Canllaw coronaveirws ar gyfer cymryd seibiant o daliadau morgais

Mae benthycwyr morgais wedi cyhoeddi cymorth os yw eich incwm wedi cael ei effeithio gan yr achos o goronafeirws, yn cynnwys gwyliau ad-dalu o hyd at dri mis. Mae hyn yn cynnwys morgeisi prynu i rentu. Bydd y gwyliau talu morgais yn darparu hyblygrwydd wrth ad-dalu’ch morgais trwy ganiatáu i chi stopio neu leihau eich taliadau misol am hyd at dri mis. Gallai hyn ddarparu help mawr os ydych ei angen, ond ni fydd yn addas i bawb ac ni fydd yn arian am ddim.

Gwneud cais am wyliau talu morgais

Canslo debydau uniongyrchol

Nid yw canslo eich debyd uniongyrchol yn wyliau talu a bydd yn cael ei gyfrif fel taliad a gollwyd os na chytunwyd arno gyda’ch benthyciwr. Ni ddylech ganslo’ch debyd uniongyrchol heb siarad â nhw’n gyntaf. Gallai taliad a gollwyd ymddangos yn eich ffeil gredyd a gallai effeithio ar eich gallu i ail-forgeisio.

Cysylltwch â’ch benthyciwr a dywedwch wrthynt eich bod yn profi anawsterau talu oherwydd coronafeirws.

Bydd proses gymeradwyo llwybr cyflym ar waith ac nid oes angen i chi ddarparu tystiolaeth na chael prawf fforddiadwyedd. Felly, dylech gael penderfyniad cyflym.

Mae’n debyg y bydd angen ad-dalu unrhyw log sydd heb ei dalu ond does dim rhaid i chi boeni am unrhyw ffioedd neu daliadau ychwanegol.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Ni ddylai ffeiliau credyd unigol gael eu heffeithio ond os ydych yn poeni dylech siarad â’ch benthyciwr. Dylech gofio hefyd bod ffyrdd eraill y gall benthycwyr ddweud a ydych wedi cymryd gwyliau talu morgais a allai effeithio ar benderfyniadau benthyca yn y dyfodol. Gall benthycwyr ystyried gwybodaeth arall wrth wneud penderfyniadau benthyca, gan gynnwys er enghraifft gwybodaeth a ddarperir gennych chi neu wybodaeth cyfrif banc.

Os ydych chi eisoes ar wyliau talu morgais oherwydd bod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar eich cyllid, efallai y gallwch gael hwn wedi’i ymestyn am dri mis arall.

Fodd bynnag, mae’n fuddiol i chi gychwyn eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud hynny.

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich cyllid, ond nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu morgais ac eisiau gwneud hynny, mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am un wedi’i ymestyn i 31 Hydref. Ar y dechrau, byddwch yn cael gwyliau talu am hyd at dri mis, ond os ydych yn dal i gael anawsterau talu ar ddiwedd y cyfnod hwn, efallai y gallwch ei ymestyn hyd at dri mis.

Os yw eich gwyliau rhag talu morgais yn dod i ben, dysgwch fwy am yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Beth fydd eich benthyciwr yn ei drafod gyda chi

Bydd eich benthyciwr yn trafod unrhyw symiau a gwmpesir gan wyliau talu, codiadau yn eich ad-daliadau misol ac unrhyw gynnydd yn y cyfanswm sy’n daladwy o dan eich contract morgais unwaith y bydd y gwyliau talu wedi dod i ben.

Gallant drafod ffyrdd amgen o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas, ond amlinellir y prif opsiynau y gall eich benthyciwr eu hystyried isod:

Lledaenu’ch taliadau gohiriedig dros dymor penodol eich morgais

Cyfrifiannell gwyliau talu morgais

Deall yr effaith o wyliau talu morgais, cynnydd i’ch taliadau morgais misol a faint mwy fydd yn rhaid i chi ei dalu dros gyfnod eich morgais drwy ddefnyddio’r gyfrifiannell gwyliau talu morgais yma.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith y bydd eich cyfnod gwyliau taliad morgais drosodd. Po fyrraf y tymor sydd ar ôl ar eich morgais, y mwyaf yw’r cynnydd yn eich taliadau misol, unwaith y bydd y gwyliau talu morgais drosodd. Dylech ystyried yr effaith y bydd yr ad-daliadau morgais uwch yn ei chael ar eich ymrwymiadau ariannol misol yn y dyfodol.

Cynyddu hyd eich tymor morgais

Mae ymestyn hyd eich morgais yn golygu efallai y byddwch yn gweld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Ond byddwch yn talu’ch morgais yn ôl dros gyfnod hirach sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn llog dros dymor eich morgais.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Gallai gwneud dim ond ad-daliadau llog yn unig neu gyfalaf yn unig yn ystod eich gwyliau morgais fod yn opsiwn i rai pobl. Bydd hyn yn lleihau unrhyw godiadau yn eich ad-daliadau misol o gymharu â rhai opsiynau eraill unwaith y bydd eich cyfnod gwyliau morgais drosodd, ond bydd angen i chi dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol yn ôl o hyd.

Gwybodaeth y dylai eich benthyciwr ei darparu ar eich cyfer chi

Dylai eich benthyciwr egluro effaith unrhyw opsiwn ar eich taliadau misol neu dymor eich morgais

Dylent hefyd drafod opsiynau i chi ddewis dull arall o ad-dalu’r swm os yw hyn yn fwy addas.

Dylai unrhyw wybodaeth gael ei darparu mewn da bryd a gwneud yn glir y gallech fod yn talu mwy dros oes y morgais, o’i gymharu â dull ad-dalu amgen, fel defnyddio cyfandaliad.

Dylech hefyd ofyn i’ch benthyciwr neu ymgynghorydd morgais egluro beth fydd hyn yn ei olygu i chi ac a oes opsiynau eraill a allai fod ar gael i chi.

Os ydych chi eisoes ar ei hôl hi gyda thaliadau morgais

Nid yw bod ar ei hôl hi gyda’ch taliadau morgais ar hyn o bryd yn eich gwahardd rhag gwneud cais am wyliau talu morgais os yw hyn yn briodol i’ch amgylchiadau.

Os ydych yn poeni am adfeddiant ni ddylech fod mewn perygl o golli’ch cartref yn ystod y cyfnod hwn gan fod achos adfeddiannu morgeisi wedi’i atal dros dro ond siaradwch â’ch benthyciwr.

Os oes gennych forgais gyda benthyciwr heb ei reoleiddio neu anactif

Os oes gennych forgais gyda benthyciwr heb ei reoleiddio neu anactif ac na fyddech fel rheol yn dod o dan gwmpas y newidiadau hyn, gofynnir i’r darparwyr hyn hefyd fabwysiadu’r canllaw hwn a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach pan fyddwn yn gwybod mwy.

Gellir dod o hyd i help ac arweiniad pellach ar wyliau talu morgais ar wefan yr FCAopens in new window.

Gwneud cais am wyliau talu sydd ddim yn gysylltiedig â choronafeirws

Os ydych yn gofyn am wyliau talu morgais am reswm sydd ddim yn gysylltiedig â choronafeirws, mae yna reolau gwahanol ar waith, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’ch benthyciwr ac yn deall yn glir unrhyw effaith cyn i chi wneud penderfyniad terfynol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?