Ffyrdd o gynyddu eich pensiwn wrth i’ch ymddeoliad agosáu

Hyd yn oed os nad yw eich ymddeoliad yn bell i ffwrdd, gallwch gymryd camau i gynyddu’ch incwm ymddeoliad. Mae hyn yn berthnasol i’ch hawl Pensiwn y Wladwriaeth yn ogystal ag unrhyw gronfeydd pensiwn personol neu weithle sydd gennych. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth allwch ei wneud.

Y ddau ddewis allweddol – talu mwy i mewn a gohirio

Efallai fod gennych amser o hyd i gynyddu eich pensiwn – mae gennych ddau brif ddewis:

  • ychwanegwch at eich cronfa bensiwn, un ai drwy ychwanegu at gynllun presennol neu ddechrau un ychwanegol
  • gohiriwch y dyddiad y byddwch yn dechrau cymryd eich incwm ymddeoliad

Mae’n risg fawr ceisio rhoi hwb i’ch cronfa bensiwn drwy fuddsoddi mewn buddsoddiadau â thwf uwch yn y cyfnod cyn ymddeol. Os bydd gwerth y buddsoddiadau’n gostwng, efallai na fydd amser iddo gynyddu eto cyn i chi ymddeol.

Cynyddu cyfraniadau pensiwn gweithle neu bensiwn personol

Mae cyfrannu cymaint â phosibl at eich pensiwn yn y blynyddoedd olaf cyn ymddeol yn rhoi hwb iddo ar unwaith ar ffurf gostyngiad treth. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, fel mae’r enghraifft ganlynol yn ei ddangos:

  1. Mae trethdalwr cyfradd uwch yn cyfrannu £80 i mewn i’w phensiwn.
  2. Mae’r llywodraeth, ar ffurf gostyngiad treth, yn ychwanegu £20, gan gynyddu’r cyfraniad cyffredinol i £100. Mae’r trethdalwr hefyd yn gallu hawlio £20 arall o ostyngiad cyfradd uwch drwy ei ffurflen dreth, gan leihau cyfanswm cost y cyfraniad gros iddi yn effeithiol o £100 i £60.

Mae cyfyngiad ar y cyfraniadau y cewch eu talu i’ch pensiynau bob blwyddyn sy’n gymwys am ostyngiad treth. Dilynwch y ddolen i gael mwy o wybodaeth.

Oedi’ch pensiwn gweithle neu bersonol

Gallai gohirio’r dyddiad y byddwch yn dechrau cymryd eich incwm ymddeol roi hwb i’ch pensiwn mewn nifer o ffyrdd.

  • Mae’n caniatáu mwy o amser ichi gyfrannu at eich cronfa bensiwn, a mwy o amser iddi dyfu o bosibl – felly mae’n bosibl y byddwch wedi cronni mwy o gynilion erbyn i chi ymddeol. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi feddwl am newid y modd y caiff ei buddsoddi er mwyn lleihau’r perygl i chi o ostyngiad posibl yng ngwerth eich buddsoddiadau.
  • Mae cyfraddau blwydd-dal yn cynyddu hefyd wrth i chi fynd yn hŷn. Felly os ydych yn ystyried defnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu blwydd-dal, gallai oedi olygu eich bod yn derbyn incwm uwch, cyn belled na fydd cyfraddau blwydd-daliadau’n gostwng yn gyffredinol.

Os ydych yn ystyried gohirio cymryd eich pensiwn, gwiriwch gyda’ch darparwr a fydd unrhyw gosbau am newid eich dyddiad ymddeol. Hefyd darllenwch ein canllaw cysylltiedig isod, sy’n amlinellu’r buddion a’r risgiau posibl fel ei gilydd o ohirio’ch pensiwn.

Cael yr incwm mwyaf posibl o Bensiwn y Wladwriaeth

Os cyrhaeddwch oed Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016, neu ar ôl hynny, mae arnoch angen bod wedi cwblhau o leiaf 35 o flynyddoedd cymwys o gyfraniadau Yswiriant Gwladol i gael swm sylfaenol llawn Pensiwn y Wladwriaeth newydd, sef £155.65 yr wythnos. Mae Pensiwn y Wladwriaeth hen ar hyn o bryd yn £119.30 yr wythnos.

Mae’r cyfraniadau hyn yn gallu bod yn gymysgedd o rai pan yr ydych wedi talu mewn gwirionedd a rhai eraill pan gawsoch eich trin fel eich bod wedi talu, er enghraifft, yn ystod cyfnodau pan oeddech yn magu plant ifanc neu’n methu â gweithio oherwydd problemau iechyd.

Os oes gennych lai o flynyddoedd cymwys, bydd eich hawl i bensiwn yn llai mewn cyfrannedd â’r blynyddoedd. Er enghraifft, pe bai gennych 20 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol, byddai gennych hawl i gael dau draean y pensiwn llawn.

Gan fod bywyd gwaith yn tueddu i bara rhyw 40-50 mlynedd, bydd y rhan fwyaf o bobl yn bodloni’r amod 35 mlynedd. Ond os nad ydych chi, efallai y gallwch lenwi rhai bylchau yn eich hanes Yswiriant Gwladol drwy wneud cyfraniadau gwirfoddol nawr.

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Coll

Os nad ydych yn siŵr a ydych ar y trywydd iawn i fod wedi gwneud y cyfraniadau Yswiriant Gwladol sydd eu hangen i gael Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol llawn, gallwch ofyn am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth a allai eich helpu i benderfynu.

Gallwch ganfod manylion ar sut i gael Cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth newydd ar wefan GOV.UK.

Cyfraddau cyfraniadau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol ar gyfer 2016-17

Os ydych chi eisiau cynyddu eich hanes Yswiriant Gwladol, fel arfer rhaid i chi wneud y taliad ychwanegol o fewn chwe blynedd ar ôl methu’r taliad gwreiddiol. Er mae rhai eithriadau lle gallwch brynu blynyddoedd pellach yn ôl. Bydd cost pob ‘blwyddyn goll’ yn dibynnu ar eich hamgylchiadau.

Dysgwch ragor am gyfraniadau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol ar wefan GOV.UK.

Cynllun atodol Pensiwn y Wladwriaeth

Bydd cynllun newydd a elwir yn atodiad Pensiwn y Wladwriaeth ar gael o fis Hydref 2015 i 5 Ebrill 2017 i unrhyw un sy’n cyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 ac sydd â hawl i Bensiwn y Wladwriaeth. Bydd yn caniatáu i bobl brynu hyd at £25 yr wythnos o Bensiwn y Wladwriaeth atodol. Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Dysgwch ragor am yr atodiad i Bensiwn y Wladwriaeth ar wefan GOV.UK.

Defnyddiwch y gyfrifiannell atodiad i Bensiwn y Wladwriaeth ar wefan GOV.UK.

Os byddwch yn cyrraedd Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar neu wedi 6 Ebrill 2016

Mae’r cynllun Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn dechrau o 6 Ebrill 2016 ac mae ganddo wahanol ofynion cymhwyster Yswiriant Gwladol.

Os ydych o fewn 10 mlynedd i oed Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch ymgeisio am gyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth bersonol newydd i’ch helpu i ddeall faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. Bydd y datganiad hwn yn eich helpu i ddeall os oes gennych unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol coll.

Gallwch ganfod manylion ar sut i gael Cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth newydd ar wefan GOV.UK.

Darllenwch ein canllaw Pensiwn newydd y Wladwriaeth.

Dysgwch ragor am Bensiwn y Wladwriaeth newydd ar wefan GOV.UK.

Dysgwch sut i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol ar wefan GOV.UK.

Gohirio Pensiwn y Wladwriaeth

Gall gohirio’r dyddiad y dechreuwch gymryd Pensiwn y Wladwriaeth wneud gwahaniaeth mawr i lefel y pensiwn a gewch.

Y rheolau i bobl sy’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 yw ar gyfer pob pum wythnos y byddwch yn gohirio cymryd y pensiwn, mae’n cynyddu o 1%. Mae hyn yn golygu, os gohiriwch am o leiaf blwyddyn, y caiff eich pensiwn hwb 10.4%.

I’r rhai sy’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth wedi 6 Ebrill 2016, bydd y rheolau Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn berthnasol, sy’n golygu y byddwch yn derbyn cynnydd o rhyw 5.8% trwy oedi am flwyddyn o leiaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?