Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn rhatach na chyfreithiwr ac yn fwy dibynadwy nag ewyllys yr ydych yn ei ysgrifennu eich hun – ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis un sydd wedi ei achredu.

Sut mae gwasanaethau ysgrifennu ewyllys yn gweithio

Awgrym

Mae rhai banciau yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – ewch i’ch banc i holi. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn rhydd i ddewis eich ysgutor eich hun gan fod rhai banciau yn codi ffi am hyn.

Gall gwasanaethau ysgrifennu ewyllys weithio:

 • Wyneb yn wyneb
 • Ar lein a/neu:
 • Trwy’r post

Bydd gwasanaeth wyneb yn wyneb fel arfer yn gwneud apwyntiad er mwyn i ysgrifennwr ewyllys ddod i’ch gweld yn y cartref. Byddant yn siarad gyda chi ynglŷn â beth ddylai ddigwydd i’ch arian, eiddo a’ch meddiannau pan fyddwch yn marw a rhoi cyngor i chi ar y dull gorau o drefnu hynny. Pan fyddant wedi deall yr hyn sydd ei angen arnoch, byddant yn drafftio’r ewyllys i chi.

Gyda gwasanaeth ar lein rydych chi’n mynd ar lein i wefan i ateb cwestiynau am eich ewyllys. Wedi i chi orffen, bydd y gwasanaeth yn gyrru drafft atoch trwy’r post neu ar e-bost i chi a’ch tystion ei arwyddo.

Mae gan rai gwasanaethau ar lein llinell gymorth dros y ffôn i roi cymorth i chi gyda chwestiynau, a bydd rhai yn caniatáu i chi siarad efo arbenigwr ysgrifennu ewyllys cyn i chi gychwyn.

A ddylech chi ddefnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys?

Gall gwasanaeth ysgrifennu ewyllys fod yn ddewis da i chi:

 • Os ydych yn deall yn sylfaenol sut mae ewyllysiau yn gweithio ond angen cyngor ychwanegol arnoch i sicrhau bod eich ewyllys yn cael ei pharatoi’n gywir
 • Os ydych chi’n dymuno talu llai na’r hyn y byddai cyfreithiwr yn ei godi arnoch, ac
 • Os yw eich ewyllys am fod yn un syml – er enghraifft, os ydych am adael popeth i’ch teulu agosaf ac os nad ydy’ch ewyllys yn cynnwys unrhyw beth megis buddsoddiadau tramor neu gwmni yr ydych yn ei berchen

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision

 • Mae gwasanaeth ysgrifennu ewyllys yn rhatach na defnyddio cyfreithiwr fel arfer.
 • Mae gwasanaethau ar-lein yn caniatàu i chi weithio heb fod pwysau arnoch.
 • Bydd ysgrifenwyr wyneb yn wyneb yn ymweld â’ch cartref fel arfer ar adeg sy’n gyfleus i chi.
 • Mae dewis eang o gwmnïau sydd yn cynnig y gwasanaeth hwn.
 • Nid yw’r rheoleiddio yr un fath yma o’i gymharu â chyfreithwyr, felly ni fydd gennych yr un safon o ddiogelwch os aiff rhywbeth o’i le.
 • Ni fydd llawer o ysgrifenwyr wedi eu cymhwyso’n gyfreithiol yn llawn – ond os ydynt yn aelod o gorff masnachol cydnabyddedig, byddant wedi cael eu hyfforddi mewn cynllunio ewyllysiau ac ystadau.
 • Mae’n bosib na fyddant yn medru cadw eich ewyllys mor ddiogel â chyfreithiwr.

Defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys – cyn i chi gychwyn

Awgrym da

Dewiswch wasanaeth sydd gydag o leiaf £2 filiwn o yswiriant proffesiynol – os aiff pethau o’u lle, mae hyn yn rhoi gwell siawns o gael iawndal.

Gwiriwch bod y gwasanaeth yn perthyn i un o’r sefydliadau hyn:

 • Cymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau
 • Sefydliad Ysgrifenwyr Ewyllysiau Proffesiynol

Rhaid i aelodau o’r sefydliadau hyn:

 • Gael hyfforddiant sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson
 • Fod wedi eu hyswirio i dalu am gostau cyfreithiol os yw eich ewyllys yn cael ei herio, a
 • Dilyn cod ymarfer wedi ei gymeradwyo gan y Sefydliad Safonau Masnach.

Hyd yn oed os ydych yn defnyddio gwasnaeth ysgrifennu ewyllys o’ch banc, dylech wirio a ydynt yn aelod o un o’r sefydliadau hyn – nid yw ysgrifennu ewyllysiau yn cael ei reoleiddio yn yr un modd â chyfrifon a buddsoddiadau.

Dewisiadau eraill ar gyfer ysgrifennu eich ewyllys

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?