Gwneud defnydd da o’ch arian

Iawn, felly rydych chi wedi pori ein hawgrymau Fy Arian, a gobeithio eich bod yn mynd i weld bod gennych rywfaint o arian dros ben i’w ddefnyddio. Felly beth ddylech ei wneud gyda’r arian? Na, dim coctels a thrip i Vegas, beth ydyn ni’n sôn amdano yw cronfa os bydd pethau’n mynd o chwith fydd yn gallu eich cael allan o drafferth.

Mae gennym offer i’ch helpu.

Ydych chi’n poeni am eich arian?

Gallai unrhyw ddyledion sydd gennych fod yn costio ££ yn ychwanegol mewn llog i chi, ac yn bwyta i mewn i unrhyw gynilion sydd gennych wedi dilyn ein hawgrymau hawdd iawn.

Felly, sicrhewch fod mynd allan o ddyled yn flaenoriaeth. Os ydych chi’n gweld eich bod yn cael anhawster gyda dyled neu ddim ond yn gwneud taliadau isel ar gardiau credyd a benthyciadau, gallwn eich arwain i’r cyfeiriad iawn i gael cyngor AM DDIM ar ddyledion ledled y Deyrnas Unedig. Gallwch wneud hyn wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn – beth bynnag yr ydych fwyaf cyfforddus yn ei wneud.

Ni fyddwch yn cael eich beirniadu, waeth pa mor fawr neu fach yw eich problem, bydd cynghorydd dyledion yn eich helpu i ganfod ffyrdd o reoli eich dyledion (yn aml mewn ffyrdd nad oeddech yn ymwybodol ohonynt) hyd yn oed os ydych chi’n meddwl nad oes gennych chi arian dros ben.

Mynnwch gyngor am ddim ar ddyledion nawr

Cymrwch reolaeth ar ddyled

Rhoi arian i’w gadw at ddiwrnod pan fydd ei angen

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol neu Gredyd Treth Gwaith, gallwch gael bonws hyd at 50% ar eich cynilion gan y llywodraeth gyda chyfrif Cymorth i Brynu.

Mae saith o bob deg o bobl yn wynebu bil annisgwyl pob blwyddyn ac mae’r swm arferol rhwng £200 a £400. Mae rhoi arian i’r naill ochr nawr yn golygu y gallwch dalu am unrhyw gost na wnaethoch ei ragweld ac na fyddwch yn cael eich temtio i gymryd benthyciad byrdymor neu angen benthyg arian gan deulu neu ffrindiau.

Mae ein Cyfrifiannell Cynilo yn offeryn defnyddiol sy’n gallu eich helpu i ddeall faint o amser fydd yn cymryd i chi gasglu arian at ddiwrnod glawog, neu faint fydd angen i chi ei gynilo er mwyn cael beth ydych chi ei angen erbyn dyddiad penodol.

Os ydych chi eisiau mwy o syniadau ar wahanol ffyrdd i arbed, cymrwch olwg ar ein tudalennau Cynilion

Cynllunydd cyllideb

Rydyn ni’n meddwl fod cyllidebau yn cael enw drwg, ond mewn gwirionedd, dydyn nhw ddim yn ddiflas – maen nhw’n basbort i ryddid ariannol.

Teimlo’n euog am fwynhau tecawê ar nos Wener? Os ydych chi wedi cyllidebu ar ei gyfer, a bod gennych chi’r arian, gallwch fwynhau eich korma heb ofid. Poeni nad ydych chi’n mynd i allu talu’ch biliau? Gall cynllunydd cyllideb ddangos os ydych chi’n brin a ble gallwch ddod o hyd i arian rhywle arall. Da ynte?

Ewch amdani, rhowch gynnig ar ein Cynllunydd Cyllideb – dim ond 10 munud o’ch amser fydd angen, fyddwch chi ddim yn edifar!

Peidiwch â gadael i gredyd reoli eich bywyd

Nawr eich bod ar eich ffordd i gronni eich cynilion, meddyliwch am sut ydych chi’n defnyddio credyd hefyd. Os mai’ch syniad cyntaf yw estyn am y plastig, ystyriwch a allwch chi symud i ffwrdd o ddibynnu ar gardiau credyd, oni bai eich bod yn gwybod y gallwch glirio eich balans yn llwyr bob mis.

Ewch i’r arfer o ddefnyddio credyd yn ddoeth. Defnyddiwch eich cynilion i dalu eich cardiau credyd, sicrhau nad ydych yn talu mwy nag sydd angen mewn taliadau llog neu’n gwneud ad-daliadau isel sy’n golygu na fydd eich balans yn cael ei glirio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?