Cymorth i bobl sy’n gaeth i’w morgais

Os na allwch newid i forgais mwy fforddiadwy, er eich bod yn gyfoes â’ch taliadau, mae rheolau newydd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn golygu bod gan fenthycwyr fwy o hyblygrwydd i’ch helpu i newid morgais. Yma cewch wybod pam roeddech yn cael trafferth ailforgeisio, beth mae’r newidiadau yn ei olygu i chi a theclyn defnyddiol a fydd yn rhoi arwydd os ydych yn cwrdd â’r gofynion cymhwysedd.

Pwy sy’n gaeth i forgais?

Ydych chi’n gymwys?

Darganfyddwch os bydd y newidiadau hyn yn eich helpu drwy ddefnyddio ein teclyn cymhwyster.

Os gwnaethoch gymryd morgais i brynu eich cartref cyn 2014 a’ch bod bellach yn ei chael hi’n anodd newid i gytundeb well, hyd yn oed os ydych yn gyfoes â’ch taliadau, gallai hyn fod oherwydd rheolau fforddiadwyedd newydd a gyflwynwyd gan yr FCA.

Mae profion neu asesiadau fforddiadwyedd yn edrych ar eich incwm a’ch treuliau i benderfynu a allwch fforddio’r ad-daliadau morgais. Ers 2014, gwnaed y rhain yn llawer llymach, sy’n golygu er y gallech fod wedi pasio’r prawf fforddiadwyedd pan gawsoch y morgais gyntaf, efallai na fyddech yn ei basio nawr.

Ym mis Hydref 2019, cyflwynodd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) newidiadau i’r rheolau a allai eich helpu i newid i gytundeb morgais mwy fforddiadwy. Mae’r rheolau newydd hyn yn seiliedig ar eich hanes talu morgais, yn hytrach na’r asesiad fforddiadwyedd.

Bu’n ofynnol i lawer o gwmnïau morgais ysgrifennu at gwsmeriaid nad ydynt yn gallu newid ac a allai elwa o’r newidiadau hyn. Os ydych wedi derbyn llythyr, nid yw’n golygu eich bod yn gymwys yn awtomatig ar gyfer y newidiadau hyn.

Ydw i’n gymwys o dan y rheolau newydd?

Bydd benthycwyr yn defnyddio amrywiaeth o feini prawf gwahanol i benderfynu a fyddant yn derbyn eich cais morgais. Mae’r rhain yn amrywio o fenthyciwr i fenthyciwr, ond gallent gynnwys:

 • O leiaf 5 mlynedd yn weddill ar y morgais
 • Morgais sy’n weddill o £50,000 o leiaf
 • Isafswm gwerth eiddo o £60,000
 • Benthyciad i werth (y swm rydych am ei fenthyg o’i gymharu â gwerth eich cartref) o ddim mwy nag 85%
 • Mae’r morgais ar eich cartref presennol (felly ddim ar gael ar gyfer symudwyr cartref neu os ydych ar hyn o bryd yn gosod allan eich cartref)
 • Dim newidiadau i’r benthycwyr (dim benthycwyr wedi’u hychwanegu na’u tynnu o’r morgais)
 • Ni fethwyd unrhyw daliadau morgais yn ystod y 12 mis diwethaf. Nid yw hyn yn cynnwys gohirio taliadau y cytunwyd arnynt gyda’ch benthyciwr ac a gymerwyd oherwydd yr achosion o goronafeirws.
 • Nid yw eich morgais yn forgais prynu i rentu
 • Cynllun ad-dalu clir os ydych ar, ac eisiau aros ar, morgais llog yn unig
 • Bydd rhai benthycwyr angen copi o’r llythyr mae eich cwmni morgais wedi’i anfon atoch yn egluro y gall benthycwyr sy’n methu newid allu elwa o’r newidiadau diweddar i’r rheolau.

Morgeisi llog yn unig

Oes gennych gwestiwn?

Bydd ein ymgynghorwyr yn eich rhoi ar y trywydd iawn.

Dechreuwch sgwrs gwe ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677.

Os ydych ar forgais llog yn unig, bydd benthycwyr newydd yn disgwyl i chi gael cynllun ad-dalu i ad-dalu’r morgais sy’n ddyledus ar ddiwedd ei dymor a gallu darparu prawf o’ch gallu i ad-dalu.

Os nad oes gennych hwn, mae’n anhebygol y byddwch yn elwa o’r opsiynau newid newydd. Ni fydd benthycwyr newydd yn cymryd ymlaen morgeisi llog yn unig heb gynllun ad-dalu. Os yw hyn yn berthnasol, dylech siarad â’ch benthyciwr presennol i drafod eich opsiynau.

Gallai rhai benthycwyr gynnig opsiynau sy’n cynnwys newid rhan o’ch morgais i ad-daliad (cyfalaf a llog), a fydd yn cynyddu eich taliadau misol ond yn eich gadael mewn gwell sefyllfa i ad-dalu’ch morgais yn ddiweddarach neu drwy drefnu i wneud gordaliadau i leihau’r ddyled gyfan a fydd yn ei gwneud yn haws i ailforgeisio yn y dyfodol.

Os ydych yn poeni na fyddwch yn gallu ad-dalu’r morgais, ac/neu rydych wedi cyrraedd neu bron â chyrraedd diwedd tymor eich morgais, dylech weithredu nawr i ddeall eich opsiynau a’r hyn y gallwch ei wneud i wella’ch sefyllfa. Bydd gweithredu’n gynnar yn eich rhoi yn y sefyllfa orau bosibl ar ddiwedd eich morgais, neu’n gwella eich opsiynau i gael cytundeb morgais newydd well yn y dyfodol.

Morgeisi Prynu i Rentu

Os oes gennych forgais Prynu i Rentu, ni fyddwch yn gymwys o dan y rheolau hyn.

Os oes gennych forgais preswylio gyda ‘caniatad i rentu’ ac yn bwriadu parhau i rentu allan eich eiddo, ni fyddwch yn gymwys am y newidiadau hyn.

Sut gallai’r newidiadau yn fy helpu?

Gall benthycwyr nawr ddefnyddio asesiad fforddiadwyedd wedi’i addasu, sy’n golygu y gallant ddewis peidio â gofyn am dystiolaeth o’ch incwm a’ch treuliau neu gymhwyso prawf straen. Mae prawf straen yn ei gwneud yn ofynnol i fenthyciwr wirio a allwch barhau i wneud taliadau pe bai’r gyfradd llog ar eich morgais yn codi.

Gall benthycwyr morgeisi gynnal asesiad fforddiadwyedd wedi’i addasu os ydych:

 • â morgais preswyl ar eich cartref
 • yn gyfoes â’ch taliadau morgais ac wedi bod am y 12 mis diwethaf
 • ddim eisiau benthyca mwy - heblaw talu am unrhyw ffioedd sy’n gysylltiedig â’r morgais
 • ddim yn edrych i symud cartref.

Gall benthycwyr ddefnyddio’r rheolau hyn i gynnig morgais newydd i chi cyhyd ag y bydd yn fwy fforddiadwy i chi na’ch cytundeb presennol.

Nid oes rhaid i fenthycwyr ddefnyddio’r asesiad fforddiadwyedd newydd wedi’i addasu. Bydd rhai yn dewis eich helpu trwy wneud newidiadau eraill i’r ffordd maent yn asesu fforddiadwyedd. Mae cynnig unrhyw forgais newydd yn benderfyniad i fenthycwyr, felly bydd yr hyn sydd ar gael yn amrywio rhwng cwmnïau ac ni fydd pob un sy’n gaeth i’w morgais yn gymwys ar gyfer pob morgais.

Pa opsiynau newid eraill sydd ar gael?

Os gallwch ddangos bod y morgais (gan gynnwys cynlluniau ad-dalu) yn fforddiadwy, mae yna nifer o ffyrdd eraill y gallai benthyciwr helpu. Er enghraifft, gallai benthyciwr:

 • symleiddio sut maent yn gwirio a allwch fforddio’ch morgais os bydd cyfraddau llog yn codi
 • ystyried opsiynau eraill ar gyfer benthycwyr hŷn, er enghraifft morgeisi llog yn unig wedi ymddeoliad neu ryddhau ecwiti
 • ystyried trosi’n llwyr neu’n rhannol i forgais ad-daliad o forgais llog yn unig
 • edrych ar bob cais yn unigol yn lle defnyddio dull awtomataidd.

Sut mae cael help a beth ydw i’n ei wneud nesaf?

I ddarganfod a ellid eich derbyn ai peidio o dan y rheolau newydd, rhowch gynnig ar ein teclyn cymhwysedd i bobl sy’n gaeth i’w morgais.

Os ydych am drafod eich opsiynau gydag ymgynghorydd morgeisi wedi’i reoleiddio, gallwch ddod o hyd yma i restr o cwmniau a fydd gydag ymgynghorydd sy’n gallu trafod eich opsiynau yn fwy manwl.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am bobl sy’n gaeth i’w morgais a’r newidiadau hyn, yna edrychwch ar ein rhestr o gwestiynau cyffredin.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch morgais neu os ydych mewn ôl-ddyledion

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu’ch morgais, neu eisoes ar ei hôl hi o ran taliadau, mae’n bwysig gweithredu cyn gynted â phosib.

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu â’ch benthyciwr i siarad am eich opsiynau.

Gallwch hefyd siarad ag un o’n ymgynghorwyr ar 0800 138 7777, ar sgwrs gwe neu WhatsApp +44 7701 342744 am fwy o help ac arweiniad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?