Gair o gyngor ar gyfer dewis cyfrif cynilo

Defnyddiwch y cyngor hwn i fireinio eich chwiliad am gyfrif cynilo – darllenwch ‘Y camau nesaf’ ac ewch ati i gynilo!

Cyngor 1 – Pennwch nod cynilo

Gallwch ddefnyddio gwahanol gyfrifon ar gyfer gwahanol nodau. Er enghraifft, defnyddiwch gyfrif dim rhybudd i gynilo ar gyfer cronfa argyfwng a defnyddiwch gyfrif cyfradd sefydlog i gynilo ar gyfer blaendal ar dŷ

Beth yr hoffech ei gael o’ch cynilion? Faint sydd angen i chi ei gynilo? Pryd y mae angen yr arian arnoch? Gallech fod am gynilo swm penodol erbyn dyddiad targed neu gynilo ar gyfer rhywbeth penodol fel diwrnod allan arbennig neu gar newydd. Bydd eich nod cynilo yn eich helpu i benderfynu pa gyfrif sydd orau i chi. Os oes gennych fwy nag un nod, gallech ddefnyddio gwahanol gyfrifon ar gyfer pob un.

Cyngor 2 – Ystyriwch eich hun wrth gymharu cyfraddau

Faint o ran y byddwch am ei chwarae wrth reoli eich cynilion? Mae rhai cyfrifon yn cynnig cyfradd bonws uchel gyda’r bwriad o’ch temtio i ymuno – ond bydd y bonysau yn cael eu diddymu ar ôl cyfnod penodol.

Os oes gennych amser i ystyried gwahanol opsiynau ac nad oes ots gennych newid cyfrifon er mwyn cael y fargen orau, trefnwch nodyn atgoffa i chi’ch hun i newid ar ddiwedd unrhyw gyfradd bonws gychwynnol.
Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cyngor 3 – Defnyddiwch gyfrifon cynilo rheolaidd neu adneuon tymor sefydlog

Gochelwch rhag cynnyrch strwythuredig sy’n edrych fel bondiau arian parod sy’n cynnig cyfradd llog uchel, maent yn fuddsoddiadau llawn risg ac nid ydynt yn addas ar gyfer cynilion arian parod.

A allwch sefydlu archeb sefydlog i’ch cyfrif cynilion neu glymu eich arian am flwyddyn neu fwy? Os felly, gallech ennill ychydig mwy o log gyda chyfrif cynilo rheolaidd neu adnau tymor sefydlog neu fond cynilo. Ond cofiwch, gyda chyfrif tymor sefydlog, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu cael gafael ar eich arian ar unwaith (neu hyd yn oed tan ddiwedd y tymor) – a gallai fod ffi sylweddol i godi eich arian.

Cyngor 4 – Byddwch yn ddoeth o ran treth

Ydych chi’n talu treth incwm? Os nad ydych, gofynnwch i’ch llog ar eich cyfrif gael ei dalu ar ffurf grynswth – fel arall caiff treth ei didynnu’n awtomatig. Os ydych yn talu treth, gallwch ennill llog yn ddi-dreth mewn ISA arian parod. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyfradd llog dda fel na chaiff y budd o ran treth ei ganslo allan gan adenillion is.

Cyngor 5 – Peidiwch â chadw mwy nag £85,000 gydag un grŵp bancio

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Y camau nesaf

Dewiswch o’r dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth a dechrau cynilo!

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?