Hawlio credydau treth

Mae credydau treth yn helpu i roi hwb i incwm eich cartref a gallant fod yn werth miloedd o bunnoedd bob blwyddyn. Ond, mae Credydau Treth Gwaith a Chredydau Treth Plant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol a bydd yn rhaid i’r mwyafrif o bobl wneud hawliadau newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn eu lle. Mae’r dudalen hon yn esbonio mwy am beth yw credydau treth, sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio arnynt a beth i’w wneud os ydych chi eisoes yn eu cael.

Beth ydy credydau treth?

Pwysig

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu gwneud hawliad newydd, neu hawlio Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant gan eu bod yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Taliadau gan y llywodraeth ydy’r credydau treth sy’n mynd yn syth i’ch cyfrif banc. Mae dau fath:

  • Credyd Treth Plant
  • Chredyd Treth Gwaith.

Mae’r ddau fudd-dal yma yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol

Bydd rhaid i’r rhan fwyaf o bobl nawr hawlio’r elfen Plentyn ac/neu elfen costau Gofal Plant o’r Credyd Cynhwysol os ydynt yn hawlio am gymorth gyda chostau magu plant.

Rhaid i chi fod yn gyfrifol am blant dan 16 oed, neu’n 16 i 19 oed ac mewn addysg llawn amser, ond nid addysg uwch, fel prifysgol.

Os ydych chi neu’ch partner yn gymwys i gael Credyd Pensiwn byddwch hefyd yn gallu gwneud hawliad am Gredydau Treth.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Credyd Treth Plant os oes gennych chi dri neu fwy o blant

Os ydych yn gwneud hawliad Credyd Treth Plant newydd, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog neu os ydych chi wedi mabwysiadu).

Ni fyddwch yn gallu hawlio’r elfen deulu mwyach ychwaith.

Byddwch yn parhau i allu hawlio’r premiwm plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credydau Treth Plant a bod gennych chi fwy na dau o blant, ni fydd y newidiadau yn effeithio arnoch.

Credyd Treth Gwaith a Chredyd Cynhwysol

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu gwneud hawliad newydd am Gredyd Treth Gwaith nawr, a bydd rhaid iddynt hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le. Os byddwch chi’n cael Credyd Cynhwysol, does yna ddim terfyn ar y nifer o oriau fyddwch chi’n gweithio. Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn gostwng wrth i’ch enillion gynyddu.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Efallai y byddwch yn dal i allu hawlio Credyd Treth Gwaith os fydd naill ai chi neu’ch partner o oed Credyd Pensiwn.

Mae’r Credyd Treth Gwaith yn seiliedig ar yr oriau rydych yn gweithio a faint rydych yn ei ennill. Does dim ots os ydych chi’n cael eich cyflogi neu’n hunangyflogedig. Nid oes yn rhaid bod gennych blant i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith, ond os oes gennych chi, efallai bod gennych hawl i fwy.

Os ydych chi’n meddwl y byddwch yn dal i allu hawlio Credyd Treth Gwaith, cwblhewch yr holiadur byr yma i weld os ydych chi’n debygol o fod yn gymwys ar Gov.uk.

Sut i hawlio credydau treth

Os ydych chi’n dal yn gymwys i hawlio Credydau Treth bydd angen i chi gwblhau ffurflen TC600.

Gallwch gael y ffurflen hon drwy:

• gwblhau ffurflen hawlio Credyd Treth HMRC drwy gais ar-lein, neu

• ffonio Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 (ffôn testun 0345 300 3909).

Dysgwch sut i hawlio credydau treth ar wefan GOV.uk.

Credydau Treth a gordaliadau

Amcangyfrifion yw’r dyfarniadau credydau treth, sy’n cael eu terfynu ar ôl i chi adnewyddu’ch hawliad bob blwyddyn.

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500. Y diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK.

Credydau treth a newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod os byddwch yn cael newid amgylchiadau, megis:

  • colli neu gael swydd
  • cael babi
  • partner yn symud i mewn neu allan.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd y Swyddfa Credyd Treth yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Dysgwch fwy am sut fydd symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi yma.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?