Ffyrdd i gynyddu eich terfyn credyd

Os oes gennych chi gerdyn credyd neu orddrafft ond yn dymuno cynyddu eich terfyn credyd, sut allwch chi wneud hyn? Mae’r canllaw hwn yn edrych ar beth allwch chi ei wneud i gynyddu eich terfyn ac yn bwysicach fyth, ddylech chi ai peidio.

Eich terfyn credyd

Pan fyddwch yn gwneud cais am gerdyn credyd, nid ydych yn gwybod faint fydd y terfyn credyd, er fe allai’r benthyciwr ddweud wrthych faint yw’r uchafswm ar gyfer cwsmeriaid newydd.

Gall hyn fod yn broblem fawr mewn rhai achosion. Er enghraifft, os hoffech chi drosgwlyddo i falans presennol, er mwyn cymryd mantais o fargen 0% ond bod eich terfyn credyd yn rhy isel i fedru gwneud hynny, fe allech gael eich siomi.

Sut i gynyddu eich terfyn credyd

Os nad ydych yn hapus gyda’ch terfyn credyd, gallwch wneud cais am derfyn uwch gan y darparwr cerdyn credyd.

Er hyn, mae’n syniad da disgwyl am rai misoedd yn gyntaf er mwyn i’r benthyciwr gael gweld eich bod yn gwsmer call.

Wrth gwrs, os ewch heibio eich terfyn ar eich cerdyn neu fethu unrhyw daliadau, ni fydd y cwmni cerdyn credyd na’r banc yn cytuno. Nid yn unig hynny, ond byddwch yn niweidio eich statws credyd, a all eich arbed rhag cael bargen credyd gwell o rywle arall.

Gwella eich sgôr credyd

Pan fyddwch angen i’ch darparwr benthyciadau gynyddu faint y gallwch ei fenthyca, rhaid i chi ymddangos mor ddiddyled â phosib. Ni fyddant yn rhoi terfyn credyd uwch i chi os byddant yn teimlo y byddwch yn debygol o fethu â thalu yn rhannol neu yn llawn.

Mae darparwyr benthyciadau yn penderfynu p’un ai ydych chi’n gwsmer addas trwy edrych ar eich cofnod credyd a mewn nifer o achosion eraill, gwblhau sgôr credyd yn ogystal â gwiriadau eraill.

Ond cyn i chi gymryd unrhyw gamau i gynyddu faint y gallwch ei fenthyg, rhaid i chi sicrhau ei fod yn addas ar eich cyfer chi. Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried.

Gwnewch yn siwr eich bod yn medru ei fforddio

Pa bryd bynnag y byddwch chi’n cysidro cynyddu eich dyled, mae’n hanfodol eich bod yn gweithio cynllun ad-daliad allan y gallwch chi ei fforddio yn gyntaf.

Peidiwch â chynyddu eich dyled heb awdurdod

Os hoffech chi gynyddu terfyn eich gorddrafft awdurdodedig yna gallwch gael eich temtio i barhau i wario. Yn anffodus, mae rhai banciau a chymdeithasau adeiladu yn eich caniatáu i wario y tu hwnt i’ch terfyn gorddrafft (er gall eraill wrthod talu a chodi ffi ‘eitem heb ei dalu’ arnoch).

Er hyn, mae yna bron bob amser ffioedd uchel ar gyfer y math yma o wario anawdurdodedig ac rydych yn rhedeg y risg o niweidio eich cyfradd credyd.

Ai cynyddu eich terfyn credyd yw’r ateb cywir?

Mae’n werth meddwl am y rheswm pam yr ydych yn dymuno cynyddu’r cyfanswm y gallwch ei fenthyg. Gall y rheswm fod yn un ddigon call ond gall fod yn rybudd nad ydych yn ymdrin â’ch dyled yn dda.

Sut i gynyddu eich terfyn credyd

Er enghraifft, efallai eich bod yn defnyddio eich cerdyn credyd i dalu am dreuliau gwaith cyn eu hawlio yn ôl. Petai eich treuliau yn cynyddu’n sydyn yna byddai’n syniad da cynyddu eich terfyn credyd er mwyn osgoi prinder arian parod.

Pryd ddylech chi ddim cynyddu eich terfyn credyd

Er hyn, efallai yr hoffech chi gynyddu eich terfyn credyd gan eich bod yn cael trafferth talu am eich treuliau i gyd, gan gynnwys ad-daliadau. Os mai dyna yw’r achos yna nid cynyddu eich terfyn credyd yw’r syniad gorau gan fod hynny ond yn ychwanegu at y broblem.

Os felly, mae’n bwysig gweithredu cyn gynted â phosib i atal eich hun rhag llithro i mewn i’r fath ddyled na ellwch chi ddianc ohoni. Gallwch ofyn i gael gostwng eich terfyn credyd hefyd, os ydych yn pryderu y cewch eich temtio i orwario.

Cadwch yn glir o fenthyca drud

Os na fedrwch chi gynyddu eich terfyn credyd, yna fe allech gael eich temtio i droi at fenthyca drud tymor byr.

Mewn sawl achos yr unig beth y mae benthyca ar gyfradd uchel o log yn ei wneud yw oedi a gwaethygu’r broblem ac felly fe ddylech chi osgoi hynny os yn bosibl.

Darllenwch y canllawiau yn ein rhan Benthyca pan fydd pethau’n anobeithiol.

Pam y gall cynyddu eich terfyn credyd fod yn syniad gwael

Hyd yn oed os nad ydych yn rhedeg y risg o ysgwyddo gormod o ddyled, efallai mai nid cynyddu eich terfyn credyd yw’r syniad gorau.

Bydd yn cynyddu’r temtasiwn o ysgwyddo mwy o ddyled nag arfer. Gall hefyd eich rhwystro rhag bod yn gymwys ar gyfer benthyciadau mwy pwysig eraill, megis morgais.

Y rheswm am hyn yw bod darparwyr benthyciadau yn aml yn edrych ar faint o gredyd sydd ar gael i chi wrth iddynt benderfynu benthyg i chi ai peidio. Hyd yn oed os nad yw eich cerdyn credyd wedi ei wario hyd at y terfyn, gall bod mewn meddiant terfyn uchel droi darparwyr benthyciadau eraill yn eich erbyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?