Help gyda chostau gofal plant

Mae cost gofal plant yn gwneud tolc sylweddol yng nghyllideb y teulu. Yn ffodus, mae digon o help ar gael gan y llywodraeth a chyflogwyr - o gredydau treth a thalebau di-dreth i ofal plant am ddim.

Credyd Treth Gwaith – yr elfen gofal plant

Credyd Treth Plant

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am Gredyd Treth Gwaith, byddwch chi’n cael gwybod a ydych chi hefyd yn gymwys am Gredyd Treth Plant i helpu gyda chostau magu plant.

Beth yw’r elfen gofal plant?

Mae’r ‘elfen gofal plant’ yn un o’r elfennau sy’n rhan o’r Credyd Treth Gwaith. Os ydych chi’n gymwys, gallai dalu am hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

Pwy sy’n ei gael?

Gallwch ymgeisio am elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith os ydych chi’n:

Faint yw’r elfen gofal plant?

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant.

Mae’r tabl isod yn dangos faint allech chi ei gael yn y flwyddyn dreth 2015-16:

Nifer y plant Os ydych chi’n talu hyd at: Fe allech chi gael hyd at:
1 £175 yr wythnos £122.50 yr wythnos
2 neu fwy £300 yr wythnos £210 yr wythnos

Os ydych chi’n talu mwy na hyn am ofal plant, ni fyddwch chi’n gallu hawlio’r elfen gofal plant.

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer yr elfen gofal plant, ni fyddwch chi o reidrwydd yn derbyn y symiau llawn.

Bydd y faint ydych chi’n ei gael yn dibynnu ar:

 • eich incwm
 • yr oriau rydych chi’n gweithio
 • eich costau gofal plant
Dysgwch fwy am Gredyd Treth Gwaith

O 11 Ebrill 2016, gall teuluoedd mewn gwaith sy’n derbyn Credyd Cynhwysol gael hyd at 85% o’u cost gofal plant misol. Y mwyaf y gallwch ei gael yw £646.35 y mis am un plentyn, a £1108.04 y mis am ddau neu fwy o blant. Gallwch hawlio ar yr amod y darperir eich gofal plant gan ddarparwr cofrestredig neu gymeradwy gan y llywodraeth.

Addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant am ddim

Dewis y gofal plant cywir

Dewch o hyd i’r dewis gofal plant cywir ar eich cyfer chi gyda’n canllawiau i ddewisiadau gofal plant.

Beth yw addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant am ddim?

Mae gan bob plentyn tair a phedair oed yn y DU yr hawl i addysg gynnar neu ofal plant am ddim.

Mae faint allwch chi ei gael yn dibynnu ar ym mha wlad ydych chi’n byw.

Cymru

Gall plant tair a phedair oed dderbyn 10 awr o addysg gynnar yr wythnos am ddim am 38 wythnos.

Os ydych chi’n byw yn ardal Dechrau’n Deg mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu derbyn gofal plant rhan amser am ddim pan fydd eich plentyn yn ddwyflwydd.

Dysgwch fwy am addysg gynnar yng Nghymru gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol

Taliadau uniongyrchol ar gyfer gofal plant

Costau gofal plant

Bydd costau gofal plant yn dibynnu ar y dewis a wnewch a’ch lleoliad. Am syniad bras o gostau gofal plant, gweler ein cymhariaeth costau gofal plant cyfartalog.

Beth yw taliad uniongyrchol?

Taliadau gan eich cyflogwr i’ch darparwr gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Gelwir hyn hefyd yn ‘ofal plant dan gontract uniongyrchol’.

Faint yw taliad uniongyrchol?

Gall eich cyflogwr dalu hyd at y symiau canlynol bob mis heb i chi orfod talu treth nac Yswiriant Gwladol ar y swm:

 • £243 y mis os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd sylfaenol (20%)
 • £124 y mis os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd uwch (40%)
 • £110 y mis os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd ychwanegol (45%)

Os yw’ch cyflogwr yn talu mwy na hyn i’ch darparwr gofal plant, bydd yn rhaid i chi dalu treth ar y swm hwnnw, oni bai eich bod chi’n ennill llai na £8,500 y flwyddyn.

Talebau gofal plant

A wyddech chi?

Mae’n well i’r rhan fwyaf o bobl hawlio credydau treth yn lle defnyddio aberthu cyflog ar gyfer talebau gofal plant.

Beth yw talebau gofal plant?

Rhoddir talebau gofal plant i chi gan eich cyflogwr i’ch helpu i dalu am ofal plant.

Gallwch ddewis eich darparwr gofal plant eich hun, ar yr amod ei fod yn ddarparwr sydd wedi cofrestru gyda neu ei gymeradwyo gan Ofsted.

Gallai’r talebau gael eu cynnig fel budd ar ben eich tâl arferol neu trwy gynllun ‘aberthu cyflog’ ble’r ydych chi’n rhoi’r gorau yn barhaol i beth o’ch cyflog er mwyn derbyn talebau gofal plant.

Faint ydyw?

Bydd faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar ba un a ydych yn talu Treth incwm ar:

 • y gyfradd sylfaenol (20%)
 • y gyfradd uwch (40%)
 • y gyfradd ychwanegol (45%)

Gall pob rhiant gael y symiau canlynol o dalebau gofal plant heb orfod talu treth nac Yswiriant Gwladol arnynt:

 • £243 y mis (£55 yr wythnos) os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd sylfaenol
 • £214 y mis (£28 yr wythnos) os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd uwch
 • £110 y mis (£25 yr wythnos) os ydych chi’n talu treth ar y gyfradd ychwanegol a’ch bod wedi ymuno â’r cynllun talebau gofal plant ar 6 Ebrill 2011 neu ar ôl hynny.

Byddwch yn talu treth ar unrhyw dalebau ychwanegol a gewch chi gan eich cyflogwr, oni bai eich bod yn ennill llai na £8,500 y flwyddyn.

Gall talebau gofal plant gan eich cyflogwr effeithio ar faint o gredydau treth a gewch.

Defnyddiwch cyfrifiannell talebau gofal plant GOV.UK i’ch helpu chi i gyfrifo eich dewis gorau ar gyfer talu am ofal plant

Meithrinfeydd yn y gweithle

Beth yw meithrinfa gweithle?

Mae rhai cyflogwyr yn sefydlu eu meithrinfeydd eu hunain, naill ai yn y gweithle neu mewn lleoliad arall.

Faint yw meithrinfa gweithle?

Mae’ch cyflogwr yn penderfynu faint y byddwch chi’n talu am ddefnyddio meithrinfa gweithle. Ond pa un a yw am ddim neu â chymhorthdal, mae’n cyfrif fel mantais ddi-dreth i’ch swydd.

Siaradwch â’ch cyflogwr i ganfod a ydynt yn cynnig meithrinfa gweithle.

Cynllun Gofal Plant Di-dreth (o 2017)

Beth yw’r Cynllun Gofal Plant Di-dreth?

Cynllun gofal plant di-dreth newydd y mae disgwyl ei gyflwyno yn gynnar yn 2017.

O dan y cynllun newydd, bydd 20% o’ch bil gofal plant blynyddol yn cael ei dalu gan lywodraeth.

Mae hyn yn golygu, ar gyfer pob 80c y byddwch yn ei dalu am ofal plant, bydd y llywodraeth yn talu 20c.

Pwy sy’n ei gael?

Bydd y cynllun ar gael i blant dan 12 oed (17 i blant anabl), gyda’r plant ieuengaf yn gymwys gyntaf oll ar gyfer y cynllun.

Mae yna restr o feini prawf i rieni eu bodloni er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan Turn2Usyn agor mewn ffenestr newydd.

Yn wahanol i dalebau gofal plant, bydd y cynllun hefyd ar gael i rieni hunangyflogedig.

Faint yw’r Cynllun Gofal Plant Di-dreth?

Byddwch chi’n talu i gyfrif ar-lein i dalu am eich costau gofal plant.

Yna bydd y llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfrif gyda chyfraniad o 20% (yr un peth â chyfradd sylfaenol o Dreth Incwm).

Y swm uchaf y bydd y llywodraeth yn ei gyfrannu yw £2,000 y flwyddyn fesul plentyn, neu £4,000 ar gyfer plant anabl.

Dysgwch fwy am Gynllun Gofal Plant Di-dreth ar GOV.UK neu MoneySavingExpert

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?