Hawlio credydau treth

Mae credydau treth yn helpu i roi hwb i incwm eich cartref a gallant fod yn werth miloedd o bunnoedd bob blwyddyn. Ond, mae Credydau Treth Gwaith a Chredydau Treth Plant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol a bydd yn rhaid i’r mwyafrif o bobl wneud hawliadau newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn eu lle. Mae’r dudalen hon yn esbonio mwy am beth yw credydau treth, sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio arnynt a beth i’w wneud os ydych chi eisoes yn eu cael.

Beth ydy credydau treth?

Pwysig

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu gwneud hawliad newydd, neu hawlio Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant gan eu bod yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Taliadau gan y llywodraeth ydy’r credydau treth sy’n mynd yn syth i’ch cyfrif banc. Mae dau fath:

  • Credyd Treth Plant
  • Chredyd Treth Gwaith.

Mae’r ddau fudd-dal yma yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol

Bydd rhaid i’r rhan fwyaf o bobl nawr hawlio’r elfen Plentyn ac/neu elfen costau Gofal Plant o’r Credyd Cynhwysol os ydynt yn hawlio am gymorth gyda chostau magu plant.

Rhaid i chi fod yn gyfrifol am blant dan 16 oed, neu’n 16 i 19 oed ac mewn addysg llawn amser, ond nid addysg uwch, fel prifysgol.

Efallai y byddwch yn dal i allu hawlio Credydau Treth Plant os byddwch chi neu’ch partner yn cael Premiwm Anabledd Difrifol.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Credyd Treth Plant os oes gennych chi dri neu fwy o blant

Os ydych yn gwneud hawliad Credyd Treth Plant newydd, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog neu os ydych chi wedi mabwysiadu).

Ni fyddwch yn gallu hawlio’r elfen deulu mwyach ychwaith.

Byddwch yn parhau i allu hawlio’r premiwm plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credydau Treth Plant a bod gennych chi fwy na dau o blant, ni fydd y newidiadau yn effeithio arnoch.

Credyd Treth Gwaith a Chredyd Cynhwysol

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu gwneud hawliad newydd am Gredyd Treth Gwaith nawr, a bydd rhaid iddynt hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le. Os byddwch chi’n cael Credyd Cynhwysol, does yna ddim terfyn ar y nifer o oriau fyddwch chi’n gweithio. Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn gostwng wrth i’ch enillion gynyddu.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Efallai y byddwch yn dal i allu hawlio Credydau Treth Plant os byddwch chi neu’ch partner yn cael Premiwm Anabledd Difrifol.

Mae’r Credyd Treth Gwaith yn seiliedig ar yr oriau rydych yn gweithio a faint rydych yn ei ennill. Does dim ots os ydych chi’n cael eich cyflogi neu’n hunangyflogedig. Nid oes yn rhaid bod gennych blant i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith, ond os oes gennych chi, efallai bod gennych hawl i fwy.

Os ydych chi’n meddwl y byddwch yn dal i allu hawlio Credyd Treth Gwaith, cwblhewch yr holiadur byr yma i weld os ydych chi’n debygol o fod yn gymwys ar Gov.uk.

Sut i hawlio credydau treth

Os ydych chi’n dal yn gymwys i hawlio Credydau Treth bydd angen i chi gwblhau ffurflen TC600.

Gallwch gael y ffurflen hon drwy:

• gwblhau ffurflen hawlio Credyd Treth HMRC drwy gais ar-lein, neu

• ffonio Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 (ffôn testun 0345 300 3909).

Dysgwch sut i hawlio credydau treth ar wefan GOV.uk.

Credydau Treth a gordaliadau

Amcangyfrifion yw’r dyfarniadau credydau treth, sy’n cael eu terfynu ar ôl i chi adnewyddu’ch hawliad bob blwyddyn.

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500. Y diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK.

Credydau treth a newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod os byddwch yn cael newid amgylchiadau, megis:

  • colli neu gael swydd
  • cael babi
  • partner yn symud i mewn neu allan.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Dysgwch fwy am sut fydd symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi yma.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?