Cynlluniau i’ch helpu i brynu cartref newydd yn yr Alban

Darllenwch ein canllaw ar gynlluniau i brynu cartref yn yr Alban yn cynnwys Cymorth i Brynu a Rhan-berchnogaeth, a chanfod a allwch chi brynu eich cartref eich hun drwy un o’r cynlluniau hyn.

Cymorth i brynu

Mae’r cynllun Help i Brynu yn yr Alban yn llawn ac nid yw’n derbyn ceisiadau mwyach. Bydd pob cais a dderbyniwyd gan asiantau erbyn hanner nos ar 26 Mai 2015 yn cael eu hasesu a’u cefnogi os ydynt yn gymwys dan reolau’r cynllun; mae pob ‘Awdurdod i Barhau’ a gyhoeddwyd eisoes yn parhau’n gymwys.

Mae’r cynllun Datblygwyr Bach Help i Brynu (yr Alban) yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer eiddo a gwblhawyd hyd at ac yn cynnwys 31 Mawrth 2016 gan dros 200 o adeiladwyr cofrestredig.

 • Cynllun rhannu ecwiti wedi ei anelu at roi cymorth i brynwyr tro cyntaf a symudwyr cartref
 • Rhaid i chi gael blaendal o 5% o leiaf
 • Ni all yr eiddo a brynwch gostio mwy na £250,000
 • Bydd eich blaendal a’ch morgais yn sicrhau isafswm cyfunol o 80% o’r pris prynu
 • Bydd Llywodraeth yr Alban yn sicrhau rhwng 10% ac 20% o’r pris prynu, ac o ganlyniad, bydd yn cadw’r sicrwydd dros y gyfran hon, ond chi fydd berchen y cartref yn llwyr Rhaid i’r morgais fod yn un ad-dalu Cewch fenthyciad di-log gan y llywodraeth ar ei chyfran ecwiti (hyd at 20%)
 • Gellir ei ddefnyddio i brynu eiddo adeiladu o’r newydd yn unig gan adeiladwr sy’n rhan o’r cynllun
 • Nid yw incwm personol blynyddol yn ffactor ond ni fyddwch yn gymwys os allwch chi fforddio mwy na 90% o’r pris prynu

Cymorth i Brynu yr Alban

Cynllun Cymorth i Brynu: popeth y mae angen i chi wybod

Mae dau gynllun rhannu ecwiti arall yn yr Alban, a gafodd eu creu ar gyfer prynwyr tro cyntaf yn unig, dan y rhaglen LIFT yno (Menter Cost isel i Brynwyr Tro Cyntaf).

(NSEE) Rhannu Ecwiti Cyflenwad Newydd

 • Prynwch eiddo wedi ei adeiladu o’r newydd gan gymdeithas dai neu gydweithrediaeth dai
 • Tra y byddwch chi’n berchen ar yr eiddo, byddwch mewn gwirionedd yn prynu cyfran yn amrywio o 60-80% o’r eiddo gyda’r gweddill yn cael ei hariannu gan Lywodraeth yr Alban
 • Byddwch angen blaendal bach a chael morgais er mwyn prynu’ch cyfran chi.
 • Bydd gan Lywodraeth yr Alban sicrwydd ar yr eiddo i ddiogelu’r gyfran a ariannwyd ganddi
 • Nid oes raid i chi dalu llog ar y gyfran a ariannwyd gan y llywodraeth
 • Byddwch yn ad-dalu’r llywodraeth pan werthwch
 • Gallwch brynu cyfran uwch wedi dwy flynedd hyd nes i chi fod yn berchen ar y cyfan

Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?

Cyfrifiannell fforddiadwyedd

Pan werthwch byddwch yn ad-dalu’ch darparwr morgais a Llywodraeth yr Alban. Dyma enghraifft o’r cynllun ar gyfer rhywun sy’n prynu 60% o’r eiddo:

Cost yr eiddo £100,000 % o’r gost
Cyfran Llywodraeth yr Alban £40,000 40%
Eich cyfran £60,000 60%
Pris gwerthu’r eiddo £120,000  
Cyfran Llywodraeth yr Alban £48,000 40%
Eich cyfran £72,000 60%*

Cynllun Rhannu Ecwiti’r Farchnad Agored

Mae’r cynllun yn gweithio’n debyg iawn i NSSE heblaw:

 • Ei fod yn eich galluogi i brynu eiddo sydd ar werth ar y farchnad agored
 • Y gyfran uchaf y gallwch ei brynu yn yr eiddo yw 90%

Scotland.gov.uk

Shelter Scotland

Hawl i Brynu

Bydd y cynllun Hawl i Brynu yn dod i ben ar 1 Awst 2016. Bydd gan denantiaid cyngor a chymdeithasau tai sy’n dal i fod â hawl i brynu tan 31 Gorffennaf 2016 i ddefnyddio’r hawl hwn.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y newid i’r cynllun hwn, ewch i wefan Llywodraeth yr Alban.

Rhan-berchnogaeth

Mae hyn yn gyfuniad o brynu a rhentu; wedi’i anelu yn bennaf at brynwyr am y tro cyntaf.

Rydych yn prynu cyfran o eiddo (25%, 50% neu 75% fel arfer), ac mae’r gweddill yn berchen i gymdeithas dai neu sefydliad tai cymdeithasol arall.

Chi sy’n talu’r costau meddiant i’r Gymdeithas Dai (sy’n cyfateb â rhent a ostyngwyd) ar y rhan nad yw’n perthyn i chi. Rhoddir blaenoriaeth fel arfer i denantiaid cyngor neu gymdeithasau tai neu bobl ar eu rhestrau aros.

Eich cyngor lleol

Shelter Scotland

Eich cam nesaf

Gwneud cais am forgais