Gweithio i chi’ch hun wedi i chi gael babi

Mae’r hyn a ddywedir yn wir – gall cael babi fod yn brofiad sy’n newid bywyd. Wedyn, efallai na fyddwch eisiau dychwelyd at eich hen swydd, neu na fyddwch hyd yn oed yn gallu gwneud hynny. Efallai y bydd o les edrych ar y dewisiadau eraill.

Gweithio drosoch eich hunan

Felly rydych yn hoffi’r syniad o fod yn fös arnoch eich hunan – mynd ar eich liwt eich hunan, efallai’n gwneud ychydig o ymgynghori neu ond yn gwneud ychydig o arian ychwanegol trwy warchod plant i’ch ffrindiau neu werthu ychydig o bethau?

Beth bynnag sy’n apelio, yn y bôn rydych yn sôn am fynd yn hunangyflogedig, sy’n cynnig ei fanteision a’i anfanteision ei hun.

Manteision

  • Trefnu gwaith o amgylch eich teulu, gan ddewis gweithio yn gynnar yn y bore neu gyda’r nos yn hytrach na’r naw tan bump arferol.
  • Ennill amser trwy beidio â chymudo/teithio i’r gwaith.
  • Penderfynu ar bwy rydych yn gweithio iddo yn ogystal â pha waith i’w dderbyn.
  • Os ydych yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol fel rhywun hunangyflogedig neu os oes gennych eich cwmni eich hun, ac yn ennill o leiaf yr isafswm (£120 yr wythnos yn 2021/22), byddwch o leiaf yn cronni rhywfaint o Bensiwn y Wladwriaeth.

Anfanteision

  • Colli sicrwydd ariannol swydd reolaidd, yn arbennig ar y dechrau pan ydych yn sefydlu eich busnes.
  • Talu eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a Threth Incwm eich hun os yw’ch enillion yn ddigon uchel.
  • Darparu ar gyfer eich pensiwn preifat eich hun, nawr nad oes gennych gyflogwr i’w dalu. Mae hyn yn galw am gryn dipyn o ddisgyblaeth, a bydd rhaid i chi geisio gwneud iawn am y ffaith na fydd gennych gyflogwr sy’n cyfrannu, ond peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag cynilo ar gyfer ymddeoliad.
  • Ddim yn gwybod yn union faint fyddwch (neu na fyddwch) yn ei ennill, sy’n gwneud cyllidebu’n anodd.
  • Nid yw’n debygol y bydd gofal plant mor hyblyg â chi – mae’n debygol y byddwch yn canfod y bydd angen ichi dalu amdano er mwyn cadw’ch lle gofal plant, hyd yn oed pan nad oes gwaith neu arian yn dod i mewn.
  • Oni bai eich bod yn ddewin gyda rhifau, mae’n debygol y byddwch angen cyfrifydd neu lyfrifwr i’ch helpu gyda threth.

Cychwyn eich busnes eich hunan

Astudiaeth achos

“Mae gweithio o adref yn braf, ond ar y dyddiau pan nad yw’r bechgyn yn y feithrinfa, mae’n anodd iddynt sylweddoli fod mam yn ‘gweithio’. Fel arfer mae’n golygu chwarae gemau yn ystod y dydd, a nosau hir yn gweithio!” – Alison

Os ydych yn ffansïo mynd yr holl ffordd, gallech gychwyn eich busnes eich hunan.

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i’r rhai hynny sy’n ei wneud, ond nid yw’n rhywbeth i’w wneud heb ei ystyried yn ddwys.

Gofynnwch i unrhyw berson sydd wedi gwneud llwyddiant ohono a byddant yn dweud wrthych fod cychwyn busnes yn galw am lawer o waith caled ac oriau hir.

Ac er y gall yr enillion fod yn wych hefyd, dylech feddwl yn ofalus am y peth, gan na fydd y lefel o ymrwymiad – a phwysau – at ddant pawb, yn arbennig gyda babi newydd i ofalu amdano.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?