Gwneud y gorau o’ch tâl dileu swydd

Gall cael taliad dileu swydd helpu i leddfu’r ergyd o golli’ch swydd. Ond gall penderfynu beth i’w wneud gyda’ch pecyn colli swydd eich drysu’n llwyr. Beth bynnag benderfynwch chi, peidiwch â gadael y cyfandaliad mewn cyfrif cyfredol nad yw’n talu unrhyw log.

Pethau pwysicaf gyntaf – gwiriwch ai chi biau’r arian i gyd

Gallwch gyfrifo’ch tâl dileu swydd statudol drwy ddefnyddio Cyfrifiannell GOV.UK.

Hyd yn oed os oes arian yn eich cyfrif, peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich cyflogwr wedi amcangyfrif y dreth yn gywir.

  • Efallai bod arnoch chi dreth ychwanegol ar eich taliad (dim ond os yw’n uwch na £30,000 fel arfer), felly cyn gwario’r arian ar bethau eraill, cysylltwch â Chyllid a Thollau EM i sicrhau nad oes arnoch chi unrhyw dreth.
  • Bydd y dreth fydd yn ddyledus gennych yn dibynnu ar eich incwm o bob ffynhonnell am y flwyddyn gyfan, felly efallai na fydd hi’n bosibl gwybod ar hyn o bryd a fydd yn ofynnol i chi dalu treth ychwanegol. I fod yn ddiogel, mae’n well rhoi arian o’r neilltu rhag ofn.

Defnyddiwch eich cyfandaliad fel incwm rheolaidd

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld faint bydd arnoch ei angen bob wythnos neu bob mis a pha mor hir y gallwch wneud i’r arian bara.

Hyd yn oed os yw’r arian ar gyfer ei ddefnyddio bob dydd, ni fydd arnoch ei angen i gyd ar unwaith. Gadewch ef mewn cyfrif cynilo hawdd cael gafael arnoneu gyfrif cyfredol sydd â chyfradd llog uchel.

Gall eich tâl dileu swydd gael ei ddefnyddio hefyd fel cronfa argyfwng ar gyfer costau annisgwyl. Os yw wedi mynd yn isel, ceisiwch gynilo rhagor ynddo unwaith y dychwelwch i’r gwaith. Does dim rheolau penodedig ynglŷn â pha mor fawr y dylai’r gronfa fod, ond mae’r mwyafrif o bobl yn anelu at swm sy’n gyfartal â thri i chwe mis o wariant.

Dal ati i dalu am hanfodion ychwanegol

Os yw eich pecyn cyflogaeth yn cynnwys manion ychwanegol, fel yswiriant iechyd preifat neu lwfans car, efallai bydd arnoch angen cyllidebu ar eu cyfer hwy hefyd, neu ystyried gwneud hebddynt.

Clirio dyledion

Mae’r llog a godir ar ddyledion bron bob amser yn uwch na’r llog a delir ar gynilion, felly mae wastad yn gwneud synnwyr i’w talu i gyd - yn enwedig cardiau siopau drud. Y mae eithriadau: os oes gennych ddyled di-log (neu rad iawn) neu os oes cosbau am ad-dalu’n gynnar.

Talu i mewn i’ch pensiwn

Rydych yn cael gostyngiad yn eich treth os ydych yn talu i mewn i gynllun pensiwn, er enghraifft, os ydych chi’n drethdalwr cyfradd waelodol ac rydych yn talu £80, bydd y dyn treth yn ei godi i £100.

Serch hynny, gall pensiynau fod yn gymhleth, felly os ydych chi’n ansicr beth sydd orau i chi, mae’n werth cael cyngor gan gynghorwr ariannol annibynnol.

Buddsoddwch mewn ffyrdd eraill

Mae llawer o bobl nad oes arnynt angen eu harian dileu swydd yn syth yn penderfynu ei gynilo neu ei fuddsoddi.

Er mwyn penderfynu ble rydych chi am gynilo neu fuddsoddi bydd yn rhaid i chi ystyried pa mor hir rydych chi’n bwriadu cynilo, pa mor gyflym y bydd arnoch angen cael gafael ar eich arian a faint ydych chi’n barod i’w fentro.

Os, er enghraifft, y cewch gyfandaliad o £20,000, efallai y dymunwch gadw peth ohono ar gyfer defnydd bob dydd a buddsoddi’r gweddill.

Dechrau eich busnes eich hun

Gallai colli’ch swydd fod y cyfle y buoch yn disgwyl amdano, ond nid ar chwarae bach mae sefydlu’r busnes y buoch yn dyheu amdano.

Cynlluniwch, paratowch a gwnewch gymaint o ymchwil ag y gallwch cyn ymrwymo unrhyw arian.

Cael hyfforddiant

Gallai talu am ailhyfforddi i gynyddu eich medrau eich gwneud yn fwy cymwys i’ch cyflogi yn y dyfodol neu roi’r hyder i chi ddechrau rhywbeth hollol newydd. Fodd bynnag, cofiwch y gallai hyfforddiant olygu nad ydych ar gael i weithio ac effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau.

Rhagor am hyfforddiant ar y wefan Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaetholopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?