Faint yw Credyd Cynhwysol?

Fel arfer, telir Credyd Cynhwysol i chi fel taliad misol sengl, ond mae’n cynnwys nifer o wahanol elfennau. Cyn i chi wneud hawliad, mae’n anodd rhoi ffigwr pendant o ran faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi. Yn y canllaw hwn, edrychwn ar y gwahanol lwfansau a’r elfennau a allai fod yn ddyledus ichi, faint allwch chi ei gael am bob un a sut y gall taliadau gael eu heffeithio gan incymau a chynilion eraill.

Lwfans Sylfaenol Credyd Cynhwysol

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, fe gewch un lwfans sylfaenol ar gyfer eich cartref. Y swm a gewch yn 2021/22 fydd:

 • £257.33 y mis i hawlwyr sengl dan 25 oed
 • £324.84 y mis i hawlwyr sengl 25 oed neu hŷn
 • £403.93 y mis i hawlwyr ar y cyd dan 25 oed
 • £509.91 y mis i hawlwyr ar y cyd gyda’r naill neu’r llall yn 25 oed neu hŷn

Nid yw’r ffigyrau hyn yn cynnwys yr ychwanegiad i’r lwfans sylfaenol oherwydd coronafeirws, sydd ar hyn o bryd yn £20 yr wythnos. Mae disgwyl i’r cynnydd hwn ddod i ben ar 30 Medi 2021.

Yn dymuno cael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi? Rhowch gynnig ar y gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.

Elfennau ychwanegol

Sut i Hawlio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Yn ychwanegol i’r lwfans sylfaenol, fe allech gael lwfansau ychwanegol, gan gynnwys:

 • elfen plentyn
 • elfen costau gofal plant
 • elfen gallu cyfyngedig i weithgarwch yn gysylltiedig â gwaith (LCWRA)
 • elfen gallu cyfyngedig i weithio a gweithgarwch yn gysylltiedig â gwaith (ddim ar gael ar ôl 3 Ebrill 2017)
 • elfen gofalwr
 • elfen costau tai.

Elfen plentyn

Os ydych yn gofalu am blentyn dan 16 oed, neu unigolyn ifanc cymwys dan 20 oed, rydych yn gymwys am yr elfen plentyn. Yn 2021/22 mae hyn yn rhoi’r hawl i chi gael:

 • £282.50 y mis ar gyfer y plentyn cyntaf neu unig blentyn a aned cyn 6 Ebrill 2017
 • £237.08 y mis ar gyfer plentyn dan bob sefyllfa arall.

Ni chewch hawlio’r elfen plentyn am fwy na dau o blant, oni bai bod eithriad, fel genedigaethau lluosog, yn berthnasol, neu os ydych wedi mabwysiadu plant.

Os oes gan eich plentyn gyflwr iechyd hirdymor neu os yw’n anabl, fe allech fod yn gymwys i hawlio un o’r elfennau plentyn anabl canlynol. Yn 2021/22 mae hyn yn rhoi’r hawl i chi gael:

 • £128.89 y mis fesul plentyn neu unigolyn ifanc cymwys sy’n cael DLA neu PIP ar hyn o bryd.
 • £402.41 y mis fesul plentyn neu unigolyn ifanc cymwys os yw’n cael y gyfradd uchaf o’r elfen gofal o’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA), cyfradd uwch o’r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar gyfer bywyd beunyddiol neu os yw wedi’i gofrestru fel rhywun dall.

Elfen costau gofal plant

Os ydych yn gweithio, gallwch gael hyd at 85% o’ch costau gofal plant wedi’i dalu, yn 2021/22 mae hwn werth hyd at uchafswm o £646.35 y mis am un plentyn, neu £1108.04 y mis am ddau blentyn neu fwy.

Rhaid i’r ddau ohonoch fod yn gweithio os ydych yn hawlio fel cwpl, oni bai bod y partner nad yw’n gweithio:

 • Â gallu cyfyngedig i weithio neu allu cyfyngedig i weithio a gweithgarwch yn gysylltiedig â gwaith (LCWRA)
 • Yn ofalwr i rywun sydd ag anabledd difrifol
 • Yn absennol dros dro, er enghraifft mewn carchar, ysbyty neu mewn gofal preswyl.

Os oes gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol, ni allwch gael taliadau gofal plant di-dreth.

Gallu cyfyngedig i weithio a gweithgarwch yn gysylltiedig â gwaith

Fe gewch £343.63 (2021/22) y mis os byddwch chi’n bodloni’r Asesiad Gallu i Weithio (WCA) a bod gennych chi allu cyfyngedig i weithio a gweithgarwch yn gysylltiedig â gwaith (LCWRA).

Os ydych yn cyflwyno hawliad ar y cyd, dim ond un ohonoch yn unig sydd angen bod â LCWRA i gael yr elfen hon.

Ni chewch hwn os ydych yn ennill mwy na’r hyn sy’n cyfateb i 16 awr yr wythnos ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, oni bai eich bod yn cael y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) hefyd neu’r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Elfen gallu cyfyngedig i weithio

Nid yw LCW ar gael os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ar ôl 3 Ebrill 2017.

Fe gewch £128.29 (2021/22) y mis os oes gennych chi allu cyfyngedig i weithio (LCW) yn dilyn yr Asesiad Gallu i Weithio (WCA).

Elfen gofalwr

Os ydych yn gofalu am unigolyn sy’n ddifrifol anabl am 35 awr yr wythnos o leiaf, fe gewch £163.73 (2021/22) y mis.

Os ydych yn hawlio ar y cyd, gall y ddau ohonoch gael yr elfen gofalwr, ond nid felly os ydych yn gofalu am yr un unigolyn.

Nid ydych yn gymwys am yr elfen gofalwr os ydych wedi ennill cyflog o’ch cyfrifoldebau gofalu.

Os ydych yn hawlio fel unigolyn sengl, yna un elfen gofalwr a gewch yn unig, hyd yn oed os ydych yn gofalu am fwy nag un unigolyn anabl.

Os oes mwy nag un unigolyn yn gofalu am yr un unigolyn, yna bydd angen ichi benderfynu pwy fydd yn cael yr elfen gofalwr.

Elfen costau tai

Mae’r elfen costau tai yn eich helpu i dalu am y cyfan neu ran o’ch rhent a rhai costau gwasanaeth.

Bydd faint a gewch yn ddibynnol ar ble ydych chi’n byw ac a ydych chi’n denant preifat neu gymdeithasol.

Os ydych yn berchennog ar eich cartref, gallwch gael help i dalu am gost eich taliadau llog. Darganfyddwch fwy am Gefnogaeth ar gyfer Llog ar Forgais yma.

Tenantiaid preifat

Coronafeirws

Oherwydd yr achos o coronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y Lwfans Tai Lleol (LHA) yn talu o leiaf 20 y cant o rent y farchnad yn eich ardal.

Mae’r elfen costau tai ar gyfer tenantiaid preifat yn seiliedig ar y Lwfans Tai Lleol (LHA) ar gyfer eich ardal.

Cyfrifir yr LHA yn ôl prisiau rhentu cyfartalog eich ardal ar gyfer y nifer o ystafelloedd sydd eu hangen arnoch.

Er enghraifft, bydd LHA hawlydd sengl heb blant yn seiliedig ar gost gyfartalog rhentu fflat ag un ystafell wely yn yr ardal honno.

Golyga hyn efallai na fydd eich elfen costau tai yn ddigon i dalu’r cyfan o’ch rhent.

Tenantiaid tai cymdeithasol

Os ydych yn denant costau tai, mae’r elfen costau tai yn seiliedig ar eich rhent cymwys.

Mae’r rhent cymwys yn ystyried y nifer o ystafelloedd gwely sydd eu hangen arnoch. Caniateir un ystafell wely i chi am:

 • bob cwpl oedolyn
 • pob unigolyn sy’n hŷn nag 16 oed
 • dau blentyn dan 16 oed o’r un rhyw
 • dau blentyn dan 10 oed waeth beth yw eu rhyw
 • unrhyw blentyn arall
 • gofalwr dros nos nad yw’n byw gyda chi fel arfer.

Os oes gennych chi fwy o ystafelloedd gwely nag sydd eu hangen arnoch mewn gwirionedd, bydd eich rhent cymwys yn cael ei leihau:

 • 14% ar gyfer un ystafell wely ychwanegol
 • 25% ar gyfer dwy neu ragor o ystafelloedd gwely ychwanegol

Ni fydd y gostyngiad hwn yn effeithio arnoch os ydych yn:

 • ofalwyr maeth
 • yn rhieni rhywun sydd yn y lluoedd arfog neu yn fyfyriwr amser llawn
 • yn rhiant plentyn sydd ag anabledd difrifol.

Faint o Gredyd Cynhwysol a gaf os wyf yn gweithio?

Os ydych yn cael y grant cymhorthdal incwm i’r hunangyflogedig, bydd angen rhoi gwybod am hwn fel incwm pan mae’n cael ei dalu. Gallai hyn effeithio’r swm o Gredyd Cynhwysol y byddwch yn ei gael yn y mis canlynol, felly cofiwch gyllidebu.

Gallwch weithio cymaint o oriau ag y mynnwch pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol ond gallai hyn effeithio ar faint gewch chi.

Mae hyn yn dibynnu ar eich cymhwysedd neu beidio i gael lwfans gwaith. Dyma’r swm y gallwch ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol gael ei effeithio.

Efallai y byddwch yn gymwys am lwfans gwaith:

 • os ydych mewn swydd gyflogedig ac yn gyfrifol am blentyn dibynnol,
 • os na allwch chi weithio cymaint â’r arfer oherwydd salwch neu anabledd.

Ar gyfer 2021/22lMae lwfansau gwaith misol wedi eu gosod ar:

 • £293 os yw’ch Credyd Cynhwysol yn cynnwys cymorth tai
 • £515 os nad ydych yn derbyn cymorth tai.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c o am bob £1 y byddwch yn ei hennill uwchben y lwfans gwaith.

Os na fyddwch yn cael y lwfans gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 ar eich holl enillion.

Darganfyddwch fwy am incwm a Chredyd Cynhwysol ar wefan entitledto.

Incwm nad yw’n gysylltiedig â gwaith a Chredyd Cynhwysol

Incwm nad yw’n gysylltiedig â gwaith yw unrhyw arian a gewch, nad yw’n deillio o waith na budd-daliadau, fel pensiwn er enghraifft.

Am bob £1 a gewch fel incwm nad yw’n gysylltiedig â gwaith, ceir gostyngiad o £1 yn eich taliad Credyd Cynhwysol hefyd.

Cynilion a Chredyd Cynhwysol

Os oes gennych chi neu’ch partner gynilion dros £6,000 (£10,000 os ydych yn hŷn na’r oed pensiwn y wladwriaeth) bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng yn raddol. Os oes gennych chi neu’ch partner fwy na £16,000 mewn cynilion, ni fyddwch yn gymwys am Gredyd Cynhwysol o gwbl.

Budd-daliadau eraill a Chredyd Cynhwysol

Mae yna ystod o fudd-daliadau eraill y gallwch eu hawlio ar yr un pryd â Chredyd Cynhwysol. Mae’r rhain yn cynnwys, y Lwfans Ceisio Gwaith arddull newydd, y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth arddull newydd a’r Lwfans Mamolaeth.

Am bob £1 a gewch fel incwm o’r rhain a rhai budd-daliadau eraill, ceir gostyngiad o £1 yn eich taliad Credyd Cynhwysol hefyd.

Darganfyddwch fwy am ba fudd-daliadau eraill sy’n effeithio ar eich Credyd Cynhwysol ar wefan entitledto.

Os cymerwch Daliad Ymlaen Llaw o Gredyd Cynhwysol

Pan hawliwch Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, gallwch ofyn am hyd at daliad mis llawn fel taliad ymlaen llaw. Bydd yn rhaid ad-dalu’r swm hwn dros y 12 mis dilynol.

Didynnir yr ad-daliadau hyn o’ch taliadau Credyd Cynhwysol.

Credyd Cynhwysol a’r cap budd-daliadau

Mae’r cap budd-daliadau yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol. Yn 2021-22 mae’n cyfyngu ar yr uchafswm allwch chi ei gael mewn budd-daliadau i:

 • £1,916.67 y mis i gyplau a rhieni sengl os ydych chi’n byw yn Llundain
 • £1,666.67 y mis i gyplau a rhieni sengl y tu allan i Lundain
 • £1,284.17 y mis i unigolyn sengl heb blant yn Llundain
 • £1,116.67 y mis i unigolyn sengl heb blant y tu allan i Lundain

Ni fydd y cap budd-daliadau yn berthnasol i rai pobl, os ydych yn gweithio neu os oes gennych chi anabledd, er enghraifft.

Darganfyddwch fwy am y cap budd-daliadau, pa bryd mae’n effeithio arnoch chi a phwy sy’n cael eu heithrio, yma.

Sut mae sancsiynau yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol

Os na lwyddwch i fodloni’r cyfrifoldebau yn eich ymrwymiad fel hawlydd, fe gewch eich sancsiynu a chwtogir eich taliad Credyd Cynhwysol.

Bydd graddau’r cwtogiad ac am ba hyd yn dibynnu ar y rheswm dros y sancsiwn ac a ydych wedi cael eich sancsiynu o’r blaen.

Dysgwch fwy am sancsiynau ar wefan Gov.uk.

Cyfrifiannell Credyd Cynhwysol

Cyn i chi gyflwyno cais, mae’n anodd rhoi ffigwr pendant o ran faint o Gredyd Cynhwysol gewch chi. Dyma rai cyfrifianellau a all roi cymorth i chi gael argraff fras.

Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y bydd gennych hawl i’w gael gyda’r gyfrifiannell ar wefan Policy in Practice.
Darganfyddwch fwy am faint gewch chi ar wefan GOV.UK website.
Defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal ar wefan GOV.UKopens in new window i amcangyfrif eich holl hawliadau gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?