Sut ydych yn cynyddu eich terfyn credyd?

Os oes gennych chi gerdyn credyd neu orddrafft ond yn dymuno cynyddu eich terfyn credyd, sut allwch chi wneud hyn? Mae’r canllaw hwn yn edrych ar beth allwch chi ei wneud i gynyddu eich terfyn ac, yn bwysicach fyth, ddylai chi ai peidio.

Beth yw terfyn credyd?

Y swm uchaf y gallwch ei wario ar gerdyn credyd neu orddrafft yw hyn.

Pan fyddwch yn gwneud cais am gerdyn credyd, fel arfer ni fyddwch yn gwybod faint fydd y terfyn credyd, er ei bod yn bosibl y dywedir wrthych faint yw’r uchafswm ar gyfer cwsmeriaid newydd. Yn aml, dim ond pan dderbyniwch eich cerdyn newydd y byddwch yn cael gwybod beth yw eich terfyn credyd.

Gall hyn fod yn broblem fawr mewn rhai achosion. Er enghraifft, os hoffech chi drosglwyddo i falans presennol, er mwyn cymryd mantais o fargen 0% ond bod eich terfyn credyd newydd yn rhy isel i fedru gwneud hynny, fe allech gael eich siomi.

Os yw hyn yn bwysig, gofynnwch i’r darparwr cerdyn credyd cyn ymgeisio, a chyn i chi lofnodi’r cytundeb credyd.

Dylai darparwr y cerdyn allu rhoi syniad i chi o faint fydd yn debygol o gynnig, er y gall fod angen cyflawni gwiriad credyd yn gyntaf, i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys ac yn gallu fforddio ad-dalu’r swm hwnnw. Os ydych chi’n chwilio am y fargen orau, ac nad ydych yn barod i ymgeisio eto, esboniwch hynny fel na fydd yn gadael marc ar eich ffeil credyd.

Cynyddu eich terfyn credyd

Os nad ydych yn hapus gyda’ch terfyn credyd, gallwch wneud cais am derfyn uwch gan y darparwr cerdyn credyd.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Er hyn, mae’n syniad da disgwyl am rai misoedd yn gyntaf er mwyn i’r darparwr gael gweld eich bod yn gwsmer call.

Wrth gwrs, os ewch heibio eich terfyn presennol neu os byddwch yn methu unrhyw daliadau, mae’n annhebygol y bydd y cwmni cerdyn credyd yn cytuno. Nid yn unig hynny, ond byddwch yn niweidio eich statws credyd, a all eich arbed rhag cael bargen credyd gwell o rywle arall.

Efallai y bydd darparwr y cerdyn yn cynnig terfyn credyd uwch i chi, wedi i chi fod gyda nhw am gyfnod. Does dim rhaid i chi dderbyn hyn – gallwch wrthod y cynnydd arfaethedig (neu ofyn am gynnydd llai), a gallwch hefyd esbonio nad ydych eisiau cael unrhyw gynnydd yn y dyfodol, er enghraifft oherwydd eich bod yn poeni y byddwch yn cael eich temtio i orwario. Os byddwch yn penderfynu nad ydych chi eisiau cynnydd, rhowch wybod i ddarparwr y cerdyn – dylai ei gwneud yn hawdd i chi optio allan.

Sut i wella’ch statws credyd

Os byddwch angen i’ch darparwr benthyciadau gynyddu faint y gallwch ei fenthyca, rhaid i chi ymddangos mor ddiddyled â phosib. Ni fyddant yn rhoi terfyn credyd uwch i chi os byddant yn meddwl na allwch ei fforddio neu’ch bod yn debygol o beidio talu.

Mae darparwyr fel arfer yn penderfynu p’un ai ydych chi’n gwsmer addas trwy edrych ar eich ffeil cofnod credyd, yn ogystal â gwiriadau eraill. Byddant hefyd yn ystyried pa mor dda ydych chi wedi rheoli’ch ymrwymiadau credyd cyfredol.

Sut i wella’ch statws credyd

Ond cyn i chi gymryd unrhyw gamau i gynyddu faint y gallwch ei fenthyg, rhaid i chi sicrhau ei fod yn addas ar eich cyfer chi. Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried.

Cynyddu eich terfyn credyd – A allwch chi ei fforddio?

Pa bryd bynnag y byddwch chi’n cysidro cynyddu eich dyled, mae’n hanfodol eich bod yn gweithio cynllun ad-daliad allan y gallwch chi ei fforddio yn gyntaf.

Peidiwch â chynyddu eich dyled heb awdurdod

Os hoffech chi gynyddu terfyn eich gorddrafft awdurdodedig yna gallwch gael eich temtio i barhau i wario. Yn anffodus, mae rhai banciau a chymdeithasau adeiladu yn eich caniatáu i wario y tu hwnt i’ch terfyn gorddrafft (er gall eraill wrthod talu a chodi ffi ‘eitem heb ei dalu’ arnoch).

Er hyn, mae yna bron bob amser ffioedd uchel ar gyfer y math yma o wario anawdurdodedig ac rydych yn rhedeg y risg o niweidio eich cyfradd credyd.

A ddylech gynyddu eich terfyn credyd?

Mae’n werth meddwl am y rheswm pam yr ydych yn dymuno cynyddu’r cyfanswm y gallwch ei fenthyg. Gall y rheswm fod yn un ddigon call ond gall fod yn rhybudd nad ydych yn ymdrin â’ch dyled yn dda.

Sut i gynyddu eich terfyn credyd

Er enghraifft, efallai eich bod yn defnyddio eich cerdyn credyd i dalu am dreuliau gwaith cyn eu hawlio yn ôl. Petai eich treuliau yn cynyddu’n sydyn yna gallai fod yn syniad da cynyddu eich terfyn credyd er mwyn osgoi prinder arian parod.

Os ydych chi’n talu eich bil cerdyn credyd yn llawn bob mis, ac os oes gennych chi ffrwd incwm gadarn, efallai y bydd y banc neu ddarparwr cerdyn yn cytuno i’r cynnydd, os nad yw’n ormod.

Pryd ddylech chi ddim cynyddu eich terfyn credyd

Er hyn, efallai yr hoffech chi gynyddu eich terfyn credyd gan eich bod yn cael trafferth talu am eich treuliau i gyd, gan gynnwys ad-daliadau. Os mai dyna yw’r achos yna nid cynyddu eich terfyn credyd yw’r syniad gorau gan fod hynny ond yn ychwanegu at y broblem.

Os felly, mae’n bwysig gweithredu cyn gynted â phosib i atal eich hun rhag llithro i mewn i’r fath ddyled na ellwch chi ddianc ohoni. Gallech siarad gyda chynghorydd dyledion am ddim, neu ofyn i ddarparwr y cerdyn leihau eich terfyn credyd, os ydych chi’n poeni am orwario.

Cadwch yn glir o fenthyca drud

Os na fedrwch chi gynyddu eich terfyn credyd, yna fe allech gael eich temtio i droi at fenthyca drud tymor byr.

Mewn sawl achos yr unig beth y mae benthyca ar gyfradd uchel o log yn ei wneud yw oedi a gwaethygu’r broblem ac felly fe ddylech chi osgoi hynny os yn bosibl.

Darllenwch y canllawiau yn ein hadran
Benthyca pan fydd pethau’n anobeithiol.

Cynyddu eich terfyn credyd – A yw’n syniad gwael?

Hyd yn oed os nad ydych yn rhedeg y risg o ysgwyddo gormod o ddyled, efallai mai nid cynyddu eich terfyn credyd yw’r syniad gorau.

Bydd yn cynyddu’r temtasiwn o ysgwyddo mwy o ddyled nag arfer. Gall hefyd eich rhwystro rhag bod yn gymwys ar gyfer benthyciadau mwy pwysig eraill, megis morgais.

Y rheswm am hyn yw bod darparwyr yn aml yn edrych ar faint o gredyd sydd ar gael i chi wrth iddynt benderfynu benthyg i chi ai peidio. Hyd yn oed os nad yw eich cerdyn credyd wedi ei wario hyd at y terfyn, gall bod mewn meddiant terfyn uchel droi darparwyr eraill yn eich erbyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?