Gostyngiad treth a chynllun pensiwn eich gweithle

Mae dwy ffordd y gallwch gael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau pensiwn os ydych mewn cynllun pensiwn yn y gweithle. Mae eich cyflogwr yn dewis pa ddull i’w ddefnyddio a rhaid i chi ddefnyddio hwnnw ar gyfer pob aelod o staff. Dyma sut mae gostyngiad treth yn gweithio.

Beth yw gostyngiad treth?

Pan dalwch i mewn i’ch pensiwn, mae peth o’r arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth yn mynd tuag at eich pensiwn yn hytrach.

Fodd bynnag, yn ddibynnol ar sut mae eich cynllun pensiwn yn gweithio, os nad ydych yn talu treth efallai na chewch chi ostyngiad treth.

Sut mae gostyngiad treth yn gweithio ar gyfer pensiynau yn y gweithle

Os ydych mewn cynllun pensiwn yn y gweithle, mae dwy ffordd y gallwch gael gostyngiad treth, sy’n gysylltiedig i’r ffordd y mae’ch cyflogwr yn tynnu’ch cyfraniadau pensiwn.

Cofiwch

Gyda rhai cynlluniau gweithle, fyddwch chi ddim yn talu cyfraniadau pensiwn ar eich cyflog llawn, ond ar y rhan a elwir yn “enillion cymwys”. Mae hyn yn fand of enillion rhwng £6,240 (y terfyn isaf ar gyfer cofrestru awtomatig) a £50,270. Felly os ydych chi’n ennill £20,000 y flwyddyn, byddai’ch enillion cymwys yn £13,760, sef £20,000, llai £6,240.

Dull 1: Trefniant gostyngiad yn y ffynhonnell

Dyma sut mae trefniant gostyngiad yn y ffynhonnell yn gweithio:

  1. Mae eich cyflogwr yn tynnu treth o’ch enillion trethadwy yn ôl yr arfer.
  2. Yna mae’n tynnu 80% o’ch cyfraniad pensiwn o’ch cyflog net (ar ôl treth) ac yn anfon hwnnw at eich darparwr pensiwn. Felly, tynnir treth o’ch cyflog cyn eich cyfraniad pensiwn.
  3. Yna mae eich darparwr pensiwn yn hawlio’r 20% arall fel gostyngiad yn y dreth yn uniongyrchol gan y llywodraeth. Os ydych yn byw yn yr Alban ac yn talu treth ar gyfradd dechreuwr yr Alban o 19%, byddwch yn dal i gael rhyddhad treth ar eich cyfraniadau pensiwn ar 20%.

Mae’r dull hwn yn well i bobl nad ydynt yn talu treth oherwydd maent yn cael gostyngiad treth serch hynny. Gweler Gostyngiad treth os nad ydych yn talu treth, isod.

Fodd bynnag, gyda’r trefniant hwn, bydd pobl sy’n talu cyfraddau uwch o dreth nag 20% yn gorfod hawlio’r gostyngiad treth ychwanegol drwy eu ffurflenni treth neu’n uniongyrchol o’r swyddfa dreth.

Dull 2: Trefniant tâl net

Dyma sut mae trefniant tâl net yn gweithio:

  1. Mae eich cyflogwr yn tynnu swm llawn eich cyfraniad pensiwn o’ch cyflog gros (cyn treth).
  2. Rydych chi’n talu treth ar eich enillion llai eich cyfraniadau pensiwn, felly mae eich bil treth yn is ac mae’ch cyflog i fynd adref yn uwch.
  3. Felly, er eich bod wedi talu swm llawn eich cyfraniad pensiwn eich hun, cewch y gostyngiad treth drwy dalu ychydig yn llai o dreth.

Gyda’r dull hwn, waeth beth yw cyfradd y dreth a dalwch, cewch y gostyngiad treth yn llawn heb orfod cyflwyno hawliad amdano. Fodd bynnag, os nad ydych yn talu treth, golyga’r dull hwn na chewch unrhyw ostyngiad treth. Gweler Gostyngiad treth os nad ydych yn talu treth.

Gostyngiad treth os nad ydych yn talu treth

Ni fydd gweithwyr sy’n talu llai na’r lwfans personol (£12,570 yn y flwyddyn dreth 2021-22) ac felly ddim yn talu treth, yn cael gostyngiad treth os yw eu cyflogwyr yn gweithredu trefniant tâl net.

Y rheswm am hyn yw, dan drefniant net, tynnir y cyfraniad pensiwn yn llawn o’ch cyflog cyn cyfrifo’r dreth. Yn hytrach na chael gostyngiad treth wedi ei ychwanegu at y cyfraniad pensiwn, cewch ostyngiad treth drwy gael bil treth llai. Ond os nad ydych yn talu treth, nid oes bil treth i’w dalu, ac felly dim gostyngiad treth.

Er enghraifft:

  Trefniant tâl net Trefniant gostyngiad yn y ffynhonnell
Incwm £10,400 (£200 yr wythnos) £10,400 (£200 yr wythnos)
Cyfraniad i mewn i bensiwn 3%, £6 bob wythnos 3%, £6 bob wythnos
Tynnir o’r cyflog £6 £4.80
Gostyngiad yn y dreth £0 £1.20

Tra byddai’r ddau ddull yn rhoi £6 i mewn i’ch pensiwn, gyda threfniant tâl net, tynnir y £6 yn llawn o’ch cyflog. Ni allwch hawlio unrhyw arian yn ôl o HMRC a bydd gennych chi ychydig yn llai o arian yn eich poced o’i gymharu â defnyddio trefniant gostyngiad yn y ffynhonnell.

Beth os yw hyn yn effeithio arnaf i?

Os nad yw’ch cyflogwr wedi sefydlu cynllun pensiwn yn y gweithle eto, codwch y mater gydag ef a gofyn iddo ystyried cynllun sy’n defnyddio trefniant gostyngiad yn y ffynhonnell.

Fodd bynnag, os yw’r cynllun eisoes yn weithredol, mae’ch dewisiadau wedi’u cyfyngu gan fod yn rhaid i’ch cyflogwr weithredu’r un system i bob aelod o staff sydd yn y cynllun. Peidiwch â chael eich temtio i adael y cynllun i sefydlu un personol eich hun oherwydd byddwch yn colli unrhyw gyfraniadau a wneir gan eich cyflogwr – a fydd yn fwy na hanner y gostyngiad treth a golloch.

Gallech ofyn i’ch cyflogwr a fyddai’n fodlon ychwanegu at eich cynllun yn unol â’r ffigwr gostyngiad treth, ond nid yw’n ofynnol iddo wneud hynny.

Sut ydw i’n gwybod pa fath o drefniant gostyngiad treth sydd gan fy nghyflogwr?

Y ffordd symlaf yw gofyn i’ch adran Adnoddau Dynol, os oes gennych chi un, neu i bwy bynnag sy’n gyfrifol am gyflogres eich cyflogwr.

Holwch os yw’r cynllun un cael ei weithredu fel trefniant cyflog net (cyfraniad pensiwn llawn o gyflog) neu drefniant rhyddhad yn y ffynhonnell (cyfraniad pensiwn is a gesglir o gyflog a rhyddhad treth a hawlir yn uniongyrchol gan y llywodraeth gan eich darparwr pensiwn).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?