Gall cofrestru awtomatig ennill hyd at £10,000 i chi

Dim ond gweithwyr sy’n ennill mwy nag £10,000 - ac sydd rhwng 22 oed ac oedran Pensiwn y Wladwriaeth - a gaiff eu cofrestru’n awtomatig i bensiwn gweithle gan eu cyflogwyr. Ond os ydych yn ennill llai, mae gennych hawl o hyd i ymuno â phensiwn gweithle, ac efallai y bydd gennych hawl dderbyn cyfraniadau pensiwn gan eich cyflogwr hefyd.

Os 16ydych chi’n ennill llai na £6,240

Ni chewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr.

Os gofynnwch, rhaid i’ch cyflogwr roi mynediad i chi at bensiwn y gallwch gynilo iddo, ac mae’n rhaid iddo wneud trefniadau ichi ymuno, ond nid oes rhaid iddynt gyfrannu ato.

Os ydych yn ennill rhwng £6,240 ac £10,000 (yn gynhwysol)

Ni chewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr. Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i ymuno.

Os ymunwch â’r cynllun, yna – cyhyd â’ch bod rhwng 16 a 74 oed – bydd rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu ato hefyd.

Trothwyon cyflog os cewch eich talu’n wythnosol, bob 4 wythnos neu’n fisol

Prin iawn yw’r rhai a delir yn flynyddol, ond yn anffodus ni allwch yn syml rannu £10,000 yn ôl pa mor aml y cewch eich talu i ganfod a ydych yn gymwys, oherwydd mae’r trothwyon yn amrywio rhyw fymryn yn ddibynnol ar a gewch eich talu’n wythnosol, bob pythefnos, bob 4 wythnos neu’n fisol.

Asesir enillion yn y cyfnod rheolaidd y caiff gweithiwr ei dalu, a elwir yn “gyfnod cyfeirnod talu”. Dangosir y trothwyon perthnasol yn y tabl isod:

Trothwyon enillion ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol (cyn enillion treth)

Cyfnod cyfeirnod talu (pa mor aml y cewch eich talu)
2021/22 Blynyddol bob wythnos bob pythefnos bob 4 wythnos bob mis
Lefel is o enillion cymwys* £6,240 £120 £240 £480 £520
Sbardun enillion ar gyfer cofrestru awtomatig** £10,000 £192 £384 £768 £833

*Os ydych yn ennill llai na hyn ni chewch eich cofrestru’n awtomatig ond cewch ymuno os ydych yn dymuno gwneud hynny. Fodd bynnag, nid yw’n ofynnol i’ch cyflogwr gyfrannu.

**Os ydych yn ennill mwy na’r lefel yma, byddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig. Os ydych chi’n ennill llai na’r lefel yma, ond mwy na’r lefel is o enillion cymwys, ni fyddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig ond gallwch ymuno os ydych chi eisiau a bydd yn rhaid i’ch cyflogwr dalu i mewn hefyd.

Os yw’ch tâl yn agos iawn at y trothwy, neu’n amrywio o un diwrnod cyflog i’r llall, siaradwch â’ch cyflogwr i weld pa gategori yw eich un chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?