Grantiau elusennol ar gyfer pobl sâl neu anabl

Mae grant yn rhodd ariannol nad oes rhaid ichi ei ad-dalu. Mae llawer o elusennau ac ymddiriedolaethau’r DU yn darparu grantiau i helpu lleihau’r pwysau ychwanegol a wynebir gan bobl anabl neu bobl â chyflyrau iechyd. Dysgwch pa grantiau sydd ar gael a sut i wneud cais.

Pryd i wneud cais am grant anabledd

Bydd y mwyafrif o elusennau yn disgwyl eich bod wedi gwneud cais am holl fudd-daliadau’r wladwriaeth, cymorth gan yr awdurdod lleol, a chymorth statudol arall mae gennych hawl iddynt cyn mynd atynt i gael grant.

Felly sicrhewch eich bod wedi gwirio eich hawliau. Dilynwch y ddolen isod neu siaradwch â chynghorydd budd-daliadau neu anabledd i wneud yn siŵr.

Chwilio am grant anabledd

Defnyddiwch yr offeryn Chwilio am Grant Turn2Us

Mae gan y wefan Turn2us offeryn Chwilio am Grantiau am ddim sy’n gadael ichi chwilio am grantiau yn seiliedig ar eich amgylchiadau a’ch anghenion.

Nodwch eich cod post, eich oedran a’ch rhyw i gael rhestr lawn, ac yna cyfyngu eich canlyniadau i’ch cyflwr meddygol neu anabledd.

Chwilio am grant anabledd yn ôl categori

Mae’r wefan Grantiau Anabledd yn rhestru’r grantiau sydd ar gael yn ôl categori, felly gallwch chwilio am grantiau dan ‘cyfarpar’, ‘tai’, ‘gwyliau’, ac ati.

Dewis o grantiau wedi’u hamlygu gan y Money Saving Expert

Mae Martin Lewis wedi creu rhestr o grantiau, rhai ohonynt wedi eu hanelu at oedolion a phlant anabl.

Gwneud cais am grant anabledd

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i un neu fwy o grantiau rydych am wneud cais amdanynt, mae’n amser i ddechrau cysylltu â’r cyrff dyfarnu a llenwi’r ffurflenni cais. Sicrhewch eich bod yn cymryd yr amser i ddarllen a deall yn llawn y meini prawf cymhwyso ar gyfer pob grant.

Efallai y bydd angen ichi ddarparu adroddiad gan weithiwr proffesiynol, fel therapydd galwedigaethol neu weithiwr cymdeithasol, neu gynnwys gwybodaeth fanwl ynghylch eich cyllid.

Os ydych chi angen help gyda’r gwaith papur, efallai y gallai sefydliad eirioli megis y Gynghrair Eiriolaeth Pobl Hŷn helpu.

Darllenwch yr awgrymiadau hyn ar wneud cais am grant ar wefan Scopeopens in new window.

Grantiau eraill a allai fod ar gael

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, gallai fod yn werth chweil i ledaenu’ch chwiliad i gynnwys grantiau nad ydynt ar gyfer pobl anabl yn benodol. Er enghraifft gallech chwilio am grantiau ar gyfer pobl ar incwm isel neu ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardal ddaearyddol benodol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?