Gwarantau ceir

Ar y dudalen hon fe gewch ffeithiau allweddol am warant y gweithgynhyrchwr sy’n dod gyda char newydd. Rydym hefyd yn esbonio gwarantau ceir ail-law, gyda rhestr wirio i’ch helpu i osgoi costau a siom o warant car ail-law nad yw’n bodloni eich anghenion.

Esbonio gwarantau ceir

Brynwr bydd yn ofalus!

Yn aml bydd cymaint o amodau gyda gwarantau sy’n cael eu gwerthu ar gyfer ceir ail-law fel ei bod yn anodd iawn gweld beth yn union sy’n cael ei gynnwys. Gall hyn arwain at syrpreis annifyr petai arnoch angen hawlio.

Dywedodd adroddiad gan gylchgrawn Which? ym Mawrth 2014: “Mae’r premiymau drud a’r eithriadau diderfyn yn golygu na allwn argymell unrhyw warantau ceir ail-law. Mae’r cyfan yn costio mwy na chyfartaledd biliau trwsio blynyddol y ceir y gwnaethom eu gwirio ac, ymhell o gynnig tawelwch meddwl, mae popeth yn erbyn y perchenogion sy’n ceisio hawlio.”

Gwarantau i geir newydd

Daw gwarant y gweithgynhyrchwyr gyda phob car newydd. Gall y rhain barhau am rhwng tair a saith mlynedd a dylent gynnwys y rhan fwyaf o ddiffygion heblaw traul ar rannau fel teiars a phadiau brêc.

Er mwyn i’r warant fod yn ddilys, fe fydd yn rhaid i chi ddilyn rhai rheolau fel arfer. Er enghraifft, sicrhau bod y car yn cael gwasanaeth mewn pryd a gan werthwr ceir ag enw da ganddo.

Pan fydd gwarant y gweithgynhyrchwr yn dod i ben, efallai y byddwch am gymryd gwarant eich hun. Mae’n werth cadw mewn cof fod pedwar o bob deg o geir rhwng pedwar a naw oed yn torri i lawr bob blwyddyn, gyda chostau trwsio ar gyfartaledd o £376.19 (ffynhonnell – arolwg gan Warranty Direct Gorffennaf 2013.)

Mae’r ceir sy’n cynnig gwarantau ceir yn cynnwys yr AA, yr RAC, moneysupermarket.com a Warrantywise.

Gwarantau i geir ail-law

Pan fyddwch yn prynu car ail-law bydd angen i chi benderfynu a ydych am fentro na fydd biliau trwsio annisgwyl neu dalu i gael gwarant car ail-law.

Mae dwy brif lefel o yswiriant i ddewis rhyngddyn nhw – ‘torri i lawr mecanyddol’ syml a ‘chynhwysfawr’. Y rheol gyffredinol yw, rhataf yn y byd yw’r warant, y lleiaf o yswiriant y mae’n ei gynnig. Ond, mae gwarantau sy’n cael eu gwerthu gan werthwyr ceir yn dueddol o fod yn fwy drud na’r rhai y gallwch eu prynu ar-lein, ond nid ydynt yn rhoi mwy o yswiriant o angenrheidrwydd.

Er bod y rhan fwyaf o geir newydd yn dod â gwarant tair blynedd gyda nhw, mae gan rai warant bum mlynedd ac mae Kia yn cynnig gwarant saith mlynedd, 100,000-milltir. Felly fe allech ystyried edrych ar gar ail-law sydd â rhai blynyddoedd i fynd ar warant y gweithgynhyrchwr.

Rhestr wirio gwarantau car

Cyn cymryd gwarant car ail-law gofalwch eich bod yn darllen y print mân. Dyma’r pwyntiau sylfaenol y dylech eu gwirio:

 • A oes tâl dros ben gyda’r warant?
 • A yw’n nodi cyfyngiad ar eich milltiroedd blynyddol neu gyfanswm y milltiroedd?
 • A allwch chi hawlio ar ôl cyfnod penodol yn unig, fel mis?
 • A oes cyfnod tawel i feddwl safonol o 14 diwrnod?
 • A yw’r polisi yn cynnwys costau llawn trwsio – nid dim ond y rhannau a’r gwaith?
 • A oes uchafswm a fyddai’n cael ei dalu am gostau gwaith, gan adael i chi dalu am unrhyw beth ychwanegol?
 • A yw’r cwmni gwarant wedi cofrestru â’r ABI (Cymdeithas Yswirwyr Prydain)?
 • A oes cyfyngiad ar bob hawliad?
 • Pa fodurdai sydd ar y rhestr ar gyfer rhoi gwasanaeth a thrwsio, a ble maen nhw a beth yw eu costau?
 • A yw’r amserlen gwasanaeth yn dderbyniol?
 • Cofiwch, os yw eich car yn nesu at yr uchafswm o ran oedran a ganiateir, efallai nad yw’n werth prynu gwarant.

Eich cam nesaf

Rhaid i chi, yn ôl y gyfraith, fod wedi eich yswirio i yrru car newydd neu ail-law ar y ffordd. Gofalwch eich bod yn gwybod y ffeithiau am yswiriant car a’r gwahanol lefelau o yswiriant sydd ar gael.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?