Fudd-daliadau y gallech fod â hawl i os ydych yn gwahanu

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli allan ar fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt pan fyddwch yn gwahanu. Efallai y byddwch yn gallu hawlio credydau treth a chael gostyngiad ar eich trethi neu’r Dreth Gyngor. Efallai y bydd hefyd angen i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM ac eraill bod eich amgylchiadau wedi newid.

Credyd Treth Gwaith

Mae’r Credyd Treth Gwaith yn seiliedig ar yr oriau rydych yn gweithio a faint rydych yn ei ennill. Does dim ots os ydych chi’n cael eich cyflogi neu’n hunangyflogedig. Nid oes yn rhaid bod gennych blant i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith, ond os oes gennych chi, efallai bod gennych hawl i fwy. Wedi i chi wahanu, efallai y byddwch yn gallu hawlio hyn neu hawlio mwy.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Credyd Treth Gwaith.

Credyd Treth Plant

Wedi i chi wahanu efallai y byddwch yn gymwys am Gredyd Treth Plant. Mae swm y credydau treth y gallwch dderbyn yn ddibynnol ar faint o blant sydd gennych chi, p’un a oes gan eich plentyn anabledd a faint o incwm sydd gennych chi.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Credyd Treth Plant.

Mae credydau treth yn helpu gyda chostau gofal plant

Efallai y byddwch yn gallu cael rhywfaint o help tuag at gostau gofal plant os ydych chi’n gymwys am Gredyd Treth Plant. Byddai hyn yn golygu y gallech hawlio canran o’ch costau gofal plant, hyd at derfyn penodol. Rhaid i chi fod yn gweithio am o leiaf 16 awr yr wythnos (naill ai’n gyflogedig neu’n gweithio i chi’ch hun) i fod yn gymwys.

Gallwch gael gwybod mwy yn ein canllaw Credydau treth a chymorth arall gyda chostau gofal plant.

Adrodd am newidiadau i’ch amgylchiadau ar gyfer credydau treth

Os ydych chi eisoes yn derbyn credydau treth, dylech adrodd unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau i Gyllid a Thollau EM cyn gynted â phosibl. Dylech roi gwybod iddynt os:

  • ydych chi’n gwahanu’n barhaol o’ch partner
  • ydych chi’n newid eich cyfeiriad
  • ydych chi’n newid eich enw

Mae yna restr lawn o’r pethau y dylech ddweud wrth Gyllid a Thollau EM amdanynt, a phryd a sut i’w hadrodd.

Yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, gallwch gael y manylion hyn ar y wefan GOV.UK.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch gael y manylion hyn ar y wefan nidirect.

Budd-dal Plant

Gallwch gael Budd-dal Plant os ydych chi’n gyfrifol am blentyn dan 16 oed. Mae’r terfyn oed hwn yn codi i 20 os yw mewn addysg llawn amser hyd at lefel A, Highers neu lefel gyfatebol, neu wneud cyrsiau hyfforddi ‘cymeradwy’ penodol.

Os oedd eich cyn bartner yn hawlio Budd-dal Plant ac mai chi fydd nawr yn gyfrifol am eich plant a’ch bod eisiau ei hawlio, gallwch newid pwy sy’n hawlio’r budd-dal. Dylai eich cyn bartner gysylltu â’r Swyddfa Budd-daliadau Plant ac esbonio nad yw bellach eisiau hawlio Budd-dal Plant. Yna bydd rhaid i chi wneud hawliad newydd amdano.

Yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, gallwch gael y manylion cyswllt ar y wefan GOV.UK.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch gael y manylion cyswllt ar y wefan nidirect.

Mae yna ragor o wybodaeth yn ein canllaw Hawlio Budd-dal Plant.

Budd-dal Plant a’r Tâl Treth Uwch

Os ydych chi neu’ch cyn bartner yn ennill dros £50,000 a’ch bod yn derbyn Budd-dal Plant, yna gellir eich trethu ar y swm a dderbynioch. Dylech gysylltu â’r Swyddfa Budd-dal Plant i’w hysbysu ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau wedi gwahanu.

Os oeddech chi wedi dewis peidio derbyn Budd-dal Plant, fel nad oedd rhaid i’ch cyn bartner dalu’r dreth ychwanegol, dylech siarad â’ch Swyddfa Budd-dal Plant ynglŷn â hawlio taliad.

Lleihau eich Treth Gyngor neu Fil Ardrethi

Nghymru, yr Alban neu Loegr

Os mai chi yw’r unig oedolyn yn eich cartref wedi ei chi wahanu, gallwch ymgeisio am ostyngiad person sengl o 25% oddi ar swm llawn eich bil y Dreth Gyngor. Os oes gennych chi blant dan 18 yn byw gyda chi sydd mewn addysg amser llawn, efallai na fyddant yn cael eu dosbarthu fel oedolion i ddibenion y Dreth Gyngor. Mae pobl eraill, megis gofalwyr amser llawn, hefyd wedi eu heithrio.

Ngogledd Iwerddon

Yn dilyn eich gwahaniad, efallai y byddwch yn cael eich hun ar incwm isel, sy’n golygu y gallwch hawlio ‘Budd-dal Tai trethi’ neu ‘Ryddhad Ardrethi’.

Mae’r rhain yn fudd-daliadau seiliedig ar brawf modd, felly dim ond os yw eich incwm a’ch cynilion islaw lefel benodol fyddwch chi’n gymwys. Mae help ar gael os ydych yn berchen ar neu’n rhentu’ch cartref.

Os ydych chi eisoes yn derbyn ‘Budd-dal Tai trethi’ neu ‘Ryddhad Ardrethi’, a bod eich amgylchiadau yn newid, megis newidiadau i’ch incwm, budd-daliadau neu’r nifer o bobl yn eich cartref, dylech adrodd y rhain i’r Gwasanaethai Tir ac Eiddo o fewn un mis calendr i’r newid yn digwydd.

Darganfyddwch ragor am leihau’ch bil ardrethi ar y wefan nidirect.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?