Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

Bydd yr angen i geisio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys ffurfiol yn dibynnu ar gymhlethdod eich ewyllys. Os ydych yn dymuno gadael eich holl asedau i un person a pheidio â darparu unrhyw amodau pellach, gall un ‘DIY’ fod yn ddigonol.

Mae cyfreithwyr yn cael eu rheoleiddio ac yn rhoi mwy o ddiogelwch i chi ac yn gyffredinol nid yw gwasanaethau ysgrifennu ewyllys wedi eu rheoleiddio.

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn rhatach na chyfreithiwr ac yn fwy dibynadwy nag ewyllys ‘DIY’ – ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis un sydd wedi ei achredu.

Sut mae gwasanaethau ysgrifennu ewyllys yn gweithio

Gall gwasanaethau ysgrifennu ewyllys weithio:

 • Ar lein a/neu
 • Trwy’r post
 • Wyneb yn wyneb

Mae rhai banciau yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – gofynnwch wrth eich banc os allant helpu. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn rhydd i ddewis eich ysgutor eich hun gan fod rhai banciau yn codi ffi am hyn. Mae sefydliadau parchus eraill hefyd yn darparu gwasanaethau ysgrifennu ewyllys - gweler isod

Os dewiswch wasanaeth wyneb yn wyneb, fel arfer bydd ysgrifennwr ewyllys yn gwneud apwyntiad er mwyn dod i’ch gweld gartref.

Byddant yn siarad â chi am eich teulu a’ch amgylchiadau personol, gan gynnwys

 • Eich asedau (eich arian, eiddo a phethau rydych yn berchen arnynt) a phwy hoffech chi eu cael fel ysgutorion. Ysgutorion yw’r bobl sy’n gweithredu’r cyfarwyddiadau yn eich ewyllys drwy gasglu’ch asedau, talu unrhyw ddyledion/treth ac ati ac yn eu rhannu ymysg y buddiolwyr.
 • Pwy hoffech chi elwa drwy eich ewyllys (“buddiolwr”) a sut (h.y. sut ddylid rhannu, gan gynnwys rhoddion penodol, etifeddiaethau elusennol ac ati) a rhoi cyngor i chi am y ffordd orau i drefnu hynny.

Pan fyddant yn deall beth rydych eisiau, byddant yn ysgrifennu drafft i chi.

Gyda gwasanaeth ar-lein rydych chi’n mynd ar wefan i ateb cwestiynau am eich ewyllys.

Wedi i chi orffen, bydd y gwasanaeth yn gyrru drafft atoch trwy’r post neu ar e-bost i chi a’ch tystion ei arwyddo.

Mae gan rai gwasanaethau ar-lein llinell gymorth dros y ffôn i roi cymorth i chi gydag unrhyw gwestiynau, a bydd rhai yn caniatáu i chi siarad ag arbenigwr ysgrifennu ewyllys cyn i chi gychwyn.

A ddylech ddefnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys?

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn ddewis da i chi:

 • Os ydych yn deall y pethau sylfaenol o sut mae ewyllysiau yn gweithio ond angen ychydig o gyngor ychwanegol i sicrhau bod eich ewyllys yn cael ei gwneud yn gywir
 • Os ydych yn dymuno talu llai na’r hyn y byddai cyfreithiwr yn ei godi arnoch, ac
 • Bydd eich ewyllys yn eithaf syml. Er enghraifft, os ydych am adael popeth i’ch teulu agosaf ac nid yw’ch ystâd yn cynnwys unrhyw beth megis buddsoddiadau tramor neu gwmni rydych yn ei berchen

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

 • Mae gwasanaeth ysgrifennu ewyllys yn rhatach na defnyddio cyfreithiwr fel arfer.
 • Mae gwasanaethau ar-lein yn caniatàu i chi weithio heb fod pwysau arnoch.
 • Bydd ysgrifenwyr ewyllys wyneb yn wyneb fel arfer yn ymweld â’ch cartref ar amser sy’n gyfleus i chi.
 • Mae dewis eang o gwmnïau sydd yn cynnig y gwasanaeth hwn.
 • Nid yw’r rheoleiddio yr un fath ag i gyfreithwyr, felly ni fydd gennych yr un diogelwch os aiff rhywbeth o’i le.
 • Ni fydd llawer o ysgrifenwyr ewyllys wedi eu cymhwyso’n gyfreithiol yn llawn – ond os ydynt yn aelod o gorff masnachol cydnabyddedig, byddant wedi cael eu hyfforddi mewn cynllunio ewyllysiau ac ystadau.
 • Mae’n bosib na fyddant yn gallu cadw eich ewyllys mor ddiogel â chyfreithiwr.

Defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – cyn i chi gychwyn

Dewiswch wasanaeth sydd gydag o leiaf £2 filiwn o yswiriant proffesiynol – os aiff pethau o’u lle, mae hyn yn rhoi gwell siawns o gael iawndal.

Gwiriwch bod y gwasanaeth yn perthyn i un o’r sefydliadau hyn:

 • Cymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau
 • Sefydliad Ysgrifenwyr Ewyllysiau Proffesiynol

Rhaid i aelodau o’r sefydliadau hyn:

 • Gael hyfforddiant sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson
 • Fod wedi eu hyswirio i dalu am gostau cyfreithiol os yw eich ewyllys yn cael ei herio, a
 • Dilyn cod ymarfer wedi ei gymeradwyo gan y Sefydliad Safonau Masnach.

Hyd yn oed os ydych yn defnyddio gwasnaeth ysgrifennu ewyllys o’ch banc, dylech wirio a ydynt yn aelod o un o’r sefydliadau hyn – nid yw ysgrifennu ewyllysiau yn cael ei reoleiddio yn yr un modd â chyfrifon a buddsoddiadau.

Ysgrifenwyr ewyllysiau ar-lein ar gyfer creu ewyllys

Cymru a Lloegr

Farewill: Addas ar gyfer ewyllys syml yn unig. Gallwch ysgrifennu eich ewyllys ar-lein mewn 30 munud gyda chymorth proffesiynol gan Farewill. Ar gael i’r rhai hynny sy’n byw yng Nghymru a Lloegr

Coop Legal Services mewn partneriaeth â Cancer UK: Addas ar gyfer ewyllys syml yn unig. Gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau ar-lein a thros y ffôn. Cewch alwad ffôn gan eu hysgrifenwyr ewyllysiau proffesiynol i adolygu eich amgylchiadau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n rhad ac am ddim os mai ewyllys syml yn unig sydd ei angen arnoch, ond mae ganddynt wasanaeth y codir tâl amdano os nad yw eich anghenion yn syml. Ar gael i gefnogwyr yng Nghymru a Lloegr.

Which? Wills writing service

Gallwch brynu dogfen ewyllys nawr, ei chwblhau ar-lein yn eich amser eich hun a gall eu harbenigwyr ei gwirio i chi. Ar gael i’r rhai hynny sy’n byw yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Cyngor doeth os oes angen tystion arnoch

 • A oes gennych gymdogion neu wirfoddolwyr lleol a allai dystio o bell? E.e. ar y bwrdd yn yr ardd gyda thystion 2 fetr i ffwrdd, yna gallant ddod fesul un i arwyddo’r ewyllys gyda’u beiro eu hunain. Byddwn yn awgrymu bod unrhyw ewyllysiau a arwyddir yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu hailarwyddo unwaith i’r cyfnod hwn o ynysu fynd heibio. Ers 31 Ionawr 2020, mae wedi bod yn gyfreithiol bod yn dyst o bell i ewyllys yng Nghymru a Lloegr. Gallai hyn gynnwys Zoom neu FaceTime, er enghraifft.
  Mae’r newid mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws - a’r angen i rai pobl gysgodi. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys geiriad i’w ddefnyddio a sut i sicrhau ei fod yn gyfreithiol ddilys, ewch i wefan GOV.UKopens in new window
 • Gofynnwch i’ch cyfreithiwr a oes ffordd o dystio’r ddogfen yn electronig
 • Gofynnwch i’r cyfreithiwr os gallant ddiwygio’r ‘cymal ardystio’ i deilwra ar gyfer amgylchiadau presennol
 • Mae’n ofynnol i gyfreithwyr gynnal archwiliadau adnabod ar gleientiaid, nid yw rhai wyneb yn wyneb yn ofynnol o reidrwydd, gellir gwneud hyn drwy e-bost, dros y ffôn ac apwyntiadau rhithwir. Gofynnwch pa ddogfennau a all fod angen i chi eu rhannu i brofi eich hunaniaeth, fel y gallwch eu cael wrth law yn barod.

Dewisiadau eraill ar gyfer ysgrifennu eich ewyllys

Pobl dros 60 a goroeswyr strôc sy’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban

Stroke Association: Os ydych yn 60 oed neu’n hŷn, neu’n oroeswr strôc o unrhyw oed, gallwch wneud eich ewyllys am ddim gyda’n Cynllun Ewyllys Am Ddim. Byddant yn eich cysylltu â chyfreithiwr lleol. Gofynnwch a allwch chi gwrdd dros y ffôn neu fideo-gynadledda i gytuno ar eich anghenion a sut y gellir tystio’r gwaith papur.

Mae ystod eang o sefydliadau elusennol eraill hefyd yn darparu cymorth gydag ysgrifennu ewyllysiau, ac yn gobeithio y byddwch yn gadael rhodd yn eich ewyllys. Felly mae hefyd werth gwirio gyda Unicef, NSPCC, Dementia UK neu Cancer Research.

Os wnaethoch chi optio i gynnwys yswiriant cyfreithiol gyda’ch polisi yswiriant cartref, gwiriwch p’un a yw’n cynnwys gwasanaeth ewyllys. Os felly, cysylltwch â’ch darparwr yswiriant. Gofynnwch a allwch chi gwrdd dros y ffôn neu fideo-gynadledda i gytuno ar eich anghenion a sut y gellir tystio’r gwaith papur.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?