Gwnewch y gorau o’ch cyfrif banc

Efallai eich bod chi’n meddwl bod eich cyfrif cyfredol am ddim, ac nad yw’n costio unrhyw beth i chi. Ond gan ddibynnu ar sut ydych chi’n defnyddio’ch cyfrif, fe allai fod yn costio degau neu gannoedd o bunnau i chi. Efallai’ch bod chi’n talu ffi fisol am eich cyfrif banc gan ei fod yn rhoi ychwanegion i chi megis yswiriant neu sicrwydd car yn torri, ond nad ydych chi angen yr ychwanegion hyn.

Sicrhewch eich bod chi’n cael y gorau o’ch cyfrif banc a newidiwch os oes rhywbeth gwell i chi allan yno.

Gair i gall ar gyfer defnyddio’ch cyfrif cyfredol

Gallwch sicrhau nad ydych chi’n talu ffioedd diangen a’ch bod yn gwneud y gorau o’ch cyfrif trwy neilltuo ychydig funudau i weithredu ar un neu’n fwy o’r cynghorion hyn.

Angen gwybod

A ydych chi’n defnyddio’ch gorddrafft? Os yw’n ddefnydd heb awdurdod a’ch bod chi’n ei ddefnyddio am fwy nac wyth diwrnod y mis, fe allech chi arbed hyd at £564 y flwyddyn trwy newid cyfrifon. (Adroddiad CMA 2016)

Trefnu hysbysiadau testun am ddim

Mae’n werth rhoi eich rhif ffôn symudol i’ch banc er mwyn i chi allu elwa o wasanaeth awtomatig newydd. Os oes gan eich banc eich rhif, byddant yn anfon hysbysiad testun i chi os ewch i orddrafft heb ei awdurdodi. Mae hyn yn golygu y gallwch leihau effaith unrhyw daliadau am orddrafft.

Mae yna hefyd hysbysiadau testun am ddim y gallwch ofyn amdanynt eich hun. Bydd rhai yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich balans yn mynd yn isel a gall rhai ddweud wrthych chi pan fydd arian wedi’i dalu i mewn neu dynnu allan o’ch cyfrif. Mae’n ffordd gyflym ac awtomatig o sicrhau eich bod chi’n gwybod beth sy’n digwydd gyda’ch cyfrif, sy’n golygu y byddwch chi’n llai tebygol o gael eich dal allan.

Fel arfer mae’n hawdd troi’r hysbysiadau hyn ymlaen. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar wefan eich banc a’i gynnau yn eich gosodiadau. Os ydych chi’n profi problemau, gallwch ffonio’ch banc a gallant ei drefnu ar eich cyfer chi.

Defnyddio bancio symudol

Mae defnyddio ap eich banc ar eich ffôn clyfar yn caniatáu i chi wneud ymron i bopeth y gallwch chi ei wneud yn eich banc gan ddefnyddio’ch ffôn yn unig. Mae hynny’n golygu y gallwch chi wirio’ch balans, gwneud taliadau, gwneud cais i newid eich gorddrafft – y cyfan pa bryd bynnag a pha le bynnag y dymunwch chi.

Mae apiau bancio wedi’u cynllunio’n arbennig a’u profi i sicrhau eu bod yn ddiogel. Maen nhw’n defnyddio amgryptiad arbennig, ynghyd â chyfrineiriau, i sicrhau bod eich cyfrif yn ddiogel rhag twyll.

Mae trefnu bancio symudol yn broses gyflym. Dylech gael eich cerdyn banc wrth law, a lawrlwytho ap eich banc o siop apiau eich ffôn. Bydd gan bob banc ffordd wahanol o wirio’ch hunaniaeth - efallai y cewch alwad, gorfod ateb rhai cwestiynau diogelwch yn yr ap, neu ymweld ag ATM i gael cyfrinair unigryw.

Ar ôl gosod yr ap, bydd angen i chi nodi’r cyfrinair i’w agor ar eich ffôn.

Canfod beth yw’ch ffioedd banc

Mae banciau yn codi ffioedd am rai pethau penodol, megis codi arian dramor neu drafodion pan fyddwch chi dramor. Edrychwch ar-lein neu cysylltwch â’ch banc am restr o’r holl ffioedd y gallant eu codi ac at ba ddiben. Pan fyddwch chi’n gwybod beth a sut y mae’ch banc yn codi ffioedd, yna gallwch sicrhau’ch bod yn osgoi’r ffioedd neu yn isafu arnynt.

Siaradwch â’ch banc

Os nad ydych chi’n siŵr ai’ch cyfrif banc yw’r un cywir ar eich cyfer chi, neu pa nodweddion sydd ganddo i’ch helpu chi i arbed arian, siaradwch â’ch banc. Gallant eich helpu hefyd os nad ydych chi’n siŵr sut i ddefnyddio unrhyw rai o nodweddion eich cyfrif.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau eisiau eich helpu chi i ddefnyddio’ch cyfrif i’r eithaf, gan eich helpu chi i aros ar y trywydd cywir gyda’ch arian.

Os nad yw’ch cyfrif yn iawn, newidiwch

Os ydych chi wedi siarad â’ch banc ac yn teimlo nad yw’r cyfrif yn iawn, yn awr yw’r amser i feddwl am newid. Mae’n hawdd chwilio am gyfrifon sy’n addas i’ch anghenion, pa un a ydych chi’n edrych am gyfrif gyda gorddrafft rhatach neu orddrafft mwy neu un sy’n talu mwy o log pan fydd gennych chi arian yn eich cyfrif. Darllenwch A ddylwn i newid cyfrifon?, isod.

Gair i gall ar fanteisio ar eich gorddrafft sydd wedi’i drefnu

Os oes gennych orddrafft sydd wedi’i gytuno gyda’ch banc, mae ychydig bethau y gallwch eu gwneud i arbed arian. Fel arfer fe godir tâl arnoch chi am ddefnyddio’r gorddrafft, ond bydd faint y byddwch chi’n ei dalu a sut y bydd y ffioedd yn cael eu cyfrifo yn amrywio rhwng un banc a’r llall ac yn dibynnu ar faint yr ydych chi yn eich gorddrafft.

Cofiwch

Os ydych chi’n defnyddio’ch gorddrafft yn aml, ac yn methu fforddio ei dalu, bydd eich sgôr credyd yn dechrau gostwng, gan ei gwneud hi’n anodd i chi gael y cyfraddau llog credyd gorau yn y dyfodol.

Dylech wybod faint yw’ch gorddrafft, ac ni ddylech ei groesi

Gall fynd dros eich cyfyngiad gorddrafft awdurdodedig fod yn ddrud iawn a dylid ei osgoi bob amser. Defnyddiwch eich hysbysiadau testun neu fancio symudol i gadw llygad ar eich balans.

Gwiriwch eich Debydau Uniongyrchol a’r gorchmynion sefydlog

Mi all hi fod yn ddrud os nad oes gennych chi ddigon o arian i dalu’ch Debydau Uniongyrchol neu orchmynion sefydlog. Mae’n werth eu gwirio’n rheolaidd ac os nad ydych chi wedi gwneud hyn ers peth amser, efallai y gwelwch chi un y gallwch ei ganslo, gan arbed arian i chi bob mis.

Bydd hefyd yn isafu ar eich siawns o gael eich bwrw gyda bil annisgwyl a allai fynd â chi dros eich gorddrafft, a allai arwain at ffioedd ychwanegol.

Dysgwch fwy am sut i wirio’ch Debydau Uniongyrchol a gorchmynion sefydlog ar wefan the Money Saving Expert.

Gofynnwch i’r banc ymestyn eich gorddrafft

Os ydych chi’n gwybod bod gennych chi daliad yn ddyledus a fydd yn mynd â chi dros eich gorddrafft, siaradwch â’ch banc cyn i’r taliad hwnnw ddigwydd. Efallai y byddan nhw’n cytuno i estyniad dros dro.

Holwch beth yw’r ffioedd am ddefnyddio’ch gorddrafft

Pan fyddwch chi’n defnyddio’ch gorddrafft, bydd eich banc yn codi ffi ynghyd â llog. Gallwch ffonio’ch banc, edrych ar-lein neu ganfod rhifau yn eu canllawiau print. Yna gwiriwch gyda’r safleoedd cymharu i weld os allwch chi ffeindio cyfrif banc gyda ffioedd is.

Newidiwch os allech chi gael bargen well

Os oes cyfraddau rhatach gan gyfrif arall, newidiwch er mwyn arbed arian.

Newidiwch gyfrifon gan ddefnyddio’r wefan Current Account Switch Service

Gair i gall os ydych chi’n defnyddio gorddrafft heb ei drefnu

Gorddrafft heb ei drefnu neu heb awdurdod yw un o’r ffyrdd drutaf o gael benthyg arian a dylid ei osgoi.

Cysylltwch â’ch banc

Fe allent gytuno i gynnig gorddrafft wedi’i drefnu mwy i chi dros dro, a allai wneud eich benthyciad yn rhatach.

Defnyddiwch eich cynilion

Bydd defnyddio’ch cynilion i dalu am gost annisgwyl yn rhatach na thalu ffioedd gorddrafft. Os oes gennych chi gynilion, fe allech chi eu defnyddio i dalu’r gost. Oherwydd y byddech chi wedi osgoi unrhyw ffioedd, byddwch chi wedi arbed arian i’ch hun, gan ganiatáu i chi gronni’r cynilion hynny unwaith eto ynghynt.

Newid cyfrifon

Gwiriwch y ffioedd yr ydych chi’n eu talu am ddefnyddio’ch gorddrafft, naill ai trwy siarad â’ch banc, edrych ar-lein neu mewn canllaw print, a defnyddiwch safleoedd cymharu i wirio a yw’r ffioedd yn is gyda banc arall.

Os welwch chi ffioedd rhatach yn rhywle arall, gallwch chi newid cyfrifon gan ddefnyddio’r wefan Current Account Switch Service.

Mynnwch help

Os ydych chi’n defnyddio gorddrafft heb awdurdod i dalu am wariant o ddydd i ddydd, dylai fod yn rhybudd i chi eich bod chi’n mynd i drafferthion ariannol difrifol.

Mynnu cymorth yn gynnar yw’r ffordd orau o atal y broblem rhag gwaethygu. Nid oes yn rhaid i chi fod mewn dyled i wirio cymorth - gall cynghorydd dyled eich helpu chi i gyllidebu ac asesu’ch incwm a gwariant cyn i chi fynd i unrhyw anhawster ariannol.

A ddylwn i newid cyfrifon?

Mae sawl rheswm pam y gallech chi ystyried newid:

  • Rydych chi wedi sylwi ar ffioedd ar eich cyfrif.
  • Rydych chi’n sownd yn eich gorddrafft ac mae’r ffioedd yn cronni.
  • Mae’r llog yr ydych chi’n ei ennill ar eich cyfrif yn isel iawn.
  • Rydych chi’n talu am eich cyfrif banc ond yn amau a yw’n werth am arian.
  • Rydych chi eisiau gwobr ariannol ragarweiniol trwy newid, i helpu i glirio dyled neu ddechrau pot cynilion.

Bellach mae gwahaniaeth mawr rhwng yr hyn y gall cyfrifon o wahanol fanciau eu cynnig i chi, ac mae’n haws newid cyfrifon yn awr nac erioed o’r blaen. Gellir ei wneud mewn saith niwrnod trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Current Account Switching Service. Mae hynny’n golygu mai’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwirio beth y mae’r cyfrif yr ydych chi’n ei ddefnyddio yn ei wneud i chi, a pha gyfrif a allai fod yn fwy addas i chi.

Gallwch ganfod cyfrifon amgen gan ddefnyddio safleoedd cymharu a safleoedd megis Which?, neu Money Saving Expert
Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Current Account Switch Service

Gair i gall os oes gennych gyfrif banc gwobrwyo

Mae cyfrif banc gwobrwyo, a elwir hefyd yn gyfrifon banc pecyn, fel arfer yn gofyn i chi dalu ffi fisol. Fel arfer maen nhw’n dod gyda buddion megis yswiriant teithio a thechnoleg a gostyngiadau mewn siopau.

Os ydych chi’n talu ffi mae’n werth adolygu a yw’n werth da am arian. Er enghraifft, canfu ymchwil gan Which? y gallwch gael y buddion ychwanegol y maen nhw’n eu cynnig yn rhatach, ac nad yw rhai o’r buddion yn ddefnyddiol iawn mewn gwirionedd.

Neu efallai eich bod chi’n meddwl bod cyfrif banc pecyn wedi’i gam-werthu i chi. Os felly, darllenwch y tudalennau hyn ar Which? a Money Saving Expertopens in new windowam ragor o wybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?