Help gyda’ch morgais ac ad-daliadau llog eraill

Os yw coronafirws (Covid-19) wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn cael trafferth cadw i fyny â’ch ad-daliadau morgais, cerdyn credyd, cyllid car neu fenthyciadau, gallwch wneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad. Gallwch hefyd gael gorddrafft £500 di-log gan eich banc.

Angen gwybod

Help gyda’ch morgais

 • Gallwch wneud cais am wyliau talu morgais, lle byddwch chi’n cymryd seibiant dros dro o dalu eich morgais.
 • Rhaid i chi gytuno ar hyn ymlaen llaw gyda’ch darparwr morgais. Ni allwch ond stopio talu. Byddai hyn yn cyfrif fel taliad hwyr ac yn effeithio ar eich statws credyd (gan ei gwneud hi’n anodd benthyg arian yn y dyfodol).

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Nid yw’n arian am ddim. Ychwanegir y taliadau rydych yn eu methu (ynghyd â llog) at y swm sy’n ddyledus ar eich morgais. Pan fydd y ‘gwyliau’ drosodd bydd eich taliadau misol yn mynd i fyny i wneud iawn am y taliadau a gollwyd.
 • Mae rhai darparwyr morgeisi yn cynnig help arall fel caniatáu i chi newid i gyfradd ratach neu forgais llog yn unig dros dro, neu ymestyn tymor eich morgais.

Ad-daliadau cerdyn credyd a benthyciad

 • Os oes gennych fenthyciad personol, cerdyn credyd, cerdyn siop neu gredyd catalog, gallwch ofyn am wyliau talu am hyd at dri mis.
 • Mae’n rhaid i chi gytuno ar y wyliau talu ymlaen llaw gyda’ch benthyciwr. Ni allwch stopio talu neu gallai hyn gael effaith ar eich statws credyd.
 • Ychwanegir y taliadau rydych yn eu methu (ynghyd â llog) at y swm sy’n ddyledus gennych. Pan fydd y gwyliau drosodd naill ai bydd eich taliadau misol yn cynyddu neu bydd tymor eich benthyciad yn cael ei ymestyn.
 • Mae rhai benthycwyr yn cynnig help arall fel hepgor ffioedd am daliadau a fethwyd, cynnig lleihau eich taliadau misol neu ganiatáu i chi gynyddu eich terfyn credyd, ond bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Benthyciadau diwrnod cyflog

 • Os oes gennych fenthyciad diwrnod cyflog gallwch ofyn am wyliau talu am un mis.
 • Cyn belled â’ch bod yn talu’r ad-daliadau ar ôl y gohirio, ni fydd hyn yn ychwanegu at gyfanswm cost y benthyciad.
 • Byddwch yn gallu ad-dalu’r taliad a fethwyd mewn ffordd sy’n fforddiadwy i chi, naill ai fel taliad sengl ar ddiwedd y benthyciad neu mewn rhandaliadau pellach.

Cyllid cerbyd

 • Os oes gennych gytundeb cyllid neu brydlesu car neu fenthyciad car gallwch ofyn am wyliau talu am hyd at dri mis.
 • Rhaid i chi gytuno â hyn gyda’ch darparwr cyllid ymlaen llaw ac ni ddylech stopio gwneud taliadau gan y gallai hyn effeithio ar eich statws credyd.
 • Ni ddylai eich cwmni cyllid geisio newid eich contract mewn ffordd sy’n annheg, dod â’ch cytundeb i ben neu adfeddiannu’r cerbyd.

Gorddrafftiau di-log

 • Gallwch ofyn i’ch banc am orddrafft di-log am dri mis hyd at £500 ar eich prif gyfrif cyfredol.
 • Os nad oes gennych orddrafft, neu os yw’ch gorddrafft cyfredol yn llai na £500, gallwch ofyn am orddrafft newydd neu orddrafft uwch. Bydd hyn yn destun gwiriad credyd.
 • Os yw’ch gorddrafft dros £500, dim ond y £500 cyntaf fydd yn ddi-log.
 • Nid yw hyn yn berthnasol i gyfrifon banc sylfaenol (nad oes ganddynt gyfleuster gorddrafft).

Defnyddiol i’w wybod

 • Yn poeni am eich statws credyd - Ni fydd eich sgôr credyd yn cael ei effeithio yn ystod y wyliau talu, cyhyd â’ch bod yn cytuno arno ymlaen llaw. Os gwnaethoch ofyn am wyliau talu a methu taliad tra roeddech yn aros am yr ateb, dylech ofyn i’ch benthyciwr neu’ch darparwr weithio gyda’r asiantaethau statws credyd i sicrhau nad oes unrhyw effaith negyddol ar eich statws credyd.
 • Dylech gael penderfyniad cyflym - Mae proses cymeradwyo llwybr cyflym ar waith ac ni ddylai fod angen i chi ddarparu tystiolaeth na chael prawf fforddiadwyedd.
 • Opsiynau eraill - Os yw’r cwymp yn eich incwm yn debygol o fod dros dro, er enghraifft rydych yn hunan-ynysu ac yna’n dychwelyd i’r gwaith, gallai eich benthyciwr gynnig gwyliau talu am gyfnod byr i chi, neu gynnig opsiynau eraill i chi fel ad-daliadau misol is, neu ymestyn tymor benthyciad.
 • Os ydych mewn eiddo perchnogaeth a rennir gallwch wneud cais am wyliau talu morgais gan eich benthyciwr. Dylech hefyd gael eich gwarchod gan amddiffyniad rhag troi allan tenantiaid.
 • Os oes gennych forgais prynu-i-osod a bod eich tenantiaid yn ei chael hi’n anodd talu eu rhent, gallwch wneud cais am wyliau talu.
 • Mae’r gwyliau talu hefyd yn berthnasol i fenthyciadau gwarantwr, benthyciadau llyfr cofrestru, credyd a gasglwyd gartref, benthyciadau undeb credyd (lle mae’r undeb credyd yn cael ei reoleiddio), cytundebau prynu nawr talu yn ddiweddarach, cytundebau rhentu i berchen a chytundebau gwystlo.
Darganfyddwch pa help allwch chi ei gael gyda benthyciadau, cardiau credyd a benthyca eraill.
 • Os oes gennych gytundeb cyllid car gan gynnwys hurbwrcasu, Contract Prynu Personol (PCP), Contract Llogi Personol (PCH), cytundeb gwerthu amodol neu gytundeb credyd i brynu car, gallwch gael gwyliau talu o hyd at dri mis
Darganfyddwch pa help sydd ar gael os ydych yn cael trafferth ad-dalu eich cyllid car.
 • Ffioedd gorddrafft - Roedd banciau i fod i gyflwyno cyfraddau uwch ar gyfer gorddrafftiau ar 6 Ebrill 2020. Fodd bynnag, tan ddiwedd Mehefin, ni allant godi mwy arnoch am eich gorddrafft nag y byddech wedi’i dalu cyn i’r cyfraddau newydd ddod i mewn.

Camau i’w cymryd

 • Gwiriwch ei fod yn iawn i chi - Sicrhewch eich bod yn deall goblygiadau cymryd gwyliau ad-dalu. Rhaid i’r darparwr roi’r wybodaeth hon i chi. Beth fydd eich ad-daliadau misol ar ddiwedd y tri mis? A fydd yn cymryd mwy o amser i dalu’r cyfan? Faint o log ychwanegol fyddwch chi’n ei dalu yn y pen draw? Ydych chi’n siŵr mai dyna’r peth iawn i’w wneud? A yw’ch darparwr yn awgrymu unrhyw opsiynau amgen?
 • Gwyliau talu - ni fydd hyn yn addas i bawb ac os gallwch fforddio’ch ad-daliadau dylech barhau i’w gwneud.
 • Gorddrafftiau - Ewch i wefan eich banc i weld a oes angen i chi ofyn am y gorddrafft di-log neu a ydynt yn ei gymhwyso’n awtomatig.

Ddim yn gymwys?

Os oeddech chi eisoes yn ei chael hi’n anodd - Os oes gennych chi ôl-ddyledion yn barod ac eisoes yn ei chael hi’n anodd cwrdd â’ch ad-daliadau misol, nid yw gwyliau talu dros dro neu orddrafft yn debygol o fod yr ateb i’ch problemau ac mae’n debyg na fyddech yn gymwys. Yn lle hynny, dylech gael help i reoli’ch dyledion.

Darganfyddwch Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion gyda’n canfyddwr cyngor ar ddyledionopens in new window.

Ydych chi’n cael yr help mae gennych hawl iddo?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?