Hanfodion benthyca a chredyd

Bydd bron i bawb angen benthyca arian ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, p’un ai ar gyfer benthyciad myfyriwr, car, neu i dalu am gartref cyntaf. Rydym yn edrych ar yr ystod o gynnyrch sydd ar gael i’r rhai 18 oed a hŷn ac yn egluro sut orau i’w defnyddio.

Cynnyrch benthyca – beth sydd ar gael o 18 oed

Mae yna ddetholiad helaeth o gynnyrch benthyca ar gael i bobl 18 oed a hŷn, ac er ei bod yn anghyfreithlon benthyca arian i unrhyw un yn y Deyrnas Unedig dan 18 oed, gallwch fynd i ddyled yn hawdd iawn serch hynny.

Mae pob ffurf ar fenthyca’n codi llog, ac mae’n ofynnol ei arddangos ar gyfer pob ffurf o fenthyca fel Cyfradd Ganrannol Flynyddol (APR). Gwneir hyn er mwyn i bobl fedru cymharu costau gwahanol gynnyrch.

Isod fe welwch rai o’r mathau mwyaf cyffredin o fenthyca – rydym wedi eu gosod yn fras yn y drefn ffi APR, gyda’r APR isaf ar y brig a’r uchaf ar y gwaelod.

  • Benthyciad personol – Mae hwn yn gyfanswm sefydlog fel arfer, £1,000 dyweder, a fenthycir dros gyfnod o amser a gytunir. Ad-delir y benthyciad mewn rhandaliadau misol hyd nes telir y swm yn llawn ar ddiwedd y cyfnod. Dyma un o’r ffyrdd rhataf o fenthyca.
  • Gorddrafft – Mae eich darparwr banc yn caniatáu i chi gymryd mwy o arian o’ch cyfrif na’r swm sydd ynddo. Cyfnod byr iawn o fenthyca yw’r bwriad yma, oherwydd pan delir arian (incwm) i mewn i’ch cyfrif nesaf, bydd yn lleihau neu yn clirio’r gorddrafft. Mae rhai darparwyr cyfrif banc yn cynnig gorddrafftiau di-log. Byddwch yn ymwybodol bod y costau’n eithriadol o uchel os ewch i orddrafft heb ganiatâd y banc.
  • Cerdyn credyd – Cerdyn a ddefnyddir i brynu eitemau. Ni ddaw’r arian allan o’ch cyfrif banc – yn hytrach cewch gyfriflen o’ch benthyciad ar ddiwedd bob mis. Yna mae gennych y dewis o dalu’r balans sy’n weddill ar y cerdyn yn llawn (h.y. cyfanswm yr hyn yr ydych wedi ei wario), neu isafswm o 5% o’r balans. Os dewiswch beidio â thalu’r balans cyfan, byddwch yn talu llog ar y balans sydd yn weddill ar y cerdyn – ac ychwanegir hyn i’r gyfriflen ar ddiwedd y mis nesaf. Os talwch 5% yn unig o falans cerdyn credyd bob tro bydd yr ad-daliadau yn cymryd llawer iawn yn hirach a byddant yn llawer iawn drutach.
  • Undebau credyd – Sefydliadau ariannol bychain a sefydlwyd gan eu haelodau i gefnogi’r gymuned leol. Maent yn cynnig benthyciadau bach o £3,000 neu lai fel rheol ac yn gyffredinol maent yn llawer iawn rhatach na benthyciadau diwrnod cyflog. Yn unol â’r gyfraith y gyfradd uchaf o log y gall undeb credyd godi ar ei aelodau yw 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR (y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis).
  • Cardiau siop – Mae’r rhain yn gweithio mewn ffordd debyg i gardiau credyd cyffredin, ond gyda’r gwahaniaeth allweddol mai dim ond yn y grŵp o siopau sy’n darparu’r cerdyn y cewch eu defnyddio. Nid ydynt mor hyblyg â chardiau credyd ac maent yn dueddol o fod yn ddrytach gan fod yr APR yn uwch.
  • Benthyciadau diwrnod cyflog – Benthyciadau am gyfnod byr iawn, gyda’r bwriad o roi arian i chi tan eich diwrnod cyflog nesaf. Mae gan y benthyciadau hyn APRs eithriadol o uchel a chosbau’r un mor uchel am fethu ad-daliadau. Dylid edrych ar bob math arall o fenthyca cyn ystyried benthyciad diwrnod cyflog.

Pryd y dylech chi fenthyca?

Mae rhai o’r farn bod dau fath o ddyled, sef dyled dda a dyled ddrwg.

Dyled dda – mae unrhyw fenthyca sy’n eich galluogi i wneud arian neu i wella’ch gobeithion hirdymor, megis prynu car er mwyn i chi fedru gyrru i’r gwaith, neu fenthyciad myfyriwr, yn cael ei gyfrif fel dyled dda, cyn belled â’ch bod yn medru cadw’r ad-daliadau dan reolaeth.

Dyled ddrwg – mae unrhyw fenthyca ble nad oes unrhyw enillion, megis benthyciadau i brynu eitemau moethus neu deithiau drud, yn ddyled ddrwg.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?