Gwnewch y gorau o’ch cyfrif banc

Efallai eich bod chi’n meddwl bod eich cyfrif cyfredol am ddim, ac nad yw’n costio unrhyw beth i chi. Ond gan ddibynnu ar sut ydych chi’n defnyddio’ch cyfrif, fe allai fod yn costio degau neu gannoedd o bunnoedd i chi. Efallai eich bod yn talu ffi fisol am eich cyfrif banc gan ei fod yn rhoi pethau ychwanegol i chi fel yswiriant neu orchydd os yw rhywbeth yn torri i lawr, ond nad ydych angen yr ychwanegion hyn.

Sicrhewch eich bod yn cael y gorau o’ch cyfrif banc a newidiwch os oes rhywbeth gwell i chi allan yno.

Argymhellion ar gyfer defnyddio’ch cyfrif cyfredol

Gallwch sicrhau nad ydych yn talu ffioedd diangen a’ch bod yn gwneud y gorau o’ch cyfrif trwy neilltuo ychydig funudau i weithredu ar un neu’n fwy o’r cynghorion hyn.

Trefnu hysbysiadau testun am ddim

Mae’n werth rhoi eich rhif ffôn symudol i’ch banc er mwyn i chi allu elwa o wasanaeth awtomatig newydd. Os oes gan eich banc eich rhif, byddant yn anfon hysbysiad testun i chi os ewch i orddrafft. Mae hyn yn golygu y gallwch leihau effaith unrhyw daliadau am orddrafft.

Mae yna hefyd hysbysiadau testun am ddim y gallwch ofyn amdanynt eich hunan. Bydd rhai yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich balans yn mynd yn isel a gall rhai ddweud wrthych pan fydd arian wedi’i dalu i mewn neu dynnu allan o’ch cyfrif. Mae’n ffordd gyflym ac awtomatig o sicrhau eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd gyda’ch cyfrif, sy’n golygu y byddwch chi’n llai tebygol o gael eich dal allan.

Fel arfer mae’n hawdd troi’r hysbysiadau hyn ymlaen. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar wefan eich banc a’i droi ymlaen yn eich gosodiadau. Os ydych yn profi problemau, gallwch ffonio’ch banc a gallant ei drefnu ar eich cyfer chi.

Defnyddio bancio symudol

Mae defnyddio ap eich banc ar eich ffôn clyfar yn caniatáu i chi wneud bron i bopeth y gallwch chi ei wneud yn eich banc gan ddefnyddio’ch ffôn. Mae hynny’n golygu y gallwch wirio’ch balans, gwneud taliadau, gwneud cais i newid eich gorddrafft – y cyfan pa bryd bynnag a pha le bynnag y dymunwch chi.

Mae apiau bancio wedi’u cynllunio a’u profi’n arbennig i sicrhau eu bod yn ddiogel. Maent yn defnyddio amgryptiad arbennig, ynghyd â chyfrineiriau, i sicrhau bod eich cyfrif yn ddiogel rhag twyll.

Mae sefydlu bancio symudol yn broses gyflym. Dylech gael eich cerdyn banc wrth law, a lawrlwytho ap eich banc o siop apiau eich ffôn. Bydd gan bob banc ffordd wahanol o wirio’ch hunaniaeth - efallai y cewch alwad, gorfod ateb rhai cwestiynau diogelwch yn yr ap, neu ymweld ag ATM i gael cyfrinair unigryw.

Ar ôl gosod yr ap, bydd angen i chi roi mewn eich cyfrinair i’w agor ar eich ffôn.

Darganfod beth yw’ch ffioedd banc

Mae banciau yn codi ffioedd am rai pethau penodol, fel codi arian dramor neu drafodion pan fyddwch dramor. Edrychwch ar-lein neu cysylltwch â’ch banc am restr o’r holl ffioedd y gallant eu codi ac at ba ddiben. Pan fyddwch yn gwybod beth a sut y mae’ch banc yn codi ffioedd, yna gallwch sicrhau eich bod yn osgoi’r ffioedd neu yn isafu arnynt.

Gallwch wirio ffioedd eich banc neu gymdeithas adeiladu ar ein Teclyn cymharu cyfrifon banc

Siaradwch â’ch banc

Os nad ydych yn siŵr os mai eich cyfrif banc yw’r un cywir i chi, neu ba nodweddion sydd ganddo i’ch helpu chi i arbed arian, siaradwch â’ch banc. Gallant eich helpu hefyd os nad ydych yn siŵr sut i ddefnyddio unrhyw rai o nodweddion eich cyfrif.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau eisiau eich helpu chi i ddefnyddio’ch cyfrif i’r eithaf, gan eich helpu chi i aros ar y trywydd cywir gyda’ch arian.

Os nad yw’ch cyfrif yn iawn, newidiwch

Os ydych wedi siarad â’ch banc ac yn teimlo nad yw’r cyfrif yn iawn, yn awr yw’r amser i feddwl am newid. Mae’n hawdd chwilio am gyfrifon sy’n addas i’ch anghenion, pa un a ydych yn edrych am gyfrif gyda gorddrafft rhatach neu uwch neu un sy’n talu mwy o log pan fydd gennych chi arian yn eich cyfrif. Darllenwch A ddylwn i newid cyfrifon?, isod.

Argymhellion i wneud y gorau o’ch gorddrafft

Os oes gennych orddrafft sydd wedi’i gytuno gyda’ch banc, mae ychydig bethau y gallwch eu gwneud i arbed arian.

Fel arfer fe godir tâl arnoch am ddefnyddio’r gorddrafft. Mae cyfraddau llog ar ordrafftiau banciau a chymdeithasau adeiladu rhwng 19% a 40%.

Cofiwch

Os ydych yn mynd i orddrafft yn aml, ac yn methu fforddio ei glirio, bydd eich sgôr credyd yn dechrau mynd i lawr, gan ei gwneud hi’n anodd i chi gael y cyfraddau llog credyd gorau yn y dyfodol.

Gwiriwch eich Debydau Uniongyrchol a’r gorchmynion sefydlog

Mi all hi fod yn ddrud os nad oes gennych chi ddigon o arian i dalu’ch Debydau Uniongyrchol neu orchmynion sefydlog. Mae’n werth eu gwirio’n rheolaidd ac os nad ydych chi wedi gwneud hyn ers peth amser, efallai y gwelwch un y gallwch ei ganslo, gan arbed arian i chi bob mis.

Bydd hefyd yn isafu ar eich siawns o gael eich bwrw gyda bil annisgwyl a allai fynd â chi dros eich gorddrafft, a fyddai’n arwain at ffioedd ychwanegol.

Darganfyddwch fwy am sut i wirio’ch Debydau Uniongyrchol a gorchmynion sefydlog ar wefan the Money Saving Expert.

Darganfyddwch beth yw’r ffioedd am ddefnyddio’ch gorddrafft

Pan fyddwch yn defnyddio’ch gorddrafft, bydd eich banc yn codi cyfradd llog, felly gwiriwch beth mae eich banc yn ei godi arnoch. Yna gwiriwch gyda’r safleoedd cymharu i weld os allwch chi ddod o hyd i gyfrif banc gyda ffioedd is.

Gallwch wirio’r ffioedd eich banc neu gymdeithas adeiladu ar ein Teclyn cymharu cyfrifon banc

Newidiwch os allech chi gael bargen well

Os oes cyfraddau rhatach gan gyfrif arall, newidiwch er mwyn arbed arian.

Newidiwch gyfrifon gan ddefnyddio’r wefan Current Account Switch Service

Cael help

Os ydych yn defnyddio gorddrafft heb awdurdod i dalu am wariant o ddydd i ddydd, mae’n rybudd i chi eich bod yn mynd i drafferthion ariannol difrifol.

Cael help yn gynnar yw’r ffordd orau o atal y broblem rhag gwaethygu. Nid oes yn rhaid i chi fod mewn dyled i ofyn am help - gall cynghorydd dyled eich helpu i gyllidebu ac asesu’ch incwm a gwariant cyn i chi fynd i unrhyw anhawster ariannol.

A ddylwn i newid cyfrifon?

Mae sawl rheswm pam y gallech chi ystyried newid:

  • Rydych wedi sylwi ar ffioedd ar eich cyfrif.
  • Rydych yn sownd yn eich gorddrafft ac mae’r ffioedd yn cronni.
  • Mae’r llog rydych yn ei gael ar eich cyfrif yn isel iawn.
  • Rydych yn talu am eich cyfrif banc ond yn amau a yw’n werth am arian.
  • Rydych chi eisiau gwobr ariannol ragarweiniol trwy newid, i helpu i glirio dyled neu ddechrau pot o gynilion.

Bellach mae gwahaniaeth mawr rhwng yr hyn y gall cyfrifon o wahanol fanciau eu cynnig i chi, ac mae’n haws newid cyfrifon yn awr nac erioed o’r blaen. Gellir ei wneud mewn saith niwrnod trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Current Account Switching Service. Mae hynny’n golygu mai’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwirio beth y mae’r cyfrif rydych yn ei ddefnyddio yn ei wneud i chi, a pha gyfrif a allai fod yn fwy addas i chi.

Gallwch ganfod cyfrifon amgen gan ddefnyddio safleoedd cymharu a safleoedd fel Which?, neu Money Saving Expert
Darganfyddwch bopeth rydych angen ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Current Account Switch Service

Awgrymiadau os oes gennych gyfrif banc gwobrwyo

Mae cyfrif banc gwobrwyo, a elwir hefyd yn gyfrifon banc pecyn, fel arfer yn gofyn i chi dalu ffi fisol. Fel arfer maent yn dod gyda buddion megis yswiriant teithio a thechnoleg a gostyngiadau mewn siopau.

Os ydych yn talu ffi mae’n werth adolygu a yw’n werth da am arian. Er enghraifft, canfu ymchwil gan Which? y gallwch gael y buddion ychwanegol maent yn eu cynnig yn rhatach, ac nad yw rhai o’r buddion yn ddefnyddiol iawn mewn gwirionedd.

Neu efallai eich bod yn meddwl bod cyfrif banc pecyn wedi’i gam-werthu i chi. Os felly, darllenwch y tudalennau hyn ar Which? a Money Saving Expertopens in new windowam fwy o wybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?