Sut i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc

Trosglwyddiad banc yw pan anfonir arian o un cyfrif banc i un arall. Mae trosglwyddo arian o’ch cyfrif banc yn broses gyflym fel arfer, yn rhad ac am ddim ac yn fwy diogel na thynnu arian allan a thalu gydag arian parod. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth, yn cynnwys sut i wneud trosglwyddiad banc a pha fanylion fydd eu hangen arnoch.

Sut i wneud trosglwyddiad banc

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud trosglwyddiad banc.

Mae bancio dros y ffôn ac ar-lein yn cynnig ffordd gyflym, am ddim a rhwydd i chi fedru trosglwyddo arian i mewn i gyfrif arall.

Ymysg y dulliau mwyaf cyffredin o drosglwyddiadau banc yw:

 • Trosglwyddiadau banc ar-lein. Logiwch i’ch cyfrif ar-lein a dewiswch yr opsiwn ar gyfer gwneud taliad. Follow the instructions on screen to enter the correct details. Dysgwch sut i osod cyfrif ar-lein yn ein Canllaw dechreuwyr i fancio ar-lein. Mae rhai banciau yn cynnig apiau ffôn clyfar sy’n eich galluogi i drosglwyddo arian.
 • Trosglwyddiadau dros y ffôn. Ffoniwch wasanaeth bancio dros y ffôn eich banc. Bydd cynrychiolydd gwasanaethau cwsmeriaid y banc yn eich arwain chi drwy’r broses - mewn rhai achosion gallech gael eich arwain drwy’r cyfan gan recordiad awtomatig.
 • Trosglwyddiadau banc yn y gangen. Os yw’r arian gennych chi mewn arian parod, gallwch ei dalu i mewn i gyfrif yr unigolyn sydd arnoch yr arian iddo, yn y gangen.

Pa fanylion sydd eu hangen arnoch i drosglwyddo arian?

Pa bynnag ffordd y dewiswch i drosglwyddo arian, fel arfer bydd angen y manylion canlynol arnoch am yr unigolyn neu’r sefydliad yr ydych yn ei dalu.

Peidiwch byth â thalu unrhyw un nad ydych yn ei adnabod am docynnau trwy drosglwyddiad banc. Os bydd pethau’n mynd o chwith, does dim rhaid i’ch banc ad-dalu’r arian i chi. Dysgwch ragor ar wefan Get Safe Online.

 • Enw’r unigolyn neu’r busnes rydych am ei dalu.
 • Cod didoli chwe digid y cyfrif rydych yn ei dalu.
 • Rhif cyfrif wyth digid y cyfrif rydych yn ei dalu.
 • Cyfeirnod talu (eich enw neu eich rhif cwsmer fel rheol) i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod bod yr arian yn dod gennych chi.
 • Y dyddiad pryd rydych am i’r taliad gael ei wneud.
 • Weithiau byddwch angen enw a chyfeiriad y banc yr ydych yn anfon yr arian iddo. Mae hyn o gymorth iddynt wirio bod y cod didoli yn gywir.

Faint o amser mae’n ei gymryd i drosglwyddo’r arian?

Bydd taliadau a wneir drwy ddefnyddio Taliadau Cyflymach weithiau’n cael eu derbyn ar unwaith ar ôl gadael eich cyfrif, ond gall gymryd hyd at 2 awr.

Mae’r opsiwn hwn yn rhad ac am ddim, ar gael 24 awr y dydd ac yn aml iawn yn cael ei ddefnyddio mewn bancio ar-lein, apiau symudol, dros y ffôn neu mewn cangen.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn caniatáu chi drosglwyddo £10,000 o leiaf, ond mae gan eraill derfynau llawer uwch. Gallwch wirio terfyn eich banc ar wefan Taliadau Cyflymach.

Gallwch hefyd ddefnyddio:

 • Taliadau Bacs. Mae’r rhain yn cymryd hyd at dri diwrnod gwaith i glirio. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Pay your way.
 • CHAPS (Clearing House Automated Payment System). Bydd taliadau’n mynd trwodd ar yr un diwrnod, os caiff y trosglwyddiad ei wneud erbyn rhyw amser penodol. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Pay your way.

Mae taliadau CHAPS yn aml yn codi ffi.

Osgoi anawsterau gyda throsglwyddiadau banc

 • Gwirio’r manylion fwy nag unwaith. Gwiriwch bob ffigwr, hyd yn oed os yw eich banc yn eu llwytho ymlaen llaw. Gall fod yn anodd cael eich arian yn ei ôl os byddwch yn ei anfon i’r cyfrif anghywir (rhagor am hyn isod).
 • Mynnwch fod y sawl sydd ar ben arall y ffôn yn ailadrodd y ffigurau a’r enwau yn ôl i chi. Os ydych yn gwneud trosglwyddiad drwy eich gwasanaeth bancio dros y ffôn, gofynnwch i’r sawl sydd wedi ateb eich galwad ailadrodd y rhifau’n ôl i chi.
 • Byddwch yn ofalus rhag mynd i orddrafft. Oni bai eich bod chi wedi nodi dyddiad talu yn y dyfodol, bydd yr arian yn gadael eich cyfrif ar unwaith, felly gwnewch yn siŵr fod gennych chi ddigon o arian ar gael, rhag gorfod wynebu ffioedd costus.
Dysgwch am osgoi sgamiau trosglwyddiadau banc ar wefan FCA a gwefan Take
Five
opens in new window.

Dulliau eraill o dalu

Os bydd angen i chi wneud taliad yn aml, fel bil ynni misol er enghraifft, gallai fod yn fwy buddiol i chi sefydlu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.

Gall sieciau fod yn ffordd ddefnyddiol o anfon arian neu dalu biliau unigol.

Darllenwch ein canllaw ar Sut i ddefnyddio drafftiau a sieciau banc am ragor o wybodaeth.

Beth os bydd problem?

Os cewch chi broblem gyda thaliad, er enghraifft, os na fydd yr arian yn cyrraedd, eich cam cyntaf yw cysylltu â’ch banc.

Cewch ragor o wybodaeth yn Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.
Os credwch eich bod wedi anfon arian i’r cyfrif anghywir ewch i MoneySavingExpert am wybodaeth ar sut i gywiro’ch camgymeriad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?