Geirfa yswiriant oes a diogelu

Mae digonedd o dermau yn cael eu defnyddio ym myd yswiriant diogelu, ond beth yw ystyr pob un? Mae’r eirfa hon yn dadansoddi ystyr rhai o’r geiriau mwyaf cyffredin yn y diwydiant yswiriant ac yn sicrhau eich bod yn gwybod beth ydych chi’n ymrwymo eich hun iddo.

Buddiolwr. Os oes gennych chi yswiriant bywyd ac yn marw’n annisgwyl, telir cyfandaliad di-dreth i unigolyn o’ch dewis chi. “Buddiolwr” a elwir yr unigolyn hwnnw neu honno. Fel arfer, mae pobl yn dewis eu partner neu blant.

Sicrwydd salwch difrifol. Yn darparu sicrwydd os byddwch yn cael math penodol o gyflwr sy’n newid eich bywyd.

Budd-dal marwolaeth mewn gwasanaeth. Os ydych yn gyflogedig, efallai y bydd eich cytundeb yn cynnwys “budd-dal marwolaeth mewn gwasanaeth”. Golyga hyn y bydd eich cyflogwr yn talu allan swm lluosog o’ch cyflog i’ch buddiolwr, os byddwch yn marw’n annisgwyl.

Cyflyrau meddygol sydd gennych eisoes. Unrhyw gyflyrau meddygol sydd gennych eisoes (neu a gawsoch yn y gorffennol) pan gymerwch y polisi yswiriant.

Cynghorydd ariannol. Mae cynghorydd ariannol yn rhywun a fydd yn siarad â chwmnïau yswiriant ar eich rhan. Golyga ei wybodaeth arbenigol y dylai fedru ddod o hyd i’r polisi gorau ar gyfer eich amgylchiadau.

Darllenwch fwy yn Dewis cynghorydd ariannol.

Yswiriant diogelu incwm. Cynlluniwyd i’ch cefnogi yn ariannol os na fyddwch yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf a bod eich incwm yn gostwng. Mae’n arbennig o berthnasol i unrhyw un hunangyflogedig na fyddai’n cael tâl salwch.

Brocer yswiriant. Arbenigwyr ar y farchnad a allai’ch helpu i ganfod y cynnyrch yswiriant gorau i chi am bris da.

Dysgwch fwy am hyn yn Ble i ddefnyddio brocer yswiriant.

Yswiriant bywyd ar y cyd. Mae rhai cyplau yn dewis cymryd polisi yswiriant ar y cyd. Gall hyn olygu taliadau misol rhatach, ond unwaith yn unig y telir allan. Felly os bydd un unigolyn yn marw’n annisgwyl ni fyddai’r partner sy’n goroesi wedi ei yswirio mwyach.

Yswiriant bywyd. Polisi fydd yn talu cyfandaliad i’ch dibynyddion neu daliadau cyson os byddwch yn marw yn annisgwyl.

Yswiriant diogelu morgais. Math o yswiriant bywyd dros gyfnod lle mae’r lefel o yswiriant yn lleihau dros gyfnod y polisi. Caiff ei ddefnyddio fwyaf i ddiogelu ad-daliadau morgais petaech chi’n marw’n annisgwyl.

Yswiriant diogelu taliadau. Mae’n eich cynnal petai salwch neu ddileu swydd yn golygu na allwch dalu taliadau arferol eich dyledion.

Premiwm. Telir am bolisïau yswiriant fel arfer mewn taliadau misol a elwir yn bremiymau. Er enghraifft, efallai y talwch £5 y mis am eich polisi yswiriant bywyd.

Cyfnod. Cyfnod y polisi yswiriant yw’r hyd y bydd yr yswiriant yn para. Gall gyfnodau amrywio o ychydig o flynyddoedd i gyfnod llawn eich taliadau morgais.

Yswiriant bywyd dros gyfnod. Mae dau brif fath o yswiriant bywyd dros gyfnod: cyfnod gwastad a chyfnod gostyngol. Defnyddir yswiriant cyfnod gostyngol yn aml i ddiogelu dyledion mawr, e.e. morgeisi, lle mae’r swm sy’n weddill yn gostwng dros amser, wrth i chi ei ad-dalu. Y gwrthwyneb i hyn yw cyfnod cynyddol: mae’r gwerth yn cynyddu dros gyfnod y polisi. Bydd yswiriant cyfnod gwastad yn eich diogelu am swm penodol, dros gyfnod penodol o amser, fel 10 neu 25 mlynedd.

Yswiriant diogelu incwm tymor byr. Mae’r math hwn o bolisi yn talu swm misol, am gyfnod penodol o amser, os byddwch yn colli eich ffynhonnell incwm oherwydd salwch, anaf neu fod eich swydd yn cael ei dileu.

Swm a yswirir. Y swm o arian a delir allan gan eich cwmni yswiriant. Er enghraifft, os byddwch yn marw’n annisgwyl bum mlynedd i mewn i bolisi yswiriant o 20 mlynedd, bydd eich cwmni’n talu swm a gytunwyd arno ymlaen llaw i’ch buddiolwr.

Hawlildiad premiwm. Os ydych yn rhy sâl i weithio ac ni allwch fforddio’ch premiymau misol, mae’r dewis o hawlildiad premiwm yn golygu y byddech wedi’ch yswirio o hyd. Nid yw pob polisi yswiriant yn cynnig hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn.

Yswiriant bywyd cyfan. Math o yswiriant bywyd sy’n eich diogelu am weddill eich oes, yn hytrach nag am gyfnod penodol. Fel arfer mae’n ddrytach nag yswiriant cyfnod sefydlog gan fod taliad wedi ei warantu.

Dysgwch fwy yn Yswiriant bywyd - dewis polisiopens in new window.

Buddion y gweithle. Os ydych yn gyflogedig, efallai y gwelwch fod gennych chi rai buddion gweithle, fel yswiriant meddygol preifat, tâl salwch neu fath o yswiriant bywyd, a elwir weithiau’n ‘farwolaeth mewn gwasanaeth’.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?