Gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn

Mae cael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn yn golygu bod peth o’ch arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth yn cael ei roi yn eich pensiwn yn lle hynny. Gallwch roi cymaint ag y dymunwch i mewn i’ch pensiwn, ond mae trothwyon blynyddol a gydol oes ar faint o ostyngiad treth a gewch ar eich cyfraniadau pensiwn.

Gostyngiadau treth ar eich cyfraniadau pensiwn blynyddol

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-leinopens in new window neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, yn y flwyddyn dreth 2021/22 y rheol safonol yw y byddwch yn derbyn gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at 100% o’ch enillion neu lwfans blynyddol o £40,000, pa un bynnag yw’r isaf.

  • Er enghraifft, os ydych chi’n ennill £20,000 ond yn rhoi £25,000 yn eich cronfa bensiwn (drwy ychwanegu cynilion at eich enillion er enghraifft) cewch ostyngiad treth ar yr £20,000 yn unig.
  • Yn yr un modd, os ydych chi’n ennill £60,000 ac eisiau rhoi’r swm hwnnw yn eich cynllun pensiwn mewn un flwyddyn, cewch ostyngiad treth ar ddim ond y £40,000 unig fel arfer.

Ni fydd unrhyw gyfraniadau a wnewch dros y terfyn hwn yn denu unrhyw ostyngiad yn y dreth a bydd yn cael ei ychwanegu i’ch incwm arall ac yn amodol i Dreth Incwm ar y gyfradd (neu gyfraddau) sy’n berthnasol i chi.

Fodd bynnag, gallwch gario unrhyw lwfansau na ddefnyddiwyd o’r tair blynedd flaenorol drosodd, cyn belled â’ch bod yn aelod o gynllun pensiwn yn ystod y blynyddoedd hynny.

Ond ceir eithriad i’r rheol safonol hon.

Os oes gennych chi bensiwn â chyfraniad wedi’i ddiffinio, a dechreuwch dynnu arian ohono, bydd y lwfans blynyddol yn gostwng i £4,000 mewn rhai sefyllfaoedd (gweler, y Lwfans Blynyddol Prynu Arian, isod).

Ers mis Ebrill 2016, mae’r lwfans blynyddol hefyd wedi ei ostwng ar gyfer rhai enillwyr uchel.

Am ragor o wybodaeth, gweler ‘Lwfans blynyddol wedi tapro’ yn Egluro jargon pensiynau ac ymddeoliad.

Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA)

Yn y flwyddyn dreth 2021/22, os dechreuwch gymryd arian allan o’ch pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio, gall hyn sbarduno lwfans blynyddol llai a elwir yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22 yr MPAA yw £4,000.

Bydd perthnasedd yr MPAA i chi’n dibynnu ar sut fyddwch chi’n defnyddio’ch cronfa bensiwn ac mae rhai rheolau cymhleth ynglŷn â hynny.

Yn fras fodd bynnag, y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA i ddod yn berthnasol fydd:

  • os cymerwch eich pensiwn cyfan fel cyfandaliad neu ddechrau cymryd cyfandaliadau ar hap o’ch cronfa bensiwn
  • os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gynnyrch incwm hyblyg (a elwir hefyd yn tynnu pensiwn i lawr) a dechrau cael incwm
  • os prynwch flwydd-dal hyblyg neu’n gysylltiedig â buddsoddiad lle gallai’ch incwm ostwng
  • os oes gennych chi gynllun tynnu arian i lawr wedi’i gapio a ddechreuodd cyn Ebrill 2015 a dechrau cymryd taliadau sy’n uwch na’r cap.

Ac fel arfer ni fydd yn berthnasol os:

  • byddwch yn cymryd cyfandaliad arian parod di-dreth ac yn prynu blwydd-dal oes sy’n darparu incwm a warantir am oes sydd naill ai’n aros yn sefydlog neu’n cynyddu
  • cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch incwm hyblyg (a elwir hefyd yn tynnu pensiwn i lawr) ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono
  • byddwch yn trosi cronfeydd pensiwn sy’n werth llai na £10,000 i arian parod.

Rydych yn tynnu arian parod allan o gronfeydd pensiwn sydd yn werth llai na £10,000. Ni chewch drosglwyddo unrhyw MPAA sydd heb ei ddefnyddio drosodd i flwyddyn dreth arall.

Mae’r MPAA yn berthnasol yn unig i gyfraniadau i bensiynau â chyfraniadau wedi’u diffinio ac nid cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio.

Gostyngiad treth os nad ydych yn drethdalwr

Os nad oes gennych chi unrhyw enillion neu os ydych chi’n ennill llai na £3,600 y flwyddyn, byddwch yn dal i allu talu i mewn i gynllun pensiwn a bod yn gymwys i gael gostyngiad yn y dreth ar eich cyfraniadau hyd at swm penodol.

Yr uchafswm y gallwch ei dalu yw £2,880 y flwyddyn. Ychwanegir y gostyngiad yn y dreth i’ch cyfraniad, felly os byddwch yn talu £2,880, bydd cyfanswm o £3,600 y flwyddyn yn cael ei dalu i’ch cynllun pensiwn, hyd yn oed os byddwch chi’n ennill llai na hyn neu os nad oes gennych chi incwm o gwbl.

Mae hyn yn berthnasol os ydych chi’n talu i bensiwn personol neu gyfranddeiliaid eich hun (felly nid drwy gynllun pensiwn cyflogwr) a gyda rhai cynlluniau pensiwn gweithle – ond nid pob un. Golyga’r modd y mae rhai cynlluniau pensiwn gweithle yn rhoi gostyngiad yn y dreth na fydd pobl yn ennill llai na’r lwfans personol (£12,570 yn ystod blwyddyn dreth 2021/22) yn cael gostyngiad yn y dreth.

Am ragor o wybodaeth ar hyn gweler ein canllaw Gostyngiad yn y dreth a’ch pensiwn gweithle.

Faint allwch chi ei gronni yn eich pensiwn?

Mae lwfans oes yn rhoi terfyn uchaf ar werth y budd-daliadau pensiwn y gallwch gael buddion ohonynt heb orfod talu treth.

Y lwfans oes yw £1,073,100 yn y flwyddyn dreth 2021/22.

Bydd unrhyw swm dros hyn yn destun tâl treth o 25% os caiff ei dalu fel incwm neu 55% os caiff ei dalu fel cyfandaliad.

Pensiynau’r gweithle, cofrestru awtomatig a gostyngiad treth

Mae nawr yn ofynnol i bob cyflogwr gofrestru pob gweithiwr cymwys yn awtomatig i gynllun pensiwn.

Mae’n gofyn am gyfanswm cyfraniad lleiaf, sy’n cynnwys cyfraniad y cyflogwr, cyfraniad y gweithiwr a’r gostyngiad treth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?