Hawlio credydau treth

Gall credydau treth fod yn werth miloedd o bunnoedd bob blwyddyn. Mae’ch hawl yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond efallai y cewch eich synnu gan faint y gallwch chi ei ennill a dal bod yn gymwys.

Beth ydy credydau treth?

Taliadau gan y llywodraeth ydy’r credydau treth sy’n mynd yn syth i’ch cyfrif banc. Mae dau fath - Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Credyd Treth Plant

Os ydych chi’n gyfrifol am unrhyw blant dan 16 oed, fe allech chi dderbyn Credyd Treth Plant. Fe allech chi fod yn gymwys hefyd os oes gennych blant rhwng 16 a 19 oed sy’n astudio’n llawn amser yn y chweched dosbarth neu mewn coleg addysg bellach.

Mae cynlluniau ar y gweill i newid y ffordd yr ydych yn hawlio Credydau Treth Plant gan gychwyn ym mis Ebrill 2017.

O’r dyddiad hwn, cynigir os byddwch yn cyflwyno hawliad newydd, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog) ac ni fyddech yn medru hawlio’r elfen deuluol mwyach.

Byddai plant anabl yn cael eu diogelu a byddech yn parhau i fedru cael y premiwm plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os ydych yn hawlio Credyd Treth Plant eisoes a bod gennych chi fwy na dau blentyn, ni fyddech yn cael eich effeithio gan y newidiadau.

Credyd Treth Gwaith

Mae’r Credyd Treth Gwaith yn seiliedig ar yr oriau rydych yn gweithio a faint rydych yn ei ennill. Does dim ots os ydych chi’n cael eich cyflogi neu’n hunangyflogedig. Nid oes yn rhaid bod gennych blant i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith, ond os oes gennych chi, efallai bod gennych hawl i fwy.

Ydych chi’n gymwys a faint allech chi ei gael?

Sut mae hawlio

Mynnwch yr hyn sy’n ddyledus ichi ac osgoi gordaliadau

Amcangyfrifion yw’r dyfarniadau credydau treth, sy’n cael eu terfynu ar ôl i chi adnewyddu’ch hawliad bob blwyddyn.

Er mwyn osgoi gordaliadau, dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth yn syth os yw’ch amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn gan y gall hyn effeithio ar eich incwm. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod unrhyw godiadau sy’n ddyledus i chi yn cael eu talu i chi yn syth.

Credydau treth a newidiadau incwm

O Ebrill 2016, bydd faint y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yn lleihau o £5,000 i £2,500. Y diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Gredyd Treth neu’n aros tan fod eich hawliad yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol yma yn ôl, naill ai trwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.

Er mwyn osgoi’r bil hwn, mae hyd yn oed yn bwysicach i ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol. Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibiliad y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn hwyrach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK
Ffoniwch y Llinell Gymorth Treth ar Ffôn 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau

Credydau Treth i gael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol

Mae credydau treth yn cael eu diddymu’n raddol a’u disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae’r budd-dal newydd hwn yn cael ei gyflwyno’n raddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf hyd at 2017. Yn y lle cyntaf, bydd yn effeithio ar bobl sydd newydd eu gwneud yn ddi-waith o fewn ardaloedd dethol o amgylch y wlad.

Yn sylfaenol, telir Credyd Cynhwysol fel taliad misol sengl a fydd yn cynnwys lwfans safonol ac ‘elfennau’ eraill – er enghraifft ar gyfer plant, gofal plant, tai a gofalu. Felly bydd yr hyn a gewch chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych chi eisoes yn hawlio credydau treth mae’n debyg na fydd hyn yn effeithio arnoch chi hyd at yn ddiweddarach. Ar hyn o bryd, ni fyddech chi angen hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na chredyd treth oni bai:

  • Eich bod yn dechrau byw gyda phartner sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol, neu
  • Eich bod chi’n byw yn un o’r ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno a’ch bod yn colli eich gwaith

Gallwch barhau i wneud hawliadau newydd ar gyfer credydau treth. Ni allwch hawlio credydau treth a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

O fis Ebrill 2017, os ydych yn cyflwyno hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol, bwriedir cyfyngu’r cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog) ac efallai na fydd premiwm y plentyn cyntaf ar gael mwyach.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?