Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hawliadau cywir

Os ydych ar incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys i gael budd-daliadau a hawliadau ychwanegol. Darganfyddwch ragor ynglŷn â’r hyn sydd ar gael.

Help i dalu am bethau hanfodol

Os ydych yn hawlio budd-daliadau

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm penodol ac mae angen help arnoch i dalu am bethau hanfodol fel dillad, dodrefn neu flaendal rhent, mae’n bosibl y gallech ymgeisio am Fenthyciad Cyllidebu neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych yn cael Credyd Cynhwysol.

Byddwch wedi bod angen bod yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am o leiaf chwe mis cyn y gallwch wneud cais.

Taliadau angladd

Os ydych chi ar incwm isel, gallech gael cymorth tuag at gostau trefnu angladd.

Darganfyddwch ragor am Daliadau Angladd ar wefan GOV.UK

Cymorth cartrefi a thai

Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau incwm penodol ac yn ei chael yn anodd parhau i dalu’r llog ar eich morgais, mae’n bosibl y gallech ymgeisio am Gymorth ar gyfer Llog ar Forgais.

Gall SMI dalu’r llog (ond nid yr ad-daliadau cyfalaf) ar forgeisi hyd at £200,000. Gallwch hefyd ddefnyddio SMI i dalu am waith trwsio neu gynnal a chadw allweddol i’ch cartref neu i’w addasu i ymdopi gydag anghenion anabledd.

Mae SMI yn fenthyciad. Bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu un ai pan werthwch eich tŷ neu’n wirfoddol pan fyddwch yn gallu (er enghraifft, pan ddychwelwch i’r gwaith).

Telir y taliadau yn uniongyrchol i’ch darparwr benthyciadau 39 wythnos wedi i chi ymgeisio am y tro cyntaf am y budd-dal hwn felly (oni bai eich bod yn cael Credyd Pensiwn, ac os felly gallwch gael cymorth ar unwaith) dylech hawlio cyn gynted ag y medrwch.

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, gallwch gael SMI am hyd at ddwy flynedd yn unig.

Budd-dal Tai

Os ydych chi’n rhentu oddi wrth landlord preifat ac rydych yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm gallech dderbyn arian i’ch helpu i dalu eich rhent.

Os ydych yn gwneud cais newydd am help gyda chostau tai, bydd hyn trwy Gredyd Cynhwysol.

Mae Budd-dal Tai yn cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol ac ni allwch wneud cais newydd amdano mwyach. Ond efallai y gallwch gael cefnogaeth ychwanegol os ydych chi eisoes yn ei gael.

Credyd Cynhwysol a help gyda rhent

Os ydych yn gymwys am Credyd Cynhwysol efallai y gallech gael elfen costau tai i fynd tuag at eich rhent.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr byddwch yn gyfrifol am dalu’r rhent i’ch landlord eich hun.

Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch ddewis gael gwneud taliadau rhent yn uniongyrchol i’ch landlord.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, telir eich rhent yn awtomatig i’ch landlord.

Darganfyddwch fwy am Gredyd Cynhwysol.

Grantiau Effeithlonrwydd Ynni

Os ydych chi eisiau gwneud rhai newidiadau i’ch cartref er mwyn gostwng eich biliau ynni, dylech fynd yn wyrdd a lleihau faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Gallech dderbyn help tuag at y costau.

Os ydych chi wedi ymddeol

Os ydych chi’n hŷn, neu os ydych wedi cyrraedd oedran ymddeol, mae yna nifer o fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, gan gynnwys gwresogi, trwyddedau teledu, teithio a gofal meddygol.

Darganfyddwch fwy am fudd-daliadau wrth ymddeol.

Os ydych chi’n feichiog neu’n cael babi

Os ydych chi’n disgwyl, neu os oes gennych fabi, mae yna amrywiaeth o fudd-daliadau y gallech eu hawlio.

Darganfyddwch fwy am y budd-daliadau y gallwch eu hawlio pan fyddwch chi’n feichiog neu’n cael babi.

Os oes gennych blant oed ysgol

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, Cymru neu’r Alban a rhwng 16 a 18 oed, gallech gael help wythnosol gyda chost addysg.

Bwrsariaeth 16-19

Os ydych yn Lloegr gallech gael y Gronfa Bwrsariaeth 16-19 i roi cymorth gyda chostau astudio.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Plant, ac ar incwm isel, gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Darganfyddwch fwy am brydau bwyd ysgol am ddim:

Help gyda chost gwisg ysgol

Darganfyddwch fwy am gymorth gyda chost gwisg ysgol:

Os ydych chi’n sâl, wedi’ch anafu neu’n anabl

Costau iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys am gymorth tuag at rai taliadau GIG os ydych ar Gymhorthdal Incwm.

Cynllun Costau Teithio Gofal Iechyd

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth tuag at gost trafnidiaeth os ydych ar Gymhorthdal Incwm ac angen teithio i dderbyn triniaeth feddygol.

Grant Cyfleusterau Anabledd

Os ydych yn anabl, efallai y gallech gael arian tuag at gostau addasu eich cartref i’ch anghenion.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Os ydych yn anabl, yn dioddef o broblem iechyd neu gyflwr iechyd meddwl neu o anhawster dysgu penodol, fe allech gael cymorth ariannol ychwanegol.

Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Os ydych yn anabl, gallech wneud cais am fathodyn i adael i chi barcio’n agosach i’r lle sydd angen i chi fod.

Lwfans Lleihad mewn Enillion

Os yw’ch potensial i ennill cyflog wedi ei leihau oherwydd eich bod yn anabl efallai y bydd gennych hawl i gymorth ychwanegol.

Taliad Niwed Trwy Frechiad

Os ydych wedi’ch anablu’n ddifrifol o ganlyniad i frechiad yn erbyn clefydau penodol, gallech gael taliad di-dreth unwaith ac am byth o £120,000.

Cymorth ariannol arall

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio o gartref ac rydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau a restrir isod, bydd gennych hawl i daliad o £500:

  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Pensiwn
  • Budd Tai

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i wirio nad ydych yn gallu gweithio gartref.

Taliadau Tywydd Oer

Os yw tymheredd cyfartalog eich ardal chi o dan sero gradd Celsiws neu’n is, neu’r rhagolygon yn addo hynny, am saith diwrnod yn olynol, mae gennych hawl i gael taliad ychwanegol os ydych eisoes yn cael budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm.

Darganfyddwch ragor am Daliadau Tywydd Oer ar wefan Gov.uk.

Fe gewch £25 am bob cyfnod o saith diwrnod o dywydd oer iawn rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.

Darganfyddwch a yw’ch ardal chi yn medru hawlio taliad ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae hwn yn daliad ar wahan i’r Lwfans Tanwydd Gaeaf a gewch os ydych wedi ymddeol.

Cerdyn Gostyngiad Pris Teithio y Ganolfan Byd Gwaith

Os buoch yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ers tri mis mae gennych hawl i gael Cerdyn Gostyngiad Pris Teithio y Ganolfan Byd Gwaith am chwe mis (rhai 18-24 oed) neu naw mis (dros 25 oed).

Os ydych yn hawlio budd-daliadau eraill, gallech fod yn gymwys i gael y cerdyn gostyngiad hwn os ydych ynghlwm â chynghorydd o’r Ganolfan Byd Gwaith.

Gall y rhai sydd â chardiau gael tocynnau rheilffordd am hanner pris ar rai teithiau penodol a gostyngiadau ar rai gwasanaethau bws hefyd.

I helpu gyda’r gost o deithio i gyfweliadau, hyfforddi, neu’r misoedd cyntaf ar ôl cychwyn mewn swydd newydd, gallech fedru defnyddio’r gronfa cymorth hyblyg. Staff y Ganolfan Byd Gwaith fydd yn gwneud y penderfyniad hwn.

BT Basic

Os ydych chi’n hawlio Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Credyd Pensiwn, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm a Chredyd Cynhwysol, efallai y bydd gennych chi hawl i becyn ffôn a band eang cost isel BT Basic.

Dim ond £5.16 (gan gynnwys TAW) y mis y mae’r rhent llinell misol yn ei gostio. Yn ogystal â chael galwadau penwythnos am ddim (hyd at 60 munud) i rifau 0845 a 0870, daw gyda lwfans galwadau o £1.50 a chap pris misol o £10.

Os hoffech ychwanegu band eang at linell BT Basic, cyfanswm cost fisol hyn yw £10.07.

Gyda’r cap prisiau, mae’n golygu ni waeth faint o alwadau rydych chi’n gwneud y mwyaf y byddwch chi’n eu talu bob mis yw £15.16 neu £20.07 gyda band eang.

Darganfyddwch fwy am y pecyn a chymhwyster ar gyfer BT Basic neu ffoniwch 0800 800 864

Neu, fel dewis arall, mae nifer o gontractau SIM yn unig ar gael gyda data symudol, a all gynnig gwell gwerth am arian na phecyn band-eang.

Cefnogaeth i’ch helpu trwy argyfwng neu i fyw’n annibynnol

Os ydych yn wynebu argyfwng, efallai bod help lleol ar gael. Gelwir hyn yn gymorth lles lleol.

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Gallai ffoaduriaid fod â hawl i gael benthyciad integreiddio i dalu am dŷ, eitemau i’r cartref, addysg a hyfforddiant gwaith.

Ewch i Gov.uk am ragor o wybodaeth am fenthyciad integreiddio i ffoaduriaid.

Gallai ceiswyr lloches fedru hawlio cymorth lloches ar gyfer tŷ, addysg a chael defnyddio’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Ewch i Gov.uk am ragor o wybodaeth ar gymorth lloches.

Mae’r Cyngor Ffoaduriaid yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y Deyrnas Unedig.

Defnyddiwch Gyfeirlyfr Gwasanaeth y Cyngor Ffoaduriaidi gael help yn eich ardal chi.

Defnyddiwch gyfrifiannell fudd-dal

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon – canfyddwch ragor ynglŷn â’r budd-daliadau a chymorth ariannol y gallech eu hawlio ar wefan nidirectopens in new window.

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?