Y ffyrdd gorau o werthu'ch car

Bwriadu gwerthu’ch car? Yma cewch wybod am y dulliau a’r llefydd gwahanol y gallwch wneud hynny a sut y gallai bob un effeithio ar y pris a gewch. A pheidiwch â cholli’n hawgrymau ar yr adeg orau i werthu’ch car a beth i’w wneud os oes taliadau ar ôl i’w gwneud ar eich cynllun cyllid.

Dewis y ffordd orau o werthu’ch car

Eich cam cyntaf

Cyn i chi wneud dim byd arall, dysgwch beth yw gwerth eich car. Ceisiwch ddefnyddio offer prisio ceir ar safleoedd fel Parkers, What Car? a HPI Valuations.

Byddwch yn cael mwy am eich car trwy ei werthu’n breifat. Eich opsiwn orau nesaf yw i’w ddefnyddio’n rhan-gyfnewid gyda deliwr, ac yna gwefan prynu ceir.

Os byddwch yn gwerthu’n breifat, efallai y cewch 10% neu 15% yn fwy am eich car nag y byddech gan ddeliwr. Mae hyn yn golygu pe byddai’ch car werth £5,500 o’i werthu’n breifat, y byddech yn colli o leiaf £500 trwy ei werthu i ddeliwr.

Gwerthu car i ddeliwr

Rhan-gyfnewid: Y ffordd hawsaf i werthu’ch car yw i’w gyfnewid wrth brynu car newydd neu ail-law gan ddeliwr. Byddwch yn debygol o gael llai amdano na thrwy werthiant preifat, ond y fantais yw y byddwch yn osgoi’r gwaith a chost o hysbysebu a delio ag ymholiadau, pobl eisiau ei weld a’i yrru i’w brofi.

Bydd gwerth rhan-gyfnewid eich car ychydig yn fwy na’r pris masnachol pe byddech yn gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr. Fodd bynnag, efallai na fydd y deliwr yn barod i drafod pris rhan-gyfnewid.

Gwerthu’n uniongyrchol: mae gwerthu’ch car yn uniongyrchol i ddeliwr ceir neu garej yn broses gymharol syml, gyflym.

Bydd y pris a gewch yn seiliedig ar werth masnachol a chyflwr y car, felly ni fydd y pris gorau posibl.

Gwerthu car yn breifat

Gall gwerthu car yn breifat gymryd amser, ond mae’n debyg y cewch well pris.

Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

 • Hysbysebu eich car i brynwyr posibl – er enghraifft, arwydd ‘Ar Werth’ ar ffenestri eich car ac/neu mewn siop, hysbyseb mewn papurau lleol, neu hysbysebion ar safleoedd megis Gumtree, PistonHeads, AutoTrader a Motors. Neu efallai y gallech ddod o hyd i brynwr ymysg ffrindiau neu eu ffrindiau nhw trwy gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, neu yn y gwaith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn disgrifio’ch car yn gywir yn eich hysbyseb ac y gallwch brofi mai chi yw ei berchennog cyfreithlon.
 • Deliwch yn brydlon ag unrhyw alwadau neu negeseuon e-bost gan brynwyr posibl.
 • Trefnwch a byddwch yn bresennol pan fydd pobl yn dod i’w weld a’i yrru.
 • Trefnwch ffordd ddiogel o gael eich talu am y gwerthiant.

Y lle gorau i werthu’ch car

Safleoedd prynu ceir ar-lein

Mae yna lawer o safleoedd prynu ceir ar-lein fydd yn cynnig gwneud y gwaith o werthu car ar eich rhan. Byddwch yn nodi manylion eich car ar wefan y cwmni fel oed a milltiredd, yn derbyn prisiad, wedyn yn mynd â’r car i ddepo lleol i gael ei asesu.

Fodd bynnag, dywed Which?{:target=’_blank’} “Rydych chi bron yn sicr o gael pris gwell yn gwerthu’r car, neu hyd yn oed ei anfon yn syth i arwerthiant, eich hun. Yn ein hymchwil cudd, fe ganfuom y byddai pump allan o chwech o’n siopwyr cudd wedi bod yn gyfoethocach yn gwerthu i werthwr – mewn un achos, o dros £2,000.”

Os byddwch chi’n dewis gwerthu eich car ar-lein, dylech fod yn ymwybodol bod y prisiad ar-lein fel arfer yn amodol ar archwiliad yn y fan a’r lle o’ch car. Os bydd yr archwiliad yn datgelu rhai gwallau, efallai y bydd swm y prisiad terfynol yn sylweddol is. Efallai y bydd hefyd rhaid i chi dalu ffi weinyddol am y gwasanaeth.

Gwerthu car mewn arwerthiant

Mae mynd a char i arwerthiant yn gyflym a chymharol ddidrafferth.

Ond nid oes sicrwydd bydd eich car yn cyrraedd ei bris cadw, ac efallai y byddwch yn cael llai amdano na thrwy ddulliau eraill o werthu. Ac os nad yw’n cyrraedd eich pris cadw, bydd rhaid i chi fynd ag ef adref a rhoi cynnig arall arni mewn arwerthiant arall.

Mae’r rhan fwyaf o brynwyr arwerthiannau yn y diwydiant moduro. Os ydych chi’n ddigon ffodus i ddenu prynwr preifat, yna efallai y bydd yn barod i dalu mwy am eich car nag y byddai deliwr.

Arwerthiannau byw

Bydd angen i chi dalu ffi fynediad o tua £30, gosod pris cadw ar gyfer eich car, a mynd â’r car i’r arwerthiant ac yna aros i’r morthwyl syrthio.

Os yw’ch car yn gwerthu, bydd y sawl sydd wedi gwneud cynnig llwyddiannus yn talu amdano ar unwaith ac yna’r cwmni arwerthiant yn rhoi’r pris gwerthu i chi, llai ei gomisiwn. Gall hyn fod yn hyd at 10% o’r pris gwerthu.

Mae gan gwmnïau arwerthiannau car mawr megis British Car Auctions a Manheim ganghennau ledled y wlad, ond efallai y byddai’n haws i chi ddefnyddio cwmni annibynnol sy’n lleol i chi.

Arwerthiannau ar-lein

Mae Arwerthiannau ar-lein yn ffordd arbennig o hawdd o werthu car ail law. Does dim ond angen i chi hysbysebu’ch car ar y safle gyda disgrifiad llawn a lluniau, ac yna gwneud yr arwerthiant yn ‘fyw’.

Bydd angen talu rhai taliadau – er enghraifft, mae eBay Motors yn codi ffi rhestru o £10 a ffi gwerth terfynol yn seiliedig ar y pris gwerthu, o isafswm o £20 hyd at uchafswm o £35.

Fel gyda gwerthiant preifat, rhaid i chi ddisgrifio’ch car yn gywir fel er mwyn peidio camarwain prynwyr.

Alla i werthu car os oes dyled yn weddil ar gynllun cyllid?

Wyddoch chi?

Mae’n anghyfreithlon i werthu car i rywun os oes dyled yn weddill ar y car a dydych chi ddim yn eu hysbysu o’r sefyllfa.

Os ydych chi’n gwerthu car gyda dyled yn weddill ar gynllun cyllid, mae dau beth y mae’n rhaid i chi eu gwneud cyn y gallwch ei werthu’n gyfreithlon:

 • Hysbysu’r cwmni cyllid a gofyn iddynt am “swm y setliad” fyddant ei angen gennych cyn talu’ch benthyciad yn llawn.
 • Talu swm y setliad, ac unrhyw ffi ad-dalu cynnar a ffi gweinyddu a godir gan y benthyciwr.

Er gwaetha’r costau hyn, dylai talu’ch benthyciad yn gynnar gostio llai i chi nag y byddai gwneud unrhyw daliadau sy’n weddill.

Cofiwch ei bod fel arfer yn anodd iawn gwerthu car sydd â dyled i’w thalu arno.

Bydd y cwmni cyllid wedi cofrestru eich car gronfeydd data HPI ac Experian wrth i chi dderbyn eich cynllun talu.

Cyn prynu car ail law, mae’r rhan fwyaf o ddelwyr a phrynwyr preifat synhwyrol yn gwirio’r cronfeydd data hyn i sicrhau nad oes unrhyw ddyled i’w thalu arno.

Gallwch drefnu gwiriad hanes neu ddata car gan yr AA, RAC, HPI Check a chwmnïau eraill am tua £20.

Dysgwch fwy am derfynu cyllid car yn gynnar ar ein tudalen Cwtogi costau cyllid car

Ydw i’n gallu rhan gyfnewid fy nghar gyda chyllid i’w dalu?

Mae’r un egwyddorion yn weithredol â phan fyddwch chi’n gwerthu car gyda chyllid yn weddill.

Rhaid i chi gysylltu â’r cwmni cyllid i gael “swm setlo” a thalu hyn ynghyd ag unrhyw ffioedd a thaliadau gweinyddol cyn rhan gyfnewid.

Cofiwch y bydd y rhan fwyaf o ddelwyr yn awyddus i wneud elw pan fyddant yn ailwerthu eich car, felly mae’n debygol y bydd y pris rhan gyfnewid yn is na’r pris y gallech ei gael wrth werthu’r car yn breifat. Ond, mae’n llawer mwy syml a chyflym i ran gyfnewid nag yw hi i restru, trefnu i bobl ei weld a’i brofi er mwyn gwerthu’r car eich hun.

Os ydych chi angen ffyrdd i ostwng eich gwariant cyllid, ewch i’n tudalen Cwtogi costau cyllid car

Yr amser gorau i werthu’ch car

Mae amseru’n bwysig wrth werthu car – oed eich car a’r amser o’r flwyddyn y byddwch yn ei werthu. Dyma beth ddylech ei gofio:

 • Mae cerbyd gyriant pedair olwyn yn apelio fwy yn yr haf pan fydd amodau gyrru’n waeth.
 • Mae car trosadwy yn fwy dymunol yn y gwanwyn neu’r haf pan fydd y tywydd yn well.
 • Po ieuengaf yw’ch car, y mwyaf ydych yn debygol o’i gael amdano, gan fod yna ddehongliad nad yw ceir mor ddibynadwy wedi pum mlynedd neu 60,000 o filltiroedd.
 • Os ydych yn rhan gyfnewid, dewiswch fis pan fydd busnes yn dueddol o fod yn llai prysur ar gyfer delwyr ceir, er enghraifft, Ionawr, Mawrth, Awst a Rhagfyr.

Ni all gwerthwyr a phrynwyr drosglwyddo treth gyfredol mwyach pan werthir car.

Yn hytrach bydd rhaid i chi drethu’r car eich hun a gall y cyn berchennog ymgeisio am ad-daliad.

Fodd bynnag, bellach mae treth newydd yn cael ei ddyddio’n ôl i ddechrau’r mis ac ad-daliadau o ddechrau’r mis canlynol. Golyga hynny os gwerthwch gar ac yna prynu car yn gynnar yn y mis, byddwch yn talu treth ddwywaith.

Os ydych chi’n gwneud cais am HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol) cyn diwedd y mis gallwch osgoi talu treth ar eich car presennol. Fodd bynnag, fe wynebwch ddirwy os gyrrwch ar y ffordd heb dreth ar ôl gwneud hynny. Gallai hyn beri anhawster os bydd prynwr yn dymuno profi’ch car.

Tarwch olwg ar ein canllaw i weld pryd mae pobl yn chwilio am brynu car.

Cael gwared ar eich car

Os yw’ch car yn dod i ddiwedd ei oes ac yn dod yn llai economaidd i’w gynnal, ystyriwch ei roi i elusen neu ei sgrapio. Darllenwch ein canllaw ar Sut i gael gwared ar hen gar.

Sut i baratoi eich car i’w werthu

Ynghyd â golchi a chlirio eich car a gwirio ei fod yn gweithio fel y dylai (oni bai eich bod yn gwerthu’r car gyda namau ac yn egluro hyn yn yr hysbyseb i’w werthu), mae yna rai manylion eraill fydd angen i chi ofalu amdanynt.

Mae angen i chi ddweud wrth y DVLA eich bod wedi gwerthu’ch car. Mae hyn oherwydd eich bod yn gyfreithiol gyfrifol am y cerbyd nes iddynt gael hysbysiad.

I ddweud wrth y DVLA eich bod wedi gwerthu’ch car, gallwch anfon ail ran y V5C (llyfr log) atynt, neu ddefnyddio gwasanaeth ar-lein y DVLA.

Bydd hen berchennog y car – sef chi fel arfer, ond gallai hefyd yn gyfreithiol fod y sawl a enwir ar y V5C (llyfr log) felly gallai fod eich partner – yn derbyn ad-daliad ar gyfer treth cerbyd y car (neu dreth ffordd fel y’i gelwir hefyd). Mae’r ad-daliad dim ond ar gyfer unrhyw fisoedd llawn rydych wedi talu amdanynt.

Dysgwch fwy am dreth cerbyd ar ein tudalen Bandiau treth car wedi’u hesbonio

Peidiwch ag anghofio talu unrhyw gyllid sy’n weddill ar eich car, ac i roi gwybod i’ch yswiriwr eich bod wedi gwerthu’r car.

Dysgwch Sut i baratoi’ch car i’w werthu er mwyn gwneud y gorau o’i werth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?