Ffyrdd i arbed arian ar gymdeithasu

Gwnewch arbed arian yn hwyl, drwy fanteisio ar weithgareddau rhad a rhai am ddim, oherwydd nid oes raid i gymdeithasu gyda ffrindiau neu deulu wagio’ch pocedi.

Rhowch gynnig ar un peth syml, fel dod o hyd i daleb i gwtogi’r gost o fwyta allan. Yna defnyddiwch rai o bwyntiau archfarchnad ar docynnau sinema, neu cael tocynnau i weld eich hoff raglen teledu yn cael ei ffilmio.

Awgrym da

Cofiwch, nod bargeinion a gostyngiadau yw i’ch cael chi i wario mwy, nid llai. Curwch y bechgyn mawr gyda’u gêm gyfrwys - defnyddiwch dalebau i gwtogi cost y pethau yr oeddech am eu prynu p’run bynnag.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben sydd gennych? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Ychydig o funudau bob dydd

Beth fyddwch chi’n ei arbed:

Offer angenrheidiol

    • Mynediad i’r rhyngrwyd, i fedru archebu diwrnodau allan am bris gostyngol
    • Cardiau teyrngarwch, cofrestrwch er mwyn i chi fachu bargeinion

1. Defnyddiwch dalebau gostyngiad

Os oes angen trît arnoch, a’ch bod yn gwybod i ble yr hoffech chi fynd, chwiliwch am dalebau i gael gostyngiad oddi ar bris prydau bwyd mewn bwytai poblogaidd fel Pizza Express, Prezzo, Frankie & Benny’s a Bella Italia.

Gallwch ddod o hyd i gynigion fel dau brif gwrs am bris un, neu 25% o ostyngiad oddi ar eich bil bwyd. Efallai na fydd y talebau yn ddilys ar gyfer amseroedd brig fel nos Sadwrn, ond gallech ddewis lle i fynd i gael pryd o fwyd am bris rhatach yr un fath.

2. Cwtogwch y pris o fynd i’r sinema

Eisiau gweld y ffilm ddiweddaraf? Ewch yn ystod yr wythnos yn hytrach nag ar ddydd Sadwrn, ac rydych yn llawer mwy tebygol o gael seddau rhad yn y lleoedd mwyaf poblogaidd. Ewch ar wefannau fel MoneySavingExpert.com i gael gwybod am y bargeinion gorau diweddaraf yn y sinema. Yn ogystal, byddwch yn fwy craff fyth drwy ddod â’ch bwydydd oer, pethau da a diodydd di-alcohol gyda chi.

3. Dewch â’ch diod alcohol gyda chi

Os ydych yn tretio’ch hun i noson allan, un ffordd o gwtogi’r gost yw dod o hyd i fwyty sy’n gadael i chi ddod â’ch diod alcoholic eich hun. Dylai chwilio’n sydyn ar Google roi rhai dewisiadau i chi, ond cofiwch am y ffi gorcio felltith ‘na.

Neu, am noson braf gysurus gallwch wahodd ffrindiau draw a rhannu potel, a allai fod yn rhatach fyth.

Mynnwch ostyngiad Weithiau mae’r bwytai drytaf yn cynnig bwydlen benodol am brisiau rhatach, neu dynnu swm oddi ar eich bil neu hyd yn oed gynnig gwydriad o siampên i chi am ddim.

Ewch ar wefan eich hoff fwyty, neu defnyddiwch wefan fel OpenTable, chwiliwch am eich ardal chi a chlicio ar gynigion arbennig.

Ond peidiwch â’i gorwneud hi gyda’r gwin, os mai cwtogi ar gostau yw eich bwriad…

Byddwch fel Cinderella - Anelwch i gyfarfod yn gynnar er mwyn i chi fedru gadael cyn y bws neu’r trên olaf, rhag ofn i chi wynebu bil drud am dacsi. Yna, cadwch lygad ar eich oriawr, neu rhowch y larwm ymlaen arno, er mwyn i chi adael mewn pryd…

Bachwch gardiau teyrngarwch (ond peidiwch â bod yn deyrngar!) Mae’n well mynd am y fargen orau yn hytrach na cheisio cael mwy o bwyntiau oherwydd rydych yn debygol o arbed mwy o arian. Ond os ydych yn siopa’n rheolaidd mewn archfarchnad gall fod o fudd cael gwybodaeth am eu cerdyn teyrngarwch.

Gan fod pwyntiau yn fwy gwerthfawr os gwariwch nhw gyda’r un archfarchnad, mae rhai siopwyr yn defnyddio pwyntiau i gynilo a thalu am ginio Nadolig y teulu.

Dau o’r cynlluniau mwyaf yw Tesco Clubcard a Nectar gan Sainsbury.

Yn teimlo’n anghyfforddus pan mae ffrindiau bob amser yn awgrymu dewisiadau drud? Achubwch y blaen a chynnig cynlluniau llai costus. Trefnwch i gyfarfod mewn amgueddfa neu oriel sydd â mynediad am ddim, yn hytrach na wynebu bil drytach. Edrychwch ar restrau o ddigwyddiadau mewn papurau newydd lleol neu ar-lein.

Gwyliwch eich hoff sioeau yn fyw Gallwch gael tocynnau i wylio eich hoff raglenni teledu a radio yn cael eu recordio’n fyw o wefannau fel BBC Ticketsopens in new window, LostinTV ac Applause Store.

Cofiwch eu bod yn aml yn dosbarthu mwy o docynnau na’r nifer o seddau sydd ar gael, felly os na fyddwch yn cyrraedd ac yn barod i fynd i mewn rhyw awr cyn y sioe (neu fwy na hynny ar gyfer y sioeau mwyaf poblogaidd!), gallech gael eich siomi. Maent yn gynigion am ddim gwych, ond nid oes sicrwydd y cewch fynd i mewn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?