Gwerthu’ch car

Bwriadu gwerthu’ch car? Dyma’r dulliau a’r mannau gwahanol y gallwch wneud hynny a sut y gallent effeithio ar y pris a gewch. A pheidiwch â cholli’n hawgrymau ar yr adeg orau i werthu’ch car a beth i’w wneud os nad ydych wedi gorffen yr holl daliadau arno eto.

Dewis y ffordd orau i werthu’ch car

Eich cam cyntaf

Cyn i chi wneud dim byd arall, dysgwch beth yw gwerth eich car. Ceisiwch ddefnyddio offer prisio ceir ar safleoedd megis Glass’s Guide, Parkers, What Car? a CAP

Byddwch yn cael mwy am eich car trwy ei werthu’n breifat. Eich opsiwn orau nesaf yw i’w ddefnyddio’n rhan gyfnewid gyda deliwr, ac yna gwefan prynu ceir.

Os byddwch yn gwerthu’n breifat, efallai y cewch 10% neu 15% yn fwy am eich car nag y byddech gan ddeliwr. Mae hyn yn golygu pe byddai’ch car werth £5,500 o’i werthu’n breifat, y byddech yn colli o leiaf £500 trwy ei werthu i ddeliwr.

Gwerthu i ddeliwr

Rhan gyfnewid: Y ffordd hawsaf i werthu’ch car yw i’w gyfnewid wrth brynu car newydd neu ail-law gan ddeliwr. Er y byddwch yn debygol o gael llai amdano na thrwy werthiant preifat, y fantais yw y byddwch yn osgoi’r gwaith a chost o hysbysebu a delio ag ymholiadau, pobl eisiau ei weld a’i yrru i’w brofi.

Bydd gwerth rhan gyfnewid eich car ychydig yn fwy na’r pris masnachol a gewch pe byddech yn gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr. Fodd bynnag, efallai na fydd y deliwr yn barod i drafod pris rhan gyfnewid.

Gwerthu’n uniongyrchol: mae gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr ceir neu garej yn broses gymharol syml, gyflym. Bydd y pris a gewch yn seiliedig ar werth masnachol a chyflwr y car, felly ni fydd y pris gorau posibl.

Gwerthu’n breifat

Gall gwerthu car yn breifat gymryd amser, ond mae’n debyg y cewch well pris.

Dyma grynodeb o beth sydd angen i chi wneud:

 • Hysbysebu eich car i brynwyr posibl – er enghraifft, arwydd ‘Ar Werth’ ar ffenestri eich car ac/neu mewn siop, hysbyseb mewn papurau lleol, neu hysbysebion ar safleoedd megis Gumtree, PistonHeads, AutoTrader a Motors. Neu efallai y gallech ddod o hyd i brynwr ymysg ffrindiau neu eu ffrindiau nhw trwy gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, neu yn y gwaith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn disgrifio’ch car yn gywir yn eich hysbyseb, ei fod yn addas i’r ffordd fawr ac y gallwch brofi mai chi yw ei berchennog cyfreithlon.
 • Deliwch yn brydlon ag unrhyw alwadau neu negeseuon e-bost gan brynwyr posibl.
 • Trefnwch a byddwch yn bresennol pan fydd pobl yn dod i’w weld a’i yrru.
 • Trefnwch ffordd ddiogel o gael eich talu am y gwerthiant.

Dysgwch fwy am Sut i werthu’ch car yn breifat.

Safleoedd prynu ceir ar-lein

Mae safleoedd prynu ceir fel webuyanycar.com, trademymotor.com, SellCar.co.uk, bestcarbuyer.co.uk yn cynnig gwneud y gwaith o werthu car ail law ar eich rhan.

Does dim ond angen i chi roi manylion y car ac mae’r safle yn dod yn ôl gyda dyfynbris sy’n debygol o fod yn is neu’n debyg i werth masnachol eich car. Fodd bynnag, mae’r gwerthusiad hwn yn amodol i archwiliad o’ch car.

Os yw’r archwiliad yn datgelu rhai diffygion, efallai y bydd swm y gwerthusiad terfynol yn llawer is. Hefyd, efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi weinyddol am y gwasanaeth.

Ymchwiliodd Which? Magazine i chwe gwefan prynu ceir yn 2010. Canfu gyda phump ohonynt, y byddai gwerthwyr wedi cael gwell pris trwy gyfnewid eu car yn uniongyrchol gyda delwyr.

Arwerthiannau

Mae mynd a char i arwerthiant yn gyflym a chymharol ddidrafferth. Ond nid oes sicrwydd y bydd eich car yn cyrraedd ei bris cadw, ac efallai y byddwch yn cael llai amdano na thrwy ddulliau eraill o werthu.

Mae’r rhan fwyaf o brynwyr arwerthiannau yn y diwydiant moduro. Os ydych chi’n ddigon ffodus i ddenu prynwr preifat, yna efallai y bydd yn barod i dalu mwy am eich car nag y byddai deliwr.

Arwerthiannau byw: Bydd angen i chi dalu ffi fynediad i tua £30, gosod pris cadw ar gyfer eich car, a mynd â’r car i’r arwerthiant ac yna aros i’r morthwyl syrthio. Os yw’ch car yn gwerthu, bydd y sawl sydd wedi gwneud cynnig llwyddiannus yn talu amdano ar unwaith ac yna’r cwmni arwerthiant yn rhoi’r pris gwerthu i chi, llai ei gomisiwn (hyd at 10% o’r pris gwerthu).

Mae gan gwmnïau arwerthiannau car mawr megis British Car Auctions a Manheim ganghennau ledled y wlad, ond efallai y byddai’n haws i chi ddefnyddio cwmni annibynnol sy’n lleol i chi.

Mae Arwerthiannau ar-lein yn ffordd arbennig o hawdd o werthu car ail law. Does dim ond angen i chi hysbysebu’ch car ar y safle gyda disgrifiad llawn a lluniau, ac yna gwneud yr arwerthiant yn ‘fyw’.

Bydd angen talu rhai taliadau – er enghraifft, mae eBay Motors yn codi ffi rhestru o £10 a ffi gwerth terfynol yn seiliedig ar y pris gwerthu (£20–£35). Fel gyda gwerthiant preifat, rhaid i chi ddisgrifio’ch car yn gywir fel er mwyn peidio camarwain prynwyr.

Ceir gyda chyllid yn weddill

Wyddoch chi?

Mae’n anghyfreithlon i werthu car i rywun sydd â dyled yn weddill heb eu hysbysu sefyllfa.

Cyn y gallwch werthu’r car yn gyfreithlon, rhaid i chi:

 • Hysbysu’r cwmni cyllid a gofyn iddynt am “swm y setliad” fyddant ei angen gennych cyn talu’ch benthyciad yn llaw.
 • Talu swm y setliad, ac unrhyw ffi ad-dalu cynnar a ffi gweinyddu a godir gan y benthyciwr.

Er gwaetha’r costau hyn, dylai talu’ch benthyciad yn gynnar gostio llai i chi nag y byddai gwneud unrhyw daliadau sy’n weddill.

Cofiwch ei bod fel arfer yn anodd iawn gwerthu car sydd â dyled i’w thalu arno. Bydd y cwmni cyllid wedi cofrestru eich car gronfeydd data HPI ac Experian wrth i chi dderbyn eich cynllun talu.

Cyn prynu car ail law, mae’r rhan fwyaf o ddelwyr a phrynwyr preifat synhwyrol yn gwirio’r cronfeydd data hyn i sicrhau nad oes unrhyw ddyled i’w thalu arno. Gallwch drefnu gwiriad hanes car neu wiriad data gan yr AA, RAC, HPI Checkyn agor mewn ffenestr newydd a chwmnïau eraill am tua £20.

Amser gorau i werthu’ch car

Mae amseru’n bwysig wrth werthu car – oed eich car a’r amser o’r flwyddyn y byddwch yn ei werthu. Dyma beth ddylech ei gofio:

 • Po ieuengaf yw’ch car, y mwyaf ydych yn debygol o’i gael amdano, gan fod yna ddehongliad nad yw ceir mor ddibynadwy wedi pum mlynedd neu 60,000 o filltiroedd.
 • Mae car trosadwy yn fwy dymunol yn y gwanwyn neu’r haf pan fydd y tywydd yn gynhesach a’r awyr yn las.
 • Mae cerbyd gyriant pedair olwyn yn apelio fwy yn y gaeaf pan fydd amodau gyrru’n waeth.
 • Os ydych yn rhan gyfnewid, dewiswch fis pan fydd busnes yn dueddol o fod yn llai prysur ar gyfer delwyr ceir – er enghraifft, Ionawr, Mawrth, Awst a Rhagfyr.

Ni all gwerthwyr a phrynwyr drosglwyddo treth gyfredol mwyach pan werthir car. Yn hytrach rhaid i’r prynwr drethu’r car ei hun a gall y cyn berchennog ymgeisio am ad-daliad. Fodd bynnag, bellach mae treth newydd yn cael ei ddyddio’n ôl i ddechrau’r mis ac ad-daliadau o ddechrau’r mis canlynol. Golyga hynny os gwerthwch gar ac yna prynu car yn gynnar yn y mis, byddwch yn talu treth ddwywaith yn y cyfnod hwnnw.

Os ymgeisiwch am HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol) cyn diwedd y mis gallwch osgoi talu treth ar eich car presennol. Fodd bynnag, fe wynebwch ddirwy os gyrrwch ar y ffordd heb dreth ar ôl gwneud hynny. Gallai hyn beri anhawster os bydd prynwr yn dymuno profi’ch car.

Cael gwared ar eich car

Os yw’ch car yn dod i ddiwedd ei oes ac yn dod yn llai economaidd i’w gynnal, ystyriwch ei roi i elusen neu ei sgrapio. Darllenwch ein canllaw ar Sut i gael gwared ar hen gar.

Eich cam nesaf

Dysgwch Sut i baratoi’ch car i’w werthu er mwyn gwneud y gorau o’i werth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?