Hawlio ar yswiriant i helpu i dalu costau gofal

Peidiwch â brysio i unrhyw drefniadau newydd i dalu am eich costau gofal cyn edrych i weld a allwch hawlio ar bolisi yswiriant sydd gennych yn barod. Mae llawer ohonom wedi cael rhyw fath o yswiriant iechyd yn y gorffennol, a allai fod o gymorth mawr yn awr.

Chwiliwch am bolisïau yswiriant

Astudiaeth achos

“Cymerais fy hen bolisïau yswiriant allan mor bell yn ôl, roeddwn wedi anghofio’n llwyr amdanyn nhw. Ond maen nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth mawr yn awr. Dw i mor falch imi fynd i chwilio!” – Kate

Meddyliwch yn ofalus. A allai unrhyw un o’r canlynol fod gennych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdano?

  • yswiriant bywyd gydag yswiriant salwch difrifol neu bolisi salwch difrifol ar wahân.
  • polisi yswiriant gofal hirdymor – er nad yw’r rhain ar gael rhagor, roeddent yn boblogaidd iawn ar un adeg ac roedd rhai hyd yn oed yn gysylltiedig â buddsoddiadau.
  • cynllun dros 50.
  • yswiriant salwch terfynol – efallai bod hwn wedi’i gynnwys pan gawsoch eich morgais.
  • yswiriant diogelu incwm.
  • yswiriant a gymerwyd ar eich rhan gan eich cyflogwr cyfredol neu rywun y buoch yn gweithio iddo yn y gorffennol.
  • yswiriant y mae rhywun arall yn eich teulu wedi’i gymryd allan ar eich rhan.
  • polisi ar y cyd a gymerwyd gyda’ch priod neu bartner, a fydd yn eich diogelu os byddwch yn sâl.

Sut mae hawlio

Chwiliwch am gymaint ag y gallwch o’r gwaith papur gwreiddiol ynglŷn â’r polisi yswiriant.

Os prynwyd y polisi drwy frocer, cysylltwch â’r brocer yn gyntaf. Mae’n bosibl y bydd yn gallu’ch helpu neu reoli’r hawliad ar eich rhan.

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod rhagor am y broses hawlio a beth i’w wneud os gwrthodir eich cais.

Dim yswiriant?

Os nad oes gennych unrhyw bolisïau yswiriant sy’n eich diogelu, a bod angen ichi dalu am rywfaint neu’r cyfan o’ch costau gofal eich hun, mae dewisiadau eraill ichi eu hystyried.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?