Hanfodion benthyca a chredyd

Bydd bron pawb angen benthyca arian ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, p’un ai ar gyfer benthyciad myfyriwr, car, neu i dalu am gartref cyntaf. Rydym yn edrych ar yr ystod o gynnyrch benthyca sydd ar gael ac yn egluro sut orau i’w defnyddio.

##
Cynnyrch benthyca - beth sydd ar gael

Mae ystod eang o gynnyrch benthyca ar gael i’r rhai 18 oed a hŷn. Os ydych yn iau na 18 oed, ni ddylech fod yn benthyca, a gall fod yn anghyfreithlon i gwmni geisio gwerthu credyd i chi.

Byddwch fel arfer yn talu llog ar yr hyn rydych yn ei fenthyca, ac weithiau bydd taliadau eraill hefyd. Ffordd ddefnyddiol o gymharu costau yw i ddefnyddio’r Gyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) sy’n dangos cost benthyca ar sail flynyddol. Ond peidiwch ag edrych ar yr APR yn unig – efallai na fydd yn adlewyrchu’r holl gostau y gallech fod yn eu talu (er enghraifft, nid yw’n cynnwys ffioedd rhagosodedig), a gyda cherdyn credyd mae’n seiliedig ar dybiaethau safonol nad ydynt yn adlewyrchu’r modd y defnyddiwch y cerdyn o bosib.

Mae APRau yn gweithio orau wrth gymharu mathau tebyg o gredyd, dros gyfnodau tebyg. Ond edrychwch hefyd ar y cyfanswm sy’n daladwy gennych a gwiriwch a allwch chi fforddio’r ad-daliadau gan gynnwys sefyllfa pe byddai’ch amgylchiadau’n newid.

Isod ceir rhai mathau cyffredin o fenthyca..

  • Benthyciad personol – Mae hwn yn gyfanswm sefydlog fel arfer, a fenthycir dros gyfnod o amser a gytunir, a’i ad-dalu mewn rhandaliadau misol fel arfer. Gall hyn fod yn un o’r dulliau rhataf o fenthyca ond gall fod yna isafswm a chyfnod gofynnol nad yw’n addas i bawb. Gwiriwch a allai’r gyfradd llog gynyddu, ac a fyddai’n costio mwy i chi os nad ydych wedi defnyddio credyd o’r blaen neu os oes gennych chi hanes credyd gwael.
  • Gorddrafft – Dyma lle mae eich darparwr banc yn caniatáu i chi gymryd mwy o arian o’ch cyfrif na’r swm sydd gennych ynddo. Yn gyffredinol dylid defnyddio hyn fel dull tymor byr o fenthyca, tan eich diwrnod cyflog nesaf. Mae rhai cyfrifon yn cynnig gorddrafftiau heb log ond gall y banc dynnu’r hawl yn ôl ar fyr rybudd, felly peidiwch â gadael i’r ddyled gynyddu.. Cofiwch fod y costau’n eithriadol o uchel os ewch i orddrafft heb ganiatâd y banc.
  • Cerdyn credyd – Cerdyn a ddefnyddir i brynu eitemau; gellir ei ddefnyddio hefyd i drosglwyddo balansau neu i dynnu arian parod (ond dylid osgoi hynny gan ei fod yn ddrud iawn). Yn wahanol i gerdyn debyd, ni ddaw’r arian o’ch cyfrif banc – yn hytrach daw o gyfriflen o’ch benthyciad unwaith y mis. Yna mae gennych y dewis o dalu’r balans sy’n weddill ar y cerdyn yn llawn, neu swm sy’n llai na hynny, cyn belled â’ch bod yn talu’r isafswm o leiaf. Os na thalwch yn llawn, yna codir llog arnoch fel arfer, a gall hyn gynyddu’n gyflym, felly ceisiwch dalu cymaint ag y gallwch. Fe gewch derfyn credyd – cofiwch gadw o dan y ffigwr hwn oherwydd gall y costau o fynd yn uwch fod yn ddrud.
  • Undebau credyd – Mae undebau credyd yn sefydliadau cynilo a benthyca cydweithredol cymunedol, pan fydd aelodau’n cronni’u cynilion er mwyn benthyca i’w gilydd a helpu i redeg yr undeb credyd. Mae sefydliad cydweithredol yn un a gaiff ei redeg gan yr aelodau sy’n berchen arno ac sy’n defnyddio ei wasanaethau. Gall cyfraddau llog amrywio hyd at uchafswm cyfreithiol o 3% y mis (42.6% APR). Y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis (12.9% APR). Mae pob undeb credyd yn cynnig cyfrifon cynilo a benthyca tra mae rhai (undebau credyd mwy o faint fel arfer) yn cynnig cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol hefyd.
  • Benthyciadau diwrnod cyflog – Benthyciadau am gyfnod byr, gyda’r bwriad yn wreiddiol o roi arian i chi tan eich diwrnod cyflog nesaf, ond bellach gallant redeg am gyfnod llawer hirach (a’u had-dalu mewn rhandaliadau). Gall y benthyciadau hyn fod yn ddrud, er bellach mae cap ar y swm o log a ffioedd rhagosodedig y gellir eu codi. Gallant fod yn addas i rai pobl, ond dylid chwilio am y fargen orau..

Darllenwch ein canllaw Cymharu’r gost o fenthyca £1,000

Dysgwch ragor am y costau benthyca eithriadol o uchel sy’n gysylltiedig â benthyciadau diwrnod cyflog, a’r dewisiadau eraill a allai fod ar gael

##
Pryd y dylech chi fenthyca?

Mae rhai o’r farn bod dau fath o ddyled, sef dyled dda a dyled ddrwg.

Dyled dda - mae unrhyw fenthyca sy’n eich galluogi i wneud arian neu i wella’ch gobeithion hirdymor, megis prynu car er mwyn i chi fedru gyrru i’r gwaith, neu fenthyciad myfyriwr, yn cael ei ystyried fel dyled dda, cyn belled â’ch bod yn medru fforddio’r ad-daliadau ac ni fyddwch yn brin o arian ar ddiwedd y mis..

Dyled ddrwg - mae unrhyw fenthyca ble nad oes unrhyw enillion, megis benthyciadau i brynu eitemau moethus neu deithiau drud, neu y byddwch yn cael trafferth eu had-dalu, yn cael ei ystyried fel arfer yn ddyled ddrwg, a dylid ei osgoi.

Canfyddwch ragor am y cysyniad o ddyled dda yn erbyn dyled ddrwg

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?