Gwarantau ceir

Ar y dudalen hon fe gewch ffeithiau allweddol am warant y gweithgynhyrchwr sy’n dod gyda char newydd. Rydym hefyd yn esbonio gwarantau ceir ail-law, gyda rhestr wirio i’ch helpu i osgoi costau a siom o warant car ail-law nad yw’n bodloni eich anghenion.

Esbonio gwarantau ceir

Mae gwarant car yn eich diogelu rhag gorfod talu am gostau llafur ac amnewid rhannau penodol o’ch cerbyd os bydd yn dioddef o ddiffygion mecanyddol neu fethiant trydanol. Yn aml gall trwsio eich cerbyd fod yn gostus.

Mae’n bwysig gwirio sut i gadw eich gwarant yn ddilys. Efallai bod uchafswm milltiroedd, neu efallai y byddwch angen gwasanaeth i’ch car yn ystod ysbeidiau penodol a gallai colli gwasanaeth wneud y warant yn annilys. Felly gwiriwch y warant yn ofalus a gweld yn union beth sydd wedi ei gynnwys.

Os na fydd rhywbeth yn glir, gofynnwch i rywun esbonio.

Yn aml, byddwch angen talu swm tuag at gael amnewid a gosod y rhannau. Dyma’r gormodedd ac fel arfer bydd yn ychydig gannoedd o bunnoedd.

Os byddwch yn prynu car newydd, neu gar ail-law gan werthwr, efallai y bydd y warant yn gynwysedig yn safonol neu efallai y bydd rhaid i chi dalu amdano.

Mae pob gwarant car yn wahanol o ran y rhannau sy’n gynwysedig, gyda gwahanol amodau a thelerau, a gall y costau ar gyfer gwarantau amrywio’n sylweddol hefyd.

Ymysg rhai pethau fydd polisïau fel arfer yn eu cynnwys mae:

 • injan a systemau tanwydd
 • cydiwr a gerbocs
 • hongiad
 • breciau
 • llyw.

Weithiau gallwch chi ymestyn y warant fel eich bod wedi’ch sicrhau am flwyddyn neu ddwy arall, neu fel bod y warant yn cynnwys sicrwydd ar gyfer problemau ychwanegol. Bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy os ydych chi eisiau uwchraddio eich gwarant.

Brynwr bydd yn ofalus!

Yn aml bydd cymaint o amodau gyda gwarantau sy’n cael eu gwerthu ar gyfer ceir ail-law fel ei bod yn anodd iawn gweld beth yn union sy’n cael ei gynnwys. Gall hyn arwain at syrpreis annifyr petai arnoch angen hawlio.

Dywedodd adroddiad gan gylchgrawn Which?: “Mae’n anodd cyfiawnhau cost hyd yn oed y warant car ail-law rhataf pan fyddwch yn ystyried y nifer di-rif o eithriadau, premiymau drud a chost gyfartalog isel atgyweirio blynyddol.

Byddem yn argymell rhoi arian i’r naill ochr bob blwyddyn i dalu am unrhyw atgyweiriadau, ond os ydych chi’n awyddus i gael gwarant, ystyriwch dalu amdano pan fyddwch chi’n prynu eich car. Mae’r gwarantau estynedig hyn gan y gwneuthurwyr yn dueddol o fod â llai o eithriadau na’u cystadleuwyr trydydd parti.”

Gwarantau i geir newydd

Daw gwarant y gweithgynhyrchwyr gyda phob car newydd. Gall y rhain barhau am rhwng tair a saith mlynedd a dylent gynnwys y rhan fwyaf o ddiffygion heblaw traul ar rannau fel teiars a phadiau brêc.

Er mwyn i’r warant fod yn ddilys, fe fydd yn rhaid i chi ddilyn rhai rheolau fel arfer. Er enghraifft, sicrhau bod y car yn cael gwasanaeth mewn pryd a gan werthwr ceir ag enw da ganddo.

Pan fydd gwarant y gweithgynhyrchwr yn dod i ben, bydd gennych chi rai opsiynau:

Mae’n werth cadw mewn cof fod pedwar o bob deg o geir rhwng pedair a naw oed yn torri i lawr bob blwyddyn, gyda chostau trwsio ar gyfartaledd o £574 (ffynhonnell – arolwg gan Green Flag Mai 2018).

Gwarantau i geir ail-law

Wrth brynu car ail-law, mae angen i chi benderfynu sut i dalu costau biliau trwsio annisgwyl. Mae yna ambell ddewis ar gael:

Mae dwy brif lefel o yswiriant i ddewis rhyngddyn nhw – ‘torri i lawr mecanyddol’ syml a ‘chynhwysfawr’. Y rheol gyffredinol yw, rhataf yn y byd yw’r warant, y lleiaf o yswiriant y mae’n ei gynnig. Ond, mae gwarantau sy’n cael eu gwerthu gan werthwyr ceir yn dueddol o fod yn fwy drud na’r rhai y gallwch eu prynu ar-lein, ond nid ydynt yn rhoi mwy o yswiriant o angenrheidrwydd.

Er bod y rhan fwyaf o geir newydd yn dod â gwarant tair blynedd gyda nhw, mae gan rai warant bum mlynedd ac mae Kia yn cynnig gwarant saith mlynedd, 100,000-milltir. Felly fe allech ystyried edrych ar gar ail-law sydd â rhai blynyddoedd i fynd ar warant y gweithgynhyrchwr. Am help i brynu car ail-law, ewch i’n tudalen Prynu car ail-law.

Sut ellir annilysu polisi gwarant gerbyd?

Mae sicrhau’ch bod yn bodloni rheolau a gofynion eich polisi gwarant yn allweddol i osgoi cael gwrthod hawliadau.

Gellir annilysu hawliadau o ganlyniad i:

 • barhau i ddefnyddio eich cerbyd hyd yn oed os bydd golau rhybudd yn ymddangos ar y dangosfwrdd
 • gyrru eich cerbyd er bod yna nam mecanyddol neu drydanol amlwg
 • peidio cael gwasanaethu eich cerbyd yn ystod y cyfnodau a argymhellir gan wneuthurwr y cerbyd
 • gwneud addasiadau i’r cerbyd, neu osod rhannau ansafonol neu nad ydynt gan y gwneuthurwr yn ystod gwaith atgyweirio
 • rhoi’r tanwydd neu hylif anghywir yn eich cerbyd e.e. olew neu oerydd
 • peidio dilyn y weithdrefn hawliad gwarant yn gywir.

Ffynhonnell: Ombwdsmon Moduron

Rhestr wirio gwarantau car

Cyn cymryd gwarant car ail-law gofalwch eich bod yn darllen y print mân. Dyma’r pwyntiau sylfaenol y dylech eu gwirio:

 • A oes terfyn i’r swm o arian y gallwch chi hawlio amdano?
 • A yw’n nodi cyfyngiad ar eich milltiroedd blynyddol neu gyfanswm y milltiroedd?
 • A allwch chi hawlio ar ôl cyfnod penodol yn unig, fel mis?
 • A oes cyfnod tawel i feddwl safonol o 14 diwrnod?
 • A yw’r polisi yn cynnwys costau llawn trwsio – nid dim ond y rhannau a’r gwaith?
 • A oes uchafswm a fyddai’n cael ei dalu am gostau gwaith, gan adael i chi dalu am unrhyw beth ychwanegol?
 • A yw’r cwmni gwarant wedi cofrestru â’r ABI (Cymdeithas Yswirwyr Prydain)?
 • A oes cyfyngiad ar bob hawliad?
 • Pa fodurdai sydd ar y rhestr ar gyfer rhoi gwasanaeth a thrwsio, a ble maen nhw a beth yw eu costau?
 • A yw’r amserlen gwasanaeth yn dderbyniol?
 • Cofiwch, os yw eich car yn nesu at yr uchafswm o ran oedran a ganiateir, efallai nad yw’n werth prynu gwarant.
 • Yn aml bydd cytundebau gwarant yn defnyddio terminoleg benodol iawn, felly efallai na fyddwch yn gwybod yn union beth mae termau fel ‘gwellhad’ neu ‘draul gyffredinol’ yn ei olygu. Mae gan Which? restr A-Y i’ch helpu.

Amddiffyniad ychwanegol posibl sydd gennych

Dydy gwarant ddim yn disodli eich hawliau cyfreithiol dan y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Felly, ynghyd ag unrhyw sicrwydd mae’ch gwarant yn ei gynnig, dan y ddeddf mae gennych yr hawl i wrthod car os yw’n ddiffygiol a chael ad-daliad llawn o fewn 30 niwrnod i’w brynu.

Efallai eich bod hefyd wedi’ch diogelu dan adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 a’r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Byddwch wedi’ch diogelu os taloch yn defnyddio cerdyn credyd neu os prynoch y car gyda hurbwrcas gan werthwr. Mae Adran 75 yn golygu bod y darparwr cerdyn credyd, neu’r darparwr cyllid yn achos hurbwrcas, yn gyfrifol ar y cyd am unrhyw broblemau.

Gallwch ddysgu mwy am y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr ac adran 75 a’ch car ar ein safle.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda’r gwasanaeth rydych yn ei dderbyn yn rhan o’ch gwarant, er enghraifft atgyweiriad gwael, mae yna gamau y gallwch gymryd.

Yn gyntaf dylech gysylltu gyda’r garej neu werthwr i geisio datrys y mater.

Os na allwch chi ddod i gytundeb, dylech chi gysylltu gyda’r gymdeithas fasnach neu’r garej neu werthwr rydych chi’n delio â nhw.

Dysgwch fwy am gymdeithasau masnach a sut i ddelio gyda phroblemau ar y wefan Cyngor ar Bopethopens in new window.

Camau nesaf: yswiriant car

Rhaid i chi, yn ôl y gyfraith, fod wedi eich yswirio i yrru car newydd neu ail-law ar y ffordd.

Gofalwch eich bod yn gwybod y ffeithiau am yswiriant car a’r gwahanol lefelau o yswiriant sydd ar gael.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?