Cynlluniau i’ch helpu i brynu cartref newydd yn yr Alban

Darllenwch ein canllaw ar gynlluniau i brynu cartref yn yr Alban yn cynnwys Cymorth i Brynu a Rhan-berchnogaeth, a chanfod a allwch chi brynu eich cartref eich hun drwy un o’r cynlluniau hyn.

Cymorth i brynu

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi y bydd y cynllun Cymorth i Brynu yn cael ei ymestyn tan fis Mawrth 2021.

Mae Cymorth i Brynu (Yr Alban) yn gynllun rhannu ecwiti wedi ei anelu at roi cymorth i brynwyr tro cyntaf a symudwyr cartref i brynu eu tŷ wedi ei adeiladu o’r newydd.

Mae dau gynllun ynghlwm â Chymorth i Brynu (Yr Alban). Y Cynllun Adeiladu o’r Newydd Fforddiadwy sydd ar gael i adeiladwyr tai mwy a’r Cynllun Adeiladu o’r Newydd Datblygwyr Llai ar gyfer adeiladwyr tai llai ac sydd ar gael drwy adeiladwyr sy’n rhan o’r cynllun. Bydd yr asiantwyr sy’n gweinyddu’r cynlluniau yn dynodi pa gynllun y prosesir eich cais drwyddo.

Mae’r rheolau ar gyfer y ddau gynllun yr un fath:

 • Rhaid i chi gael blaendal o 5% o leiaf.
 • Bydd eich blaendal a’ch morgais yn gorfod sicrhau isafswm cyfunol o 85% o’r pris prynu.
 • Bydd Llywodraeth yr Alban o ganlyniad yn sicrhau hyd at 15% o’r pris prynu, gan gadw’r sicrwydd dros y gyfran hon, ond chi fydd berchen y cartref yn llwyr.
 • Rhaid i’r morgais fod yn un ad-dalu o 25% o leiaf. Ni all hwn fod yn forgais llog yn unig.

Mae’r trothwy uchaf ar gyfer gwerth yr eiddo’n dibynnu ym mha flwyddyn y cwblheir eich cais:

 • 2018/19 (cwblhawyd ar 31 Mawrth 2019 neu cyn hynny) £200,000.

Mae’r cynllun hwn ar gael yn unig i’r rhai na allant fforddio prynu’r eiddo oni bai bod y Llywodraeth yn prynu cyfran ecwiti yn yr eiddo.

Nid yw’r cynlluniau ar gael i bobl sengl sydd angen morgais 4.5 gwaith yn fwy na’u hincwm, neu gyplau sydd angen 3.5 gwaith eu hincwm ar y cyd.

Cymorth i Brynu yr Alban

Cynllun Cymorth i Brynu: popeth y mae angen i chi wybod

Mae dau gynllun rhannu ecwiti arall yn yr Alban, a gafodd eu creu ar gyfer prynwyr tro cyntaf yn unig, dan y rhaglen LIFT yno (Menter Cost isel i Brynwyr Tro Cyntaf).

(NSEE) Rhannu Ecwiti Cyflenwad Newydd

 • Prynwch eiddo wedi ei adeiladu o’r newydd gan gymdeithas dai neu gydweithrediaeth dai.
 • Tra y byddwch chi’n berchen ar yr eiddo, byddwch mewn gwirionedd yn prynu cyfran yn amrywio o 60-80% o’r eiddo gyda’r gweddill yn cael ei hariannu gan Lywodraeth yr Alban.
 • Byddwch angen blaendal bach a chael morgais er mwyn prynu’ch cyfran chi.
 • Bydd gan Lywodraeth yr Alban sicrwydd ar yr eiddo i ddiogelu’r gyfran a ariannwyd ganddi.
 • Nid oes raid i chi dalu llog ar y gyfran a ariannwyd gan y llywodraeth.
 • Byddwch yn ad-dalu’r llywodraeth pan werthwch.
 • Gallwch brynu cyfran uwch wedi dwy flynedd hyd nes i chi fod yn berchen ar y cyfan.

Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?

Cyfrifiannell fforddiadwyedd

Pan werthwch byddwch yn ad-dalu’ch darparwr morgais a Llywodraeth yr Alban. Dyma enghraifft o’r cynllun ar gyfer rhywun sy’n prynu 60% o’r eiddo:

Cost yr eiddo £100,000 % o’r gost
Cyfran Llywodraeth yr Alban £40,000 40%
Eich cyfran £60,000 60%
Pris gwerthu’r eiddo £120,000  
Cyfran Llywodraeth yr Alban £48,000 40%
Eich cyfran £72,000 60%*

Cynllun Rhannu Ecwiti’r Farchnad Agored

Mae’r cynllun yn gweithio’n debyg iawn i NSSE heblaw:

 • ei fod yn eich galluogi i brynu eiddo sydd ar werth ar y farchnad agored
 • y gyfran uchaf y gallwch ei brynu yn yr eiddo yw 90%.

Scotland.gov.uk

Shelter Scotland

Rhan-berchnogaeth

Mae hyn yn gyfuniad o brynu a rhentu; wedi’i anelu yn bennaf at brynwyr am y tro cyntaf.

Rydych yn prynu cyfran o eiddo (25%, 50% neu 75% fel arfer), ac mae’r gweddill yn berchen i gymdeithas dai neu sefydliad tai cymdeithasol arall.

Chi sy’n talu’r costau meddiant i’r Gymdeithas Dai (sy’n cyfateb â rhent a ostyngwyd) ar y rhan nad yw’n perthyn i chi. Rhoddir blaenoriaeth fel arfer i denantiaid cyngor neu gymdeithasau tai neu bobl ar eu rhestrau aros.

Eich cyngor lleol

Shelter Scotlandopens in new window

Eich cam nesaf

Gwneud cais am forgais

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?