Gwerthiannau tai cyflym

Angen gwerthu eich tŷ yn gyflym? Efallai byddwch yn cael eich temtio i ddefnyddio cwmni ‘gwerthiant cyflym’. Maent yn cynnig prynu’ch tŷ yn gyflym iawn am bris gostyngedig. Fodd bynnag, mae yna bryderon y gallai perchnogion cartrefi fod yn cael eu camarwain a cholli allan yn ariannol. Darllenwch ymlaen i sicrhau eich bod yn gwybod beth ydych yn ei wneud.

Beth yw cwmnïau sy’n gwerthu tai’n gyflym?

Mae cwmnïau gwerthu’n gyflym yn cynnig gwerthu eich tŷ ar frys.

Maent yn gwneud hyn trwy brynu eich tŷ yn uniongyrchol, neu ddod o hyd i brynwr trydydd parti yn gyflym iawn. Maent yn talu arian parod am eich eiddo ac fel arfer yn prynu am bris gostyngedig.

Manteision ac anfanteision defnyddio cwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym

Manteision

Gall cwmnïau gwerthu tai’n gyflym ddarparu gwasanaeth defnyddiol ar gyfer perchnogion tai sydd angen datgloi arian parod ar frys. Gall rhai cwmnïau brynu eich tŷ o fewn dyddiau a thalu yr holl ffioedd (megis cyfreithwyr a chwiliadau) ar eich rhan.

Gall cwmnïau gwerthu tai cyflym helpu i:

 • Osgoi ailfeddiannu, clirio dyledion neu ddatrys materion ariannol
 • Cael gwared ar eiddo a etifeddir
 • Symud oherwydd rhesymau cysylltiedig ag oedran neu iechyd
 • Gwerthu o ganlyniad i ysgariad neu berthynas yn chwalu
 • Adleoli oherwydd newid swydd neu i allfudo
 • Ceisio llwybr gwahanol os nad yw’n bosibl gwerthu trwy asiant tai traddodiadol. Osgoi problemau sydd wedi golygu bod eiddo’n anodd i’w werthu, er enghraifft un gyda phrydles fer neu os oes gan eiddo berygl uchel o lifogydd

Pa ddiogeliad sydd gan berchnogion tai wrth werthu i gwmni gwerthu tai cyflym?

Nid yw’r farchnad gwerthu tai cyflym wedi’i rheoleiddio felly nid yw defnyddwyr wedi’u diogelu wrth werthu eiddo i un o’r cwmnïau hyn.

Serch hynny, mae Cymdeithas Genedlaethol Prynwyr Eiddo (NAPB) yn sicrhau bod yn rhaid i’r holl aelodau gofrestru gyda’r Ombwdsmon Eiddo (TPOS) a chadw at ei God Ymarfer. Trwy ddefnyddio aelod o’r NAPB neu gwmni wedi’i gofrestru gyda TPOS, gall perchnogion tai gael mynediad at ei wasanaeth unioni camweddau annibynnol mewn achos o anghydfod.

Mae’r NAPB yn sefydliad nid-er-elw sydd, ochr yn ochr â’r Ombwdsmon Eiddo, yn hyrwyddo safonau uchel yn y sector gwerthu eiddo cyflym. Rhaid i’r holl aelodau gadw at God Ymarfer llym i drin gwerthwyr yn deg.

I weld aelodau cyfredol NAPB ewch i www.napb.co.uk.

Anfanteision

Byddwch yn ochelgar o gwmnïau gwerthu tai’n gyflym. Cytunodd un perchennog tŷ i bris o £120,000, a chael gwybod bod y cynnig wedi gostwng i £80,000 yn fuan cyn llofnodi’r cytundeb.

 • Mae rhai cwmnïau’n cytuno i brynu tŷ, ond wedyn maent yn lleihau’r pris ar y munud olaf un
 • Ni wneir strwythurau ffioedd yn glir i’r cwsmer bob tro
 • Mae rhai cwmnïau’n gwneud prisiadau ffug ar eiddo
 • ae rhai contractau’n clymu cwsmeriaid i mewn, gan eu hatal rhag gwerthu i rywun arall a allai gyflwyno cynnig gwell

A yw defnyddio cwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym yn gywir i chi?

I ateb y cwestiwn hwn, mae angen ichi ystyried pam rydych yn gwerthu a beth yw eich blaenoriaethau.

Os yw gwerthu’ch eiddo’n gyflym yn bwysicach na chael y pris gorau, yna efallai y byddwch yn penderfynu bod defnyddio un o’r cwmnïau hyn yn werthchweil. Fodd bynnag, byddwch yn barod i gael oddeutu 75% o werth eich eiddo.

Cyn penderfynu ar symud ymlaen, sicrhewch eich bod wedi ystyried yr holl bosibiliadau (gweler isod).

Dewisiadau eraill yn lle gwerthu tŷ’n gyflym

Defnyddiwch asiant tai traddodiadol

Cyn penderfynu ar symud ymlaen gyda chwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym, gofynnwch i rai asiantwyr tai lleol pa bris fyddai’n cael gwerthiant cyflym ichi.

Efallai y byddwch yn canfod bod y swm y bydd angen ichi leihau’r pris yn llai na’r gostyngiad nodweddiadol o 25% y byddai cwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym yn gofyn amdano.

Trafodwch gyda’ch cwmni morgais

Os mai brwydro i gadw i fyny â’ch taliadau morgais yw’r rheswm rydych yn gwerthu, cysylltwch â’ch darparwr benthyciad er mwyn trafod eich opsiynau. Mae’n rhaid i gwmnïau morgais ystyried cais i newid y ffordd rydych yn talu’ch morgais.

Un o’r pethau y gallent ei awgrymu yw ymestyn cyfnod eich morgais (faint o amser sydd ar ôl ar y morgais) er mwyn lleihau eich taliadau misol.

Ystyriwch ffyrdd eraill i ariannu eich gofal hirdymor

Os mai talu am eich gofal hirdymor yw’r rheswm rydych yn gwerthu’ch cartref, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried yr holl bosibiliadau eraill a’ch bod wedi siarad â chynghorydd ariannol annibynnol sy’n arbenigo mewn ariannu gofal hirdymor.

Rhestr wirio os ydych yn mynd ymlaen i werthu’ch tŷ’n gyflym

Os penderfynwch eich bod eisiau gwerthu’ch eiddo trwy gwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym, sicrhewch eich bod:

 • Gwnewch eich prisiad eich hunan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael prisiad gan dri asiant tai gwahanol fel y gallwch benderfynu a yw unrhyw gynnig a wneir gan gwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym yn deg.
 • Siopwch o gwmpas. Nid yw pob gwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym yr un peth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried beth y gall gwahanol gwmnïau ei gynnig.
 • Ystyriwch ddefnyddio cwmni gwerthu cyflym sy’n aelod o Gymdeithas Genedlaethol Prynwyr Eiddo.
 • Gwiriwch fanylion y cwmni. Os yw’r darparwr yn frocer (rhywun sy’n eich cyflwyno i brynwr posibl), gwiriwch eu bod wedi’u cofrestru gyda naill ai Yr Ombwdsmon Eiddo neu Wasanaethau Ombwdsmon: Eiddo. Os dywed y darparwr eu bod wedi cytuno i god ymarfer, neu eu bod wedi’u rheoleiddio gan gorff swyddogol, gwiriwch drostoch eich hunan.
 • Peidiwch â bod yn swil. Bob amser mae’n werth trafod y telerau ac/neu’r pris.
 • Sicrhewch fod popeth yn ysgrifenedig. Peidiwch â derbyn addewidion ar lafar.
 • Cymerwch eich amser. Peidiwch â brysio na bod dan bwysau i benderfynu.
 • Trefnwch eich cynghorydd ariannol annibynnol eich hunan. Ni all y cwmni rydych yn ei ddefnyddio’ch gorfodi i ddefnyddio’r cynrychiolydd cyfreithiol maent yn ei argymell. Gweler isod ynghylch ble i ddod o hyd i gyfreithiwr.
 • Darllenwch y cytundeb yn ofalus. Peidiwch â llofnodi cytundeb oni bai eich bod yn deall yn llawn yr hyn rydych yn cytuno iddo. Gofynnwch i’ch cynghorydd ariannol egluro unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall.
 • Osgowch gytundebau hir: peidiwch â llofnodi unrhyw gytundeb sydd yn eich clymu chi i’r cwmni gwerthu cyflym am gyfnod hir. Mae contract arferol gydag asiantaeth tai’n para am 8-12 wythnos. Dylai cytundeb gwerthu cyflym fod yn fyrrach na hynny ac mae yna gwmnïau nad ydynt yn mynnu ar unrhyw fath o gytundeb cyn gwerthu.
 • Byddwch yn onest. Gallai rhoi gwybodaeth anghywir neu adael pethau pwysig allan achosi oedi nes ymlaen a hyd yn oed gallent olygu gostyngiad yn y pris a gynigir ichi.
 • Gofynnwch am weld yr arolwg. Os yw’r cwmni rydych yn ei ddefnyddio’n gostwng pris y cynnig, gofynnwch pam. Os yw casgliadau’r arolwg ar fai, gofynnwch am eu gweld. Ni fydd cwmni sy’n masnachu’n deg yn eu cuddio rhagoch.
 • Peidiwch ag ymrwymo’n rhy gynnar yn y broses. Peidiwch â llofnodi’r cytundeb nes bod yr holl arolygon a gwiriadau cyfreithiol wedi’u gwneud ac mae gennych gynnig terf ynol mewn ysgrifen.

Dod o hyd i gyfreithiwr

Cwestiynau i’w gofyn i gwmni prynu cyflym

Ar bob cam o’r broses, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch a’ch bod yn deall popeth. Dyma rai cwestiynau i ofyn i’r cwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym.

 • A yw’r cwmni’n prynu’r eiddo eu hunain neu a yw rhywun arall yn ei brynu?
 • Os mai nhw sy’n ei brynu, sut fyddant yn talu amdano? Os dywed y cwmni fod ganddo arian ar gael ar unwaith, gofynnwch am dystiolaeth. Bydd prynwr dilys ag arian parod yn gallu ei darparu.
 • Os mai rhywun arall yw’r prynwr, pwy ydynt a pha warantau allant eu rhoi ynghylch pa mor gyflym y gall y gwerthiant ddigwydd ac a oes gan y prynwr arian ar gael?
 • Beth yw’r amserlenni ar gyfer y gwerthiant? Beth yw’r gwahanol gamau a phryd fydd pob un yn digwydd? Beth allai achosi oedi i’r amserlenni?
 • Pwy sy’n prisio’r eiddo a sut?
 • Beth allai achosi i bris y cynnig newid a phryd fyddai hyn yn digwydd? A yw’r cynnig yn amodol, er enghraifft a yw’n ‘amodol ar arolwg a chontract’ neu rywbeth arall?
 • Pa ffioedd a chostau fydd rhaid i chi eu talu (er enghraifft arolygon a ffioedd cyfreithwyr)?. Beth yw’r ffioedd a’r costau os na chwblhewch y gwerthiant?
 • A ydynt yn aelod o’r Gymdeithas Genedlaethol Prynwyr Eiddo neu wedi’u cofrestru gyda’r Ombwdsmon Eiddo?

A oes gennych broblem gyda’ch cwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym?

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a ddarperir gan gwmni sy’n gwerthu tai’n gyflym, rhowch wybod iddynt a rhoi cyfle iddynt archwilio a datrys eich cwyn.

Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd yr ymdrinnir â’ch cwyn, a’u bod yn aelod o’r NAPB neu wedi’u cofrestru gyda’r Ombwdsmon Eiddo (TPO)opens in new window, gallwch gyfeirio’r mater at TPO. Serch hynny, os nad ydynt, yn anffodus ni allwch fynd â’ch cwyn ymhellach ac eithrio llys sifil.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?