Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn rhatach na chyfreithiwr ac yn fwy dibynadwy nag ewyllys yr ydych yn ei ysgrifennu eich hun – ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis un sydd wedi ei achredu.

Sut mae gwasanaethau ysgrifennu ewyllys yn gweithio

Mae rhai banciau yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – ewch i’ch banc i holi. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn rhydd i ddewis eich ysgutor eich hun gan fod rhai banciau yn codi ffi am hyn.

Gall gwasanaethau ysgrifennu ewyllys weithio:

 • Wyneb yn wyneb
 • Ar lein a/neu:
 • Trwy’r post

Os dewiswch wasanaeth wyneb yn wyneb, fel arfer bydd ysgrifennwr ewyllys yn gwneud apwyntiad er mwyn dod i’ch gweld gartref.

Bydd yn siarad â chi am eich teulu a’ch amgylchiadau personol, gan gynnwys

 • Eich asedau a phwy hoffech chi eu cael fel ysgutorion ar eich cyfer. Ysgutorion yw’r bobl sy’n casglu’ch asedau, talu unrhyw ddyledion/treth ac ati ac yn eu dyrannu ymysg y buddiolwyr.
 • Pwy hoffech chi elwa drwy eich ewyllys a sut felly (h.y. sut ddylid rhannu, gan gynnwys rhoddion penodol, etifeddiaethau elusennol ac ati) a rhoi cyngor i chi ynglŷn â’r ffordd orau i drefnu hynny.

Gyda gwasanaeth ar lein rydych chi’n mynd ar lein i wefan i ateb cwestiynau am eich ewyllys. Wedi i chi orffen, bydd y gwasanaeth yn gyrru drafft atoch trwy’r post neu ar e-bost i chi a’ch tystion ei arwyddo.

Mae gan rai gwasanaethau ar lein llinell gymorth dros y ffôn i roi cymorth i chi gyda chwestiynau, a bydd rhai yn caniatáu i chi siarad efo arbenigwr ysgrifennu ewyllys cyn i chi gychwyn.

A ddylech chi ddefnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys?

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn ddewis da i chi:

 • Os ydych yn deall yn sylfaenol sut mae ewyllysiau yn gweithio ond angen cyngor ychwanegol arnoch i sicrhau bod eich ewyllys yn cael ei pharatoi’n gywir
 • Os ydych chi’n dymuno talu llai na’r hyn y byddai cyfreithiwr yn ei godi arnoch, ac
 • Bydd eich ewyllys yn eithaf syml. Er enghraifft, os ydych am adael popeth i’ch teulu agosaf ac nid yw’ch ystâd yn cynnwys unrhyw beth megis buddsoddiadau tramor neu gwmni yr ydych yn ei berchen

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

 • Mae gwasanaeth ysgrifennu ewyllys yn rhatach na defnyddio cyfreithiwr fel arfer.
 • Mae gwasanaethau ar-lein yn caniatàu i chi weithio heb fod pwysau arnoch.
 • Bydd ysgrifenwyr wyneb yn wyneb yn ymweld â’ch cartref fel arfer ar adeg sy’n gyfleus i chi.
 • Mae dewis eang o gwmnïau sydd yn cynnig y gwasanaeth hwn.
 • Nid yw’r rheoleiddio yr un fath yma o’i gymharu â chyfreithwyr, felly ni fydd gennych yr un safon o ddiogelwch os aiff rhywbeth o’i le.
 • Ni fydd llawer o ysgrifenwyr wedi eu cymhwyso’n gyfreithiol yn llawn – ond os ydynt yn aelod o gorff masnachol cydnabyddedig, byddant wedi cael eu hyfforddi mewn cynllunio ewyllysiau ac ystadau.
 • Mae’n bosib na fyddant yn medru cadw eich ewyllys mor ddiogel â chyfreithiwr.

Defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – cyn i chi gychwyn

Awgrym da

Dewiswch wasanaeth sydd gydag o leiaf £2 filiwn o yswiriant proffesiynol – os aiff pethau o’u lle, mae hyn yn rhoi gwell siawns o gael iawndal.

Gwiriwch bod y gwasanaeth yn perthyn i un o’r sefydliadau hyn:

 • Cymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau
 • Sefydliad Ysgrifenwyr Ewyllysiau Proffesiynol

Rhaid i aelodau o’r sefydliadau hyn:

 • Gael hyfforddiant sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson
 • Fod wedi eu hyswirio i dalu am gostau cyfreithiol os yw eich ewyllys yn cael ei herio, a
 • Dilyn cod ymarfer wedi ei gymeradwyo gan y Sefydliad Safonau Masnach.

Hyd yn oed os ydych yn defnyddio gwasnaeth ysgrifennu ewyllys o’ch banc, dylech wirio a ydynt yn aelod o un o’r sefydliadau hyn – nid yw ysgrifennu ewyllysiau yn cael ei reoleiddio yn yr un modd â chyfrifon a buddsoddiadau.

Dewisiadau eraill ar gyfer ysgrifennu eich ewyllys

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?