Canllaw i wyliau talu morgais oherwydd

Roedd gennych tan 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau talu morgais coronafeirws. Efallai y byddwch yn dal yn gallu gwneud cais am wyliau talu morgais, ond mae’r rhain yn wahanol i’r hyn a oedd ar gael cyn 31 Mawrth 2021. Darganfyddwch sut mae gwyliau talu morgais yn gweithio, yr amgylchiadau pan allech gael un a’r manteision a’r anfanteision o gael un.

Gwneud cais am wyliau talu morgais

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Roedd gennych tan 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau talu morgais coronafeirws.

Os yw’ch gwyliau talu wedi dod i ben, neu’n dod i ben, mae’n bwysig eich bod chi’n deall beth sy’n digwydd nesaf a pha gymorth ychwanegol a allai fod ar gael.

Efallai y bydd gwyliau talu morgais yn dal i fod ar gael o dan rai amgylchiadau, ond mae’r rhain yn wahanol i wyliau talu morgais coronafeirws.

Y prif wahaniaeth yw y bydd gwyliau talu nad ydynt yn gysylltiedig â choronafeirws yn ymddangos ar eich ffeil gredyd a gallai effeithio ar eich sgôr credyd.

Beth yw gwyliau talu morgais?

Ni allwch wneud cais am wyliau talu morgais coronafeirws mwyach. Ond, os ydych chi’n cwrdd â rhai amodau, efallai y byddwch chi’n dal i allu cael gwyliau talu morgais.

Mae gwyliau talu morgais yn gytundeb efallai y gallwch ei wneud gyda’ch benthyciwr sy’n eich galluogi i stopio dros dro neu ostwng eich ad-daliadau morgais misol.

Er enghraifft, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a hanes eich taliadau blaenorol, efallai y byddwch yn gallu cymryd egwyl am chwe mis:

Nid yw pob morgais yn cynnig y dewis o wyliau talu morgais - mae’n dibynnu ar delerau ac amodau’r cynnyrch.

Bod yn gymwys ar gyfer gwyliau talu morgais

Pu’n a ydych yn gymwys i gymryd gwyliau talu, am ba hyd a’r amodau y bydd yn rhaid i chi gwrdd â nhw’n gyntaf yn dibynnu ar:

  • eich benthyciwr
  • cytundeb y morgais a’ch
  • amgylchiadau ariannol

Yn aml, er mwyn bod yn gymwys ar gyfer gwyliau talu, bydd gofyn eich bod wedi talu gormod ar eich morgais yn y gorffennol.

Mae hynny’n golygu talu mwy na’r taliadau misol a gytunwyd nes eich bod wedi adeiladu digon o gredyd i gymryd seibiant rhag talu.

Fodd bynnag, efallai y bydd eich benthyciwr hefyd yn gadael i chi ostwng neu ohirio eich taliadau morgais os ydych yn cael trafferth dros dro i gwrdd â’r costau misol oherwydd newid mewn amgylchiadau, fel diswyddiad neu fynd ar absenoldeb mamolaeth.

Os oes gennych ôl-ddyledion morgais ni fyddwch yn gymwys am wyliau talu morgais.

Ond peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag cysylltu â’ch benthyciwr. Byddant yn awyddus i’ch helpu i ddod i gytundeb.

Manteision gwyliau morgais

Y peth mwyaf cadarnhaol am wyliau talu yw ei fod yn ysgafnhau rhyw gymaint ar y pwysau am ychydig.

Am gyfnod o amser bydd gennych un peth yn llai i boeni amdano wrth ystyried eich treuliau.

Os ydych chi ond yn wynebu gostyngiad yn eich incwm dros dro, efallai am eich bod chi neu eich partner yn cael babi ac mae’r gwyliau morgais yn sicrwydd dros gyfnod yr absenoldeb mamolaeth, gall hyn fod yn beth doeth i’w wneud.

Anfanteision gwyliau morgais

Tra gall gwyliau morgais fod yn ateb defnyddiol am gyfnod byr, nid yw’n addas os na fedrwch fforddio taliadau eich morgais oherwydd bod incwm eich cartref wedi gostwng yn barhaol.

Mae llawer o bethau pwysig i’w hystyried.

  • Yn ystod yr adeg nad ydych yn gwneud taliadau morgais, bydd y llog yn dal i gynyddu ar weddill eich morgais
  • Pan ddaw eich gwyliau talu i ben, bydd y gweddill o’ch morgais sy’n ddyledus a thaliadau’r morgais yn uwch nag yr oeddent cyn y gwyliau.
  • Hyd yn oed os bydd eich benthyciwr yn cytuno ar yr ateb dros dro hwn, bydd yn effeithio ar eich ffeil credyd. Gallai hyn yn ei dro effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.

Os oes gennych ôl-ddyledion neu’n cael trafferth i dalu eich morgais

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gyfrifo faint o arian sydd gennych yn dod i mewn a faint sy’n mynd allan i weld a allwch dorri ar wariant dianghenraid i’ch helpu i gwrdd â’ch taliadau morgais.

Os ydych yn meddwl eich bod eisiau cymryd gwyliau talu oherwydd eich bod yn cael trafferth i gwrdd a’ch taliadau morgais neu mewn perygl o fynd i ôl-ddyledion, siaradwch â’ch benthyciwr cyn gynted ag y bo modd am ddatrusiad gwahanol.

Bydd yn llawer gwell gan fenthycwyr ddod i gytundeb fydd yn eich galluogi i barhau i dalu eich morgais ar gyfradd is.

Os nad ydych mewn ôl-ddyledion ond yn ei chael hi’n anodd cwrdd â’ch ad-daliadau, gallai fod yn werth chweil siopa o gwmpas am fargen morgais rhatach.

Mae ein canllaw Ailforgeisio i leihau costau yn dweud wrthych sut i wneud hyn a beth i edrych allan amdano cyn i chi wneud.

Cyngor ar ddyled

Os ydych yn dal i boeni, gallwch gael cyngor ar ddyled yn rhad ac am ddim gan fudiadau fel Cyngor ar Bopeth neu’r Elusen Dyledion StepChange.

Cofiwch, bod cymryd gwyliau morgais ond yn addas fel cynllun dros dro – a phan fydd gennych ddigon o gynilion neu ecwiti (cyfalaf) yn eich eiddo i’ch rhwystro rhag mynd i ddyled na allwch ymdopi ag ef.

Sut i wneud cais am wyliau morgais

Gwiriwch gyda’ch darparwr benthyciadau ac edrychwch ar amodau a thelerau eich morgais i weld a ydych yn gymwys am wyliau talu morgais ac a yw hynny’n cael ei ganiatáu fel rhan o’ch cytundeb morgais.

Bydd y meini prawf yn amrywio o ddarparwr i ddarparwr.

  • Bydd cyfnod eich gwyliau talu’n dibynnu ar eich darparwr. Bydd rhai yn gadael i chi gymryd 12 mis yn olynol i ffwrdd o dalu’ch morgais, tra bydd eraill ond yn caniatáu hyd at chwe mis dros gyfnod y morgais.
  • Fel arfer, byddwch angen bod wedi gwneud taliadau yn brydlon am leiafswm o gyfnod cyn y byddwch yn gymwys i gael seibiant talu morgais.
  • Bydd eich gallu i gymryd gwyliau morgais yn dibynnu hefyd ar faint yw eich morgais a gwerth eich cartref. Bydd rhai benthycwyr ond yn caniatáu gwyliau morgais os bydd y benthyciad i werth eich morgais yn is na 80%.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?