Faint o gynhaliaeth plant ddylwn i ei dalu?

Os oes gennych chi a’ch cynbartner blant, mae disgwyl i chi eich dau barhau i dalu tuag at eu costau ar ôl i chi wahanu. Ac mae hynny’n aml yn golygu y bydd un rhiant yn talu i’r llall. Gallwch gytuno ar hyn rhyngoch, neu, os na allwch gytuno, gofynnwch i’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant gyfrifo’r swm.

Trefnu cynhaliaeth plant eich hunain

Defnyddiwch y gyfrifiannell cynhaliaeth plant ar y wefan GOV.UK. Bydd yn amcangyfrifo faint o gynhaliaeth plant y dylech chi ei dalu neu ei gael yn seiliedig ar eu fformiwla.

Os byddwch yn trefnu cynhaliaeth plant gan ddefnyddio trefniant seiliedig ar y teulu, mae gennych y rhyddid i benderfynu ar y swm y bydd un rhiant yn ei dalu i’r llall. Fodd bynnag, mae’n syniad da gwirio’r swm a gytunwch yn erbyn hyn y byddai’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ystyried y dylai’r swm fod. Y rheswm am hyn yw y byddai’r naill ohonoch yn rhydd i fynd at y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant a gofyn am gyfrifiad cynhaliaeth.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae’n syniad da meddwl beth fyddech chi’n hoffi ei gynnwys yn y taliad hwn a sut y byddech yn hoffi talu:

 • A ydych am dalu swm penodol cyson neu a fyddwch yn ei amrywio i’ch helpu i dalu am dreuliau ychwanegol trwy gydol y flwyddyn?
 • A ydych am dalu yn uniongyrchol am bethau fel gwisg ysgol, gweithgareddau neu wyliau?
 • A ydych am dalu canran o’ch enillion? Os yw eich enillion yn amrywio, gall hyn fod o gymorth i chi ond byddai’n golygu y bydd yn anos rhagweld y swm o gynhaliaeth plant.

Faint mae disgwyl i chi ei dalu?

Os na allwch gytuno ar faint o gynhaliaeth plant y dylai un rhiant ei dalu i’r un arall, gallwch ofyn i’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ei gyfrifo i chi. Mae nifer o ffactorau y bydd yn eu hystyried:

 • incwm y rhiant sy’n talu
 • faint to blant sydd gennych
 • faint o amser fyddan nhw’n ei dreulio gyda’r rhiant sy’n talu
 • a yw’r rhiant sy’n talu yn talu cynhaliaeth plant am blant eraill

Pa bryd mae cynhaliaeth plant yn dod i ben?

Fel arfer mae disgwyl i chi dalu cynhaliaeth plant nes bydd eich plentyn yn 16 oed, neu yn 20 os bydd mewn ysgol neu goleg llawn amser yn astudio Lefel A, arholiadau uwch neu gyfatebol. Gall cynhaliaeth plant ddod i ben yn gynharach – er enghraifft petai un rhiant yn marw neu os bydd y plentyn yn peidio â bod yn gymwys am fudd-dal plant.

Sut mae eich incwm yn effeithio ar yr hyn y byddwch yn ei dalu

Mae cyfraddau gwahanol o gynhaliaeth plant yn ôl incwm wythnosol gros y rhiant sy’n talu (sy’n golygu faint y byddwch yn ei dderbyn cyn i bethau fel treth ac Yswiriant Gwladol gael eu tynnu ohono).

Symiau cynhaliaeth plant yn seiliedig ar dâl wythnosol
Incwm gros wythnosol Cyfradd Swm wythnosol
Anhysbys Diofyn £38 i 1 plentyn, £51 i 2 blentyn, £61 i 3 neu ragor o blant
Llai na £7 Dim Ni fyddwch yn talu unrhyw gynhaliaeth plant
Rhwng £7 a £100 neu os byddwch ar fudd-daliadau Gwastad Rydych chi’n talu cyfradd wastad o £7 yr wythnos
Rhwng £100.01 a £199.99 Wedi’i ostwng Defnyddiwch gyfrifiannell cynhaliaeth plant
Rhwng £200 a £3000 Sylfaenol Defnyddiwch gyfrifiannell cynhaliaeth plant

Os yw eich incwm wythnosol gros yn fwy na £3,000, bydd angen i chi ymgeisio i’r llys am orchymyn ychwanegiad at y gynhaliaeth plant. Fodd bynnag, cyn y gall y llys ddelio â’ch cais, byddant angen gweld cyfrifiad Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant sy’n dangos bod eich incwm gros wythnosol wedi ei gyfrifo i £3,000 neu ragor.

Sut y mae’r nifer o blant yn effeithio ar faint y byddwch yn ei dalu

Os byddwch yn talu cynhaliaeth plant a’ch bod ar y gyfradd sylfaenol, bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar y nifer o blant y bydd gofyn i chi dalu ar eu cyfer. Mae’r ffigyrau isod yn tybio bod eich plant yn aros gyda’r rhiant sy’n derbyn cynhaliaeth plant trwy’r amser.

Ar y gyfradd sylfaenol, os byddwch yn talu ar gyfer:

 • un plentyn: byddwch yn talu 12% o’ch incwm wythnosol gros
 • dau blentyn: byddwch yn talu 16% o’ch incwm wythnosol gros
 • tri neu fwy o blant: byddwch yn talu 19% o’ch incwm wythnosol gros

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfrifiad ewch i Citizens Advice websiteopens in new window.

Sut y mae rhannu’r gofal yn effeithio ar gynhaliaeth plant

Mae’r rhan fwyaf o rieni yn penderfynu rhannu’r gofal am eu plant. Os bydd eich plant yn treulio peth amser gyda’r rhiant sy’n talu, bydd hyn yn lleihau’r swm o gynhaliaeth plant y bydd ef neu hi yn ei dalu.

Mae ‘bandiau’ gwahanol sy’n pennu faint y bydd y gynhaliaeth plant yn cael ei ostwng. Mae swm y gynhaliaeth plant yn cael ei ostwng ar gyfer pob plentyn sy’n treulio amser gyda’r rhiant sy’n talu. Os yw eich plentyn gyda’r rhiant sy’n talu rhwng:

 • 52 a 103 noson: mae cynhaliaeth plant yn cael ei ostwng o 1/7fed am bob plentyn
 • 104 a 155 noson: mae cynhaliaeth plant yn cael ei ostwng o 2/7fed am bob plentyn
 • 156 a 174 noson: mae cynhaliaeth plant yn cael ei ostwng o 3/7fed am bob plentyn
 • 175 noson neu fwy: mae cynhaliaeth plant yn cael ei ostwng 50%, a gostyngiad ychwanegol o £7 yr wythnos ar gyfer pob plentyn

Talu am blant o berthynas arall

Os yw incwm wythnosol gros y rhiant sy’n talu rhwng £200 a £3,000 yr wythnos a’i fod/bod yn talu cynhaliaeth plant am blant eraill, mae hyn yn cael ei ystyried wrth gyfrifo faint y dylai ei dalu.

Mae’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn syml yn lleihau’r swm o incwm wythnosol y mae’n ei ystyried. Er enghraifft, os yw’r rhiant sy’n talu yn talu ar gyfer:

 • un plentyn arall – bydd yr incwm wythnosol yn cael ei ostwng o 11%
 • dau blentyn arall – bydd yr incwm wythnosol yn cael ei ostwng o 14%
 • tri phlentyn neu fwy – bydd yr incwm wythnosol yn cael ei ostwng o 16%.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?