Hawlio credydau treth

Mae credydau treth yn helpu i roi hwb i incwm eich cartref a gallant fod yn werth miloedd o bunnoedd bob blwyddyn. Efallai y byddwch yn gallu hawlio Credyd Treth Gwaith os ydych yn gweithio ac ar incwm isel a hawlio Credyd Treth Plant os oes gennych chi blant. Dywed y dudalen hon ragor wrthych am beth yw credydau treth, sut i ymgeisio amdanynt a beth i’w wneud os cewch ordaliad.

Beth ydy credydau treth?

Taliadau gan y llywodraeth ydy’r credydau treth sy’n mynd yn syth i’ch cyfrif banc. Mae dau fath - Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Credyd Treth Plant

Os ydych chi’n gyfrifol am unrhyw blant dan 16 oed, fe allech chi dderbyn Credyd Treth Plant. Fe allech chi fod yn gymwys hefyd os oes gennych blant rhwng 16 a 19 oed sy’n astudio’n llawn amser yn y chweched dosbarth neu mewn coleg addysg bellach.

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Treth Plant newydd, cefnogaeth yn gyfyngedig i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog).

Ni fyddwch yn gallu hawlio’r elfen teulu mwyach ychwaith.

Byddwch yn dal i allu hawlio’r premiwm plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credydau Treth Plant a bod gennych chi fwy na dau o blant, ni fydd y newidiadau yn effeithio arnoch.

Credyd Treth Gwaith

Mae’r Credyd Treth Gwaith yn seiliedig ar yr oriau rydych yn gweithio a faint rydych yn ei ennill. Does dim ots os ydych chi’n cael eich cyflogi neu’n hunangyflogedig. Nid oes yn rhaid bod gennych blant i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith, ond os oes gennych chi, efallai bod gennych hawl i fwy.

A ydw i’n gymwys i gael credydau treth?

Faint gaf i mewn credydau treth?

Darllenwch ein canllaw i gael gwybod mwy am faint allech chi ei gael yn Credyd Treth Plant

Darllenwch ein canllaw i gael gwybod mwy am faint allech chi ei gael yn Credyd Treth Gwaith

Sut i hawlio credydau treth

I hawlio credydau treth bydd angen i chi gwblhau ffurflen TC600.

Gallwch gael y ffurflen hon drwy:

• gwblhau ffurflen hawlio Credyd Treth HMRC drwy gais ar-lein, neu

• ffonio Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 (ffôn testun 0345 300 3909).

Dysgwch sut i hawlio credydau treth ar wefan GOV.uk

Credydau Treth a gordaliadau

Amcangyfrifion yw’r dyfarniadau credydau treth, sy’n cael eu terfynu ar ôl i chi adnewyddu’ch hawliad bob blwyddyn.

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth yw £2,500. Y diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os aiff eich incwm i fyny

Os yw’ch incwm yn cynyddu fwy na £2,500 a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i’r Swyddfa Credyd Treth neu’n aros tan y tro nesaf y bydd disgwyl i’ch hawliad gael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl, naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi eu hatal.
I osgoi’r bil hwn, rhaid i chi dweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 diwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn ddiweddarach.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â’r Swyddfa Credyd Treth cyn gynted â phosibl

Os aiff eich incwm i lawr

Os bydd eich incwm yn gostwng efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 diwrnod os bydd eich incwm yn gostwng fwy na £2,500 ond mae’n ddoeth sôn am unrhyw newidiadau wrthynt er mwyn gwneud yn siŵr y cewch yr arian ychwanegol cyn gynted â phosibl.

Dysgwch fwy am beth i’w wneud os ydych yn derbyn gordaliad o gredydau treth ar GOV.UK
Ffoniwch y Llinell Gymorth Treth ar Ffôn 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau

Credydau treth a Chredyd Cynhwysol

Nes y gofynnir i chi wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol, gallwch barhau i wneud hawliadau newydd am gredydau treth. Ni allwch hawlio credydau treth a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Mae credydau treth yn cael eu diddymu’n raddol a’u disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Telir Credyd Cynhwysol fel taliad misol sengl a fydd yn cynnwys lwfans safonol ac elfennau eraill - er enghraifft ar gyfer plant, gofal plant, tai a gofalu.

Bydd yr hyn a gewch chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych chi eisoes yn hawlio credydau treth mae’n debyg na fydd hyn yn effeithio arnoch chi tan yn ddiweddarach. Ar hyn o bryd, hawlio Credyd Cynhwysol sydd angen i chi ei wneud yn hytrach na chredyd treth:

  • os ydych yn dechrau byw gyda phartner sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol
  • os ydych yn byw yn un o’r ardaloedd lle mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno a’ch bod yn colli eich gwaith.

Os ydych yn cyflwyno hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch enedigaeth luosog) ac ni fydd premiwm y plentyn cyntaf ar gael mwyach.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?