Gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn

Mae cael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn yn golygu bod peth o’ch arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth yn cael ei roi yn eich pensiwn yn lle hynny. Gallwch roi cymaint ag y dymunwch i mewn i’ch pensiwn, ond mae trothwyon blynyddol a gydol oes ar faint o ostyngiad treth a gewch ar eich cyfraniadau pensiwn.

Gostyngiadau treth ar eich cyfraniadau pensiwn blynyddol

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, yn y flwyddyn dreth 2017-18 y rheol safonol yw y byddwch yn derbyn gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at 100% o’ch enillion neu lwfans blynyddol o £40,000, pa un bynnag yw’r isaf.

  • Er enghraifft, os ydych chi’n ennill £20,000 ond yn rhoi £25,000 yn eich cronfa bensiwn (drwy ychwanegu cynilion at eich enillion er enghraifft) cewch ostyngiad treth ar yr £20,000 yn unig.
  • Yn yr un modd, os ydych chi’n ennill £60,000 ac eisiau rhoi’r swm hwnnw yn eich cynllun pensiwn mewn un flwyddyn, cewch ostyngiad treth ar ddim ond y £40,000 unig fel arfer.

Bydd unrhyw gyfraniadau a wnewch dros y trothwy hwn yn destun Treth Incwm ar y gyfradd uchaf a dalwch.

Fodd bynnag, gallwch gario unrhyw lwfansau na ddefnyddiwyd o’r tair blynedd flaenorol drosodd, cyn belled â’ch bod yn aelod o gynllun pensiwn yn ystod y blynyddoedd hynny.

Ond ceir eithriad i’r rheol safonol hon. Os oes gennych chi bensiwn â chyfraniad wedi’i ddiffinio, a dechreuwch dynnu arian ohono, bydd y lwfans blynyddol yn gostwng i £4,000 mewn rhai sefyllfaoedd (gweler, y Lwfans Blynyddol Prynu Arian, isod).

O fis Ebrill 2016 bydd y lwfans blynyddol o £40,000 yn cael ei ostwng os oes gennych chi incwm o dros £150,000, yn cynnwys cyfraniadau pensiwn.

Am ragor o wybodaeth, gweler Lwfans blynyddol wedi tapro’ yn Egluro jargon pensiynau ac ymddeoliad.

Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA)

Yn y flwyddyn dreth 2017-18, os dechreuwch gymryd arian allan o’ch pensiwn â chyfraniad wedi’i ddiffinio, gall hyn achosi lwfans blynyddol llai o £4,000 (i lawr o £10,000 o 6 Ebrill 2017). Gelwir hyn yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA).

Bydd perthnasedd y lwfans blynyddol is o £4,000 i chi’n dibynnu ar sut fyddwch chi’n defnyddio’ch cronfa bensiwn ac mae rhai rheolau cymhleth ynglŷn â hynny.

Yn fras fodd bynnag, y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA i ddod yn berthnasol fydd:

  • Os dechreuwch gymryd cyfandaliadau ar hap o’ch cronfa bensiwn
  • Os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm lle gallwch dynnu incwm ohoni a dechreuwch wneud hynny.

Ac ni fydd yn berthnasol os:

  • cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a phrynu blwydd-dal (cynnyrch yswiriant sy’n rhoi incwm a warantir am oes)
  • cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch tynnu incwm ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono.

Ni allwch drosglwyddo unrhyw MPAA sydd heb ei ddefnyddio i flwyddyn dreth arall.

Mae’r lwfans blynyddol is o £4,000 ddim ond yn berthnasol i gyfraniadau i gynlluniau pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio ac nid i gynlluniau pensiwn â buddion wedi’u diffinio.

Gostyngiad treth os nad ydych yn drethdalwr

Os nad ydych yn ennill digon i dalu Treth Incwm, byddwch chi’n dal i fod yn gymwys i gael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau hyd at swm penodol. Y swm uchaf y gallwch ei dalu yw £2,880 y flwyddyn neu 100% o’ch enillion - yn amodol ar eich lwfans blynyddol. Caiff y gostyniad treth ei ychwanegu at eich cyfraniad, felly os ydych chi’n talu £2,880, bydd cyfanswm o £3,600 y flwyddyn yn cael ei dalu i’ch cynllun pensiwn, hyd yn oed os ydych chi’n ennill llai na hyn.

Faint allwch chi ei gronni yn eich pensiwn?

Mae lwfans oes yn rhoi terfyn uchaf ar werth y budd-daliadau pensiwn y gallwch eu derbyn heb orfod talu treth. Y lwfans oes yw £1 miliwn yn y flwyddyn dreth 2017-18. Bydd unrhyw swm dros hyn yn destun tâl treth o 25% os caiff ei dalu fel pensiwn neu 55% os caiff ei dalu fel cyfandaliad.

Darllenwch ein canllaw ar y Lwfans Oes ar gyfer cronfeydd pensiwn

Pensiynau’r gweithle, cofrestru awtomatig a gostyngiad treth

Ers Hydref 2012, mae system newydd yn cael ei chyflwyno’n raddol sy’n mynnu bod cyflogwyr yn cofrestru’r holl weithwyr cymwys yn awtomatig i bensiwn gweithle. Mae’n gofyn am gyfanswm cyfraniad lleiaf, sy’n cynnwys cyfraniad y cyflogwr, cyfraniad y gweithiwr a’r gostyngiad treth. Cewch wybod mwy yn ein canllaw isod.

Dysgwch am Cofrestru’n awtomatig â chynllun pensiwn y gweithle.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?