Gwerthu’ch car

Y Ffyrdd Gorau o Werthu’ch Car

Bwriadu gwerthu’ch car? Yma cewch wybod am y dulliau a’r llefydd gwahanol y gallwch wneud hynny a sut y gallai bob un effeithio ar y pris a gewch. A pheidiwch â cholli’n hawgrymau ar yr adeg orau i werthu’ch car a beth i’w wneud os oes taliadau ar ôl i’w gwneud ar eich cynllun cyllid.

Dewis y ffordd orau o werthu’ch car

Eich cam cyntaf

Cyn i chi wneud dim byd arall, dysgwch beth yw gwerth eich car. Ceisiwch ddefnyddio offer prisio ceir ar safleoedd megis Parkers, What Car? a CAP

Byddwch yn cael mwy am eich car trwy ei werthu’n breifat. Eich opsiwn orau nesaf yw i’w ddefnyddio’n rhan-gyfnewid gyda deliwr, ac yna gwefan prynu ceir.

Os byddwch yn gwerthu’n breifat, efallai y cewch 10% neu 15% yn fwy am eich car nag y byddech gan ddeliwr. Mae hyn yn golygu pe byddai’ch car werth £5,500 o’i werthu’n breifat, y byddech yn colli o leiaf £500 trwy ei werthu i ddeliwr.

Gwerthu i ddeliwr

Rhan-gyfnewid: Y ffordd hawsaf i werthu’ch car yw i’w gyfnewid wrth brynu car newydd neu ail-law gan ddeliwr. Byddwch yn debygol o gael llai amdano na thrwy werthiant preifat, ond y fantais yw y byddwch yn osgoi’r gwaith a chost o hysbysebu a delio ag ymholiadau, pobl eisiau ei weld a’i yrru i’w brofi.

Bydd gwerth rhan-gyfnewid eich car ychydig yn fwy na’r pris masnachol pe byddech yn gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr. Fodd bynnag, efallai na fydd y deliwr yn barod i drafod pris rhan-gyfnewid.

Gwerthu’n uniongyrchol: mae gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr ceir neu garej yn broses gymharol syml, gyflym. Bydd y pris a gewch yn seiliedig ar werth masnachol a chyflwr y car, felly ni fydd y pris gorau posibl.

Gwerthu’n breifat

Gall gwerthu car yn breifat gymryd amser, ond mae’n debyg y cewch well pris.

Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

 • Hysbysebu eich car i brynwyr posibl – er enghraifft, arwydd ‘Ar Werth’ ar ffenestri eich car ac/neu mewn siop, hysbyseb mewn papurau lleol, neu hysbysebion ar safleoedd megis Gumtree, PistonHeads, AutoTrader a Motors. Neu efallai y gallech ddod o hyd i brynwr ymysg ffrindiau neu eu ffrindiau nhw trwy gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, neu yn y gwaith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn disgrifio’ch car yn gywir yn eich hysbyseb ac y gallwch brofi mai chi yw ei berchennog cyfreithlon.
 • Deliwch yn brydlon ag unrhyw alwadau neu negeseuon e-bost gan brynwyr posibl.
 • Trefnwch a byddwch yn bresennol pan fydd pobl yn dod i’w weld a’i yrru.
 • Trefnwch ffordd ddiogel o gael eich talu am y gwerthiant.

Dysgwch fwy am Sut i werthu’ch car yn breifat.

Y lle gorau i werthu’ch car

Safleoedd prynu ceir ar-lein

Mae safleoedd prynu ceir fel webuyanycar.com, trademymotor.com, SellCar.co.uk, bestcarbuyer.co.uk yn cynnig gwneud y gwaith o werthu car ail law ar eich rhan.

Does dim ond angen i chi roi manylion y car ac mae’r safle yn dod yn ôl gyda dyfynbris. Mae hwn yn debygol o fod yn is neu’n debyg i werth masnachol eich car. Fodd bynnag, mae’r gwerthusiad hwn yn amodol i archwiliad o’ch car.

Os yw’r archwiliad yn datgelu rhai diffygion, efallai y bydd swm y gwerthusiad terfynol yn llawer is. Efallai bydd rhaid i chi dalu ffi weinyddol am y gwasanaeth.

Ymchwiliodd Which? Magazine i chwe gwefan prynu ceir yn 2010. Canfu gyda phump ohonynt, y byddai gwerthwyr wedi cael gwell pris trwy gyfnewid eu car yn uniongyrchol gyda delwyr.

Arwerthiannau

Mae mynd a char i arwerthiant yn gyflym a chymharol ddidrafferth. Ond nid oes sicrwydd y bydd eich car yn cyrraedd ei bris cadw, ac efallai y byddwch yn cael llai amdano na thrwy ddulliau eraill o werthu.

Mae’r rhan fwyaf o brynwyr arwerthiannau yn y diwydiant moduro. Os ydych chi’n ddigon ffodus i ddenu prynwr preifat, yna efallai y bydd yn barod i dalu mwy am eich car nag y byddai deliwr.

Arwerthiannau byw: Bydd angen i chi dalu ffi fynediad i tua £30, gosod pris cadw ar gyfer eich car, a mynd â’r car i’r arwerthiant ac yna aros i’r morthwyl syrthio. Os yw’ch car yn gwerthu, bydd y sawl sydd wedi gwneud cynnig llwyddiannus yn talu amdano ar unwaith ac yna’r cwmni arwerthiant yn rhoi’r pris gwerthu i chi, llai ei gomisiwn (hyd at 10% o’r pris gwerthu).

Mae gan gwmnïau arwerthiannau car mawr megis British Car Auctions a Manheim ganghennau ledled y wlad, ond efallai y byddai’n haws i chi ddefnyddio cwmni annibynnol sy’n lleol i chi.

Mae Arwerthiannau ar-lein yn ffordd arbennig o hawdd o werthu car ail law. Does dim ond angen i chi hysbysebu’ch car ar y safle gyda disgrifiad llawn a lluniau, ac yna gwneud yr arwerthiant yn ‘fyw’.

Bydd angen talu rhai taliadau – er enghraifft, mae eBay Motors yn codi ffi rhestru o £10 a ffi gwerth terfynol yn seiliedig ar y pris gwerthu (£20–£35). Fel gyda gwerthiant preifat, rhaid i chi ddisgrifio’ch car yn gywir fel er mwyn peidio camarwain prynwyr.

Alla i werthu car os oes dyled yn weddil ar gynllun cyllid?

Wyddoch chi?

Mae’n anghyfreithlon i werthu car i rywun os oes dyled yn weddill ar y car a dydych chi ddim yn eu hysbysu o’r sefyllfa.

Os ydych chi’n gwerthu car gyda dyled yn weddill ar gynllun cyllid, mae dau beth y mae’n rhaid i chi eu gwneud cyn y gallwch ei werthu’n gyfreithlon:

 • Hysbysu’r cwmni cyllid a gofyn iddynt am “swm y setliad” fyddant ei angen gennych cyn talu’ch benthyciad yn llawn.
 • Talu swm y setliad, ac unrhyw ffi ad-dalu cynnar a ffi gweinyddu a godir gan y benthyciwr.

Er gwaetha’r costau hyn, dylai talu’ch benthyciad yn gynnar gostio llai i chi nag y byddai gwneud unrhyw daliadau sy’n weddill.

Cofiwch ei bod fel arfer yn anodd iawn gwerthu car sydd â dyled i’w thalu arno. Bydd y cwmni cyllid wedi cofrestru eich car gronfeydd data HPI ac Experian wrth i chi dderbyn eich cynllun talu.

Cyn prynu car ail law, mae’r rhan fwyaf o ddelwyr a phrynwyr preifat synhwyrol yn gwirio’r cronfeydd data hyn i sicrhau nad oes unrhyw ddyled i’w thalu arno. Gallwch drefnu gwiriad hanes car neu wiriad data gan yr AA, RAC, HPI Checkopens in new window a chwmnïau eraill am tua £20.

Alla i ran-gyfnewid fy nghar os oes dyled yn weddill ar gynllun cyllid?

Mae’r un egwyddor yn berthnasol ag os ydych chi’n gwerthu’r car gyda dyled yn weddill ar gynllun cyllid. Rhaid i chi gysylltu â’r cwmni cyllid i gael y “swm y setliad” a’i dalu yn ogystal ag unrhyw ffioedd neu gostau gweinyddu cyn rhan-gyfnewid y car.

Yr amser gorau i werthu’ch car

Mae amseru’n bwysig wrth werthu car – oed eich car a’r amser o’r flwyddyn y byddwch yn ei werthu. Dyma beth ddylech ei gofio:

 • Po ieuengaf yw’ch car, y mwyaf ydych yn debygol o’i gael amdano, gan fod yna ddehongliad nad yw ceir mor ddibynadwy wedi pum mlynedd neu 60,000 o filltiroedd.
 • Mae car to meddal yn fwy dymunol yn y gwanwyn neu’r haf pan fydd y tywydd yn well.
 • Mae cerbyd gyriant pedair olwyn yn apelio fwy yn y gaeaf pan fydd amodau gyrru’n waeth.
 • Os ydych yn rhan-gyfnewid, dewiswch fis pan fydd busnes yn dueddol o fod yn llai prysur ar gyfer delwyr ceir – er enghraifft, Ionawr, Mawrth, Awst a Rhagfyr.

Ni all gwerthwyr a phrynwyr drosglwyddo treth gyfredol mwyach pan werthir car. Yn hytrach rhaid i’r prynwr drethu’r car ei hun a gall y cyn berchennog ymgeisio am ad-daliad. Fodd bynnag, bellach mae treth newydd yn cael ei ddyddio’n ôl i ddechrau’r mis ac ad-daliadau o ddechrau’r mis canlynol. Golyga hynny os gwerthwch gar ac yna prynu car yn gynnar yn y mis, byddwch yn talu treth ddwywaith.

Os ydych chi’n gwneud cais am HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol) cyn diwedd y mis gallwch osgoi talu treth ar eich car presennol. Fodd bynnag, fe wynebwch ddirwy os gyrrwch ar y ffordd heb dreth ar ôl gwneud hynny. Gallai hyn beri anhawster os bydd prynwr yn dymuno profi’ch car.

Tarwch olwg ar ein canllaw i weld pryd mae pobl yn chwilio am brynu car.

Cael gwared ar eich car

Os yw’ch car yn dod i ddiwedd ei oes ac yn dod yn llai economaidd i’w gynnal, ystyriwch ei roi i elusen neu ei sgrapio. Darllenwch ein canllaw ar Sut i gael gwared ar hen gar.

Eich cam nesaf

Dysgwch Sut i baratoi’ch car i’w werthu er mwyn gwneud y gorau o’i werth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?