Gwarannau llog sefydlog – rhoddion a bondiau corfforaethol

Mae gwarantau llog sefydlog yn ffordd i gwmnïau neu lywodraethau godi arian drwy fenthyca arian gan fuddsoddwyr. Gelwir gwarantau a ddyrennir gan Lywodraeth y DU hefyd yn ‘roddion’ neu’n ‘warantau ymylon gilt’, a gelwir gwarantau a gyhoeddir gan gwmnïau yn fondiau corfforaethol.

Pryd allai gwarantau llog sefydlog fod yn addas i chi?

Wyddech chi?

Gelwir gwarantau llog sefydlog hefyd yn:

 • Fenthyciadau stociau
 • Bondiau
 • Gwarantau dyledion

Gallai gwarantau llog sefydlog fod yn addas yn rhan o gymysgedd gyda mathau eraill o fuddsoddiad, er mwyn addasu maint y risg gyffredinol i chi.

 • Yn gyffredinol, ystyrir bod buddsoddi mewn ‘giltiau’ yn peri llai o risg na chyfranddaliadau. Gall bondiau corfforaethol beri mwy o risg, ond yn gyffredinol, ystyrir eu bod yn dal i beri llai o risg na chyfranddaliadau.
 • Fodd bynnag, mae gwarantau llog sefydlog yn fwy tebygol na chyfranddaliadau o gael eu heffeithio gan chwyddiant (a newidiadau mewn cyfraddau llog) ac efallai y bydd risgiau credyd/diffygdalu os dewiswch fondiau corfforaethol neu fondiau nad ydynt yn rhai llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Gallai gwarantau llog sefydlog hefyd fod yn addas os ydych yn buddsoddi cyfandaliad i greu incwm i chi. Mae’r rhan fwyaf o warantau llog sefydlog yn rhoi incwm rheolaidd, sefydlog o’u taliadau llog.

Gwerth enwol

Cofiwch

Os nad ydych yn deall cynnyrch ariannol, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu.

Disgrifir y gyfradd llog, y pris a manylion eraill ar gyfer gwarant llog sefydlog gan ddefnyddio uned wedi ei safoni, a elwir yn werth enwol (neu bâr). Mae hyn fel arfer yn £100.

Taliadau llog

Yn y bôn, mae gwarant llog sefydlog yn fenthyciad i’r llywodraeth neu gwmni. Gyda’r rhan fwyaf, byddwch yn cael taliadau llog cyhyd ag y bydd gennych y warant. Mynegir faint o log a dderbyniwch (a elwir y cwpon) fel canran o’r gwerth enwol. Gan fod y gwerth enwol fel arfer yn £100, os oes gan warant gwpon o 6%, byddwch yn cael £6 y flwyddyn o log ar gyfer pob uned enwol o stoc sydd gennych.

Mae’r llog yn rhoi swm sefydlog ar gyfnodau rheolaidd i chi. Felly mae hyn fel arfer yn fodd rhagweladwy iawn o gael incwm o’ch buddsoddiad – fodd bynnag, gweler yr wybodaeth isod dan ‘Risg’.

Cael eich arian yn ôl

Os byddwch yn cadw gwarant llog sefydlog hyd ddiwedd ei dymor, dylech gael y gwerth enwol yn ôl. Er enghraifft, os oes gan y tymor 10 mlynedd i fynd ac mae’r gwerth enwol yn £100 yna ar ddiwedd y 10 mlynedd, byddech yn cael £100 ar gyfer pob uned enwol o’r warant sydd gennych. Nid oes unrhyw ddyddiad terfyn gyda rhai gwarantau llog sefydlog.

Ond does dim rhaid i chi ddal gwarant am ei dymor cyfan, oherwydd gallwch brynu a chadw gwarantau llog sefydlog ar y farchnad stoc. Yn yr achos hwn, bydd faint a gewch yn ôl yn bris y farchnad yn hytrach na’r gwerth enwol.

Os yw’r gwerth enwol neu bris y farchnad a gewch yn ôl yn uwch na’r swm a daloch, byddwch ar eich ennill (elw). Os yw’n is, byddwch yn gwneud colled.

Gwerth gwarant llog sefydlog ar y farchnad

Hyd yn oed os ydych yn prynu gwarant pan fydd yn cael ei gyhoeddi, mae’n debygol na fyddwch yn talu’r gwerth enwol amdano. Mae hyn oherwydd fel arfer byddwch yn prynu bond ar y farchnad agored, ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, lle gall ei bris amrywio o ddydd i ddydd. Felly hefyd, os byddwch yn gwerthu ar y farchnad agored, byddwch yn cael beth bynnag yw pris y farchnad ar y pryd.

Y pris y farchnad a ddyfynnir yw’r swm fyddech yn ei gael neu’n ei dalu am yr uned enwol safonol. Ond gallwch brynu a gwerthu mewn lluosrifau neu ffracsiynau o’r uned enwol.

Gall pris y farchnad a dalwch, neu y gwerthwch amdano, fod yn fwy neu’n llai ei werth enwol am nifer o resymau.

 • Mae prisiau’r farchnad yn newid pan fydd cyfraddau llog cyffredinol yn newid. Os bydd cyfradd llog sefydlog gwarant (cwpon) yn uwch na’r elw ar gael yn gyffredinol ar fuddsoddiadau eraill fel cynilion neu gyfranddaliadau, bydd pris y warant yn mynd i fyny. Os yw’r gyfradd yn is na’r elw ar fuddsoddiadau cystadleuol, bydd ei bris yn mynd i lawr.
 • Os bydd asiantaeth graddau credyd yn newid ei farn am gyhoeddwr (gweler ‘Risg’ isod), bydd pris gwarantau llog sefydlog y cyhoeddwr yn newid. Mae asiantaethau statws credyd yn gweithio allan y risg na fydd cwmnïau neu lywodraethau’n ad-dalu eu dyledion ac yna’n graddio eu gwarantau’n briodol. Y statws uchaf yw ‘AAA’ fel arfer a’r isaf yw ‘C’ neu ‘D’.
 • Os bydd chwyddiant yn cynyddu, bydd prisiau fel arfer yn gostwng oherwydd bydd taliadau llog sefydlog yn werth llai yn y dyfodol mewn termau real, ac am fod chwyddiant uwch yn golygu bod pobl yn disgwyl cyfraddau llog cyffredinol uwch.
 • Wrth i warant agosáu at ddiwedd ei dymor, bydd ei werth ar y farchnad yn mynd yn nes at ei werth enwol oherwydd bydd mwy o sicrwydd ynghylch cyfraddau llog byrdymor, bydd nifer y taliadau cyfradd llog yn lleihau a bydd llai o risg o ddiffygdalu yn ystod yr amser sydd ar ôl ar y warant.
Dysgwch fwy am Gronfeydd incwm sefydlog ar wefan Investment Association.

Risg

Bondiau corfforaethol

 • Fel arfer mae gwarantau corfforaethol yn llai peryglus na chyfranddaliadau ond os bydd cwmni’n profi anawsterau efallai na fydd yn gallu gwneud y taliadau llog na thalu’ch arian yn ôl ar ddiwedd y cyfnod - gallech golli’r holl swm a fuddsoddwyd.
 • Gall newidiadau mewn cyfraddau llog arwain at ostyngiad (neu godiad) yng ngwerth cyfalaf eich buddsoddiad.
 • Bydd rhai cwmnïau’n cyhoeddi nifer o warantau, a allai, os bydd y cwmni’n profi anawsterau ariannol, gael gwahanol lefelau o flaenoriaeth o ran y taliadau mae’n rhaid i’r cwmni eu gwneud.
 • Mae’n syniad da buddsoddi mewn gwarantau gan nifer o gwmnïau gwahanol fel nad yw eich buddsoddiad yn dibynnu ar lwyddiant un cwmni.
Dysgwch ragor am fondiau ar wefan y Gymdeithas Fuddsoddi.

Bondiau llywodraeth

Fel arfer fe ystyrir fod gwarantau llywodraeth y mwyaf diogel am fod gwledydd yn fwy sicr yn ariannol. Ystyrir bod gwarantau llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ddiogel iawn – ond mae hyn yn golygu fod yr elw a gewch arnynt fel arfer yn gymharol isel. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol bod achosion wedi bod pan nad oedd gwledydd yn gallu gwneud taliadau. Mewn gwirionedd, mae gan rai corfforaethau mawr statws credyd gwell na rhai llywodraethau tramor (ar wahân i’r DU).

Statws credyd

Mae gan y rhan fwyaf o wledydd a chwmnïau statws credyd, gyda statws credyd uwch yn awgrymu llai o risg diffygdalu. Yn aml bydd y rheini â statws credyd isel yn cynnig llog uwch i ddenu buddsoddwyr, ond bydd mwy o risg. Mae asiantaethau statws credyd arbenigol yn cyfrifo’r lefelau statws hyn, ond maent yn farn yn unig heb fod yn warant.

Chwyddiant

Gan fod gwarantau llog sefydlog fel arfer yn talu swm sefydlog o log ac yn talu gwerth enwol sefydlog yn ôl, mae grym prynu eich elw yn lleihau wrth i brisiau godi. Felly yn gyffredinol nid yw gwarantau llog sefydlog yn ddewis da os ydych yn poeni am chwyddiant.

Fodd bynnag, mae rhai gwarantau llywodraeth a bondiau corfforaethol wedi eu cysylltu â’r mynegai, sy’n golygu fod eu llog a’u gwerth enwol yn cynyddu yn unol â phrisiau.

Sut i brynu gwarantau llog sefydlog

Buddsoddi’n uniongyrchol

 • Gall brocer stoc brynu bondiau corfforaethol i chi yn y farchnad am ffi. Bydd cynghorydd ariannol neu reolwr buddsoddiadau hefyd yn defnyddio brocer stoc.
 • Mae nifer o fondiau corfforaethol yn cael eu prynu a’u gwerthu mewn symiau isafswm mawr iawn. Ond gellir prynu rhai, a elwir yn fondiau manwerthu, a’u gwerthu mewn unedau llawer llai a gynlluniwyd i fod yn addas i fuddsoddwyr preifat.

Gellir prynu giltiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Swyddfa Rheoli Dyledion llywodraeth y DU, ond mae nifer o gamau i’w cymryd.

Buddsoddi mewn gwarantau llog sefydlog drwy gronfa gyfun neu gronfa ar y cyd

Yn achos cronfa gyfun, byddwch chi ac eraill yn rhoi arian i mewn i gronfa a bydd rheolwr y gronfa yn prynu ac yn gwerthu gwarantau llog sefydlog.

 • Gan fod y gronfa yn prynu ac yn gwerthu gwarantau’n barhaus, nid oes dyddiad y bydd eich buddsoddiadau’n aeddfedu.
 • Byddwch yn dewis ariannu eich cronfa yn unol â’ch proffil risg – fel arfer mae gronfa sy’n peri llai o risg yn cynnig llai o enillion hefyd.
 • Fel arfer caiff ffi ei didynnu o’ch adenillion i dalu’r cwmni sy’n rheoli’r gronfa.

Y camau nesaf

Ceisiwch gael cymaint o wybodaeth â phosibl am y gwarantau llog sefydlog neu’r gronfa y mae gennych ddiddordeb ynddynt drwy eich ymchwil eich hun neu drwy gael cyngor proffesiynol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?