Gwirio awdurdodiad cwmni i anfon arian dramor

Os yw rhywbeth yn mynd o chwith pan fyddwch yn defnyddio cwmni trosglwyddo arian neu frocer cyfnewid dramor (FX), ni allwch ddefnyddio’r un broses i gael eich arian yn ôl ag y byddech gyda banc. Canfyddwch sut i wneud trosglwyddiadau arian diogel.

A yw eich arian yn ddiogel gyda brocer cyfnewid dramor neu gwmni trosglwyddo arian?

Awgrym da

Gwiriwch bob amser p’un ai yw eich cwmni trosglwyddo arian wedi’i awdurdodi neu ei gofrestru gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Rhaid i bob cwmni wedi’i seilio yn y DU sy’n delio â throsglwyddiadau arian dramor fod naill ai wedi’u ‘hawdurdodi’ neu eu ‘cofrestru’ gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Tra bod awdurdodiad yn golygu fod eich arian wedi’i ddiogelu i ryw raddau, ni fyddwch, serch hyn, yn dod o fewn cwmpas sicrwydd y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol Felly, os yw’r cwmni rydych yn ei ddefnyddio’n methu ac ni all dalu nôl yr holl arian sy’n ddyledus i chi, ni fyddwch yn gallu cael iawndal trwy’r cynllun.

Pa warchodaeth a gynigir gan gwmnïau wedi’u hawdurdodi?

Mae angen i gwmnïau sydd wedi’i hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ddiogelu eich arian trwy ei gadw ar wahân o gyllid y cwmni. Felly os bydd y cwmni’n methu, rydych yn fwy tebygol o gael ei arian yn ôl.

Rhaid i bob cwmni mwy o faint fod wedi’i awdurdodi.

Pa warchodaeth a gynigir gan gwmnïau wedi’u cofrestru?

Gall cwmnïau llai ddewis i fod wedi’u cofrestru yn hytrach na’u hawdurdodi. Mae cofrestru’n lefel wannach o warchodaeth o bell ffordd, oherwydd nid oes yn rhaid i’r cwmni wneud dim ond dangos i’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol:

  • ei fod wedi’i seilio yn y DU
  • nad yw unrhyw rai o’r rheolwyr wedi cael eu heuogfarnu am droseddau ariannol.

Gall cwmnïau wedi’u cofrestru ddewis diogelu eich arian, ond nid oes yn rhaid iddynt wneud hynny dan y gyfraith.

Mae’n rhaid i gwmnïau wedi’u hawdurdodi ac wedi’u cofrestru ill dau ddilyn rheolau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol ynghylch sut maen nhw’n ymdrin â chwsmeriaid, er enghraifft trwy fod yn berchen ar weithdrefn gwynion.

Sut i wirio p’un ai yw cwmni wedi’i awdurdodi

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn cadw rhestr o bob cwmni wedi’i awdurdodi ac wedi’i gofrestru.

Os nad yw cwmni ar y gofrestr nid yw hyn, o reidrwydd, yn newyddion drwg. Gallai hyn fod oherwydd lleolwyd y cwmni mewn gwlad arall yn yr UE, yn hytrach na’r DU.

Gwiriwch waith papur y cwmni – dylai roi’r manylion ynghylch pa wlad sydd wedi awdurdodi’r cwmni. Neu, gallwch chi wirio awdurdodiad UE trwy linell gymorth i brynwyr yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar 0800 111 6768*.

Os nad yw cwmni wedi’i gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol – neu reolydd UE arall – dylech ei osgoi, oherwydd gall fod yn gweithredu’n anghyfreithlon.

*Mae’r llinellau ar agor: 8am i 6pm Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 1pm dydd Sadwrn.

Anfon arian yn ddiogel – mynnwch dderbyn y manylion mewn ysgrifen

Dylai cwmni neu frocer trosglwyddo arian diogel a chyfreithlon roi digon o wybodaeth i chi – mewn ysgrifen – cyn ac ar ôl i chi wneud taliad. Dylech dderbyn dogfennau sy’n rhoi gwybod i chi:

  • pa daliadau a ffioedd i’w disgwyl
  • pa gyfradd gyfnewid a ddefnyddir
  • sut gall y sawl rydych yn anfon arian iddyn nhw ei gasglu
  • rhif cyfeirnod ar gyfer trosglwyddiadau wedi’u cwblhau
  • cadarnhad o fanylion y trafodyn, gan gynnwys y gost derfynol a faint o amser bydd yn ei gymryd i’r arian gael ei drosglwyddo.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer trosglwyddiadau arian mwy diogel

  • Os ydych chi’n anfon llawer o arian, sicrhewch fod y cwmni wedi’i awdurdodi.
  • Os nad yw cwmni wedi’i awdurdodi neu wedi’i gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol – neu reolydd UE arall – peidiwch â’u defnyddio nhw.

Beth i’w wneud os yw pethau’n mynd o chwith

Os yw cwmni’n colli eich arian – neu mae gennych gŵyn arall – y can cyntaf yw cysylltu â nhw a rhoi’r cyfle iddyn nhw adfer y sefyllfa. Os na fedran nhw ddatrys eich problem, gallwch fynd â’ch cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol.

Byddan nhw’n archwilio i’r mater ac os ydynt yn canfod bod y cwmni wedi bod yn annheg, bydd yr Ombwdsman â’r grym i ddweud wrth y cwmni ad-dalu’r arian rydych wedi’i golli.

Mwy ynghylch trosglwyddiadau arian rhyngwladol

Er mwyn cael dealltwriaeth well o’ch opsiynau ar gyfer gwneud trosglwyddiadau arian rhyngwladol – p’un ai ydych yn defnyddio banc, cwmni trosglwyddo arian neu frocer cyfnewid dramor – darllenwch ein canllaw ynghylch Sut i anfon arian dramor.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?