Gwarantau estynedig – ydyn nhw’n werth chweil?

Gall gwarant estynedig weithiau fod yn ffurf o bolisi yswiriant sy’n eich yswirio ar gyfer costau atgyweirio ar ôl i warantiad y gwneuthurwr neu’r adwerthwr ddod i ben. Ond ydyn nhw’n werth yr arian? Gall gwarantau estynedig fod yn ddrud, caiff y rhan fwyaf o nwyddau newydd eu gwneud i safon uchel ac mae gennych hawliau statudol eisoes sy’n rhoi lefel uchel o ddiogelwch.

Rydych chi wedi’ch yswirio yn barod

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 eisoes ar eich ochr chi. Mae’n dweud y dylai nwyddau fod o safon foddhaol, gweddu i’r gwaith y bwriadwyd nhw ar ei gyfer a phara am amser rhesymol.

Os prynwch set deledu neu beiriant golchi newydd a’u bod yn torri i lawr ymhen chwe mis, gallwch fynd â nhw’n ôl i’r siop yn syth – ac mae i fyny iddynt hwy brofi nad oedd y ddyfais yn ddiffygiol pan brynoch chi hi.

Dan rai amgylchiadau efallai y bydd gennych chi hawl cyfreithiol i ddychwelyd nwyddau am hyd at chwe blynedd ar ôl i chi eu prynu – ond mae hyn yn dibynnu fel arfer a ydych yn medru profi mai nam ac nid defnydd a thraul cyffredinol yw achos unrhyw broblem.

Gwiriwch warantiadau presennol y gwneuthurwr a’r adwerthwr

Cyn ichi ystyried talu am warant estynedig, cofiwch fod gwneuthurwyr yn aml yn gwarantu eu nwyddau am hyd at 12 mis (ac yn hwy mewn rhai achosion). Yn ogystal, bydd rhai adwerthwyr yn ychwanegu at gyfnod y gwarantiad ar ben cyfnod y gwneuthurwr – am ddim. Gall hyn ychwanegu hyd at gyfanswm sicrwydd o bum mlynedd, ac mae popeth wedi’i gynnwys yn y pris.

Diogelwch cerdyn credyd

Os talwch chi gyda cherdyn credyd, byddwch chi’n cael sicrwydd awtomatig ar unrhyw nwyddau wedi’u prisio rhwng £100 a £30,000. Dywed y gyfraith bod yn rhaid i’r cwmni cerdyn eich yswirio os oes nam ar y nwyddau neu os ydynt yn wahanol i’r hyn a ddisgrifiwyd, neu os na chânt eu darparu dan y contract – dan Adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Yswiriant cynnwys y cartref

Fel rheol, nid yw methiant trydanol a mecanyddol yn cael eu cynnwys yn eich yswiriant cynnwys domestig, ond y mae lladrad a difrod damweiniol, felly mae’n werth gwirio manylion eich polisi – nid oes pwynt talu ddwywaith i yswirio’r un peth.

Fodd bynnag, gwiriwch p’un a oes angen i chi dalu tâl dros ben dan eich polisi yswiriant cynnwys pan fyddwch yn gwneud hawliad. Nid yw llawer o warantau estynedig yn gwneud hynny.

A yw gwarantau estynedig ar gyfer dyfeisiau trydanol yn cynnig gwerth am arian?

Mae rhesymau pam na fydd gwarant estynedig yn ddilys, yn cynnwys:

 • Mae’r rhan fwyaf o nwyddau trydanol a dyfeisiau’n mynd yn rhatach dros amser
 • Maen nhw’n mynd yn fwy dibynadwy hefyd, felly rydych chi’n llai tebygol o fod angen gwarant
 • Ar yr un pryd, mae atgyweirio’n mynd yn ddrutach wrth i ddyfeisiau fynd yn fwy cymhleth – felly gall fod yn rhatach i brynu’n newydd nag atgyweirio
 • Mae technoleg yn datblygu, felly nid yn unig mae nwyddau yn lle’r hen rai yn rhatach fel rheol, ond yn aml byddant yn well na’r un yr oedd gennych o’r blaen – efallai’n fwy ynni effeithlon ac felly’n rhatach i’w rhedeg, neu gyda’r nodweddion diweddaraf wedi’u cynnwys yn y pris

Yn ddiweddar, gwnaeth Which? ymchwil ynghylch pa mor debygol y mae set deledu neu oergell neu ddyfais newydd arall o dorri i lawr. Darganfuwyd ganddynt fod y rhan fwyaf o nwyddau a dyfeisiau trydanol newydd yn ddibynadwy iawn mewn gwirionedd a chyfle isel iawn sydd y bydd arnynt angen eu hatgyweirio yn y pum mlynedd cyntaf.

Canfuwyd ganddynt hefyd fod gwarantau estynedig ar gyfer dyfeisiau pob dydd gan rai cyflenwyr yn ddrud – er enghraifft, cost gwarant estynedig ar un peiriant golchi £260 oedd £170 – dros hanner ei phris.

Byddwch yn ofalus gyda gwarantiadau estynedig – rhaid deall yr hyn a brynwch

Tra bod rhai adwerthwyr yn gwerthu gwarantau estynedig ar gyfer dyfeisiau trydanol a nwyddau gwynion, yn aml mae gan y gwarantau hynny derfynau amser ar gyfer yr atgyweiriad. Gall hyn fod cyn hired â phedair i chwe wythnos, felly mae angen ichi ystyried a fyddech chi’n dymuno aros cyn hired â hynny i’ch dyfais gael ei hatgyweirio. Er enghraifft, allech chi ymdopi heb beiriant golchi am chwe wythnos?

Mae rhai polisïau’n cynnwys costau atgyweirio, ond nid yw pob un ohonynt yn cynnwys darnau a llafur, ond mae eraill yn rhoi terfyn ariannol neu amser ar hawliadau – felly mae’n rhaid ichi ddarllen y manylion yn ofalus iawn cyn ichi lofnodi.

Mae rhai adwerthwyr hefyd yn gwerthu yswiriant ar gyfer dyfeisiau rydych chi eisoes yn berchen arnynt ond sydd heb eu hyswirio ar hyn o bryd – ond mae llawer o amodau ynghlwm â’r rhain ac fel rheol cyfnod ‘dim hawlio’ yn syth ar ôl dechrau’r yswiriant. Ni fydd hawliadau am fethiannau’n cael eu talu yn ystod y cyfnod hwn.

At hynny, dim ond ‘contractau gwasanaeth’ yw rhai polisïau mewn gwirionedd, felly ni chânt eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol na’u cynnwys yn y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol. Mae hynny’n golygu, os bydd yr adwerthwr yn methdalu, nad oes sicrwydd y bydd eich hawliad yn cael ei dalu.

Gallwch gymharu costau a nodweddion gwarantiadau estynedig gan nifer o ddarparwyr ar y wefan Compare Extended Warrantiesopens in new window cymharu am ddim.

Er mwyn cael y budd mwyaf o’r wefan gymharu dylech nodi:

 • Yr eitem drydanol, er enghraifft ‘golchwr llestri’
 • Y pris prynu
 • Faint o flynyddoedd mae’r gwneuthurwr yn darparu gwarantiad ar eu cyfer

Yna gallwch weld canlyniadau yn ôl pris neu gyfnod y gwarantiad.

Ydych chi eisiau prynu gwarant estynedig? Dilynwch y rhestr wirio hon

 • Chwiliwch am y fargen orau – yn aml mae yswirwyr arbenigol llawer yn rhatach nag adwerthwyr, a gall bargenion i sawl dyfais gynnig gwell bargen.
 • Gwiriwch am ba hyd bydd yn para a meddyliwch pa mor hir ydych chi’n debygol o gadw’r eitem.
 • Ydy’r telerau’n cynnig cyfnewid eitem hen am un newydd os na ellir atgyweirio’r eitem?
 • Gwiriwch yr eithriadau – oes rhaid ichi ddefnyddio atgyweiriwr awdurdodedig?
 • Oes terfyn i nifer yr hawliadau y gallwch chi eu gwneud neu’r swm y gallwch hawlio amdano? Ydy’r sicrwydd yn stopio ar ôl ichi wneud hawliad?
 • Darllenwch y print mân yn ofalus iawn, yn enwedig am ddiangfeydd ac eithriadau.
 • Byddwch yn ofalus o warantau estynedig lle mae’n rhaid ichi dalu yn fisol – gall y rhain fod yn ddrud iawn dros y tymor hir.
 • Ai cytundeb gwasanaeth ydyw, nid gwarantiad? Nid yw’r rhain yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac felly os bydd cwmni’n mynd i’r wal, nid oes gennych ddiogelwch cyfreithiol.

Fel rheol, mae gennych hawliau cyfreithiol i ganslo’r warant am hyd at 45 niwrnod ar ôl ei phrynu a chael ad-daliad llawn dan reoliadau Gorchymyn Cyflenwi Gwarantau Estynedig Nwyddau Trydanol Domestig 2005 (gallwch gael ad-daliad pro rata wedi hynny). Felly, hyd yn oed os byddwch chi’n prynu un, mae amser o hyd i ailystyried neu chwilio am y fargen orau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?