Ffurflenni archebu

Mae ein canllawiau printiedig am ddim yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi. Maent yn fan cychwyn da a gallant eich helpu wrth wneud dewisiadau gwybodus. Bwriadir ein canllawiau ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau ariannol y Deyrnas Unedig sy’n byw yn y Deyrnas Unedig.

Mae’n holl gyhoeddiadau ar gyfer defnyddwyr ar gael ar y wefan hon fel PDFs i lawrlwytho copïau sengl at ddefnydd personol – gweler Canllawiau printiedig am ddim.

Os hoffech dderbyn copïau o gyhoeddiadau trwy’r bost, gallwch eu harchebu ar-lein yn awr.

I archebu ein canllawiau, cwblhewch y ffurflen archebu hon. Byddwn yn prosesu’ch archeb o fewn 7 diwrnod gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau gyda’ch archeb, e-bostiwch ni.

Mae’n holl gyhoeddiadau ar gyfer defnyddwyr ar gael ar y wefan hon fel PDFs i lawrlwytho copïau sengl at ddefnydd personol – gweler Canllawiau printiedig am ddim.

Os hoffech dderbyn copïau o gyhoeddiadau trwy’r bost i’w rhoi i ddefnyddwyr, gallwch eu harchebu ar-lein yn awr.

I archebu ein canllawiau, cwblhewch y ffurflen archebu hon. Byddwn yn prosesu’ch archeb o fewn 7 diwrnod gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau gyda’ch archeb, e-bostiwch ni.

Amodau defnydd ar gyfer dosbarthu

Mae’r deunydd hwn yn hawlfraint y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Rydym yn hapus ichi ei ddosbarthu i ddefnyddwyr, cyhyd â’ch bod yn:

 • Egluroi’r cyhoeddiad gael ei gynhyrchu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
 • Peidio â datgan nac awgrymu bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol na’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn cymeradwyo unrhyw un o’ch cynnyrch neu wasanaethau, a
 • Dosbarthu’r fersiynau gwreiddiol yn unig, nid llungopïau na fersiynau a atgynhyrchwyd.

Gallwch archebu hyd at 2,000 o gopïau am ddim y flwyddyn (Ebrill – Mawrth) gan ddefnyddio’r ffurflen hon.

Fel arall, os hoffech archebu mwy na 2,000, anfonwch e-bostiwch ni. Byddwn yn cynhyrchu’r cyhoeddiadau a’u hanfon yn uniongyrchol atoch chi. Cewch wybod y costau wrth ichi gyflwyno’ch archeb.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau gyda’ch archeb, e-bostiwch.

Celfyddydwaith

Mae rhai o’n Canllawiau printiedig am ddim yn cael eu nodi yn rheolau’r FSA neu yn cael eu hargymell (er enghraifft yng nghod ymarfer adolygiadau polisi gwaddol ABI). Mae’r rhestr o’r teitlau hyn isod. Ar gyfer y teitlau hyn yn unig, mae celfyddydwaith ar gael gan yr argraffwr os ydych am drefnu’ch argraffu eich hunan. Mae’n dod fel ffeil InDesign sydd ar gael gan ISDN neu CD.

Mae’n rhaid atgynhyrchu’r cyhoeddiad heb amrywiadau o ran cynllun, tudaleniad, ffont a lliwiau ac heb hepgoriadau neu ychwanegiadau. Byddwch yn derbyn copi sampl ar gais am gelfyddydwaith. Anfonwch e-bostiwch ein cyflenwyr eich cais.

 • Problemau wrth dalu eich morgais
 • Cyflwyno cwyn am forgais gwaddol
 • Iawndal morgeisi gwaddol
 • Ymdrin â diffyg yn eich morgais
 • Gallwch fforddio eich morgais nawr, ond beth os…?
 • Cwynion morgais gwaddol
 • Chynlluniau rhyddhau ecwiti
 • Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl
 • Gweithredwch gyda’ch morgais llog yn unig nawr
 • Eich pensiwn – mae’n amser dewis
 • Pensiynau rhanddeiliad a choed penderfyniad

Fformatau amgen

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu fformatau amgen (Braille, print bras neu sain) i ddefnyddwyr unigol ar gais yn unig. Os ydych chi angen stoc o gyhoeddiadau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol mewn ffurfiau amgen, anfonwch e-bost atom gyda’ch cais gan nodi’r nifer, math o fformat sydd ei angen, cyfeiriad danfon, dyddiad cau, a’r ddogfen i’w thrawsgrifio.

Mae’r ffurflenni hyn ar gyfer bydwragedd, ymwelwyr iechyd, Canolfannau Plant a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd (a’r rhai cyfwerth yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru) yn unig. Os ydych yn cael unrhyw anhawster wrth ddefnyddio’r ffurflenni hyn neu os oes gennych gwestiwn cyffredinol ynglŷn â’r llyfyn Cael babi, cysylltwch â ni.

Llyfryn cael babi

Gyda babi ar y ffordd, mae cymaint i gynllunio amdano. Felly mae paratoi ar gyfer goblygiadau ariannol cyrhaeddiad newydd yn golygu y bydd arian yn un peth llai i feddwl amdano.

Mae’r llyfryn Cael babi yn cyflwyno rhai o’r pethau pwysicaf y mae angen i famau a thadau disgwylgar eu gwneud am eu cyllid cyn ac ar ôl i’r babi gyrraedd. Mae’n amlygu gwybodaeth bwysig arall hefyd ac yn eu cyfarwyddo i ddefnyddio’r offer hwylus ar ein gwefan.

Bydd ein llyfryn yn eich helpu chi hefyd. Mewn ffordd feiddgar a seml, bydd yn eich helpu i atgoffa rhieni o’r dair ffordd rwydd y gallant wneud y mwyaf o’u harian a’u rhoi ar y trywydd iawn i gael cyngor diduedd am ddim, beth bynnag yw eu sefyllfa ariannol. Mae ein gwefan yn tynnu ynghyd mewn un lle yr holl wybodaeth a chyngor mae rhieni ei angen ynghylch materion ariannol. Mae’n cynnwys:

 • Gwybodaeth ar hawliau, rheoli arian a hawliau yn y gwaith
 • Cyfrifianellau hawdd-eu-defnyddio i helpu gweithio allan faint y gallai’r cyrhaeddiad newydd ei gostio, cynllunio cyllideb i’r teulu, a faint y gallai gwahanol fathau o ofal plant ei gostio mewn ardaloedd neilltuol, ac
 • Adrannau mwy arbenigol sy’n ymdrin â materion ariannol ar gyfer rhieni mabwysiadol, rhieni o’r tu allan i’r DU, a rhieni profedigaethus.

Cynigir y llyfryn Cael babi gan Bounty fel rhan o’u pecyn Gwybodaeth am Feichiogrwydd. Caiff ei gynnig yn ystod yr apwyntiad 12 wythnos.

Gallwch archebu ein llyfryn hwylus gyda’r ffurflen archebu hon.

Taflen Rhieni mewn galar

Mae marwolaeth babi yn ddigwyddiad trawmatig a phoenus iawn. Yn ogystal ag ymdopi â sioc a thristwch colli babi, hefyd bydd rhaid i’r rhieni ddelio â’u problemau ariannol a thasgau dyddiol arferol, ac o bosibl gostiau ychwanegol. Efallai mai’r peth olaf ar eu meddwl ar yr adeg hon fydd hawlio budd-daliadau, ond efallai y bydd o gymorth i wybod beth y gallent fod â hawl iddo.

Gallwch archebu’r daflen hon yn y Saesneg neu’n Gymraeg gyda’r ffurflen archebu hon.

Er mwyn canslo eich archeb neu ei hatal dros dro, neu er mwyn holi am ddanfoniad

Os oes angen ichi ganslo archeb neu ei hatal dros dro, neu er mwyn holi am ddanfoniad, ffoniwch ni ar 0844 991 8282.