Help gyda’ch rhent a biliau eraill

Os yw eich incwm wedi cael ei effeithio gan goronafeirws (Covid-19) ac rydych yn poeni am gadw i fyny gyda’ch rhent, Treth Cyngor, biliau cyfleustodau neu filiau’r cartref, mae help ar gael.

Angen gwybod

Help i rentwyr

 • Yn ystod yr argyfwng presennol, rhaid i’ch landlord roi tri mis o rybudd i chi (neu chwe mis yn yr Alban) cyn y gallant gychwyn achos troi allan. Mae hyn yn berthnasol p’un a ydych mewn llety rhent cymdeithasol neu breifat.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Os ydych mewn eiddo prynu-i-osod, gall eich landlord ofyn i’w banc am wyliau talu morgais. Ni ddylent roi unrhyw bwysau arnoch i dalu taliadau rhent yn ystod yr amser hwn.
 • Os na fyddwch yn dal i allu talu taliadau rhent ar ôl tri mis, dylai eich landlord neu swyddog tai gymryd pob cam i’ch helpu i aros yn yr eiddo gan gynnwys gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy.

Help gyda biliau ynni

 • Os oes gennych fesurydd rhagdalu ac ni allwch ychwanegu ato - naill ai oherwydd na allwch adael y tŷ neu oherwydd na allwch fforddio gwneud hynny - rhaid i’ch darparwr ynni eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o aros yn gysylltiedig. Mae’r rhain yn cynnwys gadael i rywun arall ychwanegu ar eich rhan, anfon cerdyn atodol sydd wedi’i lwytho ymlaen llaw, neu gynyddu eich terfyn credyd brys.
 • Os oes gennych fesurydd rheolaidd (nid rhagdaliad) ni fydd eich cyflenwad yn cael ei ddatgysylltu yn ystod yr argyfwng presennol.
 • Bydd eich cyflenwr ynni yn eich cefnogi os ydych yn cael trafferthion ariannol. Gallai hyn olygu eu bod yn edrych ar leihau swm eich taliad misol, rhoi mwy o amser i chi dalu neu ganslo taliadau talu’n hwyr.

Help gyda Treth Cyngor

 • Mae’r help sy’n cael ei gynnig yn amrywio o gyngor i gyngor. Mae rhai yn cynnig ‘gwyliau’ talu neu ddim yn mynd ar ôl ôl-ddyledion.
 • Os yw’ch incwm wedi gostwng a’ch bod yn hawlio Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael Gostyngiad Treth Cyngor. Mae’n rhaid i chi wneud cais am hyn ar wahân trwy’ch cyngor lleol. Nid yw’n cael ei ôl-ddyddio felly cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os nad oes gennych yr holl waith papur - gallwch bob amser ei anfon yn nes ymlaen.

Help gyda’ch bil dŵr

 • Mae’r help sydd ar gael yn amrywio yn dibynnu ar ba gwmni sy’n cyflenwi’ch dŵr. Efallai y byddant yn cynnig gwyliau talu i chi, yn newid eich cynllun talu neu’n eich symud i dariff rhatach.
 • Mae pob cwmni dŵr yn atal ceisiadau newydd i’r llys am filiau sydd heb eu talu ac nid ydynt yn cynnal ymweliadau casglu dyledion yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol.

Band eang, ffôn a theledu

 • Mae’r holl brif gwmnïau band eang a ffôn symudol wedi dweud y byddant yn cefnogi cwsmeriaid sy’n methu talu eu biliau o ganlyniad i goronafeirws.
 • Os na allwch dalu’ch band eang ni fyddwch yn cael eich datgysylltu.

Yswiriant

 • Os gofynnwch iddynt wneud hynny, dylai eich cwmni yswiriant edrych ar ffyrdd o leihau eich premiymau. Gall hyn gynnwys: edrych ar lefel yr yswiriant sydd ei angen arnoch, cael gwared ar bethau ychwanegol nad ydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd a hepgor ffioedd.
 • Os ydych yn mynd i gael trafferth o hyd i dalu’ch premiymau, gallant (ond nid oes rhaid iddynt) gynnig gwyliau talu am hyd at dri mis i chi. Bydd llog yn cronni yn ystod y gwyliau talu, felly dylech ond ei ddefnyddio fel dewis olaf
Darganfyddwch fwy am ba gymorth sydd ar gael i’ch help i dalu eich biliau yn ystod yr achos o goronafeirws.

Defnyddiol i’w wybod

 • Yn ei chael hi’n anodd talu biliau lluosog? Mae’n werth gwybod y gwahaniaeth rhwng biliau â blaenoriaeth a biliau nad ydynt yn flaenoriaeth. Bydd disgyn ar ôl gyda’ch rhent, Treth Cyngor a biliau ynni yn arwain at ganlyniadau mwy difrifol na’ch tanysgrifiad ffôn neu deledu. Beth yw dyledion â blaenoriaeth?
 • Os ddewch chi o hyd i dariff ynni rhatach - Gallwch newid cyflenwr ynni i gael tariff rhatach hyd yn oed os ydych ar ei hôl hi gyda’ch taliadau.
 • Cronfa caledi Treth Cyngor - Bellach mae gan gynghorau yn Lloegr gronfa caledi i helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau Treth Cyngor. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, mae eich bil trethi yn cael ei ohirio ac ni fydd yn dod tan fis Mehefin.
 • Trwyddedau teledu i bobl dros 75 oed - Roedd pobl dros 75 oed i fod i ddechrau talu am eu trwydded teledu ar 1 Mehefin. Mae’r newid hwn bellach wedi’i ohirio tan fis Awst. Gwyliwch am sgamiau ynghylch taliadau trwydded teledu.
 • Capiau data band eang - Os yw’ch data wedi’i gapio ar eich band eang sefydlog, bydd y cap hwn yn cael ei dynnu dros dro.
 • Cadw mewn cysylltiad - Mae llawer o gwmnïau symudol yn cynnig galwadau am ddim a data ychwanegol i helpu pobl i gadw mewn cysylltiad yn ystod yr argyfwng presennol.

Camau i’w cymryd

 • Cysylltwch â’ch landlord - Os ydych yn credu eich bod yn mynd i fynd ar ei hôl hi gyda’ch rhent, cysylltwch â’ch landlord neu swyddog tai cyn gynted â phosib. Efallai y byddant yn rhoi mwy o amser i chi dalu, neu’n cytuno i ostwng eich rhent dros dro.
 • Os nad yw’ch landlord yn cynnig unrhyw hyblygrwydd i chi: cadwch gopïau o e-byst neu nodiadau o’ch sgyrsiau, talwch gymaint o’ch rhent ag y gallwch ei fforddio, cysylltwch â’ch Cyngor ar Bopeth agosaf a fydd yn eich helpu i egluro pethau i’ch landlord.
 • Siaradwch â’ch anogwr gwaith: Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol ac yn talu rhent eich hun, gofynnwch i’ch anogwr gwaith dalu’ch rhent yn uniongyrchol i’ch landlord nes y gallwch ddatrys pethau. Bydd hyn yn sicrhau bod eich rhent bob amser yn cael ei dalu.
 • Cwsmeriaid ynni rhagdalu: Os na allwch adael y tŷ i ychwanegu at eich cerdyn neu allwedd, gofynnwch i rywun rydych yn ymddiried ynddynt i’w wneud ar eich rhan. Os nad yw hyn yn bosibl, neu os na allwch fforddio ychwanegu at hynny, cysylltwch â’ch cyflenwr. Gallant gynnig help yn amrywio o gynyddu credyd brys i anfon cardiau atodol neu allweddi wedi’u llwytho â chredyd.
 • Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni: Os ydych yn cael trafferth talu’ch bil cysylltwch i ddarganfod pa help y gallant ei gynnig.
 • Cysylltwch â’ch cyngor lleol: Os yw’ch incwm wedi gostwng efallai y byddwch yn gymwys i gael Gostyngiad Treth Cyngor. Os ydych yn cael trafferth talu’ch bil Treth Cyngor efallai y bydd help arall ar gael.
 • Cysylltwch â’ch cwmni dŵr: Os ydych yn cael problemau talu’ch bil, cysylltwch â’ch cwmni dŵr, gofynnwch iddynt pa help y gallant ei gynnig i chi.
 • Cysylltwch â’ch cyflenwr band eang/teledu/ffôn symudol os ydych yn cael trafferth talu’ch biliau. Sicrhewch eu bod yn gwybod os ydych yn oedrannus neu’n fregus. Gofynnwch iddynt pa help y gallant ei gynnig.
 • Os ydych yn cael trafferth gyda’ch morgais, cerdyn credyd neu fenthyciadau eraill gallwch ddarganfyod mwy am ba help sydd ar gael yn ystod yr achos coronafeirws.

Ydych chi’n cael yr help mae gennych hawl iddo?

Neu i weld pa fudd-daliadau y gallwch fod â hawl iddynt a faint allech chi ei gael ar gyfrifiannell budd-daliadau gwefan Policy In Practiceopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?