Hawlio eich ad-daliad treth ar ôl colli eich swydd

A ydych chi wedi’ch diswyddo neu golli’ch swydd yn ddiweddar? Os felly, gallech fedru hawlio ychydig o’r dreth yn ôl a daloch pan oeddech chi’n gweithio. Cael “gostyngiad treth”, neu “ad-daliad treth” yw’r enw a roddir ar hyn. Darllenwch ragor i ganfod sut i hawlio treth yn ôl.

Sut i hawlio treth yn ôl ar ôl cael eich diswyddo neu golli’ch swydd

Cam 1 – A oes ad-daliad treth yn ddyledus i chi?

  • A gawsoch chi eich diswyddo neu gael eich swydd wedi ei dileu hanner ffordd drwy’r flwyddyn dreth? Mae’r flwyddyn dreth yn dechrau ar y 6 Ebrill ac yn gorffen ar y 5 Ebrill canlynol.
  • Oeddech chi’n gyflogedig ac yn talu treth trwy TWE (Talu Wrth Ennill)?
  • A ydych chi’n dal allan o waith?

Os gwnaethoch chi ateb ‘oeddwn’ neu ‘ydw’ i bob un o’r cwestiynau hyn, efallai bod ad-daliad yn ddyledus i chi. Bydd y swm rydych chi’n ei gael yn ôl yn dibynnu ar:

  • Faint y gwnaethoch chi ennill ers i’r flwyddyn dreth ddechrau, a
  • Faint o dreth y gwnaethoch chi ei thalu ar yr enillion hynny ac unrhyw incwm arall

Cam 2 – Edrychwch faint o dreth sy’n ddyledus i chi

Mae yna offeryn gwirio treth syml ar wefan Cyllid a Thollau EM. Ni ddylai gymryd ond ychydig funudau i weld yn fras faint o arian y gallwch chi ei hawlio.

Cyn defnyddio’r gwiriwr treth bydd arnoch angen dod o hyd i beth gwaith papur, fel papurau cyflog a datganiadau banc, ond mae hynny i gyd yn cael ei egluro ar eu gwefan.

Cam 3 – Cael eich treth yn ôl

Bydd y ffordd o fynd ati i gael eich ad-daliad yn dibynnu ar:

  • Pa mor hir yr ydych chi wedi bod yn ddi-waith
  • P‘un a ydych wedi hawlio unrhyw fudd-daliadau trethadwy ers i chi golli eich swydd, a
  • P‘un a wnaethoch ddod o hyd i swydd arall o fewn pedair wythnos o golli eich hen swydd

Os ydych chi’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu fudd-daliadau trethadwy eraill

Os ydych wedi hawlio unrhyw fudd-daliadau trethadwy ers i chi golli eich swydd, bydd yn rhaid i’r Swyddfa Fudd-daliadau dalu eich ad-daliad. Mae hyn oherwydd bod y dreth rydych chi’n ei thalu ar eich budd-daliadau yn effeithio ar faint y swm sydd arnoch chi. Mae budd-daliadau trethadwy yn cynnwys Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Gofalwyr.

Bydd arnoch angen anfon rhannau 2 a 3 o’ch P45 i’r Swyddfa Fudd-daliadau, gan gadw rhan 1A ar gyfer eich cofnodion. Byddant yn cyfrifo eich ad-daliad ac yn ei dalu un ai ar ôl diwedd y flwyddyn dreth neu ar ôl i chi orffen hawlio budd-daliadau trethadwy, pa bynnag un sy’n dod gyntaf.

Anfonwch rannau 2 a 3 o’ch P45 i’r Swyddfa Fudd-daliadau i hawlio eich ad-daliad treth.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, nid yw hwn yn fudd-dal trethadwy, felly ar ôl ichi fod allan o waith am bedair wythnos gallwch hawlio’ch ad-daliad treth gan Gyllid a Thollau EM. Gweler isod – ‘Os ydych wedi bod allan o waith am o leiaf pedair wythnos’.

Os ydych chi’n cael swydd newydd o fewn pedair wythnos

Os ydych chi’n dechrau swydd newydd o fewn pedair wythnos ar ôl gorffen eich hen swydd, bydd eich cyflogwr newydd yn talu unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus i chi. Dim ond rhoi rhannau 2 a 3 o’ch P45 iddynt sydd angen i chi wneud, a chadw rhan 1A ar gyfer eich cofnodion. Byddwch yn cael eich ad-daliad gyda’ch tâl.

Rhowch rannau 2 a 3 o’ch P45 i’ch cyflogwr newydd i hawlio eich ad-daliad treth.

Os ydych wedi bod allan o waith am o leiaf pedair wythnos

Gallwch hawlio eich ad-daliad treth trwy lenwi ffurflen P50. Anfonwch hon at Gyllid a Thollau EM gyda rhannau 2 a 3 o’ch P45.

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM cyn llenwi’r ffurflen a byddant yn dweud wrthych chi pa wybodaeth arall fydd angen i chi ei rhoi iddynt.

Dylech gael eich ad-daliad yn y post o fewn y flwyddyn dreth.

Ffoniwch Linell Gymorth Cyllid a Thollau EM ar 0300 200 3300.

Treth ar eich arian dileu swydd

Mae hyd at £30,000 o dâl dileu swydd yn ddi-dreth. Ond os yw eich arian dileu swydd yn cynnwys tâl gwyliau neu dâl yn lle rhybudd yna bydd yn rhaid i chi dalu treth arno yn union fel ar eich tâl arferol.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich cyflogwr wedi amcangyfrifo yn iawn. Gallai’r dreth a ddidynnwyd fod yn ormod neu’n rhy ychydig a chi sy’n gyfrifol am roi gwybod i Gyllid a Thollau EM.

Angen mwy o wybodaeth?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?