Faint mae yswiriant diogelu yn ei gostio?

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau – eich ffordd o fyw, eich enillion, a oes gennych deulu – gall yswiriant diogelu gynnig incwm petaech yn methu gweithio trwy ddamwain neu salwch.

Mae nifer o wahanol gynhyrchion yswiriant ar gael, pob un wedi ei ddylunio ar gyfer pobl mewn amgylchiadau gwahanol. Er enghraifft, ni fydd gan rywun yn ei 20au heb forgais na phlant yr un anghenion â rhywun yn ei 30au gyda chartref, teulu ac incwm mwy.

Mae’r taliadau misol, a elwir yn bremiymau yn amrywio yn fawr ond gallant gychwyn ar ychydig bunnoedd y mis ar gyfer polisïau sylfaenol. Gall y canllaw hwn eich helpu i benderfynu pa ffactorau fydd yn effeithio ar gost polisi yswiriant a pha gynnyrch sy’n iawn i chi.

Beth sy’n cael effaith ar gostau?

Pan ddaw yn fater o yswiriant diogelu, nid mater o ddewis y polisi rhataf yw hi. Nid oes un peth i weddu i bawb a bydd eich taliadau misol (a elwir yn bremiymau hefyd) yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys:

 • Oedran
 • Statws priodasol
 • A ydych yn ysmygu neu beidio neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol
 • Iechyd (eich iechyd ar hyn o bryd, eich pwysau, hanes meddygol eich teulu)
 • Swydd (mae risgiau uwch yn gysylltiedig â rhai swyddi sy’n golygu y bydd raid i chi dalu mwy efallai)
 • Ffordd o fyw (a ydych, er enghraifft yn cymryd rhan mewn chwaraeon peryglus?)

Bydd faint o yswiriant fydd ei angen arnoch yn dibynnu ar:

 • Eich incwm ar ôl talu treth
 • Costau byw o ddydd i ddydd
 • Dyledion
 • Morgais/rhent

Mae’n ddefnyddiol cymharu costau polisi â’r risgiau bod heb yswiriant. Er enghraifft, faint fyddech chi’n ei golli petaech yn mynd yn sâl ac na fyddech chi’n medru gweithio? Sut fyddech chi’n talu eich costau hanfodol?

Pa gynnyrch yswiriant sy’n iawn i mi?

Mae llawer iawn o wahanol gynhyrchion yswiriant ar gael ac mae pob un yn diogelu rhag gwahanol ddigwyddiadau ac yn cynnig lefelau gwahanol o yswiriant.

Er enghraifft, bydd rhai polisïau yswiriant bywyd yn talu os byddwch farw neu os cewch salwch penodol, ond, bydd arnoch angen cynnyrch arall os byddwch yn gorfod stopio gweithio oherwydd salwch tymor hir neu fod eich swydd yn cael ei dileu.

Yn ddelfrydol, dylech geisio cynilo digon o arian i dalu am gostau byw tri mis. Ond gall gymryd amser i gynilo’r swm hwn a gall yswiriant diogelu fod yn ffordd gost effeithiol o’ch diogelu eich hun.

Dylai’r cynhyrchion yswiriant y byddwch yn eu cymryd adlewyrchu eich amgylchiadau personol a’r hyn yr ydych am ei ddiogelu.

Er enghraifft, mae cynnyrch yswiriant bywyd fel arfer yn gwneud synnwyr i gyplau neu rieni, ond nid i rywun heb ddibynyddion, gan mai dim ond pan fyddwch yn marw y mae’r polisi yn talu allan. Gall rhywun heb unrhyw ddibynyddion, fodd bynnag, fod â diddordeb mewn yswiriant diogelu incwm, sy’n rhoi yswiriant os byddwch yn colli eich cyflog oherwydd salwch neu anaf.

Os na fedrwch fforddio cael yswiriant ar gyfer popeth yr ydych am ei ddiogelu, meddyliwch beth y byddech yn hoffi rhoi blaenoriaeth iddo neu ystyriwch lefel is o yswiriant, gan y gall ychydig o ddiogeliad fod yn well na dim. Fe allech, er enghraifft, benderfynu diogelu eich taliadau morgais neu rent. Darllenwch ein hadran Gweithredwch: penderfynu beth yw eich dewisiadau isod am ragor o fanylion.

Y cynnyrch iawn ar yr amser iawn

Costau diogelu incwm – enghraifft

Cartref un

Dychmygwch gwpl ifanc, y ddau yn iach, gyda phlant a morgais a’r ddau yn gweithio llawn amser gyda chyflogau blynyddol o £35,000 a £23,000. Mae eu hincwm wythnosol cyfun yn £860, gyda’r prif gyflog yn dod â £515 i’r cartref. Mae’r prif enillydd cyflog yn talu £18.35 y mis am bolisi diogelu incwm sy’n cynnwys 65% o’i hincwm.

Petai prif enillydd cyflog yr aelwyd yn mynd yn sâl ac yn methu gweithio, byddai eu hincwm wythnosol yn mynd i lawr i £350. Yn yr achos yma, byddai’r polisi diogelu incwm yn talu 65% o gyflog y prif enillydd cyflog, fyddai’n rhoi cyfanswm o £355. Bydd incwm wythnosol y cwpl yn £705, sy’n golygu ei bod yn bosibl iddynt dalu eu taliadau morgais a threuliau eraill.

Cartref dau

Yn awr darluniwch gwpl hŷn, heb blant, y ddau yn gweithio, â morgais, ond â phroblemau iechyd hefyd. Maent yn ennill cyflogau blynyddol o £27,000 a £19,000 ac incwm wythnosol cyfun o £755, gyda’r prif enillydd cyflog yn dod â £405 gartref yr wythnos a’r ail yn dod â £295. Mae’r prif enillydd cyflog yn talu £31.40 y mis am bolisi diogelu incwm sy’n cynnwys 60% o’i incwm.

Petai prif enillydd cyflog yr aelwyd yn mynd yn sâl ac yn methu gweithio, byddai eu hincwm wythnosol yn mynd i lawr i £295. Mae’r polisi diogelu incwm yn ychwanegu £310 gan wneud cyfanswm o £605. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl iddynt dalu eu taliadau morgais a threuliau eraill.

Gweithredwch: penderfynu beth yw eich dewisiadau

Yr allwedd i benderfynu pa ddiogeliad sydd arnoch ei angen yw pwyso a mesur risgiau a buddion yswiriant diogelu mewn cymhariaeth â’i gost a’r yswiriant. Chi ddylai benderfynu beth sy’n bwysig i chi a sut y byddwch yn ei ddiogelu.

 1. Y cam cyntaf yw gosod nod i chi eich hun. Beth sydd angen i chi ei ddiogelu fwyaf? Gall hyn fod yn ddarparu ar gyfer eich plant, talu eich taliadau morgais, neu ddim ond eich enillion.
 2. Yn nesaf meddyliwch pa ddiogeliad sydd gennych yn barod. Er enghraifft, os ydych yn gyflogedig efallai bod gennych becyn buddion sy’n cynnwys rhywfaint o yswiriant bywyd, neu ddiogelu incwm am gyfnod penodol petaech yn methu gweithio oherwydd salwch neu anaf.
 3. Yn olaf, penderfynwch pa yswiriant diogelu sydd arnoch ei eisiau ar sail yr yswiriant sydd gennych yn barod a beth yr ydych am ei ddiogelu.

Er enghraifft, os ydych yn hunangyflogedig a bod gennych blant efallai y byddwch yn penderfynu cael yswiriant diogelu incwm, rhag ofn i chi fynd i fethu gweithio, ac yswiriant bywyd i sicrhau bod gan eich dibynyddion arian os byddwch yn marw yn annisgwyl.

Ar y llaw arall, os oes gennych blant a’ch bod wedi eich cyflogi gan sefydliad sydd â ‘lwfans tâl salwch’ yn ei becyn buddion, efallai y byddwch yn teimlo mai dim ond yswiriant bywyd sydd arnoch ei angen.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ddiogeliad ariannol yn ein canllawiau penodol:

Pa ddiogelwch ariannol sydd gennych yn barod?

Darllenwch ein canllaw cyflym i ddysgu rhagor am y gwahaniaethau rhwng y gwahanol gynnyrch diogelu

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?