Gwneud cwyn am gwmni yswiriant

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gynigir gan eich cwmni yswiriant, neu’r ffordd y mae wedi eich trin, mae gennych hawl i gwyno. Byddant wedyn yn edrych ar eich cwyn a gweld a yw’n addas rhoi iawndal i chi. Os byddwch yn anghytuno â chanlyniad y broses hon, gallwch ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol edrych ar eich cwyn am ddim.

Pam cwyno am gwmni yswiriant?

Mae nifer o resymau pam y gallwch fod yn anfodlon ar eich cwmni yswiriant.

Er enghraifft:

 • Mae safon y gwaith trwsio a wnaed yn wael
 • Mae eich polisïau wedi cael eu hadnewyddu yn awtomatig heb i chi sylweddoli
 • Efallai eich bod yn teimlo na chafodd eich polisïau eu hesbonio yn iawn pan gawsant eu gwerthu i chi

Os credwch fod eich cwyn wedi cael ei gwrthod yn annheg, dilynwch y ddolen isod:

Mae proses syml, cam wrth gam y gallwch ei dilyn i geisio datrys y broblem – yn gyntaf trwy gwyno wrth eich cwmni yswiriant ac yna trwy ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ymchwilio i’ch cwyn am ddim.

Cam 1 – Ceisiwch ddatrys y gwyn yn anffurfiol

Os gwnaethoch brynu eich polisi trwy frocer yswiriant, efallai y gwnaiff gyflwyno eich cwyn ar eich rhan – mae’n werth gofyn, i arbed y drafferth i chi eich hun.

Weithiau mae’n bosibl datrys cwyn yn anffurfiol trwy alwad ffôn gyflym i linell gymorth y cwmni yswiriant. Mae’n gam cyntaf da – ond cofiwch nodi enw’r unigolyn y buoch yn siarad ag ef/hi, pryd, a beth a ddywedwyd, rhag ofn y bydd arnoch angen mynd â phethau ymhellach.

Cam 2 – Anfon cwyn ysgrifenedig

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb y cwmni i’ch cwyn anffurfiol, neu fod yn well gennych ysgrifennu llythyr na defnyddio’r ffôn, gallwch gyflwyno cwyn ysgrifenedig. Rhaid i bob cwmni yswiriant gyhoeddi gweithdrefn gwynion ffurfiol y gallwch ei dilyn os bydd pethau’n mynd o chwith. Mae’n dweud wrthych pwy y dylech gysylltu â nhw a phryd i ddisgwyl ateb. Mae llawer o gwmnïau yn cyhoeddi hyn ar eu gwefan. Os na allwch ddod o hyd iddo, cysylltwch â nhw a gofyn am gopi.

Sut i ysgrifennu llythyr cwyno ffurfiol

Defnyddiwch ein templed llythyrau (DOC 31KB) neu dilynwch yr awgrymiadau isod i ysgrifennu eich llythyr cwyn.
 • Nodwch ‘cwyn’ yn glir ar frig y llythyr
 • Rhowch y dyddiad
 • Rhowch eich enw a rhif polisi
 • Esboniwch eich cwyn yn glir, gan nodi beth yr ydych yn anfodlon arno a phryd y digwyddodd
 • Cofiwch gynnwys unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi eich cwyn
 • Dywedwch beth fyddech chi’n hoffi i’r cwmni ei wneud i gywiro pethau
 • Nodwch, os nad ydych yn fodlon ar ymateb y cwmni y byddwch yn mynd â’r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (gweler isod)

Cadw cofnodion o’ch cwyn

Cadwch gopi o unrhyw ohebiaeth a nodiadau ac unrhyw sgyrsiau ffôn fel y gallwch eu trosglwyddo i’r Gwasanaeth Ombwdsmon os byddwch angen. Dylech hefyd gadw:

 • Pob llythyr y byddwch yn ei dderbyn
 • Copi o bob llythyr y byddwch yn ei anfon
 • Ar gyfer pob galwad ffôn yn ymwneud â’ch cwyn, cofnod o’r amser, y dyddiad, pwy fuodd yn siarad â chi a beth a ddywedwyd

Cam 3 – Gofynnwch i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol am help

Beth yw Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol?

Gwasanaeth am ddim yw Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol sy’n helpu i ddatrys anghydfod rhwng defnyddwyr a sefydliadau gwasanaethau ariannol, ac mae’n ymdrin â 5,000 o ymholiadau bob diwrnod gwaith.

Mae gwasanaeth yr Ombwdsmon yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio.

Pryd allwch chi ddefnyddio Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol?

Cyn y gallwch ddefnyddio Gwasanaeth yr Ombwdsmon, mae’n rhaid i chi ddilyn gweithdrefn gwynion swyddogol eich cwmni yswiriant. Ar ôl i chi gwyno mae ganddynt wyth wythnos i ymateb. Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon i gychwyn am gyngor, ond dim ond ar ôl i chi gael ymateb terfynol gan y Cwmni Yswiriant y gallan nhw weithredu, neu cyn gynted ag y bydd yr wyth wythnos ar ben.

Sut i gwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ar eu gwefan

Lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gwyn o wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Anfonwch ef gyda chopi o’r llythyr ateb terfynol gan eich cwmni yswiriant ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill sydd gennych i gefnogi eich cais.

Beth fydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn ei wneud?

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn edrych ar yr achos ar sail y ffeithiau – nid oes raid i chi boeni am gyflwyno neu ddadleuon, dim ond am ddweud y gwir yn eich geiriau eich hun. Byddant yn gwrando ar eich ochr chi o’r stori ac ochr y cwmni yswiriant ac yn ceisio llunio barn deg. Byddant naill ai yn gwrthod neu’n derbyn eich cwyn, neu yn eich helpu i ddod i gytundeb â’r cwmni. Os bydd yn penderfynu eich bod wedi cael eich trin yn annheg mae ganddo’r pŵer i wneud i’r cwmni:

 • Esbonio eu gweithredoedd
 • Ymddiheuro
 • Thalu iawndal

Edrychir ar eich achos yn gyntaf gan ‘ddyfarnwr’ ond os byddwch chi neu eich cwmni yswiriant yn anfodlon ar y canlyniad, gellir ei gyfeirio i fyny’r gadwyn at ‘Ombwdsmon’. Mae penderfyniad yr Ombwdsmon yn derfynol a rhwymol ar eich cwmni yswiriant. Os byddwch yn dal yn anhapus, gallwch fynd â’ch achos i’r llys, ond bydd raid i chi dalu llawer o dreuliau. Os bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn dod i’r casgliad nad ydych yn haeddu iawndal, yna mae’n annhebygol iawn y byddwch yn ennill.

A oes arnoch angen ‘arbenigwr’ i’ch helpu gyda’ch cwyn?

Na. Ni ddylai fod arnoch angen unrhyw help arbenigol na chefnogaeth os byddwch yn cwyno. Hefyd, mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn wasanaeth rhad ac am ddim ac anffurfiol ac mae’n well ganddynt glywed gennych chi yn eich geiriau eich hun.

Mae gan bawb yr hawl i gael rhywun arall i weithredu ar ei ran. Gall rhai pobl ddymuno cael rhywun o’u Canolfan Cyngor ar Bopeth leol neu berthynas neu ffrind i’w helpu gyda’u cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?