Gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn

Mae cael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn yn golygu bod peth o’ch arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth yn cael ei roi yn eich pensiwn yn lle hynny. Gallwch roi cymaint ag y dymunwch i mewn i’ch pensiwn, ond mae trothwyon blynyddol a gydol oes ar faint o ostyngiad treth a gewch ar eich cyfraniadau pensiwn.

Gostyngiadau treth ar eich cyfraniadau pensiwn blynyddol

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, yn y flwyddyn dreth 2017-18 y rheol safonol yw y byddwch yn derbyn gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at 100% o’ch enillion neu lwfans blynyddol o £40,000, pa un bynnag yw’r isaf.

  • Er enghraifft, os ydych chi’n ennill £20,000 ond yn rhoi £25,000 yn eich cronfa bensiwn (drwy ychwanegu cynilion at eich enillion er enghraifft) cewch ostyngiad treth ar yr £20,000 yn unig.
  • Yn yr un modd, os ydych chi’n ennill £60,000 ac eisiau rhoi’r swm hwnnw yn eich cynllun pensiwn mewn un flwyddyn, cewch ostyngiad treth ar ddim ond y £40,000 unig fel arfer.

Bydd unrhyw gyfraniadau a wnewch dros y trothwy hwn yn destun Treth Incwm ar y gyfradd uchaf a dalwch.

Fodd bynnag, gallwch gario unrhyw lwfansau na ddefnyddiwyd o’r tair blynedd flaenorol drosodd, cyn belled â’ch bod yn aelod o gynllun pensiwn yn ystod y blynyddoedd hynny.

Ond ceir eithriad i’r rheol safonol hon. Os oes gennych chi bensiwn â chyfraniad wedi’i ddiffinio, a dechreuwch dynnu arian ohono, bydd y lwfans blynyddol yn gostwng i £4,000 mewn rhai sefyllfaoedd (gweler, y Lwfans Blynyddol Prynu Arian, isod).

O fis Ebrill 2016 bydd y lwfans blynyddol o £40,000 yn cael ei ostwng os oes gennych chi incwm o dros £150,000, yn cynnwys cyfraniadau pensiwn.

Am ragor o wybodaeth, gweler Lwfans blynyddol wedi tapro’ yn Egluro jargon pensiynau ac ymddeoliad.

Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA)

Yn y flwyddyn dreth 2017-18, os dechreuwch gymryd arian allan o’ch pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio, gall hyn sbarduno lwfans blynyddol llai a elwir yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA.

Y llynedd roedd yr MPAA yn £10,000 ac roedd disgwyl y byddai’r MPAA yn gostwng i £4,000 y flwyddyn o 6 Ebrill 2017, ond gohiriwyd y cynnig hwn tan ar ôl canlyniad yr etholiad cyffredinol.

Ym mis Gorffennaf 2017 cyhoeddodd y Llywodraeth ei bwriad i fwrw ymlaen â’r cynigion a dynnwyd yn ôl ganddi’n flaenorol, gan gynnwys y gostyngiad yn yr MPAA i £4,000. Cadarnhaodd hefyd y byddai’r gostyngiad yn weithredol o’r dyddiad gwreiddiol o 6 Ebrill 2017.

Rhaid cyflwyno’r newid drwy Fil Cyllid newydd, a ddaw ar ddiwedd yr haf / dechrau’r hydref 2017 mae’n debyg. Fodd bynnag, os cewch eich effeithio gan yr MPAA awgrymwn na ddylech fynd dros y trothwy o £4,000 hyd nes y bydd y sefyllfa’n fwy eglur.

Neu, ymgynghorwch â chynghorydd ariannol rheoledig am gyngor ynghylch sut i weithredu.

Am y diweddariad mwyaf cyfredol ewch i moneyadviceservice.org.uk/change-to-MPAA.

Bydd perthnasedd yr MPAA yn dibynnu ar sut fyddwch chi’n defnyddio’ch cronfa bensiwn ac mae rhai rheolau cymhleth ynglŷn â hynny.

Yn fras fodd bynnag, y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA i ddod yn berthnasol fydd:

  • Os cymerwch eich pensiwn cyfan fel cyfandaliad neu ddechrau cymryd cyfandaliadau ar hap o’ch cronfa bensiwn
  • Os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm hyblyg lle gallwch dynnu incwm ohoni a dechreuwch wneud hynny
  • Os prynwch flwydd-dal hyblyg neu’n gysylltiedig â buddsoddiad lle gallai’ch incwm ostwng
  • Os oes gennych chi gynllun tynnu arian i lawr wedi’i gapio a ddechreuodd cyn Ebrill 2015 a dechrau cymryd taliadau sy’n uwch na’r cap

Ac ni fydd yn berthnasol fel arfer os:

  • Cymerwch gyfandaliad di-dreth a phrynu blwydd-dal gydol oes sy’n rhoi incwm a warantir am oes sydd un ai’n aros fel y mae neu’n cynyddu cyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynllun tynnu arian yn hyblyg ond ni chymerwch unrhyw incwm ohono.

Rydych yn tynnu arian parod allan o gronfeydd pensiwn sydd yn werth llai na £10,000. Ni chewch drosglwyddo unrhyw MPAA sydd heb ei ddefnyddio drosodd i flwyddyn dreth arall.

Mae’r MPAA yn berthnasol yn unig i gyfraniadau i bensiynau â chyfraniadau wedi’u diffinio ac nid cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio.

Gostyngiad treth os nad ydych yn drethdalwr

Os nad ydych yn ennill digon i dalu Treth Incwm, byddwch chi’n dal i fod yn gymwys i gael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau hyd at swm penodol. Y swm uchaf y gallwch ei dalu yw £2,880 y flwyddyn neu 100% o’ch enillion - yn amodol ar eich lwfans blynyddol. Caiff y gostyniad treth ei ychwanegu at eich cyfraniad, felly os ydych chi’n talu £2,880, bydd cyfanswm o £3,600 y flwyddyn yn cael ei dalu i’ch cynllun pensiwn, hyd yn oed os ydych chi’n ennill llai na hyn.

Faint allwch chi ei gronni yn eich pensiwn?

Mae lwfans oes yn rhoi terfyn uchaf ar werth y budd-daliadau pensiwn y gallwch eu derbyn heb orfod talu treth. Y lwfans oes yw £1 miliwn yn y flwyddyn dreth 2017-18. Bydd unrhyw swm dros hyn yn destun tâl treth o 25% os caiff ei dalu fel pensiwn neu 55% os caiff ei dalu fel cyfandaliad.

Darllenwch ein canllaw ar y Lwfans Oes ar gyfer cronfeydd pensiwn

Pensiynau’r gweithle, cofrestru awtomatig a gostyngiad treth

Ers Hydref 2012, mae system newydd yn cael ei chyflwyno’n raddol sy’n mynnu bod cyflogwyr yn cofrestru’r holl weithwyr cymwys yn awtomatig i bensiwn gweithle. Mae’n gofyn am gyfanswm cyfraniad lleiaf, sy’n cynnwys cyfraniad y cyflogwr, cyfraniad y gweithiwr a’r gostyngiad treth. Cewch wybod mwy yn ein canllaw isod.

Dysgwch am Cofrestru’n awtomatig â chynllun pensiwn y gweithle.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?