Gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn

Mae gostyngiad treth yn golygu y rhoddir peth o’ch arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth, yn eich pensiwn yn hytrach. Gallwch roi cymaint ag y dymunwch i mewn i’ch pensiwn, ond mae trothwyon blynyddol a gydol oes ar faint o ostyngiad treth a gewch ar eich cyfraniadau pensiwn.

Gostyngiadau treth ar eich cyfraniadau pensiwn blynyddol

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, yn y flwyddyn dreth 2016-17 y rheol safonol yw y byddwch yn derbyn gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at 100% o’ch enillion neu lwfans blynyddol o £40,000, pa un bynnag yw’r isaf.

  • Er enghraifft, os enillwch £20,000 ond yn rhoi £25,000 yn eich cronfa bensiwn (drwy ychwanegu at enillion gyda chynilion er enghraifft) cewch ostyngiad treth ar yr £20,000 yn unig.
  • Yn yr un modd, os enillwch £60,000 ac eisiau rhoi’r swm hwnnw yn eich cynllun pensiwn mewn un flwyddyn, cewch ostyngiad treth ar y £40,000 yn unig fel arfer.

Bydd unrhyw gyfraniadau a wnewch dros y trothwy hwn yn destun Treth Incwm ar y gyfradd uchaf a dalwch.

Mae pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn bensiwn prynu arian ac sy’n cynnwys pensiynau personol a rhanddeiliaid) yn creu cronfa a fydd yn talu incwm ymddeoliad i chi yn seiliedig ar gyfraniadau gennych chi a/neu eich cyflogwr ynghyd ag enillion ar y buddsoddiad.

Fodd bynnag, gallwch gario unrhyw lwfansau na ddefnyddiwyd o’r tair blynedd flaenorol drosodd, cyn belled â’ch bod yn aelod o gynllun pensiwn yn ystod y blynyddoedd hynny.

Ond ceir eithriad i’r rheol safonol hon. Os oes gennych chi bensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio, bydd y lwfans blynyddol yn gostwng i £10,000 mewn rhai sefyllfaoedd (gweler, y Lwfans Blynyddol Prynu Arian, isod).

O fis Ebrill 2016 bydd y lwfans blynyddol o £40,000 yn cael ei ostwng os oes gennych chi incwm o dros £150,000, yn cynnwys cyfraniadau pensiwn. Am ragor o wybodaeth, gweler ‘Lwfans blynyddol wedi tapro’ yn Egluro jargon pensiynau ac ymddeoliad.

Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA)

Yn y flwyddyn dreth 2016-17, os dechreuwch gymryd arian allan o’ch pensiwn prynu arian, gall hyn achosi lwfans blynyddol llai o £10,000 (yr MPAA). Golyga hyn y cewch ostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at 100% o’ch enillion yn unig neu £10,000, pa un bynnag yw’r isaf.

Bydd perthnasedd y lwfans blynyddol is o £10,000 i chi’n dibynnu ar sut fyddwch chi’n defnyddio’ch cronfa bensiwn ac mae rhai rheolau cymhleth ynglŷn â hynny.

Yn fras fodd bynnag, y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA i ddod yn berthnasol fydd:

  • Os dechreuwch gymryd cyfandaliadau ar hap o’ch cronfa bensiwn
  • Os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm lle gallwch dynnu incwm ohoni a dechreuwch wneud hynny.

Ac ni fydd yn berthnasol os:

  • cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a phrynu blwydd-dal (cynnyrch yswiriant sy’n rhoi incwm a warantir am oes)
  • cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch tynnu incwm ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono.

Ni allwch drosglwyddo unrhyw MPAA sydd heb ei ddefnyddio i flwyddyn dreth arall.

Mae pensiwn budd diffiniedig yn talu incwm ymddeoliad yn seiliedig ar eich cyflog terfynol ac am ba hyd y buoch yn gweithio i’ch cyflogwr. Gelwir hefyd yn gynllun pensiwn ‘Cyflog Terfynol’ neu ‘Gyfartaledd Gyrfa’. Yn gyffredinol mae ar gael gan gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu sector cyhoeddus yn unig.

Mae’r lwfans blynyddol is o £10,000 yn berthnasol yn unig i gyfraniadau i bensiynau cyfraniad a ddiffinnir. Felly, os oes gennych chi bensiwn â buddion wedi’u diffinio hefyd (sy’n talu incwm ymddeoliad yn seiliedig ar eich cyflog terfynol a hyd eich gwasanaeth gyda’ch cyflogwr ac yn cynnwys cynlluniau pensiwn cyflog terfynol a chyfartaledd gyrfa), gallwch barhau i gael gostyngiad treth ar hyd at £40,000 o gyfraniadau’r flwyddyn.

Er enghraifft, os enillwch £20,000 y flwyddyn gan gyfrannu £8,000 i’ch pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio ar gyfer y flwyddyn dreth 2016-17, cewch ostyngiad treth ar y cyfraniadau hyn a gallwch barhau i gael gostyngiad treth ar hyd at £12,000 o gyfraniadau i’ch pensiwn â buddion wedi’u diffinio.

Os enillwch £50,000 y flwyddyn gan gyfrannu £12,000 i’ch pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio ar gyfer y flwyddyn dreth 2016-17, cewch ostyngiad treth ar £10,000 yn unig (a bydd y £2,000 sy’n weddill yn drethadwy o ran Treth Incwm). Yn ychwanegol gallwch gyfrannu hyd at £30,000 o’ch pensiwn buddion a ddiffinnir a hawlio gostyngiad treth ar y swm llawn.

Gostyngiad treth os nad ydych yn drethdalwr

Os nad ydych yn ennill digon i dalu Treth Incwm, gallwch gael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn o hyd, hyd at uchafswm o £3,600 y flwyddyn neu 100% o enillion, pa bynnag un sydd fwyaf, yn amodol ar eich lwfans blynyddol. Er enghraifft, os oes gennych incwm perthnasol islaw £3,600, y mwyaf allwch chi ei dalu i mewn yw £2,880 a bydd y llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfraniad i’w wneud yn £3,600.

Faint allwch chi ei gronni yn eich pensiwn?

Mae lwfans oes yn rhoi terfyn uchaf ar werth y budd-daliadau pensiwn y gallwch eu derbyn heb orfod talu treth. Y lwfans oes yw £1 miliwn yn y flwyddyn dreth 2016-17. Bydd unrhyw swm dros hyn yn destun tâl treth o 25% os caiff ei dalu fel pensiwn neu 55% os caiff ei dalu fel cyfandaliad.

Darllenwch ein canllaw ar y Lwfans Oes ar gyfer cronfeydd pensiwn

Pensiynau’r gweithle, cofrestru awtomatig a gostyngiad treth

Ers Hydref 2012, mae system newydd yn cael ei chyflwyno’n raddol sy’n mynnu bod cyflogwyr yn cofrestru’r holl weithwyr cymwys yn awtomatig i bensiwn gweithle. Mae’n gofyn am gyfanswm cyfraniad lleiaf, sy’n cynnwys cyfraniad y cyflogwr, cyfraniad y gweithiwr a’r gostyngiad treth. Cewch wybod mwy yn ein canllaw isod.

Dysgwch am Cofrestru’n awtomatig â chynllun pensiwn y gweithle.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?