Faint o rent y gallwch chi ei fforddio?

Er mwyn gweithio allan faint o rent y gallwch ei fforddio, bydd arnoch angen cyfrifo eich treuliau a’ch costau eraill i gyd. Darllenwch ymlaen am arolwg o’r costau o flaen llaw a’r costau rheolaidd y dylech eu hystyried cyn penderfynu a allwch fforddio symud allan neu newid cartref.

Amcangyfrifwch gostau eich rhent a’ch biliau

Mae’n hawdd gorymestyn eich hun os ydych chi’n twyllo eich hun trwy gredu mai medru talu’r rhent yw’r unig beth o bwys – mae llawer o gostau byw sy’n gysylltiedig â rhentu y dylech eu hystyried. Rydym yn cynnwys y prif rai isod.

Y Dreth Gyngor, cyfleustodau a thaliadau gwasanaeth

 • Biliau dŵr (gwiriwch gyda’ch cwmni dŵr pa mor aml fyddwch chi’n derbyn biliau)
 • Taliadau gwasanaeth (mewn ambell eiddo – telir yn fisol neu’n flynyddol)
 • Y Dreth Gyngor (a delir yn fisol fel arfer - Cymru/Lloegr/Cymru) neu fil treth (G.I.)
 • Biliau nwy a thrydan (un ai trwy fesurydd rhagdalu, yn fisol, neu bob chwarter)

Gofynnwch i’r asiantaeth, y landlord neu’r tenant blaenorol i roi amcangyfrif i chi o’r biliau hyn pan ydych yn edrych o amgylch yr eiddo. A/neu defnyddiwch y dolenni isod i weld beth yw bandiau’r Dreth Gyngor a’r trethi ar gyfer cyfeiriadau penodol.

Costau misol eraill

Cofiwch y bydd yn bur debyg y bydd gennych filiau misol ychwanegol y bydd arnoch angen eu hystyried, fel:

 • trwydded deledu (a delir yn fisol neu’n flynyddol – ewch i tvlicensing.co.uk i weld faint mae hyn o bryd)
 • biliau ffôn tirwifren (yn ogystal ag unrhyw dâl cysylltu – gellir talu bob chwarter neu’n fisol)
 • yswiriant cynnwys (a delir yn fisol neu’n flynyddol)
 • tanysgrifiadau teledu digidol neu deledu lloeren (a delir yn fisol)
 • bil band eang (a delir yn fisol neu bob chwarter)

Lluniwch gyllideb o’ch holl gostau

Wrth gwrs, mae mwy i fywyd na dim ond talu biliau sy’n gysylltiedig â’ch cartref. Dylech hefyd geisio amcangyfrif faint mewn difrif rydych chi’n ei wario bob mis ar dreuliau beunyddiol eraill fel:

 • benthyciadau neu ad-daliadau cerdyn credyd
 • teithio/car/yswiriant car
 • ffôn symudol
 • bwyd/dillad
 • campfa/diddordebau/nosweithiau allan
 • gofal /cynnal a chadw plant

Os nad ydych yn sicr, goramcangyfrifwch yn hytrach nag amcangyfrif yn rhy isel – does arnoch chi ddim eisiau’r perygl o fynd i ddyled oherwydd eich bod wedi anghofio ffactorio un o’ch taliadau misol rheolaidd.

Unwaith y mae gennych chi amcangyfrifon o bob un o’r eitemau hyn, gallwch lunio cyllideb. Bydd hyn yn dangos i chi yn union faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis a faint sydd gennych yn mynd allan bob mis. Yna bydd gennych dawelwch meddwl y bydd gennych ddigon o arian i fyw arno, unwaith rydych chi wedi talu eich rhent.

Cofiwch rannu cost flynyddol – fel talu am y Nadolig neu wyliau haf – gyda 12, fel bo’r gost yn cael ei rhannu’n gyfartal ar draws y flwyddyn.

Os yw’r ffigyrau’n edrych yn dynn, ewch i’n tudalennau Awgrymiadau ar gyfer Arbed Arian isod i gael cyngor arbenigol ynglŷn ag arbed arian ar filiau gartref a phan ydych o gwmpas y lle.

Peidiwch ag anghofio costau ymlaen llaw

Cyn i chi arwyddo cytundeb y denantiaeth, bydd arnoch angen sicrhau eich bod yn gallu fforddio talu’r costau o symud i mewn i’r eiddo.

Blaendal rhent

Costau ymlaen llaw

Cofiwch gyllidebu ar gyfer costau o flaen llaw fel blaendal rhentu, tâl asiantaeth a thaliadau ymfudo.

Blaendal rhent

Mae eich blaen-dâl yn debygol o fod y gost fwyaf os ydych chi’n rhentu lle newydd, felly sicrhewch fod gennych chi’r cyllid hwn cyn i chi ymrwymo. Os oes gennych chi denantiaeth breifat a’ch bod wedi talu blaen-dâl i’ch landlord (neu asiant), mae’n rhaid ei ddiogelu’n gyfreithiol mewn cynllun a gymeradwyir gan y llywodraeth.

Rhoddir terfyn ar flaendaliadau tenantiaeth ad-daladwy ar ddim mwy na phump wythnos o rent i denantiaethau daliad byr wedi’u sicrhau os yw’r rhent yn llai na £50,000 y flwyddyn, a chwech wythnos o rent os yw’r rhent yn fwy na £50,000 y flwyddyn.

Dysgwch fwy am beth ellir ac na ellir codi tâl arnoch amdano wrth rentu gan landlordiaid ac asiantau ar Gov.uk.

Bydd yr arian hwn yn cael ei gadw mewn cynllun diogelu blaendaliadau ac, os nad oes unrhyw ddifrod, dylech ei gael yn ôl pan fyddwch chi’n symud allan.

Os nad yw’r arian gennych ar gyfer blaendal, holwch eich cyngor lleol i weld a oes cynlluniau blaendal rhent, ymrwymiad neu warantu rhent yn eich ardal i’ch helpu.

Ond cofiwch nad yw pob landlord neu asiantaeth gosod tai yn derbyn blaendaliadau yn y ffurf yma – bydd rhaid i chi ofyn.

Taliadau asiantaeth

Awgrym

Cymharwch daliadau asiantaeth yn fuan – er enghraifft, gofynnwch beth y byddan nhw’n ei godi am gael tystlythyrau a llunio neu adnewyddu cytundeb y denantiaeth.

Nid yw asiantiaid gosod na landlordiaid preifat yn Lloegr yn cael codi ffïoedd gweinyddol am bethau fel gwirio geirda, neu adnewyddu tenantiaeth i denantiaid daliad byr, gosodiadau i fyfyrwyr a lletywyr sy’n byw gyda landlord preifat.

Roedd ffïoedd gosod wedi’u gwahardd eisoes yn yr Alban, ond maen nhw’n dal yn gyfreithlon yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.

Er enghraifft, mae taliadau am wirio geirda yn amrywio o £10 i £275, tra bod taliadau am adnewyddu tenantiaeth yn amrywio o £12 i £200.

Mae ffïoedd yn gallu cael eu codi o hyd am daliadau rhent hwyr, dod â’ch tenantiaeth i ben yn gynnar neu drosglwyddo’ch tenantiaeth.

Taliadau mudo a storio

Chwiliwch am amcangyfrifon lleol ar gyfer y rhain. Mae’n debyg y gallech, wrth gwrs, arbed arian i chi eich hun trwy logi fan a symud eich hun os ydych chi’n teimlo fel gwneud!

Dodrefn neu ddefnyddiau

Os ydych chi’n symud i le heb ei ddodrefnu, peidiwch ag anghofio cyllidebu ar gyfer costau dodrefn a deunyddiau meddal fel llenni.

Rhagor o wybodaeth am arian os ydych chi’n rhentu

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud ag arian os ydych chi’n rhentu, darllenwch ein canllawiau isod:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?