Canllaw ar gyfer cymryd seibiant o daliadau morgais

Gyda rhai morgeisi gallwch wneud cais am ‘wyliau talu morgais’ os yw arian yn dynn. Chwiliwch am wybodaeth am y ffordd mae gwyliau talu morgais yn gweithio, yr amgylchiadau y mae’n rhaid i chi fod danynt cyn y bydd un yn cael ei roi i chi a’r manteision a’r anfanteision os ydych yn ystyried y dewis hwn.

Beth yw gwyliau talu morgais?

Mae cytundeb gwyliau talu morgais, sy’n eich galluogi i roi’r gorau i dalu neu ostwng eich ad-daliadau morgais misol, yn gontract y gallwch ei wneud gyda’ch benthyciwr.

Er enghraifft, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a hanes eich taliadau blaenorol, efallai y byddwch chi’n medru cymryd egwyl am chwe mis.

Nid yw pob morgeisi yn cynnig dewis gwyliau talu morgais - mae’n dibynnu ar delerau ac amodau’r cynnyrch.

Bod yn gymwys ar gyfer gwyliau talu morgais

Bydd gwybod a ydych yn gymwys i gymryd gwyliau talu ai peidio, am ba hyd y gallwch eu cymryd a’r amodau y bydd raid i chi gwrdd â nhw gyntaf yn dibynnu ar eich benthyciwr, cytundeb y morgais a’ch amgylchiadau ariannol.

Yn aml, er mwyn bod yn gymwys ar gyfer gwyliau talu, bydd gofyn eich bod wedi talu gormod ar eich morgais yn y gorffennol. Bydd hynny’n golygu talu mwy na’r taliadau misol a gytunwyd nes eich bod wedi cynyuddu digon ar eich credyd i gymryd seibiant rhag talu.

Fodd bynnag, efallai y bydd eich benthyciwr hefyd yn gadael i chi ostwng neu ohirio eich taliadau morgais os ydych chi’n cael trafferth dros dro i gwrdd â’r costau misol oherwydd newid mewn amgylchiadau, fel dileu swydd neu fynd ar absenoldeb mamolaeth.

Os oes gennych ôl-ddyledion morgais ni fyddwch yn gymwys ar gyfer gwyliau talu morgais. Ond peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag cysylltu â’ch benthyciwr – fe fyddant yn awyddus i’ch helpu i ddod i gytundeb. Gweler yr adran ddiweddarach sy’n ymdrin â’r ôl-ddyledion sydd gennych neu’r trafferthion rydych chi’n eu cael i dalu eich morgais os ydy hyn yn berthnasol i chi.

Manteision gwyliau morgais

Y peth mwyaf cadarnhaol ynglŷn â gwyliau talu yw ei fod yn ysgafnhau rhyw gymaint ar y pwysau am ychydig. Am gyfnod o amser bydd gennych un peth yn llai i boeni amdano wrth ystyried eich treuliau.

Os ydych chi ond yn wynebu gostyngiad yn eich incwm dros dro, efallai am eich bod chi neu eich partner yn cael babi ac mae’r gwyliau morgais yn sicrwydd dros gyfnod yr absenoldeb mamolaeth, gall hyn fod yn beth doeth i’w wneud.

Anfanteision gwyliau morgais

Tra gall gwyliau morgais fod yn ateb defnyddiol am gyfnod byr, nid yw’n addas os na fedrwch fforddio taliadau eich morgais oherwydd bod incwm eich cartref wedi gostwng yn barhaol.

Mae llawer o bethau pwysig i’w hystyried.

  • Yn ystod yr adeg nad ydych yn gwneud taliadau morgais, mae’r llog yn cynyddu ar weddill eich morgais.
  • Pan ddaw eich gwyliau talu i ben, bydd y gweddill o’ch morgais sy’n ddyledus a thaliadau’r morgais yn uwch nag yr oeddent cyn y gwyliau.
  • Hyd yn oed os bydd eich benthyciwr yn cytuno ar yr ateb dros dro hwn, bydd yn effeithio ar eich ffeil credyd – gallai hyn yn ei dro effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.

Os oes gennych ôl-ddyledion neu’n cael trafferth i dalu eich morgais

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gyfrifo faint o arian sydd gennych yn dod i mewn a faint sy’n mynd allan i weld a allwch dorri ar wariant dianghenraid i’ch helpu i gwrdd â’ch taliadau morgais.

Os ydych chi’n meddwl bod arnoch eisiau cymryd gwyliau talu oherwydd eich bod yn cael trafferth i dalu eich morgais neu mewn perygl o fynd i ôl-ddyledion, siaradwch â’ch benthyciwr cyn gynted ag y bo modd am ateb gwahanol.

Bydd yn llawer gwell gan fenthycwyr ddod i gytundeb fydd yn eich galluogi i barhau i dalu eich morgais ar gyfradd is. Gallwch gael mwy o wybodaeth yn ein canllaw isod.

Cyngor ar ddyled

Os nad oes gennych ôl-ddyledion ond rydych yn ei chael hi’n anodd i gwrdd â’ch ad-daliadau, fe allai fod yn werth i chi chwilio am y fargen orau o ran cytundeb morgais rhatach. Mae ein canllaw Ailforgeisio er mwyn lleihau costau yn dweud wrthych sut i wneud hyn a beth i gadw golwg amdano cyn i chi wneud.

Os ydych chi’n dal i boeni, gallwch gael cyngor ar ddyled yn rhad ac am ddim oddi wrth fudiadau fel Cyngor ar Bopeth neu’r Elusen Dyledion StepChange.

Cofiwch, nid yw cymryd gwyliau morgais ond yn addas fel cynllun dros dro – a phan fydd gennych ddigon o gynilion neu ecwiti (cyfalaf) yn eich eiddo i’ch rhwystro rhag mynd i ddyled na allwch ymdopi ag ef.

Sut i wneud cais am wyliau morgais

Gwiriwch gyda’ch darparwr benthyciadau ac edrychwch ar amodau a thelerau eich morgais i weld a ydych chi’n gymwys am seibiant talu morgais ac a yw hynny’n cael ei ganiatáu fel rhan o’ch cytundeb morgais.

Bydd y meini prawf yn amrywio o ddarparwr i ddarparwr.

  • Bydd cyfnod eich seibiant talu’n dibynnu ar eich darparwr. Bydd rhai yn gadael i chi gymryd 12 mis yn olynol i ffwrdd o dalu’ch morgais, tra bydd eraill ond yn caniatáu hyd at chwe mis dros gyfnod y morgais.
  • Fel arfer, bydd arnoch angen bod wedi gwneud taliadau yn brydlon am leiafswm o gyfnod cyn y byddwch chi’n gymwys i gael seibiant talu morgais.
  • Bydd eich gallu i gymryd gwyliau morgais yn dibynnu hefyd ar faint eich morgais ac ar werth eich cartref. Ni fydd rhai benthycwyr ond yn caniatáu gwyliau morgais os bydd y cymarebau rhwng benthyciadau a gwerth eich morgais yn is na 80%.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?