Faint o rent y gallwch chi ei fforddio?

Er mwyn gweithio allan faint o rent y gallwch ei fforddio, bydd arnoch angen cyfrifo eich treuliau a’ch costau eraill i gyd. Darllenwch ymlaen am arolwg o’r costau o flaen llaw a’r costau rheolaidd y dylech eu hystyried cyn penderfynu a allwch fforddio symud allan neu newid cartref.

Amcangyfrifwch gostau eich rhent a’ch biliau

Mae’n hawdd gorymestyn eich hun os ydych chi’n twyllo eich hun trwy gredu mai medru talu’r rhent yw’r unig beth o bwys – mae llawer o gostau byw sy’n gysylltiedig â rhentu y dylech eu hystyried. Rydym yn cynnwys y prif rai isod.

Y Dreth Gyngor, cyfleustodau a thaliadau gwasanaeth

 • Biliau dŵr (gwiriwch gyda’ch cwmni dŵr pa mor aml fyddwch chi’n derbyn biliau)
 • Taliadau gwasanaeth (mewn ambell eiddo – telir yn fisol neu’n flynyddol)
 • Y Dreth Gyngor (a delir yn fisol fel arfer - Cymru/Lloegr/Cymru) neu fil treth (G.I.)
 • Biliau nwy a thrydan (un ai trwy fesurydd rhagdalu, yn fisol, neu bob chwarter)

Gofynnwch i’r asiantaeth, y landlord neu’r tenant blaenorol i roi amcangyfrif i chi o’r biliau hyn pan ydych yn edrych o amgylch yr eiddo. A/neu defnyddiwch y dolenni isod i weld beth yw bandiau’r Dreth Gyngor a’r trethi ar gyfer cyfeiriadau penodol.

Costau misol eraill

Cofiwch y bydd yn bur debyg y bydd gennych filiau misol ychwanegol y bydd arnoch angen eu hystyried, fel:

 • trwydded deledu (a delir yn fisol neu’n flynyddol – ewch i tvlicensing.co.uk i weld faint mae hyn o bryd)
 • biliau ffôn tirwifren (yn ogystal ag unrhyw dâl cysylltu – gellir talu bob chwarter neu’n fisol)
 • yswiriant cynnwys (a delir yn fisol neu’n flynyddol)
 • tanysgrifiadau teledu digidol neu deledu lloeren (a delir yn fisol)
 • bil band eang (a delir yn fisol neu bob chwarter)

Lluniwch gyllideb o’ch holl gostau

Wrth gwrs, mae mwy i fywyd na dim ond talu biliau sy’n gysylltiedig â’ch cartref. Dylech hefyd geisio amcangyfrif faint mewn difrif rydych chi’n ei wario bob mis ar dreuliau beunyddiol eraill fel:

 • benthyciadau neu ad-daliadau cerdyn credyd
 • teithio/car/yswiriant car
 • ffôn symudol
 • bwyd/dillad
 • campfa/diddordebau/nosweithiau allan
 • gofal /cynnal a chadw plant

Os nad ydych yn sicr, goramcangyfrifwch yn hytrach nag amcangyfrif yn rhy isel – does arnoch chi ddim eisiau’r perygl o fynd i ddyled oherwydd eich bod wedi anghofio ffactorio un o’ch taliadau misol rheolaidd.

Unwaith y mae gennych chi amcangyfrifon o bob un o’r eitemau hyn, gallwch lunio cyllideb. Bydd hyn yn dangos i chi yn union faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis a faint sydd gennych yn mynd allan bob mis. Yna bydd gennych dawelwch meddwl y bydd gennych ddigon o arian i fyw arno, unwaith rydych chi wedi talu eich rhent.

Cofiwch rannu cost flynyddol – fel talu am y Nadolig neu wyliau haf – gyda 12, fel bo’r gost yn cael ei rhannu’n gyfartal ar draws y flwyddyn.

Os yw’r ffigyrau’n edrych yn dynn, ewch i’n tudalennau Awgrymiadau ar gyfer Arbed Arian isod i gael cyngor arbenigol ynglŷn ag arbed arian ar filiau gartref a phan ydych o gwmpas y lle.

Peidiwch ag anghofio costau ymlaen llaw

Cyn i chi arwyddo cytundeb y denantiaeth, bydd arnoch angen sicrhau eich bod yn gallu fforddio talu’r costau o symud i mewn i’r eiddo.

Blaendal rhent

Costau ymlaen llaw

Cofiwch gyllidebu ar gyfer costau o flaen llaw fel blaendal rhentu, tâl asiantaeth a thaliadau ymfudo.

Mae blaendal y rhent fel arfer yn rhent pedair i chwe wythnos. Mae hyn yn debygol o fod yn gannoedd o bunnau – ac mewn rhai achosion yn fil neu fwy – felly sicrhewch fod yr arian hwn ar gael gennych cyn ymrwymo. Dylech gael eich blaendal yn ôl ar ddiwedd y denantiaeth os nad oes difrod wedi bod.

Os nad yw’r arian gennych ar gyfer blaendal, cysylltwch â’ch cyngor lleol i weld a oes cynlluniau blaendal rhent, ymrwymiad neu warantu rhent yn eich ardal fydd yn gallu eich helpu. Fodd bynnag, cofiwch nad yw pob landlord neu asiantaethau gosod tai yn derbyn blaendaliadau yn y ffurf hon – bydd rhaid i chi ofyn.

Taliadau asiantaeth

Awgrym

Cymharwch daliadau asiantaeth yn fuan – er enghraifft, gofynnwch beth y byddan nhw’n ei godi am gael tystlythyrau a llunio neu adnewyddu cytundeb y denantiaeth.

Os byddwch chi’n mynd trwy asiantaeth gosod tai, efallai y byddant yn codi amrywiaeth o daliadau. Mae rhai asiantaethau gosod tai wedi dechrau codi hyd at £600 mewn taliadau asiantaeth yn ddiarwybod i denantiaid. Ymddengys yn aml nad oes a wnelo’r taliadau ddim â chostau’r gwaith dan sylw. Er enghraifft, mae taliadau am wirio tystlythyrau yn amrywio o £10 i £275, tra bo taliadau am adnewyddu tenantiaeth yn amrywio o £12 i £200.

Taliadau mudo a storio

Chwiliwch am amcangyfrifon lleol ar gyfer y rhain. Mae’n debyg y gallech, wrth gwrs, arbed arian i chi eich hun trwy logi fan a symud eich hun os ydych chi’n teimlo fel gwneud!

Dodrefn neu ddefnyddiau

Os ydych chi’n symud i le heb ei ddodrefnu, peidiwch ag anghofio cyllidebu ar gyfer costau dodrefn a deunyddiau meddal fel llenni.

Rhagor o wybodaeth am arian os ydych chi’n rhentu

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud ag arian os ydych chi’n rhentu, darllenwch ein canllawiau isod:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?