiadau’r farwolaeth a’r rheswm am y farwolaeth. Os nad yw rhoddi yn bosibl, rhaid gwneud trefniadau angladd eraill. Gallai ysgolion gynnal gwasanaeth coffa neu angladd, ond yn aml ceir oedi hyd at ddwy neu dair blynedd cyn ei gynnal. Bydd rhai ysgolion meddygol yn gofyn am gyfraniad tuag at gostau cludiant. Dewch o hyd i’ch ysgol feddygol leol ar wefan yr Human Tissue Authority lle gallwch gael rhagor o wybodaeth ar yr amodau sydd ganddynt dros gymryd y corff.

Am ragor o ffyrdd i leihau cost angladd, ewch i’r gwefannau Down to Earth a Natural Death Centre agorir mewn ffenestr newydd.

Help i dalu am angladd

Os ydych chi’n poeni am gost angladd, neu’n meddwl y byddai’n anodd i chi dalu amdano, darllenwch ein herthygl Help i dalu am angladd i gael ychydig o gyngor.

Trefnu angladd heb drefnydd angladdau

Os byddai’n well gennych drefnu’r angladd eich hun, mae’r erthygl a ganlyn yn cynnig arweiniad fesul cam i drefnu amlosgiad syml.

Trefnu angladd eich hun (heb drefnydd angladdau)

Beth yw ‘amlosgiad uniongyrchol’ neu ‘amlosgiad heb seremoni’?

Mae rhai cwmnïau yn cynnig amlosgiad uniongyrchol - ble mae’r corff yn cael ei gasglu o gorffdy yn ystod oriau gwaith arferol ac yn amlosgi ar amser cyfleus. Weithiau mae’n cael ei alw yn ‘amlosgiad heb seremoni’

Fel arfer ni ellir gweld y corff o flaen llaw na chael seremoni, na limwsîn ar gyfer y teulu a’r galarwyr.

Ac os ydych chi eisiau cael y llwch wedyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am hynny.

Fel arfer bydd yn rhaid i chi ei gasglu, ond bydd rhai yn ei ddanfon am dâl.

Yna mae hyn yn eich gadael i gynnal seremoni, os dymunwch, ar amser a lleoliad o’ch dewis chi.

Faint ydyw?

Rydym yn awgrymu cyllideb o tua £1,600.

Rydym wedi canfod sawl cwmni ar-lein yn cynnig amlosgiad uniongyrchol am oddeutu £1,000.

Mae’r pris hwn fel arfer yn cynnwys costau trydydd parti fel ardystiad meddyg a ffioedd amlosgfa.

Os hoffech chi gael dychwelyd y llwch i chi, gall hyn gostio £100 yn ychwanegol. Ac mae casglu’r corff tu allan i oriau gwaith arferol, neu o gartref nyrsio neu gartref yn tua £500 ychwanegol.

Mae hyn yn dod â chyfanswm cost amlosgiad uniongyrchol i £1,600.

Gallai costau amrywio gan ddibynnu ar leoliad. Felly, chwiliwch am y cynnig gorau a gwirio os yw’r cwmni yn cynnig pris rhesymol ar gyfer eich ardal chi.

Os byddwch yn dewis cynnal seremoni wedyn, bydd angen i chi ystyried y costau hyn hefyd.

Fodd bynnag, mae yna amrywiaeth o ddulliau cost isel i gynnal seremoni, fel ei gynnal adref.

Sut i ddod o hyd i un?

Gallwch chwilio ar-lein am ‘amlosgiad uniongyrchol’ yn eich ardal.

Os ydych chi yng Nghymru a Lloegr, gallwch roi cynnig ar y darparwyr cenedlaethol hyn:

Neu defnyddiwch y safleoedd hyn isod i ganfod darparwr lleol.

Cofiwch wirio mwy nag un gwefan gan y byddant yn dangos gwahanol ganlyniadau.

Efallai na fydd rhai yn darparu amlosgiadau uniongyrchol.

Ffyrdd ymarferol o gynllunio ar gyfer eich angladd

Gallwch gynllunio ar gyfer angladd ystyrlon fforddiadwy cyn i’r diwrnod gyrraedd. Gall ysgrifennu’ch dymuniadau ar bapur a’i rannu gyda’r rheini a allai fod yn ei drefnu sicrhau bod y pethau sydd o bwys i chi yn digwydd. Gall hefyd ostwng peth o’r pryder sydd ynghlwm â threfnu angladd gan y bydd llawer o’r penderfyniadau eisoes wedi’u gwneud.

Hyd yn oed os nad oes gwahaniaeth gennych chi beth sy’n digwydd, gall ei roi ar bapur fod o gymorth mawr i’ch perthnasau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?