Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hawliadau cywir

Os ydych ar incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys i gael budd-daliadau a hawliadau ychwanegol. Darganfyddwch ragor ynglŷn â’r hyn sydd ar gael.

Help i dalu am bethau hanfodol

Benthyciadau Cyllidebu

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm penodol ac mae angen help arnoch i dalu am bethau hanfodol fel dillad, dodrefn neu rent mae’n bosibl y gallech chi gael Benthyciad Cyllidebu di-log.

Canfyddwch am Fenthyciadau Cyllidebu a chael ffurflen gais ar wefan GOV.UK.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi wneud cais am Flaenswm Cyllidebu.

Dysgwch ragor am Flaensymiau Cyllidebu ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Taliadau angladd

Os ydych chi ar incwm isel, gallech gael cymorth tuag at gostau trefnu angladd.

Dysgwch ragor am Daliadau Angladd ar wefan GOV.UK

Cymorth cartrefi a thai

Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau incwm penodol ac yn ei chael yn anodd parhau i dalu’r llog ar eich morgais, mae’n bosibl y gallech dderbyn arian ychwanegol fel rhan o’ch budd-daliadau.

Gelwir hyn yn Gymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI) a gall dalu’r llog (ond nid yr ad-daliadau cyfalaf) ar forgeisi hyd at £200,00.

Telir y taliadau yn uniongyrchol i’ch darparwr benthyciadau 39 wythnos wedi i chi ymgeisio am y tro cyntaf am y budd-dal hwn felly dylech hawlio cyn gynted ag y medrwch.

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, gallwch gael SMI am hyd at ddwy flynedd yn unig.

O dan gynigion y llywodraeth, fis Ebrill 2018 os byddwch yn hawlio cymorth ar gyfer llog ar forgais bydd y taliad yn cael ei wneud fel benthyciad. Bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad un ai pan werthwch eich tŷ neu’n wirfoddol pan fyddwch yn gallu (er enghraifft, pan ddychwelwch i’r gwaith).

Budd-dal Tai

Os ydych chi’n rhentu oddi wrth landlord preifat ac rydych yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm gallech dderbyn arian i’ch helpu i dalu eich rhent.

Grantiau Effeithlonrwydd Ynni

Os ydych chi eisiau gwneud rhai newidiadau i’ch cartref er mwyn gostwng eich biliau ynni, dylech fynd yn wyrdd a lleihau faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Gallech dderbyn help tuag at y costau.

Os ydych chi wedi ymddeol

Os ydych chi’n hŷn, neu os ydych wedi cyrraedd oedran ymddeol, mae yna nifer o fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, gan gynnwys gwresogi, trwyddedau teledu, teithio a gofal meddygol.

Os ydych chi’n feichiog neu’n cael babi

Os ydych chi’n disgwyl, neu os oes gennych fabi, mae yna amrywiaeth o fudd-daliadau y gallech eu hawlio.

Darganfyddwch fwy am y budd-daliadau y gallwch eu hawlio pan fyddwch chi’n feichiog neu’n cael babi yma.

Os oes gennych blant oed ysgol

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, Cymru neu’r Alban a rhwng 16 a 18 oed, gallech gael help wythnosol gyda chost addysg.

Bwrsariaeth 16-19

Os ydych yn Lloegr gallech gael y Gronfa Bwrsariaeth 16-19 i roi cymorth gyda chostau astudio.

Prydau ysgol am ddim

Canfyddwch ragor am brydau bwyd ysgol am ddim:

Help gyda chost gwisg ysgol

Canfyddwch ragor am gymorth gyda chost gwisg ysgol:

Os ydych chi’n sâl, wedi’ch anafu neu’n anabl

Costau iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys am gymorth tuag at rai taliadau GIG os ydych ar Gymhorthdal Incwm.

Cynllun Costau Teithio Gofal Iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth tuag at gost trafnidiaeth os ydych ar Gymhorthdal Incwm ac angen teithio i dderbyn triniaeth feddygol.

Grant Cyfleusterau Anabledd

Os ydych yn anabl, efallai y gallech gael arian tuag at gostau addasu eich cartref i’ch anghenion.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn anabl, yn dioddef o broblem iechyd neu gyflwr iechyd meddwl neu o anhawster dysgu penodol, fe allech gael cymorth ariannol ychwanegol.

Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Os ydych yn anabl, gallech wneud cais am fathodyn i adael i chi barcio’n agosach i’r lle sydd angen i chi fod.

Lwfans Lleihad mewn Enillion

Os yw’ch potensial i ennill cyflog wedi ei leihau oherwydd eich bod yn anabl efallai y bydd gennych hawl i gymorth ychwanegol.

Taliad Niwed Trwy Frechiad

Os ydych wedi’ch anablu’n ddifrifol o ganlyniad i frechiad yn erbyn clefydau penodol, gallech gael taliad di-dreth unwaith ac am byth o £120,000.

Cymorth ariannol arall

Taliadau Tywydd Oer

Derbyniwch arian ychwanegol tuag at eich biliau gwresogi yn ystod y tywydd oer os ydych chi’n derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm.

Canfyddwch ragor ynghylch Taliadau Tywydd Oer ar wefan GOV.UK.

Cefnogaeth i’ch helpu trwy argyfwng neu i fyw’n annibynnol

Os ydych yn wynebu argyfwng, efallai bod help lleol ar gael. Gelwir hyn yn gymorth lles lleol.

Defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon – canfyddwch ragor ynglŷn â’r budd-daliadau a chymorth ariannol y gallech eu hawlio ar wefan nidirectopens in new window.

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?