Hawlio ar yswiriant i helpu i dalu costau gofal

Peidiwch â thalu am gostau gofal cyn gweld a allwch hawlio ar bolisi yswiriant sy’n bodoli eisoes. Os ydych chi wedi cymryd yswiriant iechyd o’r blaen, gallai fod yn ddefnyddiol nawr.

Chwiliwch am bolisïau yswiriant

Astudiaeth achos

“Cymerais fy hen bolisïau yswiriant allan mor bell yn ôl, roeddwn wedi anghofio’n llwyr amdanyn nhw. Ond maen nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth mawr yn awr. Dw i mor falch imi fynd i chwilio!” – Kate

Meddyliwch yn ofalus. A allai unrhyw un o’r canlynol fod gennych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdano?

  • Yswiriant bywyd sydd â gwerth cyfnewid arian i mewn neu a fydd yn talu allan ar ôl cael diagnosis o salwch angheuol. (Cyn belled nad oes angen talu allan yn ddiweddarach ar eich partner neu oroeswyr eraill).
  • Yswiriant bywyd gyda sicrwydd salwch critigol, neu bolisi salwch critigol annibynnol, a allai gwmpasu’r cyflwr neu’r anabledd sydd gennych nawr. Gall hwn fod yn bolisi y gwnaethoch ei gymryd gyda morgais neu bolisi ar wahân.
  • Polisi yswiriant gofal tymor hir. Er mai ychydig iawn sydd ar gael y dyddiau hyn ac maent yn gostus, roeddent yn fwy poblogaidd ar un adeg, felly efallai bod gennych bolisi o hyd
  • Buddion ar gael trwy’ch cyflogwr (os ydych chi’n gweithio). Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, incwm neu bensiwn cynnar ar gyfer afiechyd neu gyfandaliad ar gyfer salwch terfynol.
  • Polisi amddiffyn incwm a drefnwyd gennych chi’ch hun a fydd yn talu incwm os na allwch weithio oherwydd afiechyd. Fel arfer, mae’r incwm yn stopio pan gyrhaeddwch ymddeoliad.

Sut rwy’n hawlio

Chwiliwch am gymaint ag y gallwch o’r gwaith papur gwreiddiol ynglŷn â’r polisi yswiriant.

Os prynwyd y polisi drwy frocer, cysylltwch â’r brocer yn gyntaf. Mae’n bosibl y bydd yn gallu’ch helpu neu reoli’r hawliad ar eich rhan.

Dim yswiriant?

Os nad oes gennych unrhyw bolisïau yswiriant sy’n eich diogelu, a bod angen ichi dalu am rywfaint neu’r cyfan o’ch costau gofal eich hun, mae dewisiadau eraill i chi eu hystyried.

Gwelwch ein canllaw Hunangyllido’ch gofal hirdymor – eich dewisiadauopens in new window i ddarganfod mwy.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?