Gwneud y gorau o’ch pensiynau

Mae’n hanfodol eich bod yn adolygu sefyllfa eich pensiwn yn rheolaidd. Os darganfyddwch fod gennych ddiffyg, mae’n amlwg bod angen gweithredu. Os yw eich cynilion ymddeol yn gyffredinol ar y trywydd iawn, gallwch o hyd gymryd camau i’w gwneud yn fwy sicr y bydd eich cronfa bensiwn yn gallu cyflawni’r incwm yr hoffech ei gael ar ôl ymddeol.

Ystyried perfformiad eich pensiwn

Os nad ydych wedi adolygu cynilion eich pensiwn yn erbyn targed incwm ar ôl ymddeol, mae gennym ddalen waith ddefnyddiol i’ch helpu i wneud hyn – defnyddiwch y ddolen isod. Mae gweddill y dudalen hon yn cynnig awgrymiadau i hybu eich incwm pensiwn posibl os ydych wedi canfod bod cynilion eich pensiwn ar y trywydd iawn.

Ffyrdd o wneud mwy â’ch cynilion pensiwn

Mae amrywiaeth o bethau y gallwch eu gwneud i roi hwb i berfformiad eich pensiynau. Dyma rai dewisiadau allweddol i’w hystyried.

Cynyddu eich cynilion

Y ffordd amlycaf o hybu eich darpariaeth pensiwn yw cynilo mwy os gallwch. Os oes gennych incwm sbâr, ei roi mewn pensiwn yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithlon o’i fuddsoddi.

Bydd y dyn treth yn ychwanegu at unrhyw incwm ychwanegol a gynilwch mewn pensiwn. Ac os oes cynllun man gwaith ar gael i chi a bod eich cyflogwr yn cyfrannu ato, gan ddibynnu ar reolau’r cynllun, os cynyddwch eich cyfraniadau efallai y bydd eich cyflogwyr yn cynyddu eu rhai hwythau hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn hawlio eich gostyngiad treth i gyd

bersonol, cewch ostyngiad treth cyfradd sylfaenol ar y cyfraniad yn awtomatig. Fodd bynnag, bydd angen i chi hawlio unrhyw dreth cyfradd uwch ar eich ffurflen dreth hunanasesu. Os nad ydych yn llenwi ffurflen dreth, cyswllt HMRC. Gallai’r gostyngiad treth ychwanegol hwn eich galluogi i elwa o gyfraniadau pensiwn mwy fyth.

Adolygwch sut y caiff eich cronfa bensiwn ei buddsoddi

Os oes gennych bensiwn personol cyfraniadau diffiniedig neu bensiwn gweithle, yna cewch ddewis sut y caiff eich cronfa bensiwn ei buddsoddi.

Fel rheol, bydd hyn yn golygu dewis o blith amrywiaeth o gronfeydd a gynigir gan ddarparwr eich pensiwn. Bydd y cronfeydd hyn yn cael eu pwysoli’n wahanol rhwng yr amrywiol fathau o asedau, sy’n cynnig gwahanol lefelau o risg ac elw posib.

Fel rheol gyffredinol, gallwch fforddio cymryd mwy o risg pan yr ydych yn ifanc a llai wrth i chi fynd yn hŷn – yr hiraf y caiff eich arian ei fuddsoddi, yr hawsaf fydd ymdopi ag unrhyw anwadaliadau ym mherfformiad asedau.

Felly, os ydych dan 50 a bod cynilion eich pensiwn yn cael eu buddsoddi’n geidwadol, efallai yr hoffech ystyried symud o leiaf rywfaint o’ch cronfa i asedau â mwy o botensial am dwf megis stociau a chyfranddaliadau. Ond cofiwch nad oes sicrwydd y cewch fwy o dwf.

Mae trosglwyddo pensiwn personol i bensiwn buddsoddi personol yn rhoi mwy o ddewisiadau buddsoddi i chi, ond mae hefyd yn golygu mwy o risgiau os nad ydych yn fuddsoddwr profiadol a gallech wynebu costau uwch.

Nid oes angen i chi boeni am hyn os ydych mewn cynllun â buddion wedi’u diffinio. Ond os ydych mewn unrhyw fath o gynllun â chyfraniadau wedi’u diffinio, mae costau’n lleihau gwerth eich cronfa pensiwn.

Gallwch ddysgu mwy am wahanol ddewisiadau cronfeydd pensiwn yn ein canllawiau isod:

Os oes gennych bensiwn man gwaith â buddion wedi’u diffinio, nid oes angen i chi benderfynu sut y caiff eich cronfa ei buddsoddi – lle eich cyflogwr yw cynhyrchu’r enillion o’r buddsoddiad i dalu am yr incwm pensiwn y mae gennych hawl i’w gael.

Adolygwch y costau a ddidynnir o’ch cynilion

Gallai tâl rheoli blynyddol o 1.5% y flwyddyn ddileu chwarter eich cronfa pensiwn ar ôl 35 mlynedd. Byddai tâl blynyddol o 0.5% yn dileu degfed rhan yn unig o’ch cronfa dros yr un cyfnod.

Nid oes angen i chi boeni am hyn os ydych mewn cynllun â buddion wedi’u diffinio (oherwydd eich cyflogwr sy’n talu’r costau). Ond os ydych mewn unrhyw fath o gynllun â chyfraniadau wedi’u diffinio, mae costau’n lleihau gwerth eich cronfa pensiwn a’ch pensiwn yn y pen draw.

Gallech fod yn talu gwahanol fathau o gostau.

  • Costau am weinyddu’r cynllun pensiwn. Mae hyn yn fwy tebygol o fod yn berthnasol os ydych wedi dewis pensiwn buddsoddi personol. Os ydych yn talu’r costau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn wirioneddol yn defnyddio’r nodweddion ychwanegol a gynigir gan y pensiwn buddsoddi personol a bod eu heisiau arnoch.
  • Costau am bob un o’r cronfeydd buddsoddi o fewn eich cynllun. Y costau mwyaf amlwg yw’r gost gychwynnol a ddidynnir pan ddechreuwch fuddsoddi (rhwng dim a thua 6%) a thâl rheoli blynyddol parhaus (rhwng tua 0.3% a 2% y flwyddyn). Gwiriwch beth yr ydych yn ei dalu ac ystyriwch newid i gronfeydd buddsoddi â chostau is.
  • Byddwch yn arbennig o wyliadwrus o ‘gronfa o gronfeydd’ lle’r ydych yn talu rheolwr buddsoddi i ddewis cronfeydd a gynhelir gan reolwyr eraill (yn lle dewis buddsoddiadau’n uniongyrchol). Mae angen talu’r ddau reolwr, sy’n creu dos dwbl o gostau.

Ystyriwch gyfuno cronfeydd pensiwn lluosog

Os oes gennych nifer o gronfeydd pensiwn gwahanol, mae manteision posibl os cyfunwch nhw’n un. Gallwch:

  • olrhain a rheoli eich cynilion pensiwn yn haws
  • arbed arian drwy drosglwyddo o gynlluniau mwy costus i un llai costus
  • cynyddu’r dewis o fuddsoddiadau sydd ar gael i chi os ydych yn cyfuno eich cronfeydd pensiwn mewn un cynllun hyblyg

Fodd bynnag, mae anfanteision posibl i hyn hefyd:

  • Yn gyffredinol, mae’n syniad drwg trosglwyddo allan o gynllun â buddion wedi’u diffinio – mae’r sicrwydd o incwm ar ôl ymddeol y maent yn ei gynnig yn eich diogelu rhag risg buddsoddi
  • Os yw unrhyw un o’ch cynlluniau pensiwn presennol yn cynnig Sicrwydd Cyfraddau Blwydd-dal, yna ystyriwch y goblygiadau’n ofalus cyn trosglwyddo allan – os ydych yn bwriadu prynu blwydd-dal gyda’ch cronfa bensiwn mae’r sicrwydd hwn yn werthfawr
  • Gwiriwch a fydd unrhyw un o’ch darparwyr pensiwn yn codi tâl arnoch am drosglwyddo arian allan o’u cynllun

Eto, ceisiwch gyngor ariannol cyn symud eich cynlluniau pensiwn, oni bai eich bod yn hyderus eich bod yn deall y costau, y buddion neu’r risgiau cysylltiedig.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?