Canllaw i wyliau talu morgais oherwydd coronafeirws

Mae benthycwyr morgais wedi cyhoeddi cymorth os yw eich incwm wedi cael ei effeithio gan yr achos o goronafeirws, yn cynnwys gwyliau ad-dalu o hyd at fwyafswm o chwe mis. Y terfyn amser ar gyfer gwneud cais am wyliau ad-dalu yw 31 Mawrth 2021.

Gwneud cais am wyliau talu morgais

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r terfyn amser i wneud cais am wyliau talu morgais wedi cael ei estyn i 31 Mawrth 2021.

Gall eich gwyliau talu fod hyd at uchafswm o chwe mis. Felly, os ydych eisoes wedi cymryd y gwyliau talu chwe mis llawn, ni allwch wneud cais am un arall. Fodd bynnag, efallai y bydd eich benthyciwr yn gallu’ch helpu mewn ffyrdd eraill.

Os ydych eisoes wedi cymryd eich gwyliau talu llawn, mae’n bwysig eich bod yn deall beth sy’n digwydd pan mae’n dod i ben.

Cyfrifiannell gwyliau talu morgais

Gallwch ddeall effaith gwyliau talu, cynyddu i’ch taliadau morgais a faint yn fwy y byddwch yn ei dalu dros gyfnod eich morgais drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell gwyliau talu morgais hwn.

Os nad ydych eto wedi cymryd unrhyw wyliau talu morgais, gallwch wneud cais am wyliau talu o hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch eu fforddio.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, bydd er budd i chi ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny.

Nid yw canslo eich debyd uniongyrchol yn wyliau talu a bydd yn cael ei gyfrif fel taliad a gollwyd os na chytunwyd arno gyda’ch benthyciwr. Ni ddylech ganslo’ch debyd uniongyrchol heb siarad â nhw’n gyntaf. Gallai taliad a gollwyd ymddangos yn eich ffeil gredyd a gallai effeithio ar eich gallu i ail-forgeisio.

Ni ddylid effeithio ar ffeiliau credyd unigol, ond os ydych yn poeni dylech siarad â’ch benthyciwr. Dylech gofio hefyd fod ffyrdd eraill y gall benthycwyr ddweud a ydych wedi cymryd gwyliau talu morgais a allai effeithio ar benderfyniadau benthyca yn y dyfodol.

Efallai y bydd benthycwyr yn ystyried gwybodaeth arall wrth wneud penderfyniadau benthyca, gan gynnwys gwybodaeth a ddarperir gennych neu wybodaeth cyfrif banc.

Beth fydd eich benthyciwr yn ei drafod gyda chi

Bydd eich benthyciwr yn trafod yr hyn a gwmpesir gan eich gwyliau talu, cynnydd yn eich ad-daliadau misol ac unrhyw gynnydd yn y cyfanswm sy’n daladwy o dan eich contract morgais unwaith y bydd y gwyliau talu wedi dod i ben.

Efallai y byddant yn trafod ffyrdd amgen o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas, ond mae’r prif opsiynau y gall eich benthyciwr eu hystyried wedi’u hamlinellu isod:

Ymestyn eich taliadau gohiriedig dros dymor eich morgais sy’n weddill

Mae hyn yn golygu y byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith y bydd eich cyfnod gwyliau talu morgais drosodd. Po fyrraf y tymor sydd ar ôl ar eich morgais, y mwyaf yw’r cynnydd yn eich taliadau misol, unwaith y bydd y gwyliau talu morgais drosodd. Dylech ystyried yr effaith y bydd yr ad-daliadau morgais uwch yn ei chael ar eich ymrwymiadau ariannol misol yn y dyfodol.

Cynyddu hyd tymor eich morgais

Mae ymestyn hyd eich morgais yn golygu efallai y byddwch yn gweld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Ond byddwch yn talu’ch morgais yn ôl dros gyfnod hirach sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn llog dros dymor eich morgais.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Efallai y bydd gwneud ad-daliadau llog yn unig neu gyfalaf yn unig yn ystod eich gwyliau morgais yn opsiwn i rai pobl. Bydd hyn yn lleihau unrhyw godiadau yn eich ad-daliadau misol o gymharu â rhai opsiynau eraill unwaith y bydd eich cyfnod gwyliau morgais drosodd, ond bydd dal angen i chi dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol yn ôl.

Gwybodaeth y dylai eich benthyciwr ei darparu ar eich cyfer

Dylai eich benthyciwr egluro effaith unrhyw opsiwn ar eich taliadau misol neu dymor eich morgais

Dylent hefyd drafod opsiynau i chi ddewis dull arall o ad-dalu’r swm os yw hyn yn fwy addas.

Dylai unrhyw wybodaeth gael ei darparu mewn da bryd a gwneud yn glir y gallech fod yn talu mwy dros oes y morgais, o’i gymharu â dull ad-dalu amgen, fel defnyddio cyfandaliad.

Dylech hefyd ofyn i’ch benthyciwr neu gynghorydd morgais egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi ac a oes opsiynau eraill a allai fod ar gael i chi.

Os ydych chi eisoes ar ei hôl hi gyda thaliadau morgais

Nid yw bod ar ei hôl hi gyda’ch taliadau morgais ar hyn o bryd yn eich gwahardd rhag gwneud cais am wyliau talu morgais os yw hyn yn briodol i’ch amgylchiadau.

Os ydych yn poeni am adfeddiant ni ddylech fod mewn perygl o golli’ch cartref yn ystod y cyfnod hwn gan fod achos adfeddiannu morgeisi heb gytundeb wedi’i atal dros dro tan 31 Ionawr 2021.

Os oes gennych forgais gyda benthyciwr heb ei reoleiddio neu anactif

Os oes gennych forgais gyda benthyciwr heb ei reoleiddio neu anactif ac na fyddech fel rheol yn dod o dan gwmpas y newidiadau hyn, gofynnir i’r darparwyr hyn hefyd fabwysiadu’r canllaw hwn a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach pan fyddwn yn gwybod mwy.

Gellir dod o hyd i help ac arweiniad pellach ar wyliau talu morgais ar wefan yr FCAopens in new window.

Gwneud cais am wyliau talu sydd ddim yn gysylltiedig â choronafeirws

Os ydych yn gofyn am wyliau talu morgais am reswm sydd ddim yn gysylltiedig â choronafeirws, mae yna reolau gwahanol ar waith, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’ch benthyciwr ac yn deall yn glir unrhyw effaith cyn i chi wneud penderfyniad terfynol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?